Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering af handelsskibe hvis ejer ikke anses for at være dansk

I medfør af § 2, stk. 1 og 2, i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 17. januar 2014, som ændret ved lov nr. 1548 af 19. december 2017, § 12, nr. 1, i lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 17. januar 2014, og § 2, stk. 1 og 3, i lov nr. 963 af 9. december 1992 om Danmarks tiltrædelse af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen), som ændret ved lov nr. 264 af 20. april 2004, og efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse nr. 744 af 24. juni 2013 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v., fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører registrering i Skibsregistret, Dansk Internationalt Skibsregister eller Fartøjsfortegnelsen af handelsskibe tilhørende fysiske personer, juridiske personer og partrederier, som ikke anses for danske i henhold til sølovens § 1.

Stk. 2. Denne bekendtgørelses regler vedrørende fysiske personer, juridiske personer og partrederier, som er omfattet af Den Europæiske Unions regler om etableringsret og udveksling af tjenesteydelser, finder tilsvarende anvendelse for fysiske personer, juridiske personer og partrederier fra lande, som er omfattet af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen).

Stk. 3. Med mindre andet fremgår, finder bestemmelser i anden lovgivning om anmeldelse og registrering af skibe i Skibsregistret, Dansk Internationalt Skibsregister eller Fartøjsfortegnelsen tilsvarende anvendelse for skibe omfattet af stk. 1.

§ 2. Alle ejere af skibe, som registreres efter § 1, skal i henhold til bestemmelserne i denne bekendtgørelse udpege en fysisk eller juridisk person i Danmark, der kan rettes henvendelse til i kontroløjemed og lignende, og som kan stævnes på ejerens eller på rederens vegne.

Stk. 2. For partrederier gælder endvidere, at den bestyrende reder, der vælges, skal være enten en statsborger fra eller en juridisk person i Danmark eller i et land, som er medlem af Den Europæiske Union.

§ 3. Det er en betingelse for registrering efter § 1, at det over for Skibsregistrator dokumenteres, at der i tilknytning til skibet udøves økonomisk aktivitet i Danmark på mindst en af følgende måder:

1) Skibets tekniske eller kommercielle drift varetages fra Danmark.

2) Den enhed, som varetager driften af skibet, opfylder kravene for at være omfattet af tonnageskatteloven.

3) Det rederi, den organisation eller person, som har eller har ansøgt om skibets overensstemmelsesdokument i henhold til koden om sikker skibsdrift (Document of Compliance), er etableret i Danmark.

Stk. 2. Derudover kan Skibsregistrator efter et konkret skøn samlet vurdere, at en flerhed af aktiviteter og tiltag anses for at udgøre en sådan økonomisk aktivitet i Danmark, at betingelserne for registrering efter § 1 kan ses for opfyldt.

§ 4. Anmeldelse i medfør af § 1 sker på særskilte blanketter, der kan hentes via Søfartsstyrelsens hjemmeside, soefartsstyrelsen.dk, eller via virk.dk.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om ejeren/ejerkredsen og om den person, som opfylder aktivitetsbetingelsen, jf. § 3.

Stk. 3. Anmeldes ikke-danske juridiske personer, skal der ved anmeldelsen vedlægges dokumentation for opfyldelse af de krav, der stilles for oprettelse og registrering af selskaber m.v. i det land, hvor den pågældende juridiske person har sit vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed.

Stk. 4. Anmeldelse og registrering efter denne bekendtgørelses regler fritager ikke for anmeldelse, der måtte være påbudt efter anden lovgivning.

§ 5. Ved registrering af skibe i medfør af § 1 accepteres dokumenter og bevismidler udfærdiget på dansk, svensk, norsk og engelsk, jf. dog stk. 2. For dokumenter og bevismidler på andre sprog kræves sædvanligvis autoriseret og notariseret oversættelse til enten dansk eller engelsk.

Stk. 2. Giver forståelsen af et dokument eller andet bevismiddel udfærdiget på fremmed sprog anledning til tvivl, kan Skibsregistrator kræve en autoriseret oversættelse til dansk.

§ 6. Ændringer til de anmeldte oplysninger, jf. § 4, stk. 2, om ejeren/ejerkredsen samt om den, der opfylder aktivitetsbetingelsen, skal af skibets ejer eller den, som opfylder aktivitetsbetingelsen, anmeldes til Skibsregistret, Dansk Internationalt Skibsregister eller Fartøjsfortegnelsen med henblik på vurdering af, om betingelserne for registrering fortsat er opfyldt efter gennemførelse af ændringerne.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1132 af 25. september 2013 om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer, ophæves.

§ 8. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for skibe hjemmehørende i Grønland.

Søfartsstyrelsen, den 20. december 2017

Ditte Marie Nørgård

/ Henriette Bytoft Flügge