Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 88-17 om - Arbejdsskade - erstatning for tab af forsørger - uddannelse - indtægt - SU - over 18 år

Principafgørelsen fastslår

Der er i lov om arbejdsskadesikring givet mulighed for erstatning for tab af forsørger til efterladte børn, overfor hvem afdøde havde (retlig) forsørgelsespligt.

Børn under 18 år har ret til en løbende ydelse på 10 procent af afdødes årsløn, indtil barnet fylder 18 år.

Er barnet ved det fyldte 18. år under uddannelse, og taler forholdene i øvrigt derfor, kan ydelsen forlænges til tidspunktet for uddannelsens afslutning, dog længst til pågældendes fyldte 21. år.

Forudsætningerne for, at erstatningen til et barn under uddannelse kan forlænges eller tilkendes efter det fyldte 18. år er, at barnet ikke kan forsørge sig selv, det vil sige ikke har egen indtægter af nogen betydning.

Arbejdsskademyndighederne skal foretage en konkret vurdering af de samlede økonomiske forhold, herunder udgifter, indtægter og formue. I disse sager indgår blandt andet følgende momenter i vurderingen af, om der er grundlag for at forlænge erstatningen:

- størrelsen af den løbende ydelse

- Indtægter/udgifter

- Udeboende/hjemmeboende

- Udgifter til transport

- Udgifter til bolig

- Formue/stor erstatningssum

Der ydes som udgangspunkt ikke erstatning, hvis indtægten overstiger niveauet for den årlige SU for udeboende med mere end det dobbelte. I denne vurdering er det indgået, at der ved indtægter mere end dobbelt SU for udeboende er tale om indtægter af nogen betydning. Der kan dog være forhold i den konkrete sag, der taler for, at der alligevel skal gives erstatning, for eksempel hvis efterladte har egne børn.

I sagen var det efterladte barn ikke berettiget til forlængelse af erstatningen for tab af forsørger. Ankestyrelsen lagde vægt på, at der var tale om en indtægt, der oversteg niveauet for den årlige SU for udeboende med mere end det dobbelte, og der var ikke andre særlige forhold.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at tydeliggøre grundlaget for at give erstatning til barn som er fyldt 18 år og er under uddannelse.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om arbejdsskadesikring (arbejdsskadeloven) senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017.

§ 21, stk. 3, om erstatning til barn som er fyldt 18 år under uddannelse

Praksis

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning om erstatning ved dødsfald.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om afslag på forlængelse af erstatning for tab af forsørger.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgjorde sagen den 8. november 2016.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Du har ikke ret til forlængelse af erstatningen for tab af forsørger

Det betyder, at vi stadfæster Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du ikke har ret til yderligere forlængelse af erstatningen for tab af forsørger.

Vi har lagt til grund, at du tidligere er tilkendt erstatning for tab af forsørger. Du har anmodet om forlængelse af erstatningen for tab af forsørger, da du er 18 år og under uddannelse.

Du har oplyst, at du i perioden fra den 1. august 2016 og frem til 31. juli 2018 er elev hos Matas. Ifølge din lønseddel for august 2016 havde du en elevløn på 13.241 kroner før skat. Derudover fremgår det af skatteoplysningerne, at du månedligt får 1.932,18 kroner før skat fra PKA pension. Du har angivet dine månedlige udgifter til 10.113 kroner.

Der er til sagen vedlagt et budget, som viser dine indtægter og udgifter.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at der ikke er særlige forhold, der taler for at forlænge erstatningen for tab af forsørger. Vi har herunder lagt vægt på, at du har en større indtægt svarende til det dobbelte af SU, og der er ikke tale om ekstraordinære store månedlige udgifter.

Vi vurderer derfor, at du ikke har ret til yderligere forlængelse af erstatningen for tab af forsørger.

Om reglerne

Afdødes børn har ret til at få udbetalt erstatning for tab af forsørger, indtil barnet fylder 18 år. Der er også mulighed for erstatning, hvis barnet er mellem 18 og 21 år, er under uddannelse og fortsat har behov for forsørgelse. Forlængelsen kan løbe, til uddannelsen er afsluttet, eller barnet fylder 21 år.

Forudsætningerne for, at erstatningen til et barn under uddannelse kan forlænges eller tilkendes efter det fyldte 18 år er, at barnet ikke kan forsørge sig selv, det vil sige ikke har egen indtægter af nogen betydning.

Der foretages her en konkret vurdering af de samlede økonomiske forhold, herunder udgifter, indtægter og formue.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet.

Der er enighed om afgørelsen.