Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fastsættelse af klageinstans for afgørelser i sager om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser på Udlændinge- og Integrationsministeriets område

I medfør af § 37, stk. 4 og 5, og § 39, stk. 4 og 5, i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen, og efter forhandling med justitsministeren, fastsættes:

§ 1. Klager over afgørelser i sager om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser, truffet af Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration, i medfør af lov om offentlighed i forvaltningen, behandles af Udlændinge- og Integrationsministeriets departement, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Klager over sagsbehandlingstiden, jf. § 39, stk. 1 og 5, i lov om offentlighed i forvaltningen i sager, der vedrører anmodning om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser, som Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration behandler, afgøres af Udlændinge- og Integrationsministeriets departement, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Afgørelser om aktindsigt truffet af Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration i tilfælde, hvor der ikke er klageadgang i den sag anmodningen om aktindsigt vedrører, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Tilsvarende gælder for klager over sagsbehandlingstiden, jf. stk. 2.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. december 2017.

Udlændinge- og Integrationsministeriet, den 29. november 2017

Inger Støjberg

/ Sultana Baig