Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1835 af 22. december 2015 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 2, § 4, stk. 2, § 7, stk. 5, § 9 stk. 4, og § 11 i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. juni 2017, § 2, § 4, stk. 2, § 7, stk. 5, § 9, stk. 4, og § 11 i lov om Hav- og Fiskerifonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017, § 1, stk. 3, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, og § 5, stk. 3, i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen og efter forhandling med justitsministeren og miljø- og fødevareministeren fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 1811 af 22. december 2015 om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen og afskæring af klageadgang efter lov om Landdistriktsfonden og lov om Hav- og Fiskerifonden:«

2. § 23 affattes således:

»§ 23. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud i henhold til §§ 21-22, at bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe hvert år udarbejder et regnskab for driften af den lokale aktionsgruppe, en beretning for bestyrelsens arbejde i det forgangne regnskabsår samt et drifts- og likviditetsbudget for det kommende år. Regnskabet revideres af en folkevalgt, registreret eller statsautoriseret uafhængig revisor, før det fremlægges for generalforsamlingen til godkendelse. Hvis den lokale aktionsgruppe er godkendt som tilskudsberettiget under landdistriktsprogrammet og hav- og fiskeriudviklings- programmet, jf. § 5, stk. 8, er det endvidere en betingelse for tilsagn om tilskud, at aktionsgruppen udarbejder to separate regnskaber og drifts- og likviditetsbudgetter, ét for hvert af de to programmer.

Stk. 2. Kopi af det godkendte regnskab med tilhørende beretning, budget, referat af generalforsamlingen og oversigt over bestyrelsens sammensætning skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, således at det er modtaget i styrelsen senest den 1. juni det følgende regnskabsår.«

3. Bilag 3 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Erhvervsstyrelsen, den 21. november 2017

Sigmund Lubanski

/ Inge Dam


Bilag 1

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe

Vedtægter for (aktionsgruppens navn)

I. Navn, hjemsted og formål

§ 1. Navn

Aktionsgruppens navn er

§ 2. Hjemsted (Område)

Den lokale aktionsgruppes hjemsted er (Xxx Kommune(r))

§ 3. Formål Foreningens formål er:

1) at fremme den lokale landdistriktsudvikling gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med landdistriktsprogrammet for 2014-2020 og/eller hav- og fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2014-2020, herunder at indstille prioriterede projekter til tilskud under programmet,

2) at deltage aktivt i den samlede landdistriktsindsats i området og

3) at tage selvstændige initiativer til projekter og processer.

II. Medlemmer

§ 4. Medlemmer

Personer over 15 år med fast bopæl indenfor den lokale aktionsgruppes geografiske område kan registreres som medlemmer af den lokale aktionsgruppe. Medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen og regionsrådet er dog undtaget fra bopælskravet.

§ 5. Optagelse og udmeldelse

Optagelse i den lokale aktionsgruppe sker på den stiftende generalforsamling eller gennem skriftlig tilmelding til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe.

Stk. 2. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe.

§ 6. Eksklusion

Bestyrelsen kan med øjeblikkeligt varsel ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål eller med forsæt bringer den lokale aktionsgruppe i miskredit. Eventuelle eksklusioner skal indgå i bestyrelsens/formandens beretning på først følgende generalforsamling. Hvis det ekskluderede medlem ønsker det, kan eksklusionen tages op på generalforsamlingen, som træffer den endelige beslutning, jf. § 18, stk. 4.

III. Ledelse

§ 7. Generalforsamling

Generalforsamlingen har den overordnede myndighed i alle anliggender for den lokale aktionsgruppe inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling, flertallet af bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af den lokale aktionsgruppes medlemmer begærer det. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

Stk. 4. Generalforsamlinger indkaldes på foranledning af bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe med højst 4 og mindst 2 ugers varsel ved annoncering på aktionsgruppens hjemmeside, indkaldelse via mail til medlemmerne og anden offentliggørelse, så det sikres, at indkaldelsen kommer ud til en bredere kreds. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og angive væsentligste indhold af eventuelle forslag.

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1) Valg af dirigent.

2) Valg af referent.

3) Valg af stemmetællere.

4) Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.

5) Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.

6) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.

7) Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. § 9.

9) Valg af revisor.

10) Eventuelt.

Stk. 7. Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning samt stemmetællere.

Stk. 8. På generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer tale- og stemmeret. Den af bestyrelsen ansatte koordinator og revisor samt personer, der er indbudt af bestyrelsen har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

Stk. 9. Generalforsamlingen kan beslutte at nedsætte udvalg og arbejdsgrupper.

Stk. 10. De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal, jf. dog § 18. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 8. Bestyrelse

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den overordnede ledelse af den lokale aktionsgruppe og udføre generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 2. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen eller en af bestyrelsen ansat person.

Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til at varetage opgaver for og med reference til bestyrelsen.

Stk. 4. Ethvert medlem af foreningen kan stille forslag til bestyrelsen.

§ 9. Bestyrelsens sammensætning

Det skal tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes med personer, der repræsenterer aktionsgruppens geografiske område, og som kan varetage interesserne af nedenstående fire socioøkonomiske grupper:

1) lokale borgere,

2) lokale virksomheder, erhvervsorganisationer og fagforeninger,

3) lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger og

4) offentlige myndigheder.

Stk. 2. Bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer, dog mindst 7. Repræsentanter for hver af i stk. 1 nævnte socioøkonomiske grupper kan højst udgøre 49 pct. af bestyrelsens medlemmer. Ved bestyrelsens sammensætning skal tilstræbes en ligelig kønsmæssig-, aldersmæssig- og geografisk fordeling.

Stk. 3. Hver kommunalbestyrelse, regionsråd og Bornholms Regionskommune kan på forhånd udpege medlemmer af bestyrelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 4. Generalforsamlingen vælger 1 formand for bestyrelsen.

Stk. 5. Generalforsamlingen vælger desuden for 1 år ad gangen 1 eller 2 bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter, der vælges af generalforsamlingen, skal være medlem af den lokale aktionsgruppe, være over 18 år, og kandidaten skal være til stede på generalforsamlingen, eller have afgivet en skriftlig fuldmagt og tilkendegivet, at vedkommende ønsker at blive valgt til bestyrelsen. Stk. 7. Medlemmer af en lokal aktionsgruppe kan kun vælges til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, som dækker det geografiske område, hvor de har bopæl.

Stk. 8. Formanden vælges for 2 år ad gangen af generalforsamlingen og de yderligere bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen, vælges for 2 år ad gangen, dog således at halvdelen af bestyrelsen er på valg ved hver ordinær generalforsamling.

Stk. 9. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og en kasserer samt evt. en sekretær, såfremt bestyrelsen udfører sekretariatsopgaver. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 10. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens udtræden fungerer næstformanden i for- mandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved ud- træden bliver mindre end 7, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

Stk. 11. Bestyrelsen kan tildele et medlem af aktionsgruppen en observatørpost i bestyrelsen med hel eller delvis møde- og taleret, men uden stemmeret.

Stk. 12. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden.

Stk. 13. Ved beslutning om indstilling af projekter til endelig godkendelse og afgørelse i Erhvervsstyrelsen skal mindst 51 pct. af stemmerne repræsentere de socioøkonomiske grupper anført i stk. 1, nr. 1-3.

Stk. 14. Beslutningerne afgøres ved simpelt flertal.

Stk. 15. Møderne i bestyrelsen er lukkede medmindre bestyrelsen træffer beslutning om andet.

§ 10. Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har under hensyntagen til LEADER-metoden ansvaret for at drive den lokale aktionsgruppe, herunder:

1) Udarbejde og gennemføre en lokal udviklingsstrategi, jf. § 11 i bekendtgørelsen.

2) Opbygge lokale aktørers kompetencer til at udvikle og gennemføre projekter.

3) Udarbejde gennemsigtige udvælgelsesprocedurer og objektive udvælgelseskriterier for indstilling af projekter til tilskud.

4) Indkalde projektansøgninger ved højst 4 årlige ansøgningsrunder. Indkaldelsen skal være offentlig tilgængelig.

5) Modtage og vurdere om ansøgninger om tilskud til projekter er i overensstemmelse med den lokale aktionsgruppes lokale udviklingsstrategi.

6) Dokumentere sammenhæng mellem den lokale udviklingsstrategi og de projekter den lokale akti- onsgruppe indstiller til tilskud med henvisning til relevante mål i strategien.

7) Prioritere og indstille ansøgninger om tilsagn om tilskud til projekter inden for en given ansøgningsrunde til tilskud med angivelse af en tilskudsprocent eller til afslag. Prioritering af ansøgninger sker på grundlag af de i udviklingsstrategien anførte prioriteringskriterier, jf. § 11, stk. 2 i bekendtgørelsen. Kun ansøgninger, der har opnået de i den lokale udviklingsstrategi anførte minimumspoint kan komme i betragtning til tilskud.

8) Kvalitetssikre projektansøgninger, der indstilles til tilskud og udbetalingsansøgninger, før de sendes til legalitetskontrol og afgørelse i Erhvervsstyrelsen.

9) Give besked til ansøgere, der ikke indstilles til tilskud i en given ansøgningsrunde.

10) Fremme netværk og samarbejde på tværs af sektorer og initiere innovative lokale projekter med henblik på at gennemføre den lokale udviklingsstrategi.

11) Sørge for en effektiv drift af den lokale aktionsgruppe.

12) Dokumentere bestyrelsens prioritering af ansøgninger om tilskud til projekter og bestyrelsesmedlemmernes habilitet, samt andre personers habilitet når de udfører opgaver for bestyrelsen i forbin- delse med beslutning om indstilling af ansøgninger til tilskud.

13) Arbejde for at sikre fremdrift i støttede projekter.

14) Overvåge og evaluere gennemførelsen af den lokale udviklingsstrategi med årlig rapportering til Erhvervsstyrelsen og til den lokale aktionsgruppes medlemmer gennem den årlige generalforsamling.

15) Varetage den overordnede ledelse af den lokale aktionsgruppes virksomhed og føre tilsyn med den lokale aktionsgruppes daglige ledelse.

16) Føre tilsyn med at betingelserne for tilsagn om driftstilskud overholdes, herunder at tilskudsmidlerne alene anvendes til betaling af udgifter, der kan henføres direkte til oprettelse og drift af den loka- le aktionsgruppe.

17) Afsyne projekter i forbindelse med anmodning om udbetaling af tilskud.

18) Føre tilsyn med at det udbetalte driftstilskud, jf. § 22, stk. 2 og 3 i bekendtgørelsen ved udgangen af 2022 ikke overstiger 25 pct. af det samlede tilskud, der er udbetalt til tilsagnshaverne inden for den enkelte lokale aktionsgruppes område.

19) I de tilfælde hvor en lokal aktionsgruppe dækker et område, der tidligere har været dækket af en anden lokal aktionsgruppe, overtager og opbevarer den lokale aktionsgruppe relevante dokumenter og anvender indkøbte materialer og udstyr fra denne.

Stk. 2. Inden for det budget den lokale aktionsgruppe har til rådighed, indstiller bestyrelsen til Erhvervs- styrelsen alene ansøgninger om tilsagn om tilskud, som bestyrelsen vurderer, medvirker bedst til at nå mindst et mål i den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi.

Stk. 3. Bestyrelsen indgår, inden for de givne økonomiske rammer, kontrakt med en eller flere koordinato- rer til varetagelse af foreningens anliggender. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med koordinatoren om den pågældendes opgaver og beføjelser.

Stk. 4. Der ydes ikke vederlag eller anden form for godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer, undtagen godt- gørelse for dokumenterede udgifter. Kørselsgodtgørelse sker i henhold til statens lave takst gældende for tidspunktet for kørslen.

Stk. 5. Ændringer i bestyrelsens sammensætning, skal godkendes af Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen skal indsende anmodning om godkendelse af bestyrelsen senest 14 dage efter beslutningen i den lokale akti- onsgruppe.

§ 11. Habilitetsregler

Deltagelse i bestyrelsens arbejde, og personer, der udfører opgaver på vegne af bestyrelsen, er omfattet af forvaltningslovens habilitetsregler samt regler om tavshedspligt i offentlige tjenester.

Stk. 2. Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentationsmateriale, som et medlem af bestyrelsen eller andre deltagere i bestyrelsens arbejde modtager om enkeltpersoners, private selskabers eller foreningers økonomiske, personlige eller interne forhold, herunder oplysninger om tekniske indret- ninger, om fremgangsmåder eller om drifts- og/eller forretningsforhold, er fortrolige. Medlemmer af en lokal aktionsgruppes bestyrelse og personer, der udfører opgaver for bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til sådanne oplysninger, som de bliver bekendt med ved varetagelse af deres opgaver for aktions- gruppen.

Stk. 3. Medlemmer af bestyrelsen og koordinator er inhabile ved bestyrelsens behandling af ansøgninger om tilskud, når vedkommende har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, f.eks. nær tilknytning til ansøgeren, eksempelvis som repræsentant for eller bestyrelsesmedlem i det ansøgende selskab, forening, myndighed, fond eller lignende. Bestyrelsesmedlemmer og koordinator, der er inhabile i forhold til en konkret ansøgning kan også være inhabile i forhold til øvrige ansøgninger i en given ansøg- ningsrunde, f.eks. hvis bestyrelsen skal behandle flere ansøgninger, der samlet overstiger tilskudsrammen. Efter forvaltningslovens § 6, har den, der kan være inhabil, pligt til at gøre opmærksom herpå. Underret- ning om inhabilitet gives snarest muligt, dvs. normalt inden sagens behandling, og i almindelighed til for- manden og til sekretariatet. Vedkommende kan ikke selv deltage i bestyrelsens behandling og afgørelse af spørgsmålet om vedkommendes habilitet.

Stk. 4. Bestemmelserne om inhabilitet i forvaltningslovens § 3 gælder dog ikke, hvis bestyrelsen vil miste sin beslutningsdygtighed, eller det af hensyn til bestyrelsens sammensætning vil være forbundet med væ- sentlig betænkelighed, dersom den pågældende ikke kan deltage i behandlingen af spørgsmålet jf. Forvalt- ningslovens § 4, stk. 1 og 2. Hvis det besluttes, at vedkommende er inhabil, fremgår det af Forvaltningslo- vens § 3, stk. 3, at vedkommende ikke må træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Den pågældende skal således forlade mødet under hele sagens be- handling.

§ 12. Den lokale aktionsgruppes formand

Formanden er bemyndiget til at træffe afgørelse i sager, der vurderes som uopsættelige. Bestyrelsen skal efterfølgende godkende formandens afgørelse i sådanne sager.

§ 13. Den daglige ledelse

Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen efter en af bestyrelsen udarbejdet ansvars- og kompetencebe- skrivelse samt inden for rammerne af den lokale aktionsgruppes arbejdsgrundlag og budget.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der skrives referat af generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne. Referatet af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og referatet af bestyrelsesmøderne godkendes af bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen indgår kontrakt med en koordinator, som bistår bestyrelsen i at udføre sine opgaver. Koordinatoren understøtter bestyrelserne for de lokale aktionsgrupper ved bl.a. at løse administrative op- gaver.

IV. Økonomiske forhold

§ 14. Den lokale aktionsgruppens økonomiske grundlag

Det økonomiske grundlag for den lokale aktionsgruppe opnås ved tilskud.

§ 15. Regnskab

Den lokale aktionsgruppes regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Den lokale aktionsgruppes reviderede årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabspraksis og underskrives af bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder budgetter for det kommende regnskabsår. Budgetterne forelægges bestyrel- sen og generalforsamlingen til godkendelse.

§ 16. Revision

Generalforsamlingen vælger en revisor til at revidere årsregnskabet.

Stk. 2. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes elektronisk til aktionsgruppens medlemmer og skal være tilgængelig på aktionsgruppens hjemmeside samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 17. Prokura

Den lokale aktionsgruppe tegnes af formanden for bestyrelsen og to andre bestyrelsesmedlemmer i fore- ning.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura.

V. Vedtægtsændringer, eksklusion og ophør

§ 18. Vedtægtsændringer og eksklusion

Regelgrundlaget for de lokale aktionsgrupper har forrang for foreningens vedtægter. Ændres regelgrundla- get foretager bestyrelsen for aktionsgruppen konsekvensrettelse af foreningens vedtægter i overensstem- melse med ændringen af regelgrundlaget. Disse konsekvensrettelser skal efterfølgende godkendes af Er- hvervsstyrelsen.

Stk. 2. Forslag om andre ændringer af vedtægterne end nævnt under stk. 1, og ophør af den lokale aktions- gruppe kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer er repræsente- ret, og med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige medlemmer repræ- senteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange medlemmer der er repræsenteret.

Stk. 3. Eventuelle besluttede vedtægtsændringer skal fremsendes til godkendelse af Erhvervsstyrelsen. Stk. 4. Har et medlem forlangt et spørgsmål om eksklusion forelagt generalforsamlingen, jf. § 6, kræves der mindst 2/3 flertal af de stemmeberettigede på generalforsamlingen for at den meddelte eksklusion op- retholdes.

Ophør

§ 19. En lokal aktionsgruppe ophører, når dens opgaver i relation til landdistriktsprogrammet og hav- og fiskeriprogrammet for perioden 2014-2020 er endeligt afsluttet. En lokal aktionsgruppe kan endvidere op- høre endeligt inden programperiodens udløb ved en generalforsamlingsbeslutning herom. Når en lokal ak- tionsgruppe ophører endeligt og ikke erstattes af en ny lokal aktionsgruppe, skal alle tilskudsrelevante do- kumenter, indkøbt udstyr, inventar mv. leveres til Erhvervsstyrelsen. Dokumenter opbevares af Erhvervs- styrelsen, jf. § 32. Erhvervsstyrelsen kan fritstille udstyr, inventar mv. til andre tilskudsrelevante formål.

Uforbrugt budget, der er tildelt under landdistriktsprogrammet og hav- og fiskeriprogrammet, går tilbage til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Når en lokal aktionsgruppe ophører før programperiodens udløb og forventes erstattet af en eller flere nye lokale aktionsgrupper inden for sit geografiske område, jf. § 2, stk. 2, træffer bestyrelsen beslut- ning om, at den lokale aktionsgruppes aktiviteter og forpligtelser enten overdrages til en eller flere af disse lokale aktionsgrupper eller afvikles. Projekter overdrages til nye aktionsgrupper efter graden af geografisk tilhørsforhold. Bestyrelsen har ansvaret for at overdrage alle relevante informationer og materialer for at kunne drive projekterne videre. Alle forpligtelser i forhold til drift, herunder husleje, ansatte mv., afvikles af den lokale aktionsgruppe, medmindre bestyrelsen indgår skriftlig aftale med en anden lokal aktions- gruppe om overtagelse af disse forpligtelser. Tilskudsrelevante dokumenter, indkøbt udstyr, inventar mv., som ikke overdrages til en anden lokale aktionsgruppe, skal leveres til Erhvervsstyrelsen, som opbevarer dokumenter, jf. § 32. Erhvervsstyrelsen kan fritstille udstyr, inventar mv. til andre tilskudsrelevante for- mål. Uforbrugt budget, der er tildelt under landdistriktsprogrammet og hav- og fiskeriprogrammet, går tilbage til Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsens beslutning om ophør, herunder overdragelse eller afvikling af ak- tiviteter og forpligtelser forelægges til godkendelse på den lokale aktionsgruppes generalforsamling.

Stk. 3. Den af generalforsamlingen trufne beslutning, herunder overdragelse eller afvikling af aktiviteter og forpligtelser, fremsendes til Erhvervsstyrelsen, der efter legalitetskontrol godkender eller forkaster be- slutningen.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den dd/mm/åååå og senest ændret den dd/mm/åååå. I bestyrelsen: (navne og underskrifter).