Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 86-17 om magtanvendelse - farefulde situationer - eget hjem - egnet botilbud

Principafgørelsen fastslår

Formålet med reglerne om magtanvendelse er at beskytte den borger, der på grund af psykisk nedsættelse af funktionsevnen, ikke kan tage vare på sig selv.

Det er en betingelse for, at optagelse i et botilbud kan ske uden samtykke, at det er absolut påkrævet for, at borgeren kan få den nødvendige hjælp, og at dette ikke kan lade sig gøre i borgernes hidtidige bolig. Kommunen skal kunne dokumentere, at de farefulde situationer, som borgeren kommer i, alene kan afhjælpes forsvarligt i et botilbud fremfor i borgerens eget hjem. Det skal samtidig være præciseret, på hvilken måde hjælpen i botilbuddet adskiller sig fra hjælpen i borgerens eget hjem.

Betingelserne for optagelse i et særligt botilbud skal være opfyldte på tidspunktet for kommunens indstilling.

I den konkrete sag var det ikke dokumenteret, at borgeren i sin nuværende bolig var udsat for en fysisk fare af den karakter, som lovbestemmelsen om optagelse i særligt botilbud sigter på. Det vil sige, at det ikke kunne udelukkes, at kommunen ved mindre indgribende foranstaltninger i egen bolig kunne imødekomme den eventuelle fare, som borgeren kunne komme i. Kommunen havde heller ikke dokumenteret, at det kun ville være muligt at hindre borgeren i at komme i lignende livsfarlige situationer i det valgte botilbud.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, hvornår en borger er til fare for sig selv, og om de farefulde situationer, som borgeren kommer i, alene kan afhjælpes forsvarligt i et botilbud fremfor i borgerens eget hjem.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service (serviceloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 988 af 17. august 2017

§ 129, stk. 1, om flytning uden samtykke

Praksis

Kasserede:

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere (historisk):

C-34-00 – Ankestyrelsen fandt, at betingelserne for optagelse i et bestemt botilbud uden samtykke var opfyldt for en 66-årig mand, der led af hastigt progredierende demens af frontal karakter. Han var omfattet af personkredsen, selvom han ikke tidligere havde modtaget hjælp efter serviceloven, idet han ville være berettiget til massiv hjælp ved udskrivning fra sygehus.

Der var dokumenteret tilstrækkelig risiko for, at han udsatte sig for alvorlig personskade ved at forblive i egen bolig, og at det var uforsvarligt ikke at sørge for flytning. En flytning var absolut påkrævet for, at han kunne få den nødvendige hjælp, og at han var ude af stand til at overskue konsekvenserne af sine handlinger. Ankestyrelsen lagde vægt på, at han led af hastigt progredierende demens af frontal karakter, som ville føre ham til en ganske hjælpeløs tilstand. Ankestyrelsen lagde desuden vægt på, at han havde behov for døgnpleje.

C-10-05 – Ankestyrelsen fandt, at en 90-årig dement kvinde, der ikke var i stand til at tage vare på sig selv, opfyldte betingelserne for optagelse i særligt botilbud uden samtykke.

Ankestyrelsen fandt endvidere, at kvinden skulle optages på plejehjemmet A, således som det sociale nævn havde truffet afgørelse om. Der blev lagt vægt på, at kvindens omfattende behov for pleje og omsorg døgnet rundt kunne varetages af plejehjemmet A, at kvinden havde været på aflastningsophold på plejehjemmet A og var faldet godt til. Der forelå ikke sådanne afgørende omstændigheder, der kunne begrunde en tilsidesættelse af kommunens valg af plejehjem A.

Begge principafgørelser er indarbejdet i denne afgørelse.

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper nr. 10376 af 13. december 2016

Pkt. 62 om risiko for væsentlig personskade

Den konkrete afgørelse

A Kommune har klaget over Statsforvaltningens afgørelse om flytning uden samtykke. Statsforvaltningen afgjorde sagen den 22. marts 2017.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Du skal ikke flytte til det særlige botilbud, Y.

Det betyder, at vi stadfæster Statsforvaltningens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Vi beklager den lange sagsbehandlingstid.

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at betingelserne for flytning uden samtykke til det særlige Botilbud Y, ikke er opfyldte.

Vi finder, at kommunen ikke har dokumenteret, at dit hjælpebehov ikke kan varetages i egen bolig ved bevilling af yderligere støtte og ved tilrettelæggelse af hjælpen ud fra dit hjælpebehov og dine forudsætninger.

Vi finder også, at det ikke er begrundet, at du udsætter dig selv for at lide væsentlige personskade ved at bo i egen bolig.

Personkredsen for magtanvendelsesbestemmelserne

Vi vurderer, at du har en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne og har behov for omfattende hjælp i dagligdagen. Du er på grund af den nedsatte psykiske funktionsevne ikke i stand til at give et informeret samtykke til flytningen. Du er derfor omfattet af den persongruppe, der under visse betingelser, vil kunne pålægges at flytte.

Flytning uden samtykke

Vi vurderer, at betingelserne for optagelse i et bestemt botilbud uden samtykke ikke er opfyldte.

Vi vurderer også, at der i sagen ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at dit behov for hjælp ikke kan gennemføres i din hidtidige bolig. Der er dermed ikke tilstrækkelig dokumentation for, at du udsætter dig selv for at lide væsentlig personskade ved at forblive i egen bolig.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du er diagnosticeret med demens i middelsvær grad på vaskulær basis, det følger af sagens lægelige oplysninger af 7. marts 2017. Som følge af din nedsatte funktionsevne er du ikke i stand til selvstændigt at varetage dine basale behov, og du har behov for massiv hjælp i dagligdagen, herunder for at få tilstrækkelig ernæring.

Vi lægger også vægt på, at din demens er progredieret. Du er geografisk desorienteret, personforvekslende og paranoidt tolkende. Du virker angstpræget og fortæller om, at der er andre mennesker i dit hjem. Du er meget talende, konfabulerende og udskældende.

Du tager imod støtte i egen bolig i løbet af dagen, ligesom der er flere tilsynsbesøg om natten.

Vi lægger også lagt vægt på, at du forlader dit hjem, men at du er orienteret i lokalområdet og derfor er i stand til at finde rundt. Der foreligger ikke oplysninger om, at du er faret vild eller har været i fare for at lide personskade, når du har forladt dit hjem.

Det er desuden oplyst, at du går ud for at lede efter hjælp og gerne opsøger naboer og din søn. Det forhold, at du i den forbindelse måtte være til gene for andre, kan ikke i sig selv begrunde en flytning uden samtykke.

Det fremgår også af sagens oplysninger, at du er ryger, og at man har observeret dig sætte ild til et stykke køkkenrulle på komfuret for at anvende det til at tænde din cigaret. Samtidig er det oplyst, at du slukker køkkenrullen med vand i håndvasken, før du smider den ud.

Vi vurderer, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at du er til fare for dig selv, og dit behov for hjælp ikke kan gennemføres i din nuværende bolig. Det er vores vurdering, at det ikke kan udelukkes, at kommunen ved mindre indgribende foranstaltninger kan imødekomme den eventuelle brandfare. Det er heller ikke udelukket, at kommunen ved en anden tilrettelæggelse af hjælpen eller ved en fornyet vurdering af dit hjælpebehov kan medvirke til, at du fortsat kan bo i eget hjem.

Kommunen skal også kunne dokumentere, at det vil være muligt i det valgte botilbud at hindre dig i at komme i lignende livsfarlige situationer, som kommunen finder, at du kan komme ud for i egen bolig.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at kommunen ikke har dokumenteret, at der er en sådan fare, at det er nødvendigt at optage dig i et botilbud, og at der i det valgte botilbud kan iværksættes sådanne foranstaltninger, som ikke kan foretages i dit eget hjem, så du ikke udsætter dig for væsentlig personskade.

Om reglerne

Det følger af servicelovens § 129, stk. 1, at betingelserne for flytning uden samtykke er, at

flytning er absolut påkrævet for, at borgeren kan få den nødvendige hjælp, og hjælpen ikke kan gennemføres i nuværende bolig

borgeren udsætter sig selv for væsentlig personskade og

det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 16. april 2018, idet den er blevet erstattet af principafgørelse 11-18.