Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Den fulde tekst

BL 5-18

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport

Udgave 3, 15. november 2017

I medfør af § 82 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 453 af 11. maj 2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

1. Referencedokumenter

1.1 Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart som senest ændret ved Kommissionens forordning 859/2008 af 20. august 2008.

Anm. : Subpart Q i bilag III til ovennævnte forordning 3922/91 indeholder flyve- og hviletidsregler. Disse regler benævnes i denne BL subpart Q.

1.2 Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 af 5. oktober 2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 som senest ændret ved Kommissionens forordning 2017/363 af 1. marts 2017.

Anm. : Subpart FTL i bilag III til ovennævnte forordning 965/2012 indeholder flyve- og hviletidsregler. Disse regler benævnes i denne BL subpart FTL.

1.3 BL 5-50, Bestemmelser om godkendelse af luftfartsforetagender til at udføre erhvervsmæssig lufttransport, som ikke er omfattet af EU-AIR-OPS, seneste udgave.

2. Definitioner

Ambulanceflyvning (Emergency Medical service Operations - EMS):

I denne BL forstås ved ambulanceflyvning flyvning, hvor formålet er at udføre transport, som er direkte forbundet med:

a. Alvorligt syge eller tilskadekomne personer med deres pårørende og medicinsk personale til et sted med faciliteter, der er bydende nødvendige for deres behandling.

b. Medicinsk personale, som kræves for at udføre bydende nødvendige opgaver.

c. Livsvigtige medicinske forsyninger, såsom udstyr, blod, organer og medicin.

d. Nødvendig flyvning i forbindelse med afhentning af personer eller medicinske forsyninger, jf. pkt. a., b. og c.

Udkald til tjeneste:

Det tidspunkt, hvor operatøren kontakter besætningsmedlemmet for beordring til tjeneste.

I øvrigt henvises til definitionerne i Subpart Q, OPS 1.1095.

3. Anvendelsesområde

3.1 BL’en fastsætter bestemmelser, der supplerer gældende regler om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer i danske luftfartsselskaber, der udfører lufttaxioperationer, ambulanceflyvninger og erhvervsmæssige lufttransportoperationer med flyvemaskiner med én pilot.

Anm. 1: Det følger af forordning 965/2012, at lufttaxioperationer, ambulanceflyvninger og erhvervsmæssige lufttransportoperationer med flyvemaskiner med én pilot er omfattet af artikel 8, stk. 4, i forordning 3922/91 og subpart Q til forordningen og tilknyttede nationale dispensationer på grundlag af de kompetente myndigheders vurderinger af sikkerhedsrisikoen.

Anm. 2: For færøske og grønlandske luftfartsselskaber gælder i øvrigt bestemmelserne om flyve- og hviletid, som følger af BL 5-50, 5. udgave af 6. juni 2014, hvor reglerne nævnt i anm. 1 gøres gældende for Færøerne og Grønland.

4. Ansvar

Luftfartsforetagendet er ansvarlig for, at bestemmelserne i denne BL overholdes.

5. Supplerende bestemmelser

5.1 Standby i en lufthavn, jf. Subpart Q, OPS 1.1125, pkt. 1.3 og 1.4

5.1.1 Hvis standby i en lufthavn følges umiddelbart af en flyvetjenesteperiode, i det følgende kaldet FDP, indgår standby-perioden med 100% ved beregning af den maksimale daglige FDP, jf. Subpart Q, OPS 1.1105.

5.1.2 Hvis standby i en lufthavn ikke følges umiddelbart af en FDP, skal der tildeles en hvileperiode, jf. Subpart Q, OPS 1.1110.

5.2 Standby, bortset fra standby i en lufthavn, jf. Subpart Q, OPS 1.1125, pkt. 2

5.2.1 Al standby, inklusive start- og sluttidspunkt, skal planlægges og/eller meddeles i forvejen.

5.2.2 Den maksimale varighed af standby-perioden må ikke overstige 14 timer.

5.2.3 Under standby skal besætningsmedlemmet have adgang til liggende hvile i et hvileområde på landjorden.

5.2.4 Standby indgår som anført nedenfor i beregningen af såvel maksimum daglige FDP, jf. Subpart Q, OPS 1.1105, som den akkumulerede tjenestetid, jf. Subpart Q, OPS 1.1100, pkt. 1.1.

5.2.4.1 Standby indgår med 50%, jf. dog nedenfor.

5.2.4.2 Hvis der umiddelbart før standby-perioden tildeles en hvileperiode, belastes besætningsmedlemmet i de første 4 timer af standby-perioden med 0%, jf. dog pkt. 5.2.4.4.

5.2.4.3 Finder der ikke udkald til tjeneste sted i tidsrummet 22:00 - 06:00, belastes besætningsmedlemmet under denne periode med 0%.

5.2.4.4 Ved udkald til tjeneste indgår efterfølgende tid frem til tjenestens påbegyndelse med 50%, jf. dog pkt. 5.2.4.4.1.

5.2.4.4.1 Sker udkaldet i perioden 06:00 – 22:00 med så tidligt varsel, at der mellem tidspunktet for udkald og tidspunktet for tjenestens påbegyndelse kan indeholdes en periode af mindst 5 timers varighed, belastes besætningsmedlemmet under denne periode med 0%.

5.3 Langdistanceflyvninger øst/vest, jf. Subpart Q, OPS 1.1110, pkt. 1.3

5.3.1 Følgende regler gælder for en FDP, der afsluttes på en plads, der har en tidszoneforskel på mindst 3 timer fra det sted, hvor man sidst benyttede lokaltid til tjenestetidsberegning.

5.3.1.1 Hvis der tildeles en hvileperiode indeholdende 3 lokale nætter på en udestation, skal efterfølgende FDP’er beregnes som angivet i Subpart Q, OPS 1.1105.

5.3.1.2 Hvis betingelserne i pkt. 5.3.1.1 ikke er opfyldt, skal efterfølgende FDP’er begrænses til 11½ time. For hver sektor regnet fra den anden sektor og fremefter nedskæres disse 11½ timer med ½ time pr. sektor.

5.3.1.2.1 Planlægges efterfølgende FDP’er til at overskride 4½ time, skal hvileperioderne forøges med tidsforskellen mellem nuværende og foregående hvilested dog således, at hvileperioden ikke behøver at overstige 15 timer.

5.3.1.3 Ved tilbagekomst til hjemmebasen skal besætningsmedlemmet tildeles en hvileperiode på minimum 4½ time ganget med tidsforskellen mellem hjemmebasen og det i tidsforskel fjernest beliggende hvilested. Denne hvileperiode skal efterfølges af en hvileperiode som angivet i Subpart Q, OPS 1.1110, pkt. 2.1.

5.4 Flyvning baseret på udvidet FDP, hvori der indgår en pause, jf. Subpart Q, OPS 1.1105, pkt. 6

5.4.1 En pause indgår som anført nedenfor i beregningen af maksimum daglige FDP, jf. Subpart Q, OPS 1.1105.

5.4.2 Pause på jorden

5.4.2.1 Pause på jorden medregnes med 50% i FDP men 100 % i DP. Hvis en pause overstiger 4 timer, og varigheden af denne er angivet ved pausens start, medregnes den med 0 % i FDP men 100 % i DP.

5.4.2.2 Under en pause skal besætningsmedlemmet have adgang til liggende hvile i et hvileområde på jorden.

5.4.3 Pause i flyvemaskinen under flyvning

5.4.3.1 For besætningsmedlemmer i en udvidet flyvebesætning og kabinebesætningsmedlemmer udover det påkrævede mindste antal, der i mindst 1 time har adgang til hvile, jf. pkt. 5.4.3.2, medregnes en pause med 50%.

5.4.3.2 Under en pause skal besætningsmedlemmet have adgang til hvile i en køje, et komfortabelt vandret sædearrangement eller en komfortabel stol, der kan lænes tilbage. Pauseområdet skal være adskilt og afskærmet fra cockpittet og passagererne.

5.5 Énpilot operationer, jf. Subpart Q, OPS 1.1105, pkt. 1.1

5.5.1 Ved beregning af den maksimale daglige FDP gælder bestemmelserne i Subpart Q, OPS 1.1105, bortset fra pkt. 1.1.

5.5.1.1 Den maksimale daglige FDP nedskæres med 3 timer.

5.5.1.2 Hvis et besætningsmedlem skifter fra énpilot operation til flerpilot operation i løbet af en FDP, kan reduktionen i pkt. 5.5.1.1 nedsættes til 1 time.

5.6 Ambulanceflyvning, jf. Subpart Q, OPS 1.1105, pkt. 1.1

5.6.1 Ved fastsættelse af den maksimale daglige FDP gælder bestemmelserne i Subpart Q, OPS 1.1105, bortset fra pkt. 1.1.

5.6.1.1 Under aktiv ambulanceflyvning kan den maksimale daglige FDP forlænges med 2 timer.

5.7 Reduktion af den maksimale basis FDP pr. dag.

Den maksimale daglige FDP reduceres med 30 minutter for hver landing regnet fra og med den 3. landing.

5.8 Positionering mv.

5.8.1 Hvis et luftfartsforetagende tilbyder et besætningsmedlem transport til hjemmebasen i forbindelse med tjeneste, skal tiden, der anvendes hertil frem til påbegyndelse eller afslutning af tjenesteperioden på hjemmebasen, betragtes som tjeneste, jf. Subpart Q, OPS 1.1105, pkt. 5.

5.8.2 Al form for transport mellem hjemmebase og det sted, hvor flyvetjenesten påbegyndes, medregnes i den daglige FDP.

6. Dispensation

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for den pågældende bestemmelse, herunder internationale regler på området.

7. Klageadgang

Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter denne BL kan ikke indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

8. Straf

8.1 Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 5 straffes efter § 149, stk. 8 i lov om luftfart.

8.2 Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. § 149, stk. 14 i lov om luftfart.

9. Ikrafttræden

9.1 Denne BL træder i kraft den 1. januar 2018.

9.2 Samtidig ophæves BL 5-18, 2. udgave af 2. juni 2008.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 15. november 2017

Carsten Falk Hansen

/ Per Schmock