Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 912 af 28. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 343 r, stk. 4, § 343 æ, § 347 a og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017, § 165 og § 190, stk. 3, i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 25. august 2015, § 53 og § 78, stk. 5, i lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, § 140 og § 152, stk. 7, i lov nr. 652 af 8. juni 2017 om betalinger, § 84 h og § 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 251 af 21. marts 2017, § 20 og § 26, stk. 4, i lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 5. juli 2016, § 162 og § 190, stk. 4, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 6. juli 2016, som ændret ved lov nr. 262 af 16. marts 2016 og lov nr. 1549 af 13. december 2016, § 65 e og § 71, stk. 5, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 953 af 14. august 2015, § 10 l og § 14 a, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1109 af 9. oktober 2014, som ændret ved lov nr. 1490 af 23. december 2014, § 73 a i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, § 27 l og § 32 a, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, som ændret ved lov nr. 1490 af 23. december 2014, og § 15 b og § 22, stk. 4, i lov om ejendomskreditselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af 30. august 2017, fastsættes:«

2. § 1, nr. 3, affattes således:

»3) Virksomheder under tilsyn efter lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, jf. § 1, stk. 1 nr. 1-13 og nr. 19, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.«

3. § 1, nr. 4, affattes således:

»4) Virksomheder under tilsyn efter lov om betalinger.«

4. I § 1, nr. 7, indsættes efter »Forvaltere af alternative investeringsfonde«: »og depositarer«.

5. I § 1, nr. 10, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.

6. I § 1, nr. 12, ændres »Pantebrevsselskaber« til: »Ejendomskreditselskaber«, og »lov om pantebrevsselskaber« ændres til: »lov om ejendomskreditselskaber«.

7. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse for tilsynsreaktioner meddelt virksomheder nævnt i § 1, som offentliggøres i medfør af § 354 a, stk. 1, og § 354 e, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, § 176, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v., § 55, stk. 3, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, § 138, stk. 1, i lov om betalinger, § 84 c, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., § 18, stk. 1, i lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere, § 171, stk. 1, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., § 66 c, stk. 1, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, § 10 g, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, § 76 b, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring, § 27 g, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og § 15, stk. 2 i lov om ejendomskreditselskaber.«

8. I § 5, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 1, nr. 1, 3-8 og 10-12« til: »§ 1, nr. 1, 3-8, 11 og 12«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Erhvervsministeriet, den 26. november 2017

Brian Mikkelsen

/ Hans Høj