Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Summen af abonnementsbetalingerne
Kapitel 3 Beregning af abonnementssatser
Kapitel 4 Opkrævning mv.
Kapitel 5 Tilsyn m.v.
Kapitel 6 Ikrafttrædelses- og overgangsregler
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til § 123, stk. 5, i lov om betalinger

I medfør af § 123, stk. 5, i lov nr. 652 af 8. juni 2017 om betalinger fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter de nærmere regler for, hvordan det årlige abonnement som nævnt i § 123, stk. 1, jf. stk. 4, i lov om betalinger skal beregnes.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på betalingstransaktioner i den fysiske handel, når betalingstransaktionen afvikles med et betalingsinstrument forsynet med chip omfattet af § 7, nr. 18, i lov om betalinger, samtidig med at betaler anvender underskrift eller personlig, hemmelig kode eller anden sikker identifikation.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder kun anvendelse på nationale betalingskortordninger, hvis anvendelse omfatter en væsentlig del af det samlede antal transaktioner i Danmark.

Stk. 4. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på betalingsinstrumenter, der benyttes ved gennemførelsen af kredittransaktioner.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Indløser: Den, som indgår aftale med betalingsmodtageren om tilslutning til betalingssystemet.

2) En kredittransaktion: En betalingstransaktion med et betalingsinstrument, hvor beløbet ikke trækkes fra betalers konto umiddelbart efter, at indløser har modtaget oplysninger om transaktionen, men først trækkes efter en periode, der er aftalt mellem betaler og dennes betalingstjenesteudbyder.

3) National betalingskortordning: Et fælles sæt af regler, praksisser, standarder og/eller gennemførelsesretningslinjer for kortbaserede betalingstransaktioner, der er adskilt fra enhver infrastruktur eller ethvert betalingssystem, som ligger til grund for ordningens drift, og som omfatter beslutningstagende organer, organisationer eller enheder, der har ansvaret for ordningens funktion, og der i al væsentlighed kun modtages i Danmark.

4) Fysisk handel: Afvikling af en betalingstransaktion, der forudsætter fysisk tilstedeværelse af betaler og betalingsmodtager.

5) Aktørerne bag de kommercielle aftaler for et betalingsinstrument: Indløser og de organisationer, der repræsenterer betalingsmodtageres interesser i forbindelse med forhandlinger af aftaler om et betalingsinstrument.

Kapitel 2

Summen af abonnementsbetalingerne

§ 3. Betalingsmodtager betaler et årligt abonnement til dækning af omkostningerne ved driften af et betalingssystem.

§ 4. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemfører hvert andet år en undersøgelse af omkostningerne ved driften af et betalingssystem.

Stk. 2. Omkostningsundersøgelsen gennemføres i ulige kalenderår og omhandler omkostningerne ved driften af et betalingssystem for det foregående kalenderår.

§ 5. Den samlede maksimale sum af abonnementsbetalinger i det enkelte kalenderår fastsættes på baggrund af de omkostninger, der er fastsat ved den senest gennemførte omkostningsundersøgelse efter § 4.

§ 6. Fra kalenderåret 2018 og frem må den samlede årlige sum af abonnementsbetalinger i et betalingssystem ikke være højere end omkostningerne (100 pct.) ved driften af et betalingssystem i det pågældende kalenderår, jf. § 5.

Kapitel 3

Beregning af abonnementssatser

§ 7. Udgangspunktet for fastsættelse af abonnementssatsen for den enkelte betalingsmodtager er, at betalingen er opdelt i et antal intervaller afhængigt af, hvor mange transaktioner betalingsmodtager har i et kalenderår.

Stk. 2. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen træffer i ulige kalenderår afgørelse om antal intervaller og om abonnement per interval, jf. § 4. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen træffer endvidere afgørelse om, hvilke intervaller, der er omfattet af § 12, stk. 3-6. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse offentliggøres på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

§ 8. Hvis aktørerne bag de kommercielle aftaler for et betalingsinstrument er enige, kan de forelægge erhvervsministeren et forslag til ændring i antal intervaller, abonnement per interval og hvilke intervaller, der er omfattet af § 12, stk. 3-6.

Stk. 2. Forslaget fra aktørerne bag de kommercielle aftaler til ændringer, jf. stk. 1, skal være underskrevet af alle aktørerne bag de kommercielle aftaler for et betalingsinstrument.

Stk. 3. Erhvervsministeren kan på baggrund af det forelagte forslag, jf. stk. 1, træffe en afgørelse om antal intervaller, om abonnement per interval og hvilke intervaller, der er omfattet af § 12, stk. 3-6. Denne afgørelse offentliggøres på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

Kapitel 4

Opkrævning mv.

§ 9. Den enkelte betalingsmodtagers abonnement opkræves én gang pr. kvartal bagudrettet. Størrelsen af abonnementet afgøres på baggrund af betalingsmodtagerens samlede antal transaktioner i fysisk handel for de seneste fire kvartaler.

Stk. 2. Umiddelbart efter et kvartalsskifte opkræves betalingsmodtageren ¼ af det årlige abonnement. Opkrævningen sker bagudrettet.

§ 10. De endelige abonnementssatser i et kalenderår kan afvige fra dem, der er angivet i § 7, hvis enten summen af de faktiske abonnementsbetalinger er mindre eller større end de, der er forudsat efter § 5, eller hvis der er sket ændringer i antallet af betalingsmodtagere og fordelingen af disse i abonnementsintervallerne efter § 7.

Stk. 2. Hvis den faktiske abonnementsbetaling i et kalenderår er mindre end forudsat efter §§ 5-6, kan indløser forhøje abonnementssatserne for det følgende kalenderår med et beløb, der svarer til forskellen. Alle abonnementssatser i de fastsatte intervaller skal ændres forholdsmæssigt lige meget.

Stk. 3. Hvis den faktiske abonnementsbetaling i et kalenderår er større end forudsat efter §§ 5-6, skal indløser nedsætte abonnementssatserne for det følgende kalenderår med et beløb, der svarer til forskellen. Alle abonnementssatser i de fastsatte intervaller skal nedsættes forholdsmæssigt lige meget.

§ 11. Senest samtidig med opkrævningen af abonnementet for første kvartal i ét kalenderår skal indløser offentliggøre de nye abonnementssatser og den forventede samlede abonnementsbetaling for det nye kalenderår.

Stk. 2. I forbindelse med offentliggørelsen af de nye abonnementssatser skal indløser offentliggøre antallet af transaktioner og den samlede faktiske abonnementsbetaling for det forløbne kalenderår.

§ 12. Indløsers vilkår for abonnementsbetaling må ikke diskriminere mellem betalingsmodtagere.

Stk. 2. Indløsers vilkår for abonnementsbetaling bør så vidt muligt være standardiserede og skal offentliggøres.

Stk. 3. En betalingsmodtager kan vælge at udtræde af abonnementsordningen, jf. dog § 7, stk. 2, således at betalingsmodtageren ikke kan pålægges at betale et årligt abonnement til dækning af omkostningerne til driften af betalingssystemet, jf. § 123, stk. 1, i lov om betalinger. Betalingsmodtager kan efter nærmere aftale med indløser afregne transaktioner ved brug af et betalingsinstrument efter anden metode end abonnementsordningen.

Stk. 4. Hvis en eller flere betalingsmodtagere vælger at udtræde af abonnementsordningen og indgå aftale med indløser, jf. stk. 3, må dette ikke medføre, at de tilbageværende betalingsmodtageres abonnementsbetalinger stiger. Abonnementsbetalingerne skal således forblive uændrede for de tilbageværende betalingsmodtagere.

Stk. 5. Indløser kan ikke indregne manglende opkrævning fra betalingsmodtagere, der er udtrådt af abonnementsordningen, jf. stk. 4, i det pågældende og de efterfølgende års abonnement.

Stk. 6. En betalingsmodtager kan genindtræde i abonnementsordningen med et kvartals varsel til indløser.

Kapitel 5

Tilsyn m.v.

§ 13. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af §§ 3-12 i bekendtgørelsen.

Stk. 2. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan kræve indløsers vilkår, herunder standardvilkår, ændret.

Stk. 3. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens øvrige tilsynsbeføjelser følger af §§ 145 og 146 i lov om betalinger.

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 605 af 3. juni 2016 om beregning af det årlige abonnement i henhold til § 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester og elektroniske penge ophæves.

Erhvervsministeriet, den 7. december 2017

Brian Mikkelsen

/ Jakob Hald