Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser

I medfør af § 52 i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes efter bemyndigelse:

Karaktervægte

§ 1. Karakterer indgår med følgende vægte i eksamensresultatet:

1) Fag på A-niveau indgår med vægten 2.

2) Fag på B-niveau indgår med vægten 1,5.

3) Fag på C-niveau indgår med vægten 1.

4) Studieområdeprojektet i teknisk og merkantil studentereksamen indgår med vægten 2.

5) Studieretningsprojektet i almen studentereksamen indgår med vægten 2.

6) Erhvervscase i merkantil studentereksamen indgår med vægten 1,5.

7) Den større skriftlige opgave i hf-eksamen og højere forberedelseseksamen indgår med vægten 1,5.

8) Eksamensprojektet i højere forberedelseseksamen indgår med vægten 1,5.

9) Den naturvidenskabelige faggruppe i hf-eksamen indgår med vægten 1,5.

10) Kultur- og samfundsfaggruppen i hf-eksamen indgår med vægten 2.

Stk. 2. For fag, der afsluttes med mere end én karakter, deles vægten ligeligt mellem karaktererne.

Stk. 3. Karakteren for en afsluttende, intern prøve i de flerfaglige forløb i grundforløbene på de treårige gymnasiale uddannelser efter § 21, stk. 5, i loven indgår i det samlede eksamensresultat med vægten 0,25.

Stk. 4. For faggrupper i hf-eksamen deles vægten ligeligt mellem karaktererne i den interne, mundtlige prøve og den eksterne, mundtlige prøve i et af de fag, der indgår i faggruppen.

»Foreløbigt eksamensresultat« samt »Eksamensresultat«

§ 2. På eksamensbeviset anføres »Foreløbigt eksamensresultat« samt »Eksamensresultat«. For at en elev eller en kursist kan bestå en gymnasial eksamen, skal beståkravet i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse være opfyldt for »Foreløbigt eksamensresultat«, jf. stk. 2. I uddannelser, hvor der gives afsluttende standpunktskarakterer, indgår de opnåede karakterer i »Foreløbigt eksamensresultat«.

Stk. 2. »Foreløbigt eksamensresultat« beregnes som det vægtede gennemsnit af de karakterer, der optræder på eksamensbeviset, herunder afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer).

Bonus for ekstra fag på A-niveau

§ 3. For en elev i uddannelsen til teknisk, merkantil eller almen studentereksamen, der har gennemført ekstra fag på A-niveau, beregnes ”Eksamensresultat” som ”Foreløbigt eksamensresultat”, jf. § 2, multipliceret med 1,03 for gennemførelsen af fem fag på A-niveau og med 1,06 for gennemførelse af seks eller flere fag på A-niveau. For øvrige elever er ”Eksamensresultat” identisk med ”Foreløbigt eksamensresultat”.

Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende for elever i den toårige uddannelse til hf-eksamen, der i kraft af deres valg af en fagpakke med overbygning og valgfag har gennemført to henholdsvis tre eller flere fag på A-niveau.

Prøve i fag på A-niveau

§ 4. I fag på A-niveau, der afsluttes med skriftlig og mundtlig prøve på de treårige gymnasiale uddannelser, aflægges mindst én prøve.

Snyd og anden overtrædelse af eksamensreglerne

§ 5. Institutionen tilrettelægger gennemførelsen af prøverne, så de kan gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at eksaminanden kommunikerer utilsigtet, anvender ikke-tilladte hjælpemidler eller i øvrigt overtræder eksamensreglerne.

Stk. 2. Institutionen kan fastsætte nærmere regler for afholdelse af prøverne (lokale eksamensregler).

Stk. 3. De lokale eksamensregler kan bl.a. indeholde regler om tilsyn, afvikling, fremmøde, adgang til internettet efter § 6, stk. 4-5, brug af cloud-tjenester, overvågning og logning af netværksaktivitet, monitorering af eksaminandernes computere/tablets mv. og brug af elektroniske enheder i øvrigt.

Stk. 4. Institutionen informerer eksaminanderne om eksamensreglerne på en måde, som i forhold til de lokale forhold bedst bidrager til, at eksaminanderne er opmærksomme på vigtigheden af, at de overholder reglerne.

§ 6. Under prøven er det tilladt for eksaminanden at anvende hjælpemidler, herunder digitale, medmindre der for den enkelte prøve er fastsat begrænsninger.

Stk. 2. Det er dog ikke tilladt for eksaminanden til prøven at medbringe udstyr, herunder mobiltelefoner og lignende, med hvilken eksaminanden kan kommunikere, eller som kan etablere adgang til internettet. Ved en prøve, hvor eksaminanden skal udarbejde og aflevere besvarelsen digitalt, er den enhed eller de enheder, hvormed eksaminanden udarbejder og afleverer besvarelsen, dog undtaget.

Stk. 3. Adgang til internettet under prøverne er ikke tilladt for eksaminanden, jf. dog stk. 4 og 5, medmindre der for den enkelte prøve er givet adgang hertil.

Stk. 4. Eksaminanden kan under en prøve, hvor adgang til internettet ikke er tilladt efter stk. 3, anvende internettet, for så vidt angår digital adgang til undervisningsmateriale, der på institutionens foranledning er blevet anvendt i undervisningen, og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen, såfremt det ikke kan medbringes og opbevares lokalt.

Stk. 5. Egne notater og egne arbejder skal medbringes og opbevares lokalt under prøven. Eksaminanden har dog i tilfælde, hvor materialet har en sådan karakter, at det ikke kan opbevares lokalt, adgang til at tilgå materialet via internettet under prøven.

Stk. 6. Reglerne i stk. 2-5 gælder ikke for en prøve, hvor eksaminanden under prøven ikke skal være til stede på institutionen eller et andet sted, som institutionen fastsætter for prøveafholdelsen.

§ 7. Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse. Såfremt hele eller dele af prøven afholdes som en gruppeprøve, skal besvarelsen, i det omfang dette følger af reglerne for prøven, være gruppens egen og selvstændige besvarelse.

Stk. 2. Institutionen bortviser eksaminanden fra prøven eller tildeler eksaminanden karakteren -3 (minus tre), hvis eksaminanden i forbindelse med en prøve foretager sig handlinger for at skaffe sig eller give en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave. Det samme gælder, hvis eksaminanden benytter ikke-tilladte hjælpemidler, udgiver andres arbejde for at være sit eget eller afleverer eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil.

Stk. 3. Hvis en bedømmer under eller efter en prøve får en formodning om et af de i stk. 2 nævnte forhold, skal bedømmeren indberette det til institutionen.

Stk. 4. Når en skriftlig opgavebesvarelse er udarbejdet af en gruppe af eksaminander, uden at den enkeltes bidrag kan konstateres, og opgavebesvarelsen indgår i bedømmelsesgrundlaget ved en efterfølgende mundtlig eksamination, har eksaminanderne et fælles ansvar for besvarelsen efter stk. 2. Hvis det imidlertid bliver godtgjort, at en eller flere af eksaminanderne i gruppen ikke har medvirket til overtrædelsen af eksamensreglerne, træffer institutionen i stedet afgørelse om, at den eller de pågældende skal aflægge ny prøve snarest muligt.

Stk. 5. Bortvisning fra en prøve efter stk. 2 medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøven på ny. En sådan prøve afholdes i den følgende termin, hvor den pågældende prøve i forvejen afholdes, dog inden 1 år efter bortvisningen, jf. dog stk. 4, 2. pkt.

Stk. 6. Institutionen kan bortvise eksaminanden fra prøven, hvis eksaminanden under prøveforløbet overtræder andre lokale eller centralt fastsatte eksamensregler end de i stk. 2 nævnte.

Stk. 7. En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse skriftligt bekræfte,

1) at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp,

2) at der alene er benyttet tilladte hjælpemidler,

3) at eksaminanden ikke har udgivet en andens arbejde for sit eget, og

4) at eksaminanden ikke har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, jf. stk. 1-4.

Stk. 8. Bekræftelsen efter stk. 7 kan ske digitalt.

Ikrafttræden og overgangsregel

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2017 og har virkning for eksaminander, der er omfattet af loven, i eksamensterminer, der ligger efter sommerterminen 2017, inklusive om- og sygeprøver.

Stk. 2. For de eksaminander, der er nævnt i stk. 1, finder reglerne i bekendtgørelse nr. 343 af 8. april 2016 om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, bortset fra § 15, § 20 og §§ 40-44, tilsvarende anvendelse, jf. lovens § 74, stk. 8.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 27. november 2017

Susanne Sehestedt Clausen
Vicedirektør

/ Rasmus Vanggaard Knudsen