Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på postområdet

I medfør af § 23, stk. 1, 5 og 6, i postloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 30. august 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 15 i bekendtgørelse nr. 453 af 11. maj 2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer for udstedelse af tilladelse til postbefordring efter postlovens §§ 3 og 14, for godkendelse af takstfastsættelse efter postlovens § 15, stk. 4, samt for varetagelse af tilsyn efter postlovens § 23.

Stk. 2. Postvirksomheder, herunder den befordringspligtige postvirksomhed, betaler gebyrer til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter satserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Ved postvirksomheder forstås virksomheder, der udøver erhvervsmæssig postbefordring.

Stk. 4. Ved adresserede forsendelser forstås breve og pakker samt dagblade, magasiner, kataloger m.m.

Betaling af gebyrer

§ 2. For følgende ydelser betaler postvirksomheder et gebyr efter regning:

1) Udstedelse af tilladelse til postbefordring efter postlovens §§ 3 og 14.

2) Godkendelse af takstfastsættelse efter postlovens § 15, stk. 4.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan viderefakturere særlige omkostninger til ansøger, herunder til særlig teknisk bistand, eventuelle rejseomkostninger mv., som afholdes i forbindelse med konkret behandling af sagen.

§ 3. Gebyrer fastsat i medfør af § 2, stk. 1, er baseret på en timesats på 1.200 kr.

§ 4. For Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens omkostninger ved varetagelse af den generelle tilsynsindsats, herunder markedsovervågning, statistikindsamling, analyser, kvalitetskontrol, klagesagsbehandling m.v., betaler postvirksomheder et formålsbestemt gebyr efter postlovens § 23.

§ 5. Det formålsbestemte gebyr, der er anført i § 4, udgør 3,10 kr. for hver 1.000 befordrede adresserede forsendelser, som er omfattet af tilladelseskravet, og opkræves årligt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Gebyret opkræves hver den 15. marts for det forudgående år. Gebyret skal indbetales til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 1. april.

Stk. 2. Postvirksomhederne indsender hvert år ved udgangen af kalenderåret og senest den 1. marts en årsopgørelse over antal befordrede adresserede forsendelser vedlagt en erklæring fra en revisor.

Stk. 3. Beløb under 1.000 kr. opkræves ikke.

§ 6. Udebliver betaling af gebyrer efter §§ 2 og 4 efter sidste rettidige indbetalingsdag, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opkræve et ekspeditionsgebyr på 100 kr. for hver rykkerskrivelse. Der tillægges renter i overensstemmelse med rentelovens § 5.

Klageadgang

§ 7. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1499 af 2. december 2016 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på postområdet ophæves.

Stk. 3. For ansøgninger jf. § 2, stk. 1, som er under behandling i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på bekendtgørelsens ikrafttrædelsestidspunkt, beregnes gebyret efter de hidtidige regler indtil denne bekendtgørelses ikrafttræden. Efter dette tidspunkt beregnes gebyret efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 31. oktober 2017

Carsten Falk Hansen

/ Lars Colding Laustrup