Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om gennemførelse af
Europolkonventionen og lov om ændring af straffeloven,
retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold
på telemarkedet og lov om international fuldbyrdelse af
straf m.v.

(Gennemførelse af tillægsprotokoller til Europolkonventionen m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 415 af 10. juni 1997 om gennemførelse af Europolkonventionen foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Endvidere gælder protokol af 30. november 2000, protokol af 28. november 2002 og protokol af 27. november 2003 til Europolkonventionen her i landet, jf. bilag 2-4 til denne lov.«

2. I § 1, stk. 2, ændres »bilag 2« til: »bilag 5«.

3. I § 1 indsættes som stk. 3:

» Stk. 3 . Reglerne i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område finder anvendelse, for så vidt angår spørgsmål om, hvilken national ret der er kompetent til at behandle tvister vedrørende Europols ansvar, jf. konventionens artikel 39.«

4. I § 3 ændres »Registertilsynet« til: »Datatilsynet«.

5. Efter § 5 indsættes som ny paragraf:

»§ 5 a. Bestemmelserne i straffelovens kapitel 14 om forbrydelser mod den offentlige myndighed og kapitel 16 om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv finder også anvendelse, når forholdet er begået mod eller af Europolansatte under udførelse af opgaver i Danmark efter konventionens artikel 3 a.

Stk. 2 . Forvolder Europolansatte under udførelse af opgaver i Danmark efter konventionens artikel 3 a skader, som efter dansk ret medfører erstatningspligt, udbetales erstatningen af justitsministeren.

Stk. 3 . Klager over Europolansattes adfærd under udførelse af opgaver i Danmark efter konventionens artikel 3 a behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 93 b og d.«

6. Efter bilag 1 indsættes bilag 2-4, der affattes som bilag 1 til denne lov.

Bilag 2 bliver herefter bilag 5.

§ 2

I lov nr. 258 af 8. maj 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet og lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. (Gennemførelse af EU-retshjælpskonventionen, den 2. tillægsprotokol til Europarådets retshjælpskonvention og EU-rammeafgørelse om fælles efterforskningshold) foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, ændres »medlemsstat« til: »stat«.

2. I § 3 indsættes som stk. 3:

» Stk. 3 . Klager over adfærd hos en embedsmand fra en anden stat under udførelse af opgaver i Danmark efter artikel 13 i konvention af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater samt tilsvarende bestemmelser i andre EU-retsakter eller efter artikel 20 i 2. tillægsprotokol af 8. november 2001 til den europæiske konvention af 20. april 1959 om gensidig retshjælp i straffesager behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 93 b og d.«

§ 3

Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige grønlandske eller færøske forhold tilsiger.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lene EspersenBilag 1

»Bilag 2

PROTOKOL
udarbejdet på grundlag af artikel 43, stk. 1, i konventionen om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol-konventionen) om ændring af artikel 2 i og bilaget til denne konvention

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER i denne protokol, kontraherende parter i konventionen om oprettelse af en europæisk politienhed, Den Europæiske Unions medlemsstater,

SOM HENVISER TIL retsakt af 30. november 2000 vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union, og

SOM TAGER FØLGENDE I BETRAGTNING:

(1) Der er behov for at give Europol mere effektive midler til at bekæmpe hvidvaskning af penge med henblik på at styrke Europols muligheder for at støtte medlemsstaterne i denne bekæmpelse.

(2) Det Europæiske Råd har opfordret Rådet for Den Europæiske Union til at udvide Europols kompetence til at omfatte hvidvaskning af penge generelt, uanset hvilken type strafbart forhold det hvidvaskede udbytte stammer fra,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

Artikel 1

Europol-konventionen ændres således:

1) Artikel 2 ændres således:

a) Stk. 2, første afsnit, affattes således:

»2. For gradvis at opfylde den i stk. 1 nævnte målsætning skal Europol i første omgang beskæftige sig med forebyggelse og bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel, ulovlig hvidvaskning af penge, ulovlig handel med nukleare og radioaktive materialer, organiseret illegal indvandring (menneskesmugling), menneskehandel og ulovlig handel med stjålne motorkøretøjer.«

b) Stk. 3, første afsnit, affattes således:

»3. Europols kompetence med hensyn til en form for kriminalitet eller særlige aspekter af en form for kriminalitet omfatter hermed forbundne strafbare handlinger. Den omfatter dog ikke prædikatforbrydelser, der går forud for ulovlig hvidvaskning af penge, og hvor Europol ikke har nogen kompetence i medfør af stk. 2.«

2) Bilaget ændres således:

Det afsnit, der begynder med ordene »Endvidere vil den omstændighed, at det pålægges Europol, jf. artikel 2, stk. 2«, affattes således:

»Endvidere vil den omstændighed, at det pålægges Europol, jf. artikel 2, stk. 2, at beskæftige sig med en af de ovenstående former for kriminalitet, have som konsekvens, at Europol også har kompetence til at beskæftige sig med andre strafbare handlinger i forbindelse med disse former for kriminalitet.«

Artikel 2

1. Denne protokol vedtages af medlemsstaterne i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser.

2. Medlemsstaterne giver generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union notifikation om afslutningen af de procedurer, der efter deres forfatningsmæssige bestemmelser kræves for at vedtage protokollen.

3. Denne protokol træder i kraft 90 dage efter den dato, hvor den sidste af de stater, som på tidspunktet for Rådets vedtagelse af retsakten om udarbejdelse af denne protokol var medlem af Den Europæiske Union, har foretaget notifikation, jf. stk. 2.

Artikel 3

1. Denne protokol er åben for tiltrædelse af stater, der bliver medlem af Den Europæiske Union, hvis den ikke er trådt i kraft på datoen for deponeringen af instrumenterne om tiltrædelse af Europol-konventionen i overensstemmelse med Europol-konventionens artikel 46.

2. Instrumenterne om tiltrædelse af protokollen deponeres samtidig med instrumenterne om tiltrædelse af Europol-konventionen i overensstemmelse med dennes artikel 46.

3. Teksten til protokollen på den tiltrædende medlemsstats sprog, som udformet af Rådet for Den Europæiske Union, er autentisk.

4. Hvis protokollen ikke er trådt i kraft ved udløbet af den periode, som er omhandlet i Europol-konventionens artikel 46, stk. 4, træder den i kraft for den tiltrædende medlemsstat på den dato, hvor protokollen træder i kraft, jf. artikel 2, stk. 3.

5. Hvis denne protokol i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, træder i kraft før udløbet af den i Europol-konventionens artikel 46, stk. 4, omhandlede periode, men efter deponeringen af det i stk. 2 omhandlede tiltrædelsesinstrument, tiltræder den tiltrædende medlemsstat Europol-konventionen, som den er ændret ved denne protokol, i overensstemmelse med Europol-konventionens artikel 46.

Artikel 4

1. Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union er depositar for denne konvention.

2. Depositaren offentliggør i EF-Tidende en oversigt over vedtagelser og tiltrædelser samt enhver anden notifikation vedrørende denne protokol.

Hecho en Bruselas, el treinta de noviembre del año dos mil.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte november to tusinde.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten November zweitausend.

'Εγινε στιζ Βρυξέλλεζ στιζ τριάντα Νοεμβρίου δύο χιλιάδεζ.

Done at Brussels on the thirtieth day of November in the year two thousand.

Fait à Bruxelles, le trente novembre deux mille.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríochadú lá de Shamhain sa bhliain dhá mhíle.

Fatto a Bruxelles, addì trenta novembre duemila.

Gedaan te Brussel, de dertigste november tweeduizend.

Feito em Bruxelas, em trinta de Novembro de dois mil.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhatta.

Som skedde i Bryssel den trettionde november tjugohundra.


Bilag 3

PROTOKOL
om ændring af konventionen om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol-konventionen) og protokollen om privilegier og immuniteter for Europol, medlemmerne af Europols organer samt Europols vicedirektører og personale

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER i denne protokol, høje kontraherende parter i konventionen om oprettelse af en europæisk politienhed og i protokollen om privilegier og immuniteter for Europol, medlemmerne af Europols organer samt Europols vicedirektører og personale, Den Europæiske Unions medlemsstater,

SOM HENVISER TIL retsakt af 28. november 2002 vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union, og

SOM TAGER FØLGENDE I BETRAGTNING:

(1) I henhold til artikel 30, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Union skal Rådet sætte Europol i stand til at lette og støtte forberedelsen og fremme samordningen og gennemførelsen af særlige efterforskningsaktioner mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder, herunder fælles operative aktioner med deltagelse af repræsentanter for Europol i en støttefunktion.

(2) Der skal fastsættes bestemmelser om Europols deltagelse i fælles efterforskningshold. Disse bestemmelser skal omhandle den rolle, som Europols ansatte skal have i disse hold, udvekslingen af oplysninger mellem Europol og det fælles efterforskningshold samt ansvar uden for kontrakt for en skade, der er forårsaget af Europols ansatte i forbindelse med deres deltagelse i disse hold.

(3) I henhold til artikel 30, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Union skal der vedtages foranstaltninger, der sætter Europol i stand til at anmode de kompetente myndigheder i medlemsstaterne om at gennemføre og samordne deres efterforskning i særlige tilfælde.

(4) Protokollen om privilegier og immuniteter for Europol, medlemmerne af Europols organer samt Europols vicedirektører og personale skal ændres, således at fritagelsen af Europols personale for retsforfølgning for mundtlige og skriftlige ytringer samt handlinger foretaget i embeds medfør, ikke omfatter deres aktiviteter som deltagere i fælles efterforskningshold, -

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

Artikel 1

Europol-konventionen ændres hermed således:

1) Følgende nye numre indsættes i artikel 3, stk. 1:

»6. at deltage i fælles efterforskningshold i en støttefunktion i overensstemmelse med artikel 3a

7. at anmode de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater om at gennemføre eller samordne efterforskning i specifikke tilfælde, i overensstemmelse med artikel 3b.«

2) Der indsættes følgende nye artikler:

a) » Artikel 3a

Deltagelse i fælles efterforskningshold

1. Europol-personale kan deltage i fælles efterforskningshold i en støttefunktion, herunder i de hold, der oprettes i henhold til artikel 1 i rammeafgørelsen af 13. juni 2002 om fælles efterforskningshold(1) eller i henhold til artikel 13 i konventionen af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater, såfremt disse hold foretager efterforskning af strafbare handlinger, som falder ind under Europols beføjelser i henhold til artikel 2. Europol-personale kan inden for rammerne af lovgivningen i den medlemsstat, hvor det fælles efterforskningshold opererer, og i henhold til de i stk. 2 omhandlede aftaler, bistå i alle aktiviteter og udveksle oplysninger med alle medlemmer af det fælles efterforskningshold i henhold til stk. 3. De deltager dog ikke i tvangsindgreb.

2. Den administrative gennemførelse af Europol-personales deltagelse i et fælles efterforskningshold fastlægges i en aftale mellem Europols direktør og de kompetente myndigheder i de medlemsstater, der deltager i det fælles efterforskningshold, med inddragelse af de nationale enheder. De bestemmelser, der skal finde anvendelse på sådanne aftaler, fastsættes af Europols Styrelsesråd, der træffer afgørelse med et flertal på to tredjedele af medlemmerne.

3. Europol-personale udfører deres opgaver under ledelse af holdets leder under hensyntagen til vilkårene i den i stk. 2 omhandlede aftale.

4. I overensstemmelse med den i stk. 2 og 3 omhandlede aftale kan Europol-personale have direkte forbindelse med medlemmerne af det fælles efterforskningshold og videregive oplysninger fra dele af de edb-baserede datasamlinger, der er nævnt i artikel 6, til medlemmerne og udlånte medlemmer af det fælles efterforskningshold i henhold til denne konvention. I tilfælde af direkte forbindelser underrettes de nationale enheder i de medlemsstater, der er repræsenteret i holdet, og i de medlemsstater, som har givet oplysningerne, herom af Europol.

5. Oplysninger, der indhentes af Europol-personale, som deltager i fælles efterforskningshold, kan med samtykke fra den medlemsstat, der videregiver oplysningerne, og på dennes ansvar indgå i enhver af edb-systemets dele på de betingelser, der er fastsat i konventionen.

6. Under udførelsen af de fælles efterforskningsholds operationelle opgaver som omhandlet i denne artikel er Europol-personale omfattet af den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvori de opererer, og sidestillet med personer, der udfører lignende funktioner, for så vidt angår strafbare handlinger, der måtte blive begået mod eller af dem.

__________

(1) EFT L 162 af 20.6.2002, s. 1.«

b) » Artikel 3b

Anmodninger fra Europol om at indlede kriminalefterforskning

1. Medlemsstaterne behandler enhver anmodning fra Europol om at indlede, gennemføre eller samordne efterforskninger i specifikke tilfælde og tager sådanne anmodninger op til velvillig overvejelse. Europol underrettes om, hvorvidt den anmodede efterforskning indledes.

2. Hvis medlemsstatens kompetente myndigheder beslutter ikke at efterkomme en anmodning fra Europol, underretter de Europol om deres beslutning og begrunder den, medmindre de ikke kan anføre nogen begrundelse, fordi dette ville:

i) være til skade for væsentlige nationale sikkerhedsinteresser eller

ii) bringe igangværende efterforskninger eller personers sikkerhed i fare.

3. Svar på anmodninger fra Europol om at indlede, gennemføre eller samordne efterforskninger i specifikke tilfælde samt oplysninger til Europol om resultatet af efterforskningerne bør af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne fremsendes i overensstemmelse med reglerne i Europol-konventionen og den relevante nationale lovgivning.

4. Når Europol fremsætter en anmodning om at indlede kriminalefterforskning, underretter den Eurojust herom på grundlag af en samarbejdsaftale, der skal indgås med Eurojust.«

c) » Artikel 39a

Erstatningsansvar i forbindelse med Europols deltagelse i fælles efterforskningshold

1. Den medlemsstat, på hvis område Europol-personale måtte forvolde skade under udførelsen af operationelle opgaver i henhold til artikel 3a, har samme erstatningsansvar for sådanne skader, som den ville have for skader forvoldt af dens egne myndigheder.

2. Medmindre andet er aftalt med den berørte medlemsstat, godtgør Europol alle beløb, som vedkommende medlemsstat har udbetalt i skadeserstatning, jf. stk. 1, til skadelidte eller disses retssuccessorer. Uoverensstemmelser mellem vedkommende medlemsstat og Europol om det principielle i godtgørelsen eller erstatningens omfang forelægges Styrelsesrådet, som træffer afgørelse med to tredjedeles flertal.«

3) Følgende numre indsættes i artikel 28, stk. 1:

»1a. fastlægger med to tredjedeles flertal bestemmelserne om den administrative gennemførelse af Europol-personales deltagelse i et fælles efterforskningshold (artikel 3a, stk. 2)«

»21a. træffer med to tredjedeles flertal afgørelse om tvister mellem en medlemsstat og Europol om erstatningsansvar i forbindelse med Europols deltagelse i fælles efterforskningshold (artikel 39a)«.

Artikel 2

Følgende nye stykke indsættes i artikel 8 i protokol om privilegier og immuniteter for Europol, medlemmerne af Europols organer samt Europols vicedirektører og personale:

»4. Den i stk. 1, litra a), omhandlede immunitet omfatter ikke udførelsen af de opgaver i embeds medfør, som er omhandlet i konventionens artikel 3a vedrørende Europol-personales deltagelse i fælles efterforskningshold, jf. artikel 17, stk. 2.«

Artikel 3

1. Denne protokol vedtages af medlemsstaterne i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser.

2. Medlemsstaterne giver generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union notifikation om afslutningen af de procedurer, der efter deres forfatningsmæssige bestemmelser kræves for at vedtage protokollen.

3. Denne protokol træder i kraft 90 dage efter den dato, hvor den sidste af de stater, som på tidspunktet for Rådets vedtagelse af retsakten om udarbejdelse af denne protokol var medlem af Den Europæiske Union, har foretaget notifikation, jf. stk. 2.

Artikel 4

1. Denne protokol er åben for tiltrædelse af stater, der bliver medlem af Den Europæiske Union, hvis den ikke er trådt i kraft på datoen for deponeringen af instrumenterne om tiltrædelse af Europol-konventionen i overensstemmelse med Europol-konventionens artikel 46.

2. Instrumenterne om tiltrædelse af protokollen deponeres samtidig med instrumenterne om tiltrædelse af Europol-konventionen i overensstemmelse med dennes artikel 46.

3. Teksten til protokollen på den tiltrædende medlemsstats sprog, som udformet af Rådet for Den Europæiske Union, er autentisk.

4. Hvis protokollen ikke er trådt i kraft ved udløbet af den periode, som omhandles i Europol-konventionens artikel 46, stk. 4, træder den i kraft for den tiltrædende medlemsstat på den dato, hvor protokollen træder i kraft, jf. artikel 3, stk. 3.

5. Hvis denne protokol i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, træder i kraft før udløbet af den i Europol-konventionens artikel 46, stk. 4, omhandlede periode, men efter deponeringen af det i stk. 2 omhandlede tiltrædelsesinstrument, tiltræder den pågældende medlemsstat Europol-konventionen, som den er ændret ved denne protokol, i overensstemmelse med Europol-konventionens artikel 46.

Artikel 5

1. Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union er depositar for denne protokol.

2. Depositaren offentliggør i De Europæiske Fællesskabers Tidende en oversigt over vedtagelser og tiltrædelser samt enhver anden notifikation vedrørende denne protokol.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre de dos mil dos.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november to tusinde og to.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November zweitausendundzwei.

'Εγινε στιζ Βρυξέλλεζ, οτιζ εικοσι οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and two.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille deux.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an t-ochtú lá is fiche de Shamhain sa bhliain dhá mhíle a dó.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemiladue.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november tweeduizend en twee.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Novembro de dois mil e dois.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november tjugohundratvå.


Bilag 4

PROTOKOL
udarbejdet på grundlag af artikel 43, stk. 1, i konventionen om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol-konventionen) om ændring af denne konvention

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER i denne protokol, kontraherende parter i konventionen om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol-konventionen), Den Europæiske Unions medlemsstater,

SOM HENVISER TIL retsakt af 27. november 2003 vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union, og

SOM TAGER FØLGENDE I BETRAGTNING:

(1) Der er behov for en revision af Europol-konventionen i lyset af drøftelserne i Rådet herom.

(2) Der er behov for at give Europol den nødvendige støtte og muligheder for effektivt at fungere som omdrejningspunktet for det europæiske politisamarbejde.

(3) Der er behov for at gennemføre de krævede ændringer af Europol-konventionen for derigennem at styrke Europols operative støttefunktion i forhold til de nationale politimyndigheder.

(4) Det Europæiske Råd har fremhævet, at Europol spiller en central rolle i samarbejdet mellem medlemsstaternes myndigheder om efterforskning af grænseoverskridende kriminalitet ved at understøtte forebyggelse, analyse og efterforskning af kriminalitet på EU-plan. Det Europæiske Råd har opfordret Rådet til at give Europol den nødvendige støtte,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

Artikel 1

Europol-konventionen ændres således:

1) Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Målsætning

1. Formålet med Europol er, ved hjælp af de i denne konvention omhandlede foranstaltninger og inden for rammerne af politisamarbejdet mellem medlemsstaterne i henhold til traktaten om Den Europæiske Union, at forbedre effektiviteten hos medlemsstaternes kompetente myndigheder og disses samarbejde om forebyggelse og bekæmpelse af grov international kriminalitet, hvor der foreligger konkrete indicier for eller mistanke om, at der foreligger en kriminel struktur eller organisation, og to eller flere medlemsstater berøres på en sådan måde, at en fælles aktion fra medlemsstaternes side er påkrævet på grund af de strafbare handlingers omfang, betydning og følger. I denne konvention betragtes følgende former for kriminalitet som grov international kriminalitet: strafbare handlinger, som er blevet begået, eller som må formodes at blive begået i forbindelse med terrorvirksomhed rettet mod personers liv og legeme, mod den personlige frihed eller mod ejendom, ulovlig narkotikahandel, ulovlig hvidvaskning af penge, ulovlig handel med nukleare og radioaktive materialer, menneskesmugling, menneskehandel, handel med stjålne motorkøretøjer samt de former for kriminalitet, der er nævnt i bilaget, eller særlige aspekter heraf.

2. På forslag af Styrelsesrådet fastsætter Rådet med enstemmighed Europols prioriteter, for så vidt angår bekæmpelsen og forebyggelsen af de former for grov international kriminalitet, der ligger inden for dets mandat.

3. Europols kompetence med hensyn til en form for kriminalitet eller særlige aspekter af en form for kriminalitet omfatter hermed forbundne strafbare handlinger. Den omfatter dog ikke prædikatforbrydelser, der går forud for hvidvaskning af penge, og hvor Europol ikke har nogen kompetence i medfør af stk. 1.

Ved hermed forbundne strafbare handlinger, der skal tages i betragtning efter artikel 8 og 10, forstås:

– strafbare handlinger, der begås for at skaffe midler til at begå handlinger, der henhører under Europols kompetenceområde

– strafbare handlinger, der begås for at lette eller udføre handlinger, der henhører under Europols kompetenceområde

– strafbare handlinger, der begås for at undgå straf for handlinger, der henhører under Europols kompetenceområde.

4. Ved kompetente myndigheder forstås i denne konvention medlemsstaternes eksisterende offentlige instanser, som efter national ret har kompetence med hensyn til forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet.«

2) I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 3 affattes således:

»3. Inden for rammerne af målsætningen i artikel 2, stk. 1, kan Europol endvidere inden for sine personale- og budgetmæssige rammer og inden for de grænser, Styrelsesrådet fastsætter, bistå medlemsstaterne gennem rådgivning og forskning, især på følgende områder:

1) uddannelse af de pågældende kompetente myndigheders personale

2) disse myndigheders organisation og udstyr ved at lette ydelse af teknisk støtte mellem medlemsstaterne indbyrdes

3) metoder til kriminalitetsforebyggelse

4) kriminaltekniske og retsmedicinske metoder samt efterforskningsprocedurer.«

b) Følgende stykke tilføjes:

»4. Uden at dette berører den internationale konvention til bekæmpelse af falskmøntneri, der blev undertegnet den 20. april 1929 i Genève, og protokollen dertil, fungerer Europol ligeledes som Den Europæiske Unions kontaktpunkt i forbindelserne med tredjelande og organisationer med henblik på bekæmpelse af falske eurosedler og euromønter.«

3) I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 2 affattes således:

»2. Den nationale enhed er det eneste forbindelsesled mellem Europol og medlemsstaternes kompetente myndigheder. Medlemsstaterne kan dog tillade direkte kontakter mellem udpegede kompetente myndigheder og Europol på de betingelser, der fastsættes af den enkelte medlemsstat, herunder forudgående kontakt med den nationale enhed.

Den nationale enhed modtager samtidig fra Europol alle de oplysninger, der måtte være udvekslet i løbet af de direkte kontakter mellem Europol og de udpegede kompetente myndigheder. Forbindelserne mellem den nationale enhed og de kompetente myndigheder er underlagt national ret, herunder de forfatningsmæssige bestemmelser.«

b) I stk. 5 ændres ordene »som anført i artikel K.2, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union« til »med hensyn til opretholdelse af lov og orden og beskyttelse af den indre sikkerhed«.

c) Stk. 7 affattes således:

»7. Lederne af de nationale enheder mødes regelmæssigt på eget initiativ eller efter anmodning for at bistå Europol med råd.«

4) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 6a

Europols databehandling

Til støtte for udførelsen af sine opgaver kan Europol også behandle oplysninger med henblik på at fastslå, om sådanne oplysninger er relevante for Europols opgaver og således kan lagres i de edb-baserede datasamlinger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1.

De kontraherende parter forsamlet i Rådet fastlægger med to tredjedeles flertal betingelserne for behandlingen af sådanne oplysninger, navnlig med hensyn til adgangen til og anvendelsen af sådanne oplysninger samt fristerne på højst seks måneder for lagring eller sletning af oplysningerne under overholdelse af principperne i artikel 14. Styrelsesrådet forbereder de kontraherende parters beslutning og hører den fælles kontrolinstans, der er omhandlet i artikel 24.«

5) I artikel 9 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1, første punktum, affattes således:

»1. De nationale enheder, forbindelsesofficererne, samt Europols direktør, vicedirektører og bemyndigede medlemmer af personalet har ret til direkte at indlæse oplysninger og foretage søgning i informationssystemet.«

b) Følgende stykke tilføjes:

»4. Ud over de nationale enheder og personer, der er omhandlet i stk. 1, kan kompetente myndigheder, der er udpeget hertil af medlemsstaterne, også foretage søgning i Europols informationssystem. Resultatet af søgningen vil imidlertid kun angive, om de oplysninger, der anmodes om, findes i Europols informationssystem. Yderligere oplysninger kan så fås via Europols nationale enhed.

Meddelelse om udpegede kompetente myndigheder, herunder senere ændringer heraf, fremsendes til Rådets Generalsekretariat, som offentliggør meddelelsen i Den Europæiske Unions Tidende

6) I artikel 10 foretages følgende ændringer:

a) I stk. 1 affattes indledningen således:

»1. Hvis det er nødvendigt for at opfylde målsætningen i artikel 2, stk. 1, kan Europol med henblik på specifikke analyseopgaver i andre databaser foruden personoplysninger lagre, ændre og anvende oplysninger om strafbare handlinger, der henhører under Europols kompetence, herunder de hermed forbundne strafbare handlinger, jf. artikel 2, stk. 3, andet afsnit, som vedrører:«

b) Stk. 2, nr. 1), affattes således:

»1) Analytikere og andet personale ved Europol, der udpeges af Europols direktion.«

c) Efter stk. 2, nr. 2), indsættes følgende afsnit: »Kun analytikere har beføjelse til at indlæse oplysninger i den pågældende database og ændre sådanne oplysninger. Alle deltagere kan søge oplysninger i databasen.«

d) Stk. 5 affattes således:

»5. Hvis Europol i medfør af EU-retsakter eller internationale juridiske instrumenter har ret til at foretage elektronisk datasøgning i andre informationssystemer, må Europol indhente personoplysninger ad denne vej, hvis det er nødvendigt for udførelsen af Europols opgaver i henhold til artikel 3, stk. 1, nr. 2. De gældende bestemmelser i sådanne EU-retsakter eller internationale juridiske instrumenter regulerer Europols anvendelse af disse oplysninger.«

e) I stk. 8 affattes andet punktum således:

»Videregivelse eller operationel anvendelse af meddelte oplysninger besluttes af den medlemsstat, der har videregivet oplysningerne til Europol. Hvis det ikke kan fastslås, hvilken medlemsstat der har videregivet oplysningerne til Europol, træffes beslutningen om videregivelse eller operationel anvendelse af oplysningerne af analysedeltagerne. En medlemsstat eller en ekspert, der tilknyttes en igangværende analyse, må navnlig ikke videregive eller anvende oplysninger, uden at den oprindeligt berørte medlemsstat på forhånd har givet sit samtykke hertil.«

f) Følgende stykke indsættes:

»9. Europol kan indbyde eksperter fra tredjelande eller eksterne organisationer, jf. stk. 4, til at deltage i analysegruppens aktiviteter, såfremt:

1) der er indgået en aftale mellem Europol og vedkommende tredjeland eller eksterne organisation, der indeholder bestemmelser om udveksling af oplysninger, herunder videregivelse af personoplysninger, samt om fortroligheder af de udvekslede oplysninger

2) deltagelsen af eksperter fra det pågældende tredjeland eller den pågældende eksterne organisation er i medlemsstaternes interesse

3) tredjelandet eller den eksterne organisation er direkte berørt af analysearbejdet, og

4) alle deltagerne, jf. stk. 2, godkender, at også eksperter fra tredjelandet eller den eksterne organisation deltager i analysegruppens aktiviteter.

Eksperter fra et tredjeland eller en ekstern organisation kan deltage i en analysegruppes aktiviteter, såfremt der er indgået en aftale mellem Europol og vedkommende tredjeland eller eksterne organisation. Bestemmelserne om sådanne aftaler fastlægges af Styrelsesrådet med to tredjedeles flertal af dets medlemmer.

De nærmere aftaler mellem Europol og tredjelande eller eksterne organisationer forelægges for den i artikel 24 omhandlede fælles kontrolinstans, der kan fremsætte alle de bemærkninger, den finder nødvendige, for Styrelsesrådet.«

7) Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Oprettelsesbestemmelser

1. For hver database med personoplysninger, som Europol fører med henblik på at udføre sine opgaver, jf. artikel 10, skal Europol i oprettelsesbestemmelserne fastlægge følgende:

1) databasens betegnelse

2) formålet med databasen

3) den personkreds, man agter at indsamle oplysninger om

4) arten af de oplysninger, der skal lagres, og eventuelt de strengt nødvendige oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, første punktum, i Europarådets konvention af 28. januar 1981

5) de forskellige typer af personoplysninger, der giver adgang til databasen (adgangskrav)

6) overdragelse eller indlæsning af de oplysninger, der skal lagres

7) betingelserne for videregivelse af personoplysninger, der er lagret i en database, herunder til hvilke modtagere og efter hvilken procedure

8) frister for gennemgang af lagrede oplysninger og for lagring af oplysninger

9) registreringsmetode (logning).

2. Styrelsesrådet og den fælles kontrolinstans, der er omhandlet i artikel 24, underrettes straks af Europols direktør om oprettelsesbestemmelserne vedrørende databasen og modtager sagsakterne.

Den fælles kontrolinstans kan over for Styrelsesrådet fremsætte de bemærkninger, den måtte finde nødvendige. Europols direktør kan anmode den fælles kontrolinstans om at fremsætte sådanne bemærkninger inden for en vis tidsfrist.

3. Styrelsesrådet kan til enhver tid pålægge Europols direktør at ændre oprettelsesbestemmelserne eller lukke databasen. Styrelsesrådet træffer beslutning om, fra hvilken dato en sådan ændring eller lukning får virkning.

4. Databasen må højst oprettes for tre år. Europol tager dog, inden den tre-årige periode udløber, stilling til, om det er nødvendigt at opretholde databasen. Hvis formålet med databasen gør det absolut påkrævet, kan Europols direktør give ordre til at opretholde databasen i yderligere tre år. Den procedure, der skal følges i sådanne tilfælde, fremgår af stk. 1-3.«

8) Artikel 16 affattes således:

»Artikel 16

Bestemmelser om kontrol med søgninger

Europol indfører relevante kontrolmekanismer, der gør det muligt at efterprøve lovligheden af søgningerne i de edb-baserede datasamlinger, der er omhandlet i artikel 6 og 6a.

De således indsamlede oplysninger må kun anvendes til dette formål af Europol og de i artikel 23 og 24 omhandlede kontrolinstanser. De skal slettes efter seks måneder, medmindre oplysningerne stadig er nødvendige for en igangværende kontrol. Styrelsesrådet fastsætter de nærmere bestemmelser for disse kontrolmekanismer efter høring af den fælles kontrolinstans.«

9) Artikel 18 ændres således:

Stk. 1, nr. 3), affattes således:

»3. det er tilladt ifølge de generelle regler, jf. stk. 2. I disse regler kan der fastsættes mulighed for afvigelse fra nr. 2) i undtagelsestilfælde, hvor Europols direktør anser det for strengt nødvendigt at videregive oplysningerne for at beskytte de berørte medlemsstaters væsentlige interesser inden for rammerne af Europols målsætninger eller for at afværge en overhængende fare for kriminalitet. Europols direktør skal under alle omstændigheder vurdere databeskyttelsesniveauet i det pågældende land eller den pågældende organisation med henblik på en afbalancering af dette niveau med de interesser, der er omhandlet ovenfor.«

10) Artikel 21, stk. 3, affattes således:

»3. Det skal hvert år undersøges, om det er nødvendigt fortsat at lagre personoplysninger som omhandlet i artikel 10, stk. 1, og det skal anføres, at en sådan undersøgelse har fundet sted. Lagring af sådanne oplysninger i en database som omhandlet i artikel 12 må ikke overskride databasens levetid.«

11) I artikel 22 tilføjes følgende stykke:

»4. Principperne i dette afsnit med hensyn til databehandling finder ligeledes anvendelse på oplysninger i sagsakter.«

12) I artikel 24, stk. 6, ændres »Beretningen sendes til Rådet efter proceduren i afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union;« til:

»Beretningen sendes til Europa-Parlamentet og Rådet;«

13) I artikel 26, stk. 3, udgår ordene: »og afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union«.

14) I artikel 28 foretages følgende ændringer:

a) Nr. 1) affattes således:

»1) medvirker ved opstillingen af prioriteter for Europol med hensyn til bekæmpelse og forebyggelse af de former for grov international kriminalitet, der falder ind under Europols mandat (artikel 2, stk. 2)«

b) Følgende numre indsættes:

»3a) medvirker ved fastsættelse af betingelserne for behandling af oplysninger med henblik på at afgøre, om oplysningerne er relevante for Europols opgaver og således kan lagres i de edb-baserede datasamlinger (artikel 6a)«

»4a) fastsætter med to tredjedeles flertal af medlemmerne reglerne for aftaler vedrørende deltagelse af eksperter fra et tredjeland eller en ekstern organisation i en analysegruppes aktiviteter (artikel 10, stk. 9)«

c) Nr. 7) affattes således:

»7) kan pålægge Europols direktør at ændre en oprettelsesbestemmelse eller lukke databasen (artikel 12, stk. 3)«

d) Følgende nummer tilføjes:

»14a) vedtager med to tredjedeles flertal af medlemmerne regler for adgang til Europol-dokumenter (artikel 32a)«

e) Nr. 22) affattes således:

»medvirker ved ændring af konventionen eller bilaget hertil (artikel 43)«

f) Stk. 10 affattes således:

»10. Under hensyn til de prioriteter, som Rådet fastsætter i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, og opdateringen fra Europols direktør, som er nævnt i artikel 29, stk. 3, nr. 6), vedtager Styrelsesrådet hvert år med enstemmighed:

1) en almindelig beretning om Europols aktiviteter i det forløbne år

2) en plan over Europols fremtidige aktiviteter under hensyn til medlemsstaternes operative behov, følgerne for budgettet og antallet af ansatte ved Europol.

Beretningen og planen forelægges Rådet, der tager den til efterretning og godkender den. Rådet sender beretningen og planen til Europa-Parlamentet til orientering.«

15) I artikel 29, stk. 3,

– affattes nr. 6) således:

»6) regelmæssig underretning af Styrelsesrådet om gennemførelsen af de prioriteter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2«

– tilføjes følgende punkt:

»7) enhver anden opgave, der tildeles den pågældende ved denne konvention eller af Styrelsesrådet.«

16) I artikel 30, stk. 1, udgår »afsnit VI i«.

17) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 32 a

Aktindsigt i Europol-dokumenter

Styrelsesrådet vedtager med to tredjedeles flertal af medlemmerne på forslag af Europols direktør regler for aktindsigt i Europols dokumenter for alle unionsborgere og alle fysiske og juridiske personer, der har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat, under hensyntagen til de principper og begrænsninger, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter, der er vedtaget på grundlag af artikel 255 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.«

18) Artikel 34 affattes således:

»Artikel 34

Underretning af Europa-Parlamentet

1. Rådet hører Europa-Parlamentet i henhold til den høringsprocedure, der er omhandlet i traktaten om Den Europæiske Union, vedrørende alle initiativer fra medlemsstaterne eller forslag fra Kommissionen med hensyn til vedtagelse af foranstaltninger som omhandlet i artikel 10, stk. 1 og 4, artikel 18, stk. 2, artikel 24, stk. 7, artikel 26, stk. 3, artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 1, og artikel 42, stk. 2, samt i forbindelse med eventuelle ændringer af denne konvention og bilaget hertil.

2. Rådets formandskab eller dets repræsentant kan give fremmøde i Europa-Parlamentet for at drøfte generelle spørgsmål i forbindelse med Europol. Rådets formandskab eller dets repræsentant kan bistås af Europols direktør. Rådets formandskab eller dets repræsentant tager i forholdet til Europa-Parlamentet hensyn til tavshedspligten og behovet for beskyttelse af klassificerede oplysninger.

3. De i denne artikel fastsatte pligter gælder med forbehold af de nationale parlamenters rettigheder og de almindelige principper for forbindelserne med Europa-Parlamentet i henhold til traktaten om Den Europæiske Union.«

19) I artikel 35, stk. 4, tilføjes følgende:

»Den femårige finansplan sendes til Rådet. Rådet sender den desuden til Europa-Parlamentet til orientering.«

20) I artikel 39, stk. 4, affattes det punktum, der indledes med »Bruxelles-konventionen af ...« således:

»Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område.«

21) I artikel 42 tilføjes følgende stykke:

»3. Europol etablerer og opretholder et tæt samarbejde med Eurojust, i det omfang det er nødvendigt for udførelsen af Europols opgaver og realiseringen af dens mål samt under hensyn til nødvendigheden af at undgå unødvendigt dobbeltarbejde. De væsentligste elementer i dette samarbejde fastlægges i en aftale, der etableres i overensstemmelse med denne konvention og dens gennemførelsesforanstaltninger.«

22) I artikel 43 foretages følgende ændringer:

a) I stk. 1 udgår »artikel K.1, nr. 9, i«

b) Stk. 3 affattes således:

»3. Rådet kan imidlertid med enstemmighed, og efter at sagen er behandlet i Styrelsesrådet, beslutte at ændre bilaget til denne konvention ved at tilføje andre former for alvorlig international kriminalitet eller ændre definitionerne.«

23) I bilaget foretages følgende ændringer:

a) Første afsnit affattes således:

»DET I ARTIKEL 2

omhandlede bilag

Liste over andre former for grov international kriminalitet ud over de former, der allerede er omhandlet i artikel 2, stk. 1, som Europol har kompetence til at beskæftige sig med i overensstemmelse med Europols målsætning som fastsat i artikel 2, stk. 1:«

b) Afsnittet, der indledes med »Endvidere vil den omstændighed, at det pålægges Europol, jf. artikel 2, stk. 2,« udgår.

c) I det afsnit, der indledes med »De former for kriminalitet, der er omhandlet i konventionens artikel 2, stk. 2,«, ændres »artikel 2, stk. 2,« til »artikel 2, stk. 1,«.

d) Følgende led tilføjes efter »undertegnet i Strasbourg den 8. november 1990«:

»– Ved ulovlig narkotikahandel forstås de strafbare handlinger, der er beskrevet i artikel 3, stk. 1, i FN's konvention af 20. december 1988 mod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, og i de bestemmelser, der ændrer eller træder i stedet for nævnte konvention.«

24) I artikel 10, stk. 1 og 4, artikel 18, stk. 2, artikel 29, stk. 1 og 6, artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 1, artikel 35, stk. 5 og 9, artikel 36, stk. 3, artikel 40, stk. 1, artikel 41, stk. 3, artikel 42, stk. 2, og artikel 43, stk. 1, udgår ordene »efter proceduren i afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union«.

Artikel 2

1. Denne protokol vedtages af medlemsstaterne i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser.

2. Medlemsstaterne giver generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union notifikation om afslutningen af de procedurer, der efter deres forfatningsmæssige bestemmelser kræves for at vedtage protokollen.

3. Denne protokol træder i kraft 90 dage efter den dato, hvor den sidste af de stater, som på tidspunktet for Rådets vedtagelse af retsakten om udarbejdelse af denne protokol var medlem af Den Europæiske Union, har foretaget notifikation, jf. stk. 2.

Artikel 3

Hvis denne protokol træder i kraft i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, før protokollen udarbejdet på grundlag af artikel 43, stk. 1, i konventionen om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol-konventionen) om ændring af artikel 2 i og bilaget til denne konvention(1) er trådt i kraft i overensstemmelse med dennes artikel 2, stk. 3, skal sidstnævnte protokol betragtes som ophævet.

___________

(1) EFT C 358 af 13.12.2000, s. 2.

Artikel 4

1. Denne protokol er åben for tiltrædelse af stater, der bliver medlem af Den Europæiske Union, hvis den ikke er trådt i kraft på datoen for deponeringen af instrumenterne om tiltrædelse af Europol-konventionen i overensstemmelse med Europol-konventionens artikel 46.

2. Instrumenterne om tiltrædelse af protokollen deponeres samtidig med instrumenterne om tiltrædelse af Europol-konventionen i overensstemmelse med dennes artikel 46.

3. Teksten til protokollen på den tiltrædende medlemsstats sprog, som udformet af Rådet for Den Europæiske Union, er autentisk.

4. Hvis protokollen ikke er trådt i kraft ved udløbet af den periode, som omhandles i Europol-konventionens artikel 46, stk. 4, træder den i kraft for den tiltrædende medlemsstat på den dato, hvor protokollen træder i kraft, jf. artikel 2, stk. 3.

5. Hvis denne protokol i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, træder i kraft før udløbet af den i Europol-konventionens artikel 46, stk. 4, omhandlede periode, men efter deponeringen af det i stk. 2 omhandlede tiltrædelsesinstrument, tiltræder den tiltrædende medlemsstat Europol-konventionen, som den er ændret ved denne protokol, i overensstemmelse med Europol-konventionens artikel 46.

Artikel 5

1. Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union er depositar for denne protokol.

2. Depositaren offentliggør i Den Europæiske Unions Tidende en oversigt over vedtagelser og tiltrædelser samt enhver anden notifikation vedrørende denne protokol.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de noviembre de dos mil tres.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende november to tusinde og tre.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten November zweitausendunddrei.

'Εγινε στιζ Βρυξέλλεζ, οτιζ είκοσι επτά Νοεμβρίου δύο χιλιάδεζ τρία.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of November in the year two thousand and three.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept novembre deux mille trois.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an seachtú lá is fiche de Shamhain sa bhliain dhá mhile is a trí.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette novembre duemilatre.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste november tweeduizenddrie.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Novembro de dois mil e três.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde november tjugohundratre.«