Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Bestemmelser om legitimationskortets udseende og indhold mv.
Bilag 2 Standard for legitimationskortets opsætning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort

I medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov nr. 236 af 15. marts 2017 om udstedelse af legitimationskort, fastsættes:

§ 1. Til personer på 15 år og derover kan udstedes et legitimationskort, der har til formål at dokumentere indehaverens identitet.

Stk. 2. Legitimationskortet udstedes i overensstemmelse med forskrifterne i bilag 1 og 2 af den kommune, hvor ansøgeren er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR).

§ 2. Ansøgning om legitimationskort indleveres til den kommune, hvor ansøgeren er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR).

Stk. 2. Ansøgeren skal møde personligt op og ved forevisning af original dåbs-, navne- eller fødselsattest eller pas, kørekort eller sygesikringsbevis godtgøre sin identitet. Kommunen kan i særlige tilfælde anvende kontrolspørgsmål som supplerende kriterium til at godtgøre ansøgerens identitet.

Stk. 3. Ansøgningen skal vedlægges et fotografi af ansøgeren. Fotografiet skal opfylde følgende krav:

1) Fotografiet skal være af god kvalitet, holdbart, egnet til indscanning og uden stempler, huller eller andre skader.

2) Fotografiet skal være et vellignende portrætbillede i størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler 30-36 mm i højden.

3) Fotografiet skal tages lige forfra og vise ansøgerens ansigt uden hovedbeklædning og det øverste af skuldrene.

4) Ansigtet skal være jævnt belyst.

5) Begge øjne skal være helt synlige, og blikket skal være rettet mod kameraet.

6) Munden skal være lukket.

7) Briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser.

8) Baggrunden skal være lys og uden skygger eller andre motiver.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at ansøgeren bærer hovedbeklædning på det i stk. 3 nævnte fotografi, hvis ansøgeren af religiøse grunde anmoder herom.

§ 3. Kommunalbestyrelsen opkræver et gebyr på højst 150 kr. for udstedelsen af legitimationskortet.

Stk. 2. Gebyret efter stk. 1 skal inden for rammen af det i stk. 1 nævnte maksimale gebyr svare til de med udstedelsen forbundne omkostninger, herunder administrationsomkostninger.

§ 4. Legitimationskortet udstedes med en gyldighedsperiode på 10 år.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2017.

§ 6. Bekendtgørelse nr. 1102 af 21. september 2017 om udstedelse af legitimationskort ophæves.

§ 7. Legitimationskort, der er udstedt i medfør af bekendtgørelse nr. 1102 af 21. september 2017 om udstedelse af legitimationskort, er gyldige indtil udløbet af deres gyldighedsperiode.

Stk. 2. Med samtykke fra ansøgeren kan kommunen indtil 1. marts 2018 fortsat i medfør af bekendtgørelse nr. 1102 af 21. september 2017 om udstedelse af legitimationskort udstede legitimationskort uden oplysning om nationalitet.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 21. november 2017

Simon Emil Ammitzbøll-Bille

/ Christina Ekmann


Bilag 1

Bestemmelser om legitimationskortets udseende og indhold mv.

Legitimationskortets udseende og indhold

Legitimationskortet udstedes efter forskrifterne i dette bilag. Der henvises desuden til bilag 2, der indeholder en standard for kortets opsætning.

Legitimationskortet har to sider.

1) Legitimationskortets forside

På forsidens øverste venstre hjørne er anført betegnelsen ”Legitimationskort”. På forsidens højre side findes et fotografi af indehaveren.

Legitimationskortets indhold er på forsiden herudover anført med følgende indhold:

1. Indehaverens efternavn.

2. Indehaverens fornavn(e).

3. Indehaverens personnummer.

4. Indehaverens nationalitet.

5. Udstedende kommunes navn og evt. logo.

6. Legitimationskortets gyldighedsperiode. Den anførte dato er udløbstidspunktet for legitimationskortet.

7. Indehaverens underskrift.

8. Taktilt kendemærke, jf. bilag 2. Af tekniske årsager kan kendemærket også udformes som en dyb afrunding af nederste højre hjørne, ligesom der tilføjes et buet hak over den dybe afrunding, der giver borg-ere med synshandicap mulighed for at bestemme, hvilken side der er forside.

9. Legitimationskortets serienummer.

2) Legitimationskortets bagside

På bagsidens øverste venstre hjørne er anført ”Dette legitimationskort er udstedt af [kommunens navn] og dokumenterer ikke opholds- eller arbejdstilladelse i Danmark”.

3) Legitimationskortets mål

1. Legitimationskortets mål er 8,5 cm x 5,4 cm.


Bilag 2

Standard for legitimationskortets opsætning

Standard