Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering af fiske- og fritidsskibe hvis ejer ikke anses for at være dansk

I medfør af § 2, stk. 1 og 2, i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 17. januar 2014, som ændret ved lov nr. 1548 af 19. december 2017, § 12, nr. 1, i lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 17. januar 2014, og § 2, stk. 1 og 3, i lov nr. 963 af 9. december 1992 om Danmarks tiltrædelse af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen), som ændret ved lov nr. 264 af 20. april 2004, og efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse nr. 744 af 24. juni 2013 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v., fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører registrering i Skibsregistret eller Fartøjsfortegnelsen af fiske- og fritidsskibe tilhørende fysiske personer, juridiske personer og partrederier, som ikke anses for danske efter sølovens § 1.

Stk. 2. Bekendtgørelsens regler vedrørende fysiske personer, juridiske personer og partrederier, som er omfattet af Den Europæiske Unions regler om etableringsret og udveksling af tjenesteydelser, finder tilsvarende anvendelse for fysiske personer, juridiske personer og partrederier fra lande, som er omfattet af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen).

Stk. 3. Med mindre andet fremgår, finder bestemmelser i anden lovgivning om anmeldelse og registrering af skibe i Skibsregistret eller Fartøjsfortegnelsen tilsvarende anvendelse for skibe omfattet af stk. 1.

Fiskeskibe

§ 2. Ejere af fiskeskibe, som registreres efter denne bekendtgørelses regler, skal have tilknytning til Danmark på en eller flere af følgende måder:

1) For fysiske personer: Primær etablering, hvorfra den pågældende udøver sin økonomiske aktivitet fra et fast forretningssted i Danmark eller et land, som er medlem af Den Europæiske Union.

2) For juridiske personer:

a) Primær etablering gennem placering af ejerens hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed i Danmark.

b) Sekundær etablering gennem enten oprettelse af en dattervirksomhed eller en filial i Danmark eller af et agentur her i landet, som er bemandet med personale med permanent bemyndigelse til at handle på ejerens vegne.

3) For partrederier: Valg af en bestyrende reder, som enten er statsborger fra eller en juridisk person i Danmark eller i et land, som er medlem af Den Europæiske Union.

§ 3. Det er en betingelse for registrering efter § 1, at det over for Skibsregistrator dokumenteres, at fiskeskibet effektivt administreres, kontrolleres og dirigeres fra Danmark.

Stk. 2. For at et fiskeskib kan optages i Skibsregistret eller Fartøjsfortegnelsen i medfør af denne bekendtgørelse, skal der foreligge tilladelse til registrering af fartøj fra Fiskeristyrelsen.

Fritidsskibe

§ 4. Fritidsskibe tilhørende fysiske personer, juridiske personer og partrederier, som ikke er omfattet af Den Europæiske Unions regler om etableringsret og udveksling af tjenesteydelser, kan ikke registreres i Skibsregistret eller Fartøjsfortegnelsen.

§ 5. Fritidsskibe kan registreres i Skibsregistret, hvis ejeren

1) er arbejdstager, som enten arbejder i eller har bopæl i Danmark, eller

2) er etableret i Danmark, jf. artikel 45 henholdsvis artikel 49 i Traktat om den Europæiske Unions Funktionsmåde.

Stk. 2. Ret til registrering efter stk. 1 omfatter endvidere en ejer, som tidligere har været arbejdstager eller etableret i Danmark, og som har bopæl i Danmark.

Fælles administrative bestemmelser

§ 6. Anmeldelse i medfør af denne bekendtgørelse sker på særskilte blanketter, der kan fås via Søfartsstyrelsens hjemmeside, soefartsstyrelsen.dk, eller via virk.dk.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om ejeren/ejerkredsen og om den, som opfylder aktivitetsbetingelsen, jf. § 3.

Stk. 3. Anmeldes ikke-danske juridiske personer, skal der ved anmeldelsen vedlægges dokumentation for opfyldelse af de krav, der stilles for oprettelse og registrering af selskaber m.v. i det land, hvor den pågældende juridiske person har sit vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed.

Stk. 4. Anmeldelse og registrering efter denne bekendtgørelses regler fritager ikke for anmeldelse, der måtte være påbudt efter anden lovgivning.

§ 7. Ved registrering af skibe i medfør af denne bekendtgørelse accepteres dokumenter og bevismidler udfærdiget på dansk, svensk, norsk og engelsk, jf. dog stk. 2. For dokumenter og bevismidler på andre sprog kræves sædvanligvis autoriseret og notariseret oversættelse til enten dansk eller engelsk.

Stk. 2. Giver forståelsen af et dokument eller andet bevismiddel udfærdiget på fremmed sprog anledning til tvivl, kan Skibsregistrator kræve en autoriseret oversættelse til dansk.

§ 8. Ændringer til de anmeldte oplysninger, jf. § 6, stk. 2, om ejeren/ejerkredsen og om den, der opfylder aktivitetsbetingelsen, skal af skibets ejer eller den, der opfylder aktivitetsbetingelsen, anmeldes til Skibsregistret eller Fartøjsfortegnelsen med henblik på vurdering af, om betingelserne for registrering fortsat er opfyldt efter gennemførelse af ændringerne.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

§ 10. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for skibe hjemmehørende i Grønland.

Søfartsstyrelsen, den 20. december 2017

Ditte Marie Nørgård

/ Henriette Bytoft Flügge