Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Satstabeller
Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2018 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2018 af satser m.v. efter følgende love:

1) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 17. august 2017 med senere ændringer.

2) Navneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1816 af 23. december 2015.

3) Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1818 af 23. december 2015 med senere ændringer.

4) Lov om ægtefællers økonomiske forhold, jf. lov nr. 548 af 30. maj 2017.

5) Lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1815 af 23. december 2015.

Ved satserne m.v. i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de ovennævnte love, som tabellen vedrører.

2. Satserne m.v. i vejledningen gælder for perioden 1. januar til 31. december 2018, medmindre andet er anført ved den enkelte tabel.

Vejledningen erstatter vejledning nr. 9964 af 4. oktober 2017 om regulering pr. 1. januar 2018 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område.

Børne- og Socialministeriet, den 23. november 2017

Mai Mercado

/ Anita Hørby


Bilag 1

Satstabeller

Indholdsfortegnelse
 
Lov om social service:
TABEL 1: Social service – Børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse
TABEL 2: Social service – Børn og unge, døgnophold
TABEL 3: Social service – Ledsagelse og pasning
TABEL 4: Social service – Dækning af nødvendige merudgifter
TABEL 5: Social service – Voksne, botilbud
TABEL 6: Social service – Hjælpemidler og biler
TABEL 7: Social service – Den centrale refusionsordning
TABEL 8: Social service – Kommunal medfinansiering af unges ophold på Kriminalforsorgens institutioner
 
Omberegning af DIS-indkomster – Skalatrin og faktorer:
TABEL 9: Omberegning af DIS-indkomster – Skalatrin og faktorer
 
Navneloven:
TABEL 10: Navneloven – Gebyr for navneændring
 
Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning:
TABEL 11: Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning – Gebyr for prøvelse af ægteskabsbetingelserne samt gebyr for separation, skilsmisse og vilkårsforhandling
 
Lov om børns forsørgelse:
TABEL 12: Lov om børns forsørgelse – Normal bidrag
TABEL 13: Lov om børns forsørgelse – Forhøjet børnebidrag
TABEL 14: Lov om børns forsørgelse – Uddannelsesbidrag
TABEL 15: Lov om børns forsørgelse – Konfirmationsbidrag og beklædningsbidrag
TABEL 16: Lov om børns forsørgelse – Andre børnebidrag
TABEL 17: Lov om børns forsørgelse – Betydning af barnets indkomst ved uddannelsesbidrag
TABEL 18: Lov om børns forsørgelse – Gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag
 
Lov om ægtefællers økonomiske forhold og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning:
TABEL 19: Lov om ægtefællers økonomiske forhold og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning – Ægtefællebidrag, lav indkomst hos bidragsbetaleren
TABEL 20: Lov om ægtefællers økonomiske forhold og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning – Ægtefællebidrag, betydning af bidragsbetalerens indkomst
 
 

TABEL 1: Social service – Børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse
   
kr. årligt
kr. mdl.
pct.
Merudgiftsydelse (lovens § 41, stk. 3)
1.
Minimum, merudgifter
4.848
-
-
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 (lovens § 42, stk. 3)
2.
Loft over beregningsgrundlag
-
30.576
-
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 1)
3.
Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering ydelsesloftet (2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent)
-
-
2,2
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet før 1. januar 2011 2)
4.
Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering (satsreguleringsprocenten)
-
-
2,0
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 (lovens § 42, stk. 4) 3)
5.
Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse
-
-
1,0
6.
Ophørstillæg, pct. af bruttoydelsen i det foregående kalenderår. Tillæg efter § 12 i bkg. 4) indgår ikke i beregningsgrundlaget.
-
-
12,5
Ledsagelse (lovens § 45, stk. 5)
7.
Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum
883
-
-
Hjemmetræning, træningsredskaber m.v. (lovens § 32 a, stk. 6)
8.
Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber m.v. maksimum
620.787
-
-

1) Jf. § 14 i bkg. nr. 32 af 21. januar 2015.

2) Jf. § 25, stk. 3, i bkg. nr. 32 af 21. januar 2015.

3) Jf. §§ 15 og 16 i bkg. nr. 32 af 21. januar 2015.

4) Bkg. nr. 32 af 21. januar 2015.

TABEL 2: Social service – Børn og unge 1) , døgnophold

 
kr. årligt
kr. døgn
Formidlet døgnophold, betaling i forbindelse med anbringelsen (lovens § 159) 2)3)
1. Indtægtsgrænse
137.000
 
2. Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbidrag)
27.200
 
3. Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbidrag)
54.400
 
Formidlet døgnophold, betaling kost og logi (lovens § 55, stk. 4)
1. Under 10 år, pr. barn
 
181
2. Over 10 år, pr. barn
 
193
3. For 3. barn eller ung og derover placeret på samme sted
 
168

1) Tabellen gælder for unge under 18 år. For unge i alderen 18-22 år gælder reglerne for voksnes betaling for midlertidige ophold i boformer, jf. bkg. nr. 712 af 19. juni 2013.

2) Jf. bkg. nr. 1387 af 12. december 2006, som ændret ved bkg. nr. 42 af 17. januar 2017, bkg. nr. 1379 af 12. december 2008 og bkg. nr. 1065 af 11, november 2009.

3) Jf. bkg. nr. 712 af 19. juni 2013.

TABEL 3: Social service - Ledsagelse og pasning

 
kr. årligt
kr. mdl.
pct.
Ledsagelse (lovens § 97, stk. 7)
 
1. Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum
883
-
-
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (lovens § 118, stk. 2)
2. Løn
-
22.504
-

TABEL 4: Social service - Dækning af nødvendige merudgifter

 
kr. mdl.
Dækning af nødvendige merudgifter (lovens § 100, stk. 3)
1. Sandsynliggjorte merudgifter for under 534 kr. om måneden
0
2. Sandsynliggjorte merudgifter fra 534 kr. til 1.500 kr. om måneden
1.000
3. Sandsynliggjorte merudgifter fra 1.501 kr. til 2.500 kr. om måneden
2.000
4. Dokumenterede merudgifter fra 2.501 kr. om måneden
Fuld dækning af faktiske udgifter

TABEL 5: Social service - Voksne, botilbud

 
kr. årligt
kr. mdl.
pct.
Betaling for botilbud (lovens § 163, stk. 3) 1)
1. Betalingsandel i procent af boligomkostninger
-
-
10
2. Betalingsandel i procent af indkomst på 202.900 kr.
-
-
10
3. Betalingsandel i procent af indkomst over 202.900 kr.
-
-
20
4. Nedsættelse af indkomstgrundlag for reelt enlige pensionister
44.000
-
-
5. Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst under 185.900 kr.
500
-
-
6. Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst på/over 185.900 kr.
1.000
-
-
7. 1 pct. nedsættelse af 25 pct.-rabatten
5.119
-
-

1) Jf. bkg. nr. 1387 af 12. december 2006 som ændret ved bkg. nr. 42 af 17. januar 2007, bkg. nr. 1379 af 12. december 2008 og bkg. nr. 1065 af 11. november 2009.

TABEL 6: Social service - Hjælpemidler og biler

 
kr. årligt
kr. én gang
Fradragsgrænsen for refusion af egenbetaling ved køb af hjælpemidler under fritvalgsordningen (lovens § 112, stk. 3)
1. Fradragsgrænsen for refusion af egenbetaling ved frit valg1)
 
2.850
Støtte til diverse hjælpemidler (lovens § 112, stk. 5) 1)
2. Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling
 
880
3. Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling
 
490
4. Almindeligt fodtøj, tilskud
 
1.450
Prisliste fra Kennedy Centret (lovens § 112, stk. 5) 1)2)
5. Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige
 
1.550
6. Natkikkert
 
5.500
7. Lupbriller
 
4.450
8. Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer
 
9.200
9. Brilleglas og stel, almindelige styrker
 
3.650
10. Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker
 
5.650
11. Filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserende
 
2.000
12. Filterglas med styrke
 
4.300
13. Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve3)
 
5.500
14. Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser3)
 
7.100
15. Akryløjenproteser
 
9.085
Støtte til køb af bil (lovens § 114, stk. 2 og 4) 4)
16. Bilstøtte, lån, max
 
187.000
17. Bilstøtte, indkomstgrundlag
222.000
 
18. Bilstøtte, automatgear
 
25.905

1) Jf. bkg. nr. 740 af 13. juni 2016.

2) Prislisten kan ikke anvendes som vejledning for kommunernes indkøbspriser fra andre leverandører. Prislisten og en kort vejledning kan findes på Rigshospitalets hjemmeside www.rigshospitalet.dk/oejen.

3) Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser inden for ét kalenderår.

4) Jf. bkg. nr. 719 af 19. juni 2013.

TABEL 7: Social service - Den centrale refusionsordning

 
pct.
Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 1)
1. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 1.050.000 kr. årligt
0
2. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.050.000 til 1.969.999 kr. årligt
25
3. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.970.000 kr. årligt
50
Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 a 1)
4. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 790.000 kr. årligt
0
5. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 790.000 til 1.569.999 kr. årligt
25
6. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.570.000 kr. årligt
50

1) Jf. bkg. nr. 873 af 29. august 2012.

TABEL 8: Social service - Kommunal betaling for unges ophold på sikrede afdelinger og i Kriminalforsorgens institutioner

 
kr. årligt
1. Takst for 15-17-åriges ophold på sikrede afdelinger (lovens § 174, stk. 4)1) (kriminalpræventiv takst)
1.451.595
2. Takst for 15-17-åriges ophold på Kriminalforsorgens institutioner (lovens § 174, stk. 6)
1.451.595

1) Jf. bkg. nr. 1017 af 19. august 2017.

TABEL 9: Omberegning af DIS-indkomster - Skalatrin og faktorer 1)2)

 
Skalatrin - kr. årligt (netto)
Skalatrin - kr. månedligt (netto)
Omregningsfaktor
Omregning begrænset fart - uden sømandsskattefradrag 3)
1.
0 - 46.000
0 - 3.833
1
2.
46.001 - 327.120
3.834 - 27.2600
1,61
3.
327.121 -
27.261 -
2,12
Omregning uden for begrænset fart - med sømandsskattefradrag 3)
4.
0 - 101.900
0 - 8.575
1
5.
101.901 - 348.701
8.576 - 29.058
1,61
6.
348.702 -
29.059 -
2,12
Omregning uden for begrænset fart - med sømandsskattefradrag (skibe med bruttotonnage på 500 t eller over) 3)
7.
0 - 151.000
0 - 12.583
1,00
8.
151.001 - 366.945
12.584 - 30.579
1,61
9.
366.946 -
30.580 -
2,12

1) Tabellen anvendes ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Tabellen vedrører følgende lovbestemmelser på ministeriets område: § 32, stk. 5, § 36, stk. 2, § 42, stk. 3, § 114, stk. 2, § 159, § 160, § 161, stk. 2, og § 163, stk. 3, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 17. august 2017.

2) Jf. vejledning nr. 9454 af 10. maj 2017.

3) Skalatrin og omregningsfaktorer for personer, som er omfattet af DIS-overenskomster, og som sejler uden for begrænset fart og derfor får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3 i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk.

TABEL 10: Navneloven - Gebyr for navneændring 1)

 
kr. én gang
1. Gebyr for ansøgning om navneændring (lovens § 25 a, stk. 1)
-

1) Størrelsen af gebyret forventes offentliggjort inden udgangen af 2017.

TABEL 11: Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning - Gebyr for prøvelse af ægteskabsbetingelserne og gebyr for seperation, skilsmisse og vilkårsforhandling 1)

 
kr. måned
1. Gebyr for behandling af en anmodning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne (ingen af parterne har bopæl her i landet) (lovens § 13, stk. 3)
-
2. Gebyr for behandling af anmodning om separation (lovens § 39, stk. 1)
-
3. Gebyr for behandling af anmodning om skilsmisse. (lovens § 39, stk. 1)
-
4. Gebyr for vilkårsforhandling ved anmodning om separation eller skilsmisse. (lovens § 39, stk. 1)
-

1) Størrelsen af gebyrerne forventes offentliggjort inden udgangen af 2017.

TABEL 12: Lov om børns forsørgelse - Normalbidrag 1)2)

 
kr. måned
1. Normalbidrag (lovens § 14, stk. 1)
-
2. Normalbidragets grundbeløb (lovens § 14, stk. 1)
-
3. Tillæg til normalbidraget (lovens § 14, stk. 1)
-

1) Størrelsen af bidraget forventes offentliggjort inden udgangen af 2017.

2) Størrelsen af bidraget reguleres årligt efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

TABEL 13: Lov om børns forsørgelse - Forhøjet børnebidrag (vejledende indkomstbeløb)1)2)

Normalbidrag +
1 barn kr.
2 børn kr.
3 børn kr.
4 børn kr.
5 børn kr.
100 pct.
-
-
-
-
-
200 pct.
-
-
-
-
-
300 pct.
-
-
-
-
-

1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

2) Størrelsen af indkomstbeløbene forventes offentliggjort inden udgangen af 2017.

TABEL 14: Lov om børns forsørgelse - Uddannelsesbidrag (vejledende indkomstbeløb)1)2)

 
1 barn kr.
2 børn kr.
3 børn kr.
4 børn kr.
5 børn kr.
Normalbidragets grundbeløb
-
-
-
-
-
+ 50 pct.
-
-
-
-
-
+ 100 pct.
-
-
-
-
-

1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

2) Størrelsen af indkomstbeløbene forventes offentliggjort inden udgangen af 2017.

TABEL 15: Lov om børns forsørgelse - Konfirmations- og beklædningsbidrag 1)2)

 
kr. én gang
1. Konfirmations- og beklædningsbidrag
-

1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

2) Størrelsen af bidraget forventes offentliggjort inden udgangen af 2017.

TABEL 16: Lov om børns forsørgelse - Andre børnebidrag 1)

 
kr. én gang
kr. måned
1. Fødselsbidrag og barselsbidrag2)
-
-
2. Navngivningsbidrag, herunder ved dåb3)
-
-

1) Størrelsen af bidragene forventes offentliggjort inden udgangen af 2017.

2) Størrelsen af bidragene reguleres årligt efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

3) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

TABEL 17: Lov om børns forsørgelse - Betydning af barnets indkomst ved uddannelsesbidrag 1)2)

Fastsættelse af uddannelsesbidraget
kr. måned
1. Hvis et uddannelsesbidrag er fastsat højere end normalbidraget, kan bidraget blive nedsat, hvis barnet har en indkomst, der i 2018 er:
-
2. Er barnets indkomst i 2018 ca. ____ kr. om måneden, kan et uddannelsesbidrag, der er fastsat til normalbidraget, bortfalde. Er et uddannelsesbidrag fastsat højere end normalbidraget, kan bidraget efter en konkret vurdering normalt kun bortfalde, hvis barnet har en indkomst, der væsentligt overstiger:
-

1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

2) Størrelsen af indkomstbeløbene forventes offentliggjort inden udgangen af 2017.

TABEL 18: Lov om børns forsørgelse - Gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag

 
kr. én gang
1. Gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag (lovens § 17 a, stk. 1)
2.700

TABEL 19: Lov om ægtefællers økonomiske forhold og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning –

Ægtefællebidrag, lav indkomst hos bidragsbetaleren 1)2)

Fastsættelse af bidrag
Bidragsbetalerens årlige indkomst i kr.
1. Bidrag bør ikke fastsættes.
-
2. Statsforvaltningen fastsætter et skønsmæssigt bidrag til et mindre beløb end ellers.
-

1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

2) Størrelsen af indkomstbeløbene forventes offentliggjort inden udgangen af 2017.

TABEL 20: Lov om ægtefællers økonomiske forhold og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning –

Ægtefællebidrag, betydning af bidragsbetalerens indkomst 1)2)

Bidragsmodtagerens samlede indkomst inkl. bidrag i kr.
Bidragsbetalerens årlige indkomst i kr.
1.
-
-
2.
-
-
3.
-
-

1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

2) Størrelsen af indkomstbeløbene forventes offentliggjort inden udgangen af 2017.