Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om IBR-infektion hos kvæg

I medfør af § 27, stk. 2, § 29, § 30, stk. 1, 3 og 4, § 32, § 33, § 34, stk. 1, § 53, stk. 1, § 62 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 925 af 3. juli 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1, og § 10, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 777 af 19. juni 2017 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) IBR: Infektion hos kvæg med bovin herpesvirus 1 (IBR-virus), som kan forårsage sygdommene infektiøs bovin rhinotracheitis og infektiøs pustuløs vulvovaginitis.

2) Besætning: En samling af dyr af samme dyreart, som anvendes til et bestemt formål, som er knyttet til et husdyrbrug, og som har en ejer i form af en fysisk eller juridisk person. Definitionen omfatter også samlinger af dyr på steder, hvor der midlertidigt samles levende eller døde dyr, herunder samlesteder, slagterier, forarbejdningsanlæg, køle- og fryseanlæg, afhentningspladser, fælles græsgange, græsningsarealer, dyrskuer, individprøvestationer, dyrehospitaler samt virksomheder omfattet af artikel 18 i Europa-Parlamentets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordning om animalske biprodukter). En kvægbesætning kan udgøres af 1 dyr.

3) Brugeren: Enhver fysisk eller juridisk person, som midlertidigt eller permanent har ansvaret for en besætning.

4) Godkendt laboratorium: DTU Veterinærinstituttet eller et laboratorium godkendt af Fødevarestyrelsen til at udføre analyser for IBR i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af veterinære laboratorier.

Mistanke og anmeldepligt

§ 2. Ejeren eller brugeren af en besætning skal straks tilkalde en dyrlæge ved mistanke om, at IBR forekommer blandt kvæg i besætningen.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1 skal ske, når:

1) der hos ét eller flere dyr optræder forhøjet temperatur forbundet med savlen, røde næseslimhinder, næse- og tåreflåd, aborter og hos lakterende dyr stærk reduktion i mælkeydelsen, eller

2) der hos ét eller flere dyr forekommer rød og hævet skede- eller forhudsslimhinde besat med små blærer, der brister i løbet af få dage.

§ 3. Opretholdes mistanken, eller får en dyrlæge i øvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om forekomst af IBR, skal dyrlægen straks underrette Fødevarestyrelsen og efter styrelsens anvisning indsende prøver til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet.

§ 4. Mistænkt for at være smittet med IBR er besætninger som beskrevet i § 2 og besætninger som:

1) har haft smittefarligt samkvem med dyr, der anses for at være smittet med IBR eller mistænkt herfor, eller

2) efter Fødevarestyrelsens vurdering skal anses for at være smittet med IBR.

§ 5. Fødevarestyrelsen kan påbyde ejeren eller brugeren af besætningen at lade udtage blodprøver eller leverandørmælkeprøver fra hele eller dele af besætningen med henblik på undersøgelse for forekomst af IBR i forbindelse med risiko for smittespredning, områdeundersøgelser eller lignende.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med undersøgelsen påbyde, at der ikke må til- eller fraføres besætningen kvæg, før resultatet af undersøgelsen foreligger.

Mistænkte besætninger

§ 6. Når der i en besætning er mistanke om smitte med IBR-virus, jf. §§ 2 og 4, pålægges besætningen et offentligt tilsyn, der kan omfatte:

1) Påbud om at lade besætningen eller dele af besætningen blodprøve eller på anden måde undersøge for IBR.

2) Forbud mod at fraføre kvæg fra besætningen uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

3) Forbud mod at tilføre kvæg til besætningen uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

4) Forbud mod at kvæg går på græs uden Fødevarestyrelsen tilladelse.

5) Påbud om, at mejeriet skal afhente mælk fra mistænkte besætninger sidst på ruten.

6) Påbud om at træffe forholdsregler, der har betydning for kontrollen med og bekæmpelsen af IBR, herunder vedrørende opstaldning, iværksættelse af gnaver- og insektbekæmpelse, rengøring og desinfektion, udbringning af gødning samt anvendelsen af kontaminerede arealer og foderafgrøder.

7) Påbud om at kvæg, der dør eller aflives, skal undersøges af en dyrlæge, medmindre Fødevarestyrelsen har meddelt fritagelse herfor.

Stk. 2. Ejeren eller brugeren af en mistænkt besætning skal orientere om mistanken til alle, der kommer i kontakt med besætningen, herunder naboer med kvæg eller ejere af kvæg på nabomarker, ved levering til slagteri, mejeri eller destruktionsanstalt, indtil mistanken kan afkræftes.

§ 7. Det offentlige tilsyn, jf. § 6, kan ophæves, når der ved undersøgelse af blodprøver fra besætningens dyr, der kunne være smittet, ikke påvises reaktioner for IBR.

§ 8. Hvis en mistænkt besætning udsættes, må genindsættelse af dyr tidligst ske 30 dage efter udsættelsen, medmindre Fødevarestyrelsen har godkendt rengøring og desinfektion.

Smittede besætninger

§ 9. En besætning skal anses for smittet med IBR-virus, hvis et godkendt laboratorium har påvist IBR-virus eller specifikke antistoffer mod dette virus i materiale fra dyr i besætningen.

§ 10. Kvæg, der udviser positiv reaktion for IBR, skal af ejeren eller brugeren af besætningen straks isoleres fra den øvrige besætning efter Fødevarestyrelsens anvisning.

§ 11. Når der i en besætning er konstateret smitte med IBR-virus i henhold til § 9, pålægges besætningen et offentligt tilsyn, der kan omfatte:

1) Forbud mod at fraføre kvæg fra besætningen uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

2) Forbud mod at tilføre besætningen kvæg uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

3) Forbud mod at kvæg går på græs uden Fødevarestyrelsen tilladelse.

4) Påbud om, at mejeriet skal afhente mælk fra smittede besætninger sidst på ruten.

5) Påbud om at træffe forholdsregler, der har betydning for kontrollen med og bekæmpelsen af IBR, herunder opstaldning, iværksættelse af gnaver- og insektbekæmpelse, rengøring og desinfektion, udbringning af gødning samt anvendelsen af kontaminerede arealer og foderafgrøder.

6) Påbud om at kvæg, der dør eller aflives, skal undersøges af en dyrlæge, medmindre Fødevarestyrelsen har meddelt fritagelse herfor.

Stk. 2. Ejeren eller brugeren af en smittet besætning, jf. stk. 1, skal orientere om smitten til alle, der kommer i kontakt med besætningen, herunder til naboer med kvæg eller ejere af kvæg på nabomarker, ved levering til slagteri, mejeri eller destruktionsanstalt, indtil det offentlige tilsyn er hævet, jf. § 12.

Stk. 3. Ejeren eller brugeren af en smittet besætning skal straks underrette alle modtagere af dyr, der har forladt besætningen indenfor 30 dage før påvisningen.

§ 12. Det offentlige tilsyn, jf. § 11, kan ophæves, når der ved undersøgelse af blodprøver fra besætningens dyr, der kunne være smittet, ikke påvises reaktioner for IBR, jf. stk. 2.

Stk. 2. Blodprøver må tidligst udtages 30 dage efter, at samtlige smittede dyr er fjernet fra besætningen, og der må ikke i denne periode være fraført dyr fra besætningen, medmindre disse umiddelbart forinden har været blodprøveundersøgt for IBR med negativt resultat.

§ 13. Hvis en smittet besætning udsættes, må genindsættelse af dyr tidligst ske 30 dage efter udsætningen, medmindre Fødevarestyrelsen forinden har godkendt rengøring og desinfektion.

Transport af dyr fra mistænkte og smittede besætninger

§ 14. Kvæg fra smittede eller mistænkte besætninger må kun flyttes fra besætningen, hvis det føres direkte til slagtning eller til destruktion. Kvæg til slagtning skal være ledsaget af en af Fødevarestyrelsen godkendt passerseddel, jf. § 6, stk. 1, nr. 2, og § 11, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. Afhentning af kvæg til slagtning skal af vognmanden tilrettelægges, således at dyrene under transporten ikke kommer i kontakt med dyr fra besætninger, der anses fri for IBR.

Stk. 3. Efter aflæsning af dyrene på slagtestedet skal den person, der har ansvaret for transporten, sikre, at transportmidlet og genstande, der har været brugt i forbindelse med transporten, rengøres og desinficeres.

Overvågning

§ 15. Fra samtlige mælkeleverende besætninger skal mejeriet udtage leverandørmælkeprøver til undersøgelse for antistoffer mod IBR efter SEGES risikobaserede overvågningsprogram, som er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Fra samtlige mælkeleverende besætninger, der har indsat kvæg fra EU- og samhandelslande eller 3. lande i besætningen, skal mejeriet hver måned udtage leverandørmælkeprøver i de følgende 6 måneder til undersøgelse for antistoffer mod IBR.

Stk. 3. Fra mælkeleverende besætninger, der leverer mælk til et mejeri, som ikke er beliggende her i landet, er det ejeren eller brugeren af besætningen, der skal sikre, at de i stk. 1 og 2 nævnte mælkeprøver udtages og indsendes til undersøgelse på et godkendt laboratorium. Prøverne skal udtages af en uvildig person og udtages som en repræsentativ prøve af tankmælken. Indsendelsen af mælken skal ske efter aftale med laboratoriet og på en sådan måde, at mælken kan undersøges, når den ankommer til laboratoriet.

§ 16. Fra samtlige ikke-mælkeleverende besætninger, der slagtes dyr fra, skal slagteriet udtage en slagteblodprøve til undersøgelse for antistoffer mod IBR efter SEGES risikobaserede overvågningsprogram, som er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Fra samtlige ikke-mælkeleverende besætninger, der har indsat kvæg fra EU- og samhandelslande eller 3. lande i besætningen, skal der i de følgende 6 måneder månedligt udtages en blodprøve fra to dyr til undersøgelse for antistoffer mod IBR. Hvis der slagtes dyr fra besætningen, kan blodprøverne udtages som slagteblodprøver.

§ 17. De i § 16 nævnte blodprøver skal efter udtagelse opbevares på køl og sendes til undersøgelse senest 4 hverdage efter udtagelsen.

Stk. 2. Slagterierne, jf. § 16, stk. 1, skal etablere rutiner til kontrol af leverede kvægs oprindelse og identitet samt udtagning og fremsendelse af blodprøver. For at sikre, at prøvesvaret refererer til det prøvede dyr, skal det udtagne prøvemateriale, resultatet af undersøgelsen og de data, som leveres til det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), ske med reference til dyrets CKR-nummer. Etiketter på prøvebeholdere og eventuelle tilhørende blanketter skal kunne aflæses maskinelt.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte rutiner skal beskrives skriftligt, og skal forelægges Fødevarestyrelsen til godkendelse.

Stk. 4. De i § 15 nævnte leverandørmælkeprøver og de i § 5, stk. 1, § 6, stk. 1, nr. 1, og § 16 nævnte blodprøver skal undersøges på et godkendt laboratorium.

Stk. 5. Findes de i stk. 1 nævnte prøver positive, skal dette resultat bekræftes ved undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet. ¬Stk. 6. Resultaterne af de i stk. 1 nævnte undersøgelser indberettes til CHR.

Stk. 7. De i §§15-16 nævnte blodprøver og mælkeprøver kan anvendes til overvågning for andre sygdomme samt til brug ved veterinære beredskabsøvelser.

Vaccination

§ 18. Vaccination mod IBR er ikke tilladt.

Udgifter og erstatning

§ 19. Udgifter til udførelse af foranstaltninger truffet i medfør af denne bekendtgørelse og erstatning afholdes efter reglerne i bekendtgørelse om erstatning og udgifter ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme.

Stk. 2. Alle andre udgifter end de i stk. 1 nævnte er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

Straf og ikrafttrædelse

§ 20. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 2, § 3, § 6, stk. 2, § 8, § 10, § 11, stk. 2 eller 3, § 12, stk. 2, § 13, §§ 14-16, § 17, stk. 1-6, eller § 18, eller

2) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 5, § 6, stk. 1 eller § 11, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1556 af 11. december 2015 om IBR-infektion hos kvæg ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 30. november 2017

Per S. Henriksen

/ Sibel Zuferov