Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om BVD hos kvæg

I medfør af § 27, stk. 2, § 29, § 30, stk. 1, 3, og 4, § 32, § 33, § 34, stk. 1, § 53, stk. 1, § 62 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 925 af 3. juli 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1, og § 10, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 777 af 19. juni 2017 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) BVD: Infektion hos kvæg med det virus, som kan forårsage sygdommene Bovin Virus Diarré og Mucosal Disease.

2) PI-dyr (Persistent Inficerede): Kvæg, som immunologisk tolererer BVD-virus, og som huser og udskiller dette virus gennem hele deres levetid.

3) Besætning: En samling af dyr af samme dyreart, som anvendes til et bestemt formål, som er knyttet til et husdyrbrug, og som har en ejer i form af en fysisk eller juridisk person. Definitionen omfatter også samlinger af dyr på steder, hvor der midlertidigt samles levende eller døde dyr, herunder samlesteder, slagterier, forarbejdningsanlæg, køle- og fryseanlæg, afhentningspladser, fælles græsgange, græsningsarealer, dyrskuer, individprøvestationer, dyrehospitaler samt virksomheder omfattet af artikel 18 i Europa-Parlamentets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordning om animalske biprodukter). En kvægbesætning kan udgøres af 1 dyr.

4) Brugeren: Enhver fysisk eller juridisk person, som midlertidigt eller permanent har ansvaret for en besætning.

5) Godkendt laboratorium: DTU Veterinærinstituttet eller et laboratorium godkendt af Fødevarestyrelsen til at udføre analyser for BVD i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af veterinære laboratorier.

Mistanke og anmeldepligt

§ 2. Ejeren eller brugeren af en besætning, skal straks tilkalde en dyrlæge ved mistanke om, at BVD forekommer blandt kvæg i besætningen.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1 skal ske, når der i besætningen forekommer ét eller flere af nedenstående symptomer:

1) omløbninger eller kastninger i uventet omfang, eventuelt efterfulgt af svagtfødte kalve eller kalve med medfødte centralnervøse forstyrrelser eller blindhed, eller

2) diarre, appetitløshed, depression, feber, rindende øjne og næsebor, sår på mund- og næseslimhinde eller ydelsestab hos kreaturer i uventet omfang.

§ 3. Opretholdes mistanken, eller får en dyrlæge i øvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om forekomst af BVD, skal dyrlægen indsende prøver til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet.

Stk. 2. Når dyrlægen har modtaget meddelelse om resultatet af undersøgelsen, skal dyrlægen underrette ejeren eller brugeren om resultatet.

Stk. 3. DTU Veterinærinstituttet, der har foretaget undersøgelse i henhold til stk. 1, skal meddele resultatet til Fødevarestyrelsen.

§ 4. Mistænkt for at være smittet med BVD-virus er besætninger som beskrevet i § 2, stk. 2, nr. 1-2, og besætninger som:

1) har haft smittefarlig kontakt med dyr, der anses for at være smittet med BVD-virus eller er mistænkt herfor,

2) på et godkendt laboratorium, har fået påvist specifikke antistoffer mod BVD-virus i prøver fra dyr fra besætninger, der på prøvetidspunktet måtte anses for at være fri for antistoffer,

3) på et godkendt laboratorium, har fået påvist betydende stigning i indholdet af specifikke antistoffer mod BVD-virus i tankmælk fra besætningen i forhold til tidligere undersøgelser af besætningens mælk, eller

4) efter Fødevarestyrelsens skøn skal anses for at være smittet med BVD-virus.

§ 5. Fødevarestyrelsen kan påbyde ejeren eller brugeren af besætningen at lade udtage blodprøver eller leverandørmælkeprøver fra hele eller dele af besætningen med henblik på undersøgelse for forekomst af BVD i forbindelse med risiko for smittespredning, områdeundersøgelser eller lignende.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med undersøgelsen påbyde, at der ikke må til- eller fraføres besætningen kvæg, før resultatet af undersøgelsen foreligger.

Mistænkte besætninger

§ 6. Når der i en besætning er mistanke om smitte med BVD-virus, jf. §§ 2 og 4, pålægges besætningen et offentligt tilsyn, der kan omfatte:

1) Påbud om at lade besætningen eller dele af besætningen blodprøve eller på anden måde undersøge for BVD.

2) Forbud mod at fraføre kvæg fra besætningen, uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

3) Forbud mod at tilføre dyr af modtagelige arter til besætningen, uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

4) Forbud mod at lade køer eller kvier kælve på græs.

5) Forbud mod, at kvæg udstilles eller føres til fælles græsgang.

6) Påbud om, at mejeriet skal afhente mælk fra mistænkte besætninger sidst på ruten.

7) Påbud om, at aborterede fostre, dødfødte kalve og kvæg, der dør eller aflives, skal undersøges af en dyrlæge, medmindre Fødevarestyrelsen har meddelt fritagelse herfor.

8) Påbud om at træffe forholdsregler, der har betydning for kontrollen med og bekæmpelsen af BVD, herunder vedrørende opstaldning, iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse, rengøring og desinfektion, udbringning af gødning samt anvendelse af kontaminerede arealer og foderafgrøder.

Stk. 2. Ejeren eller brugeren af en mistænkt besætning skal orientere om mistanken til alle, der kommer i kontakt med besætningen, herunder til naboer med kvæg eller ejere af kvæg på nabomarker, ved levering til slagteri, mejeri eller destruktionsanstalt, indtil mistanken kan afkræftes.

§ 7. Det offentlige tilsyn, jf. § 6, kan ophæves, når der ved undersøgelse af blodprøver fra besætningens dyr, der kunne være smittet, ikke påvises BVD-virus eller findes dyr, der kunne kælve med PI-dyr.

Smittede besætninger

§ 8. En besætning skal anses for at være smittet med BVD-virus, hvis et godkendt laboratorium i materiale udtaget fra dyr i besætningen har påvist BVD-virus, serokonvertering eller betydende titerstigning i flere på hinanden følgende prøver.

§ 9. Hvis en besætning konstateres smittet med BVD-virus i henhold til § 8, skal ejeren eller brugeren af besætningen inden 45 dage have udarbejdet en handlingsplan for sanering af BVD. Handlingsplanen skal udarbejdes i samarbejde med BVD-administrationen ved SEGES. Planen skal godkendes af Fødevarestyrelsen.

§ 10. Ejeren eller brugeren af en kvægbesætning, skal ved fund af PI-dyr foranledige, at dyret holdes isoleret fra øvrige dyr i besætningen efter Fødevarestyrelsens anvisning.

§ 11. Når der i en besætning er konstateret smitte med BVD-virus i henhold til § 8, pålægges besætningen et offentlig tilsyn, der kan omfatte:

1) Påbud om at lade besætningen eller dele af besætningen blodprøve eller på anden måde undersøge for BVD.

2) Forbud mod at fraføre kvæg fra besætningen uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

3) Forbud mod at tilføre dyr af modtagelige arter til besætningen uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

4) Forbud mod at lade køer eller kvier kælve på græs.

5) Forbud mod, at kvæg udstilles eller føres til fælles græsgang.

6) Påbud om, at mejeriet skal afhente mælk fra smittede besætninger sidst på ruten.

7) Påbud om, at aborterede fostre, dødfødte kalve og kvæg, der dør eller aflives, skal undersøges af en dyrlæge, medmindre Fødevarestyrelsen har meddelt fritagelse herfor.

8) Påbud om at træffe forholdsregler, der har betydning for kontrollen med og bekæmpelsen af BVD, herunder vedrørende opstaldning, iværksætte gnaver- og insektbekæmpelse, rengøring og desinfektion, udbringning af gødning samt anvendelse af kontaminerede arealer og foderafgrøder.

Stk. 2. Ejeren eller brugeren af en smittet besætning, jf. stk. 1, skal orientere om smitten til alle, der kommer i kontakt med besætningen, herunder til naboer med kvæg eller ejere af kvæg på nabomarker, ved levering til slagteri, mejeri eller destruktionsanstalt, indtil det offentlige tilsyn er hævet, jf. § 12, samt til personer, der har købt dyr fra ejendommen inden for de sidste 12 måneder før, mistanken om BVD-smitte er opstået.

§ 12. Det offentlige tilsyn, jf. § 11, kan ophæves, når besætningen anses for BVD-fri.

Stk. 2. En besætning anses for BVD-fri, når der ved undersøgelse af blodprøver fra besætningens dyr, der kunne være smittet, ikke påvises BVD-virus eller findes dyr, der kunne kælve med PI-dyr.

Transport af dyr fra mistænkte eller smittede besætninger

§ 13. Kvæg, der efter tilladelse af Fødevarestyrelsen kan fraføres besætningen under offentligt tilsyn, skal være ledsaget af en af Fødevarestyrelsen godkendt passérseddel, jf. § 6, stk. 1, nr. 2, og § 11, stk. 1, nr. 2.

Stk. 2. Ved afhentning og transport af kvæg skal dyr fra en mistænkt eller smittet besætning jf. § 6 og § 11 afhentes sidst på ruten.

Stk. 3. Efter aflæsning af dyrene skal den person, der har ansvaret for transporten, sikre, at transportmidlet og genstande, der har været brugt i forbindelse med transporten, rengøres og desinficeres.

Overvågning

§ 14. Fra samtlige mælkeleverende besætninger skal mejeriet udtage leverandørmælkeprøver til undersøgelse for antistoffer mod BVD-virus efter SEGES risikobaserede overvågningsprogram, som er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Fra samtlige mælkeleverende besætninger, der har indsat kvæg fra EU- og samhandelslande eller 3. lande i besætningen, skal mejeriet månedligt udtage leverandørmælkeprøver i de følgende 12 måneder til undersøgelse for antistoffer mod BVD-virus.

Stk. 3. Fra mælkeleverende besætninger, der leverer mælk til et mejeri, som ikke er beliggende her i landet, er det ejeren eller brugeren af besætningen, der skal sikre, at mælkeprøver, jf. stk. 1 og 2, udtages og indsendes til undersøgelse. Prøverne skal udtages af en uvildig person og udtages som en repræsentativ prøve af tankmælken. Indsendelsen af mælken skal ske efter aftale med laboratoriet og på en sådan måde, at mælken kan undersøges, når den ankommer til laboratoriet.

§ 15. Fra samtlige ikke-mælkeleverende besætninger der slagter dyr, skal slagteriet udtage slagteblodprøver til undersøgelse for antistoffer mod BVD-virus efter SEGES risikobaserede overvågningsprogram, som er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Fra samtlige ikke-mælkeleverende besætninger, der har indsat kvæg fra EU- og samhandelslande eller 3. lande i besætningen, skal der i de følgende 12 måneder månedligt udtages en blodprøve fra to dyr til undersøgelse for antistoffer mod BVD-virus. Hvis der slagtes dyr fra besætningen, kan blodprøverne udtages som slagteblodprøver.

§ 16. De i § 15 nævnte blodprøver skal efter udtagelse opbevares på køl og sendes til undersøgelse senest 4 hverdage efter udtagelsen.

Stk. 2. Slagterierne, jf. § 15, stk. 1, skal etablere rutiner til kontrol af leverede kvægs oprindelse og identitet samt udtagning og fremsendelse af blodprøver. For at sikre, at prøvesvaret refererer til det prøvede dyr, skal det udtagne prøvemateriale, resultatet af undersøgelsen og de data, som leveres til det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), ske med reference til dyrets CKR-nummer. Etiketter på prøvebeholdere og eventuelle tilhørende blanketter skal kunne aflæses maskinelt.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte rutiner skal beskrives skriftligt og skal forelægges for Fødevarestyrelsen til godkendelse.

Stk. 4. De i § 14 nævnte leverandørmælkeprøver og de i § 5, stk. 1, § 6, stk. 1, nr. 1, § 11, stk. 1, nr. 1, og § 15 nævnte blodprøver skal undersøges på et godkendt laboratorium.

Stk. 5. Findes de i stk. 1 nævnte prøver positive, fra besætninger, der på prøvetidspunktet måtte anses for at være fri for antistoffer, skal dette resultat bekræftes ved undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet.

Stk. 6. Resultatet af de i stk. 1 nævnte prøver skal indberettes til CHR.

Stk. 7. De i § 14 og § 15 nævnte blodprøver og mælkeprøver kan anvendes til overvågning for andre sygdomme samt til brug ved veterinære beredskabsøvelser.

Vaccination

§ 17. Vaccination mod BVD er ikke tilladt.

Udgifter og erstatning

§ 18. Udgifter til udførelse af foranstaltninger truffet i medfør af denne bekendtgørelse og erstatning afholdes efter reglerne i bekendtgørelse om erstatning og udgifter ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme.

Stk. 2. Alle andre udgifter end de i stk. 1 nævnte er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

Straf og ikrafttrædelse

§ 19. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 2, § 3, § 6, stk. 2, § 9, § 10, § 11, stk.2, eller §§ 13-17, eller

2) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 5, § 6, stk. 1 eller § 11, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber og juridiske personer strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1481 af 8. december 2015 om BVD hos kvæg ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 30. november 2017

Per S. Henriksen

/ Sibel Zuferov