Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1308
 
32017R0891
 
32017R0892
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Betingelser for medlemmer og producentorganisationer
Kapitel 4 Forvaltning af driftsfonden
Kapitel 5 Administration
Kapitel 6 Beregning af tilskud
Kapitel 7 Udbetaling af tilskud
Kapitel 8 Udlicitering
Kapitel 9 Referenceomsætning
Kapitel 10 Krav til investeringer
Kapitel 11 Midlertidigt tilskud til kriseforanstaltninger
Kapitel 12 Sammenlægning
Kapitel 13 Tilbagekaldelse af anerkendelse og tilbagebetalingskrav
Kapitel 14 Myndigheder og kontrol
Kapitel 15 Ikrafttrædelse
Bilag 1 Afskrivninger og værdifastsættelse af investeringer på medlemmers ejendomme
Bilag 2 Oversigt over 60 % støtteberettigede investeringer og støtteberettigede miljøaktioner
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer mv. under markedsordningen for frugt og grønt1)

I medfør af § 1, stk. 1-5, § 1 a, stk. 1, § 4, stk. 1, 5 og 7, og § 5 a i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 19. juni 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 800 af 20. juni 2017 om Landbrugs- og Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse vedrører tilskud til anerkendte producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer i forbindelse med den Europæiske Unions markedsordning for frugt og grønt.

Stk. 2. Efter denne bekendtgørelse kan der endvidere gives midlertidigt tilskud til kriseforanstaltninger til producentorganisationer indenfor frugt- og grøntsagssektoren samt til producenter af frugt og grønt, der ikke er medlemmer af en producentorganisation.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. Ved en producentorganisation forstås i denne bekendtgørelse en producentorganisation, der består og kontrolleres af personer fra frugt og grøntsektoren, der er oprettet på initiativ af producenterne, der forfølger et bestemt mål, og der har mindst ét af de formål, der er nævnt i artikel 152, stk. 1, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013.

Stk. 2. Ved en landbruger og producent forstås i denne bekendtgørelse en fysisk eller juridisk person eller en sammenslutning af fysiske eller juridiske personer, hvis bedrift befinder sig inden for traktaternes territoriale anvendelsesområde, og som udøver en landbrugsaktivitet, jf. artikel 4, stk. 1, litra a, i Rådets forordning nr. 2013/1307/EU af 17. december 2013, og som udelukkende producerer frugt og grøntsager som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra i, i Rådets forordning nr. 2013/1308/EU bestemt til forarbejdning.

Stk. 3. Ved en bedrift forstås i denne bekendtgørelse den samlede bedrift dækkende alle producentens producerende enheder.

Stk. 4. Ved referenceomsætning forstås i denne bekendtgørelse værdien af den afsatte produktion af producentorganisationens egen produktion og de tilsluttede producenters produktion, og den omfatter kun de frugter og grøntsager, som producentorganisationen er anerkendt for.

Stk. 5. Ved almindelige produktionsomkostninger forstås i denne bekendtgørelse en investering eller driftsudgift, som producentorganisationen/gartneriet almindeligvis må forventes at være i besiddelse af eller skulle afholde, for at kunne drive en produktion, jf. bilag II, afsnit 1, i Kommissionens delegerede forordning nr. 2017/891 af 13. marts 2017.

Stk. 6. Ved National Strategi forstås i denne bekendtgørelse den strategi, som Landbrugsstyrelsen skal udarbejde jf. artikel 27 i Kommissionens delegerede forordning nr. 2017/891 af 13. marts 2017, og artikel 2 og bilag I i Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 2017/892 af 13. marts 2017. Den Nationale Strategi er tilgængelig på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 7. Ved velbegrundede overslag forstås i denne bekendtgørelse:

1) I relation til de årlige specifikationer af driftsprogrammer og ændringer af driftsprogrammer: de dokumenterede forventede udgifter, der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse sammenholdt med driftsprogram, omfanget og arten af varen eller tjenesteydelsen.

2) I relation til de 3-5 årige driftsprogrammer: begrundelse, der indeholder et fyldestgørende estimat, for de foreslåede foranstaltningers anslåede udgiftsniveau.

Stk. 8. Direkte sammenlignelige tilbud: Tilbud er direkte sammenlignelige, når de er udspecificerede, og er afgivet af leverandører med forskellige CVR-numre, som i øvrigt er uafhængige af hinanden. Tilbuddene skal omfatte den samme vare eller tjenesteydelse. Hvis det ene tilbud indeholder poster eller elementer, som det andet tilbud ikke gør, skal det være muligt at trække udgiften for disse poster ud, så priserne kan sammenlignes.

Kapitel 3

Betingelser for medlemmer og producentorganisationer

§ 3. En producentorganisation skal opfylde ét af følgende minimumskrav for antal medlemmer og omsætning:

1) 15 producenter med en samlet årlig referenceomsætning på mindst 5 millioner kr. eller

2) 5 producenter med en samlet årlig referenceomsætning på mindst 10 millioner kr.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte medlemmer skal være fysiske personer eller selvstændige juridiske enheder.

Stk. 3. Producentorganisationen skal være registreret hos Erhvervsstyrelsen.

§ 4. Et medlem skal være tilsluttet en producentorganisation i mindst ét år.

Stk. 2. Medlemmer har en opsigelsesperiode på 6 måneder. Medlemmer skal ved opsigelse af medlemskabet skriftligt meddele det til producentorganisationen inden den 30. juni for at udtræde af producentorganisationen den 31. december samme år.

Stk. 3. Producentorganisationen oplyser Landbrugsstyrelsen om alle tilsluttede medlemmer i forbindelse med den i § 12, stk. 1 nævnte årlige ansøgning om driftsprogram og den i § 17, stk. 2 nævnte årlige ansøgning om udbetaling. Fratrædende medlemmer oplyses inden den 30. juni.

Stk. 4. Medlemmer skal være indmeldt i producentorganisationen fra 1. januar et givent år, for at der kan foretages investeringer på bedriften det pågældende år. Der kan ikke gives tilskud til opstart af en helt ny produktion.

§ 5. Et medlem af en producentorganisation kan ikke samtidig være medlem af en anden producentorganisation eller sammenslutning af producentorganisationer for de produkter, som medlemmets producentorganisation er anerkendt for.

§ 6. Producentorganisationens vedtægter skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, før de vedtages på generalforsamling og træder i kraft. Tilsvarende gælder for eventuelle senere ændringer af vedtægterne.

Stk. 2. Producentorganisationens vedtægter skal forpligte medlemmerne til at afsætte hele deres produktion af de produkter, som producentorganisationen er godkendt for, gennem producentorganisationen.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2 kan producentorganisationen i vedtægterne fastsætte, at medlemmerne kan afsætte deres produktion uden om producentorganisationen i henhold til artikel 12 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2017/891 af 13. marts 2017.

Stk. 4. Medlemmerne er forpligtet til at føre regnskab med alt salg, der ikke foretages via producentorganisationen.

Stk. 5. Producentorganisationen er forpligtet til at overvåge og kontrollere omfanget af det i stk. 3 og 4 nævnte salg.

§ 7. Producentorganisationen skal senest 2 måneder inden fremsendelse af den i § 12, stk. 1 nævnte ansøgning skriftligt orientere alle medlemmer om det påtænkte indhold af næste års driftsprogram. Orienteringen skal indeholde oplysninger vedrørende medlemmernes mulighed for at fremsætte forslag til indholdet af næste års program.

Stk. 2. Driftsprogrammet skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen ved den årlige generalforsamling og være indeholdt i beretningen.

Stk. 3. Intet medlem må råde over mere end 20 % stemmeret.

Stk. 4. Medlemmer, der ikke bidrager til referenceomsætningen, har ikke stemmeret til beslutninger om driftsfonden, og må ikke medregnes i forbindelse med det i § 3, stk. 1, nævnte krav om mindste antal medlemmer eller drage direkte fordel af ordninger, der finansieres af Fællesskabet.

Stk. 5. Proceduren for fordelingen af stemmeandele skal fremgå af producentorganisationens vedtægter. Derudover skal producentorganisationen efter anmodning fra Landbrugsstyrelsen kunne fremvise en oversigt over samtlige stemmeberettigede medlemmer med angivelse af hver enkelt medlems stemmeandel.

§ 8. Såfremt producentorganisationen medtager en aktivitet i sit driftsprogram, der også kan være tilskudsberettiget under landdistriktsprogrammet, er producentorganisationen og alle medlemmer af producentorganisationen udelukket fra at søge tilskud under landdistriktsprogrammet til samme aktivitet, eller aktiviteter, der i hovedsagen svarer hertil. Dette gælder også selvom aktiviteten alene berører et enkelt medlem af producentorganisationen og fysisk placeres på dennes bedrift.

§ 9. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om anerkendelse af producentorganisationer.

Stk. 2. Producentorganisationer kan løbende indgive ansøgning om anerkendelse til Landbrugsstyrelsen.

Kapitel 4

Forvaltning af driftsfonden

§ 10. Driftsfonden må kun anvendes til gennemførelse af godkendte driftsprogrammer, der er i overensstemmelse med den nationale strategi.

Stk. 2. Driftsfonden skal forvaltes med separat bogføring og separat bankkonto, og driftsfondens regnskab skal holdes adskilt fra producentorganisationens regnskab.

Stk. 3. Alle udgifter og indtægter i driftsfonden skal kunne identificeres og kontrolleres af Landbrugsstyrelsen. Udgifter og indtægter skal modsvares af betalingstransaktioner, og det skal fremgå af den separate bankkonto, at beløbet er overført. Producentorganisationen skal have en særskilt bankkonto til driftsfonden. Fra kontoen må der kun være transaktioner til finansiering af driftsfonden, og disse skal kunne identificeres i overensstemmelse med projektbeskrivelser, bankudtog og fakturaer.

Stk. 4. Driftsfondens regnskab skal indgå som et særskilt punkt i producentorganisationens årsrapport.

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 og 3 gælder ligeledes for det i § 16, stk. 1-3 nævnte tilskud.

Kapitel 5

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 11. Al skriftlig kommunikation med Landbrugsstyrelsen i forbindelse med tilskud og godkendelse efter denne bekendtgørelse skal ske via e-mail.

Ansøgning om godkendelse og ændring af driftsprogram

§ 12. Ansøgning om godkendelse af det 3-5 årige driftsprogram og den årlige specifikation af dette driftsprogram skal indgives til Landbrugsstyrelsen på det ansøgningsskema om godkendelse med tilhørende bilag, der er tilgængeligt for ordningen på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Ansøgninger efter stk. 1 skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest den 1. oktober forud for det år, hvor driftsprogrammet gennemføres.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra denne ansøgningsfrist, som er nævnt i stk. 2.

Stk. 4. Ved ansøgning om godkendelse af det 3-5 årige driftsprogram skal der vedlægges en nærmere begrundelse, der indeholder et fyldestgørende estimat, for de anslåede udgifter på foranstaltningsniveau.

Stk. 5. Ved ansøgning om godkendelse af den årlige specifikation af driftsprogram skal der vedlægges to direkte sammenlignelige tilbud for de indkøb, der indeholder udgifter over 50.000 kr.

Stk. 6. Landbrugsstyrelsen kan på baggrund af en konkret vurdering dispensere fra stk. 5, hvis der alene findes én leverandør. Ansøgers begrundelse for kun at vedlægge et tilbud skal fremgå af ansøgningen.

Stk. 7. Et driftsprogram, efter anmodning fra en producentorganisation i henhold til artikel 80, stk. 1, litra a) i forordning nr. 2017/891 af 13. marts 2017, videreføres, indtil det afsluttes, på de betingelser, der gælder i henhold til forordning nr. 543/2011 af 7. juni 2011.

§ 13. Ansøgning om ændring af driftsprogrammet skal indgives til Landbrugsstyrelsen på det ansøgningsskema om ændringer, der er tilgængeligt på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Producentorganisationen kan ansøge om ændringer til driftsprogrammet op til tre gange årligt. Eventuelle ansøgninger om ændringer skal indsendes indenfor følgende perioder i det pågældende år, jf. dog stk. 3, hvor driftsprogrammet gennemføres:

1) 1.-15. marts.

2) 1.-15. august.

3) 15. oktober - 1. november.

Stk. 3. Producentorganisationen kan for driftsprogrammet 2018 i perioden 22. januar- 5. februar 2018 også ansøge om ændringer i balancen mellem foranstaltningerne.

Stk. 4. Ved ansøgning om ændring af driftsprogrammet gælder samme dokumentationskrav som i § 12, stk. 5 og 6.

Stk. 5. Ændringer i driftsprogrammet må ikke iværksættes uden forudgående godkendelse af Landbrugsstyrelsen, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Uanset bestemmelsen i stk. 5 kan ændringer af driftsprogrammet i form af udgifter ved indkøb til de enkelte foranstaltninger i driftsprogrammet, der overskrides med op til 20 %, iværksættes uden forudgående godkendelse af Landbrugsstyrelsen, forudsat at det totale budget i driftsprogrammet, omfattende samtlige foranstaltninger, ikke overskrides. Sådanne ændringer foretages på producentorganisationernes egen regning og risiko, og må iværksættes, når ansøgning om ændring, jf. stk. 1-4, er indsendt til Landbrugsstyrelsen.

Øvrige krav til driftsprogrammet

§ 14. For at kunne godkendes, skal et driftsprogram overholde følgende krav til balancen mellem foranstaltningerne:

1) Et driftsprogram skal afse mindst 10 % af udgifterne til miljøaktioner, der opfylder de betingelser, der gælder i henhold til artikel 3 i forordning nr. 2017/892 af 13. marts 2017. Dette krav opgøres over hele driftsprogrammets løbetid (tre til fem år).

2) Kriseforanstaltninger må højst udgøre en tredjedel af de udgifter, der afholdes inden for rammerne af et driftsprogram. Dette krav opgøres over hele driftsprogrammets løbetid (tre til fem år).

3) Foranstaltning nr. 1 (produktionsplanlægning) og nr. 2 (produktkvalitet) må tilsammen højest udgøre 80 % af de årlige investeringer i et driftsprogram.

Stk. 2. De miljøaktioner, jf. bilag 2, der fremgår af den til enhver tid gældende miljøpositivliste, er tilskudsberettigede. Miljøpositivlisten er ikke udtømmende og findes i sin helhed på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Afgørelse på baggrund af oplysninger i ansøgningen

§ 15. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist afslag på ansøgninger efter §§ 12 eller 13 om godkendelse af og ændring af driftsprogram, hvis

1) de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. § 12, stk. 1 og 4-6, og § 13, stk. 1 og 4 - 6, ikke er afgivet,

2) de anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke er velbegrundede, jf. § 2, nr. 7, eller

3) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

Stk. 2. Hvis en ansøgning efter §§ 12 eller 13 ikke er tilstrækkeligt oplyst, kan Landbrugsstyrelsen, i tilfælde hvor der ikke er tale om væsentlige mangler ved ansøgningen, bede ansøger om yderligere oplysninger.

Kapitel 6

Beregning af tilskud

§ 16. Det finansielle tilskud fra Fællesskabet til en producentorganisations driftsprogram kan højst udgøre 4,1 % af værdien af medlemmernes afsatte produktion for de produkter, som producentorganisationen er godkendt for. Denne procentdel kan dog forhøjes til 4,6 % af værdien af medlemmernes afsatte produktion for de produkter, som producentorganisationen er godkendt for, forudsat at det beløb, der overstiger 4,1 % af den nævnte værdi, udelukkende anvendes til kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger, jf. artikel 33, stk. 3 og 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013.

Stk. 2. Det finansielle tilskud er begrænset til 50 % af de udgifter, som producentorganisationen har afholdt senest den 31. december i året for driftsprogrammets gennemførelse.

Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte procentsats kan under særlige betingelser forhøjes til 60 % efter anmodning fra producentorganisationen, jf. artikel 34, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013.

Stk. 4. Tilskudslofterne, som angivet i stk. 1-3, finder ikke anvendelse for beregning af tilskuddet i medfør af § 28. Tilskuddet efter § 28 beregnes på baggrund af de af EU fastsatte tilskudslofter og de af EU fastsatte maksimale tilskudsbeløb for midlertidigt tilskud til kriseforanstaltninger.

Stk. 5. Det i stk. 1 nævnte loft for tilskud fra Fællesskabet skal hvert år beregnes på grundlag af værdien af medlemmernes afsatte produktion i en tolv måneders referenceperiode. Referenceperioden beregnes enten som:

1) værdien af en tolv måneders periode, der begynder tidligst den 1. januar tre år før det år, hvor driftsprogrammet gennemføres, og slutter senest den 1. august samme år, som ansøgning om driftsprogram indgives, eller

2) gennemsnitsværdien af tre på hinanden følgende perioder på tolv måneder, der begynder tidligst den 1. januar fem år før det år, hvor driftsprogrammet gennemføres, og slutter senest den 1. august samme år, som ansøgning om driftsprogram indgives.

Stk. 6. Den i stk. 5 nævnte referenceperiode skal være den berørte producentorganisations regnskabsperiode.

Stk. 7. Såfremt producentorganisationens årsrapport ikke er forsynet med en revisionspåtegning fra en statsautoriseret eller registreret revisor i overensstemmelse med Årsregnskabslovens regler herfor, skal en statsautoriseret eller registreret revisor afgive en attest om, at den i stk. 1 nævnte værdi af medlemmernes omsætning er opgjort korrekt, jf. stk. 5.

Stk. 8. Landbrugsstyrelsen yder tilskud til den billigste pris på baggrund af de to direkte sammenlignelige tilbud, jf. § 12, stk. 5, og § 13, stk. 4.

Kapitel 7

Udbetaling af tilskud

§ 17. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af producentorganisationens dokumenterede opgørelse over tilskudsberettigede udgifter, som er faktureret og betalt af producentorganisationen.

Stk. 2. Producentorganisationen kan indgive én årlig anmodning om delvis udbetaling af den andel af tilskuddet, som svarer til de dokumenterede udgifter i forbindelse med det aktuelle, godkendte driftsprogram, dækkende perioden 1. januar til 31. august. Anmodning om delvis udbetaling skal ske på det ansøgningsskema for delvis udbetaling med tilhørende bilag, der findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, og være Landbrugsstyrelsen i hænde senest den 1. september i det år, hvor driftsprogrammet gennemføres.

Stk. 3. Ansøgning om endelig udbetaling af tilskud indgives på det ansøgningsskema for årlig udbetaling med tilhørende bilag, der findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, senest den 15. februar i året efter det år, hvor driftsprogrammet er gennemført.

Stk. 4. Endelig udbetaling af tilskud foretages senest den 15. oktober i året efter det år, hvor driftsprogrammet er gennemført.

Kapitel 8

Udlicitering

§ 18. En producentorganisation kan udlicitere en eller flere af sine aktiviteter, jf. artikel 13 i Kommissionens forordning (EU) nr. 2017/891 af 13. marts 2017.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan en producentorganisations produktion ikke udliciteres.

§ 19. En producentorganisation, der udliciterer en aktivitet, skal indgå en forretningsmæssig skriftlig aftale med en anden enhed, herunder en eller flere medlemmer eller et datterselskab, med henblik på at udføre den pågældende aktivitet.

Stk. 2. Udliciteringskontrakten skal

1) gøre det muligt for producentorganisationen at udstede bindende instrukser,

2) omfatte bestemmelser, der sætter producentorganisationen i stand til at opsige kontrakten, hvis tjenesteudbyderen ikke opfylder udliciteringskontraktens vilkår og betingelser, og

3) fastsætte de nærmere vilkår og betingelser, herunder indberetningsforpligtelser og tidsfrister, der sætter producentorganisationen i stand til at evaluere og udføre reel kontrol med de udliciterede aktiviteter.

Stk. 3. Producentorganisationen skal opbevare udliciteringskontrakterne og de i stk. 2, nr. 3, nævnte indberetninger i mindst fem år med henblik på efterfølgende kontrol. Udliciteringskontrakterne og indberetningerne skal på anmodning stilles til rådighed for alle medlemmer.

Stk. 4. Producentorganisationen skal til enhver tid kunne fremlægge skriftlig dokumentation for, at den reelt har udført kontrol og tilsyn med de udliciterede aktiviteter samt kunne dokumentere arbejdsgangen omkring den ledelsesmæssige kontrol samt overvågning og evaluering af udliciterede opgaver.

Stk. 5. Foranstaltninger, aktioner eller investeringer, der foretages hos den virksomhed, der udliciteres til, eller indirekte eller direkte henvender sig til den virksomhed der udliciteres til, er ikke tilskudsberettiget.

Kapitel 9

Referenceomsætning

§ 20. Opgørelsen af referenceomsætningen skal overholde følgende krav:

1) Den afsatte produktion skal faktureres ab producentorganisationen, således at værdien fastsættes ud fra den stand/værdi varen har, når den forlader producentorganisationen.

2) Produkterne kan sælges emballerede og klargjorte, men værdien af forarbejdede produkter i forhold til den første forarbejdning kan ikke indgå i værdifastsættelsen. Klargøring indbefatter blandt andet vask, skrælning, afpudsning, rensning, udskæring, trimning og tørring, uden at produkterne omdannes til forarbejdede frugter og grøntsager. Første forarbejdning indebærer en forarbejdning af en frugt eller en grøntsag til et andet produkt.

Stk. 2. Referenceomsætningen kan ikke omfatte følgende:

1) Producentorganisationens omsætning af øvrige varer, som producentorganisationen ikke er anerkendt for af Landbrugsstyrelsen.

2) Producentorganisationens omsætning af varer, der ikke er produceret af producentorganisationen selv eller af dens medlemmer, herunder tilkøb fra danske producenter, der ikke er medlemmer af producentorganisationen eller import fra udlandet.

3) Moms.

4) Udgifter til ekstern transport fra producentorganisationen til den part, der aftager produkterne. I avancen på medlemmers produkter ved intern transport, kan dog indgå omkostninger for op til 300 km. transport.

§ 21. Der foretages ingen korrektion af referenceomsætningen i referenceperioden som følge af, at medlemmer er udtrådt af producentorganisationen, eller som følge af at nye medlemmer er indtrådt i producentorganisationen i perioden fra afslutningen af referenceperioden og til ansøgningstidspunktet. Ved ansøgningstidspunktet forstås fristen for ansøgning om godkendelse af et driftsprogram.

§ 22. Referenceomsætningen skal oplyses i en note til årsrapporten.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen fastsætter nærmere betingelser for indsendelse af dokumentation for referenceomsætning.

Stk. 3. Liste over godkendte produkter fremgår af bilag 1, del IX, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013.

Kapitel 10

Krav til investeringer

§ 23. Foretager producentorganisationen under et godkendt driftsprogram investeringer på individuelle medlemmers bedrifter, er det en betingelse, at investeringerne ejes af producentorganisationen.

Stk. 2. Producentorganisationen skal i forbindelse med den årlige tilskudsansøgning vedlægge en inventarliste, der viser, hvor alle investeringerne er placeret fysisk.

§ 24. Såfremt et medlem udtræder af producentorganisationen, skal producentorganisationen tilbagebetale restværdien af investeringer foretaget på medlemmets bedrift. Tilbagebetalingen foretages via en modregning i driftsprogrammets udgifter det pågældende år.

Stk. 2. Ved bestemmelse af restværdien anvendes de afskrivningsregler, der fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 25. Hvis investeringer, der er givet tilskud til, sælges, skal den højeste værdi af enten salgsprisen eller restværdien modregnes i det i § 16, stk. 1 nævnte tilskud. Undtaget herfra er tilfælde, hvor investeringen er fuldt ud afskrevet. Modregning sker i driftsprogrammets udgifter det pågældende år.

Stk. 2. Ved bestemmelse af restværdien anvendes de afskrivningsregler, der fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 26. I det omfang en tilskudsberettiget investering, placeres på en fast ejendom, der er eller senere bliver omfattet af tinglysningsloven §§ 37-38, skal producentorganisationen sikre, at investeringen ikke bliver omfattet af nævnte bestemmelser.

§ 27. Investeringer foretaget af driftsfonden finansieres efter følgende model:

1) Minimum 50 % finansiering fra medlemmerne af producentorganisationen og/eller producentorganisationen selv. Undtaget herfra er investeringer i økologiske aktioner, der kan finansieres med minimum 40 % finansiering fra medlemmerne og/eller producentorganisationen.

2) Maksimum 50 % finansiering fra EU af hver enkelt investering. Undtaget herfra er investeringer i økologiske aktioner, der kan finansieres med maksimum 60 % finansiering fra EU.

Stk. 2. Investeringer på medlemmernes bedrifter foretaget af driftsfonden finansieres efter følgende model:

1) Minimum 5 % finansiering gennem fællesbidrag til driftsfonden af hver enkelt investering. Det skal fremgå tydeligt af producentorganisationens regnskab og driftsfondens finansiering, at bidraget er trukket fra fælleskontoen.

2) Maksimum 50 % finansiering fra EU af hver enkelt investering. Undtaget herfra er investeringer i økologiske aktioner, der kan finansieres med maksimum 60 % finansiering fra EU.

3) Maksimum 45 % finansiering fra medlemmet af hver enkelt investering. Undtaget herfra er investeringer i økologiske aktioner, der kan finansieres med maksimum 35 % finansiering fra medlemmet.

Kapitel 11

Midlertidigt tilskud til kriseforanstaltninger

§ 28. Miljø- og Fødevareministeriet kan indenfor den af EU fastsatte ramme give særligt tilskud til af EU nærmere specificerede kriseforanstaltninger i den af EU nærmere fastsatte periode. Tilskuddet kan gives til produkter omfattet af bilag 1, del IX, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013, og nærmere specificeret af EU.

§ 29. Følgende kan forhåndsanmelde og ansøge om midlertidigt tilskud:

1) Anerkendte producentorganisationer inden for frugt- og grøntsagssektoren.

2) Producenter af frugt og grønt, som ikke er medlemmer af en godkendt producentorganisation inden for frugt og grøntsagssektoren.

§ 30. Ansøgere skal udfylde og indsende en forhåndsmeddelelse til Landbrugsstyrelsen. Skema til forhåndsmeddelelse og nærmere procedure herfor findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, når der er åbent for ansøgning om midlertidigt tilskud til kriseforanstaltninger.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen gennemfører fysisk kontrol på baggrund af ansøgers forhåndsmeddelelse.

Stk. 3. Produkter, som er forhåndsmeddelt af en producentorganisation, jf. § 29, stk. 1, nr. 1, og som er udtaget til fysisk kontrol af Landbrugsstyrelsen, og hvor kriseforanstaltning foretages inden, at Landbrugsstyrelsen har gennemført fysisk kontrol, er ikke tilskudsberettigede. For produkter, der ikke er udtaget til fysisk kontrol, skal producentorganisationen forevise nødvendig dokumentation ved ansøgning for, at kriseforanstaltningen har fundet sted.

Stk. 4. Produkter, som er forhåndsmeddelt af producenter, jf. § 29, stk. 1, nr. 2, og hvor kriseforanstaltning foretages inden, at Landbrugsstyrelsen har gennemført fysisk kontrol, er ikke tilskudsberettiget. For produkter der ikke er udtaget til fysisk kontrol, skal producenten forevise nødvendig dokumentation ved ansøgning for, at kriseforanstaltningen har fundet sted.

§ 31. Ansøgning om midlertidigt tilskud til kriseforanstaltning indgives til Landbrugsstyrelsen efter tiltaget er gennemført. Såfremt produktet er udtaget til fysisk kontrol, skal den fysiske kontrol være gennemført, før ansøgning kan indsendes.

Stk. 2. Ansøgningsfristen fastsættes af Landbrugsstyrelsen og vil blive offentliggjort på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

§ 32. Såfremt ansøger i forbindelse med ansøgning om midlertidigt tilskud til kriseforanstaltning har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, kan Landbrugsstyrelsen træffe afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. Ved opgørelsen af tilbagebetalingskravet tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelsen af tilbagebetalingskravet til betaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling (Renteloven) fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 12

Sammenlægning

§ 33. Såfremt anerkendte producentorganisationer ønsker at lægge sig sammen, kan de skriftligt ansøge om at blive anerkendt som sammenlagt producentorganisation.

Stk. 2. Sammenlægning af producentorganisationer består af en organisationssammenlægning samt en sammenlægning af driftsprogrammer. Sammenlægning af driftsprogrammer skal ske via én af følgende tre modeller:

1) Sammenlægning af driftsprogrammer fra sammenlægningstidspunktet.

2) Den sammenlagte producentorganisation fortsætter med de oprindelige programmer separat frem til 1. januar året efter sammenlægningen.

3) Landbrugsstyrelsen kan imødekomme en velbegrundet ansøgning fra producentorganisationerne om at fortsætte sideløbende med separate driftsprogrammer indtil disses udløb.

Stk. 3. Sammenlagte producentorganisationer skal leve op til de samme krav som ikke-sammenlagte producentorganisationer, ligesom sammenlagte driftsprogrammer skal leve op til de til enhver tid gældende krav til sammensætningen af driftsprogrammer.

Kapitel 13

Tilbagekaldelse af anerkendelse og tilbagebetalingskrav

§ 34. Såfremt en producentorganisation ikke overholder anerkendelseskriterierne i art. 5, 7, 11, stk. 1 og 2, og art. 17 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/891 af 13. marts 2017 eller anerkendelseskriterierne i art. 154 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013, skal Landbrugsstyrelsen sende varslingsskrivelse og suspendere tilskudsudbetalingerne, suspendere eller tilbagekalde anerkendelsen for producentorganisationen, jf. art. 59 i Kommissionens delegerede forordning 2017/891 af 13. marts 2017. Afhængigt af varigheden og omfanget af den manglende overholdelse af anerkendelseskriterier, vil der foruden tilbagekaldelsen af anerkendelsen kunne blive stillet tilbagebetalingskrav over for producentorganisationen for eventuelt uberettiget udbetalt EU-tilskud.

§ 35. Hvis en producentorganisation, trods overholdelsen af anerkendelseskriterierne, frivilligt ønsker at udtræde af ordningen, og således få tilbagekaldt sin anerkendelse, skal producentorganisationen indsende skriftlig ansøgning herom til Landbrugsstyrelsen.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen kan i forbindelse med en frivillig tilbagekaldelse af anerkendelse rejse et tilbagebetalingskrav, såfremt det vurderes, at de EU-medfinansierede investeringer ikke er gennemført og effektueret i henhold til det godkendte driftsprogram.

Stk. 3. Såfremt producentorganisationen ophører med at eksistere, og der fortsat er EU-finansierede investeringer med restværdi hos producentorganisationen, som der ikke kræves tilbagebetaling for, skal restværdien af investeringerne ved likvidation tilbageføres driftsfonden eller fordeles ligeligt mellem medlemmerne i overensstemmelse med organisationens vedtægter.

Kapitel 14

Myndigheder og kontrol

§ 36. Landbrugsstyrelsen forestår den administrative kontrol af anerkendelses- og tilskudsbetingelserne og gennemfører den fysiske kontrol.

Kapitel 15

Ikrafttrædelse

§ 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 944 af 26. august 2014 om tilskud til producentorganisationer mv. under markedsordningen for frugt og grønt ophæves.

Landbrugsstyrelsen, den 27. november 2017

Jette Petersen

/ Anders Fløjstrup Jessen


Bilag 1

Afskrivninger og værdifastsættelse af investeringer på medlemmers ejendomme

Afskrivninger skal foretages hvert år ved årets udgang. Disse afskrivningsregler gælder for investeringer, der foretages efter denne bekendtgørelses ikrafttræden.

Alle investeringer, med en totalværdi for hele aktionen på under 25.000,00 kr., afskrives straks i regnskabsåret.

For øvrige investeringer gælder følgende afskrivningsregler:

Frugttræer: Afskrives med 10 % af anskaffelsesprisen om året over 10 år.

Bærbuske: Afskrives med 20 % af anskaffelsesprisen om året over 5 år.

Jordbærplanter og lignende: Afskrives med 50 % af anskaffelsesprisen om året over 2 år.

Bygninger: Afskrives med 5 % af anskaffelsesprisen om året over 20 år.

Maskiner og inventar: Afskrives med 10 %, 10 %, 35 %, 35 % og 40 % af restsaldoen på afskrivningen i

henholdsvis det første, det andet, det tredje, det fjerde og det femte år. Efter fem års ejertid foretages restafskrivning af investeringen.

Restsaldoen for afskrivninger vil herefter udgøre følgende, angivet i procent af anskaffelsesprisen:

År 1: 90,00 %

År 2: 81,00 %

År 3: 52,65 %

År 4: 34,22 %

År 5: 20,53 %

År 6: 0,00 %

Øvrige investeringer, så som IT (hardware, software), spanske tunneler til jordbær, overdækning af kirsebær, fiberdug m.m., afskrives med 33 ⅓ % af anskaffelsesprisen om året over 3 år.


Bilag 2

Oversigt over 60 % støtteberettigede investeringer og støtteberettigede miljøaktioner

60 pct. støtteberettigede investeringer

Investeringer
Lugevogn, solcellebaseret
Rækkedampning
Lugemaskiner i rækken m. sensor
Lugerobot m kamera
Økologiske planter1
Rådgivning udelukkende rettet mod økologi
Varmtvandsbehandlingsanlæg til behandling af frugt før lagring
Initiativer til fremme af børns forbrug af frugt og grønt i uddannelsesinstitutioner
Ukrudtsbrænder (sensorbaseret)

Tabel 1. Liste over 60 pct. støtteberettigede investeringer. Indikatorerne for 60 pct. -støtteberettigede investeringer følger investeringens placering jf. National Strategi.

Indikatortype for de enkelte indsatsområder for miljøpositivlisten

Indikatorer
Input-
Output-
Resultat-
Effekt-
Udgangs-
Indsatsområde
Energiinvesteringer
Kr.
Antal berørte hektar (ha.) og deltagende bedrifter (stk.)
Skønnet ændring i årligt energiforbrug pr. energikilde eller brændstoftype (l/m3/KWh pr. ton afsat produktion)
Skønnet ændring i årligt energiforbrug pr. energikilde eller brænd-stoftype (l/m3/KWh)
Anslået energiforbrug inddelt efter energikilde (ton/liter/m3/KWh pr. ton afsat produktion)
Vandressourcer
Kr.
Antal berørte hektar (ha) og deltagende bedrifter (stk.)
Skønnet ændring i årligt vandforbrug/ha (m3/ha)
Skønnet ændring i det samlede vandforbrug (m3)
Areal med produktion af frugt og grøntsager, hvor der er truffet vandbesparelsesforanstaltninger (ha)
Pesticider
Kr.
Antal berørte hektar (ha) og deltagende bedrifter (stk.)
Ændring i den samlede afsatte produktion (tons)
Skønnet ændring i det samlede forbrug af pesticider (liter)
Areal med produktion af frugt og grøntsager omfattet af forbrugsbegrænsning eller bedre forvaltning af pesticider (ha)
Økologisk produktion
Kr.
Antal berørte hektar (ha) og deltagende bedrifter (stk.)
Ændring i den samlede afsatte økologiske produktion (tons)
Skønnet ændring i areal til økologisk produktion (ha)
Areal til økologisk produktion af frugt og grøntsager (ha)

Tabel 2. Indikatoranvendelse for de enkelte indsatsområder

Miljøpositive investeringer

Energiinvesteringer
Vandressourcer
Pesticider
Økologisk produktion
Solpaneler/solfanger/
vindmøller 2
Vandingsindikator/
vandstyringsanlæg3
Tågesprøjter: Sensorafblænding af dyser4
Rådgivning5
Varmepumper til opvarmning/affugtning 6
Regnvandsbassin7
Tunnelsprøjte: Recirkulering af sprøjtevæske8
Lugemaskine (mekanisk)9
Isoleringsgardiner til væksthuse 10
Drypvanding & vandingsbom
Sensorbaseret ukrudts-sprøjte11
Økologiske planter: Planterne skal være cer-tificeret12
Udskiftning af ældre kø-leanlæg 13
Vaskeanlæg til fler-gangsemballage14
Vejrstationer: Observation af sprøjtetids-punkt15
Elektrisk lugevogn
Konsulentrådgivning 16
 
Varmtvandsbehandling inden lagring: fx forebyggelse af lageråd af æbler
Ukrudtsbrænder (sensorbaseret)17
Klimastyring af vækst-huse 18
 
Fiberdug/insektnet19
 
Fugtighedsreduktion ved anvendelse af varmevekslere
 
Rækkedyrkningssystemer (radrenser m båndsprøjte)20
 
To eller flere lags dækkematerialer til væksthuse21
 
Båndsprøjtning22
 
Ny belysningskilde 23
 
Rækkedampning i kombination med radrensning
 
   
Table-top dyrkningssy-stem24
 
   
Ammoniak renser25
 

Tabel 3. Godkendte investeringer fordelt på indsatsområder. Indikatorerne for pågældende investeringer følger tabel 2

Afrapporteringshyppighed for indikatorer

Indikator
Afrapporteringshyppighed
Input-
Årlig
Output-
Årlig
Resultat-
Årlig
Effekt-
Når resultat forefindes for den enkelte aktion og efterfølgende én gang om året og ellers samlet ved udgang af driftsprogram
Udgangs-
Opgøres ved driftsprogrammets begyndelse

Tabel 4. Rapportering af indikatorer

Noter:

1. Ved støtte til økologiske planter er det kun specifikke omkostninger der er støtteberettiget og der skal forlægge økologicertifikat på planterne.

2. Anlægget skal dimensioneres således, at elforbruget/varmeforbruget som minimum resulterer i en besparelse på 25 pct. Der skal forelægges dokumentation for måling af energiforbruget før og efter installation. Der gives endvidere ikke støtte til energiproduktion, men udelukkende til det punkt hvor et medlem, såfremt investeringen er placeret hos et medlem, eller producentorganisation bliver energineutrale.

3. Investeringen omhandler styring af vand, sensorer (tensionmetre, watermarks og lignende) og evt. med beslutningsstøttesystem.

4. Der skal foreligge erklæring på, at besparelsen af pesticid/fungicid minimum er 25 pct. i forhold til den eksisterende sprøjte på bedriften, samt dokumentation for skrotning/ophugning af den foregående sprøjte.

5. Rådgivningen skal rettes mod økologi jf. krav om rådgivningsaftaler og der skal forelægge dokumentation i form af rådgivningsrapporter eller journaler hos enten avler eller producentorganisation for modtaget rådgivning.

6. Anlægget skal dimensioneres således elforbruget/varmeforbruget som minimum resulterer i en besparelse på 25 pct. Der skal forelægges dokumentation for måling af energiforbruget før og efter installation. Der gives endvidere ikke støtte til energiproduktion, men udelukkende til det punkt hvor et medlem, såfremt investeringen er placeret hos et medlem, eller producentorganisation bliver energi-neutrale.

7. Regnvandsbassinet skal dimensioneres til mindst 25 pct. af bedriftens årlige vandforbrug. Investeringen omhandler pumpekapacitet, ledningsføring og overdækning. Forbeholdt væksthuse og kun til det punkt hvor et medlem, såfremt investeringen er placeret hos et medlem, eller producentorganisationen bliver vandressourceneutrale.

8. Tunnelsprøjten skal recirkulere sprøjtemiddel der ikke rammer kulturen og der skal foreligge erklæring på, at besparelsen af pesticid/fungicid minimum er 25 pct. i forhold til den eksisterende sprøjte på bedriften og der skal foreligge dokumentation for ophugning/skrotning af den foregående sprøjte.

9. Specifik lugemaskine medhørende kamera.

10. Skal kombineres m. styringsstrategier af klimaet og ansøgningen skal redegøre for det forventede energimål ved en kombination af gardintype og ændrede styringsstrategier. Der skal forelægges dokumentation for måling af energiforbruget før og efter installation. Der gives endvidere ikke støtte til energiproduktion, men udelukkende til det punkt hvor et medlem, såfremt investeringen er placeret hos et medlem, eller producentorganisation bliver energineutrale.

11. Der skal foreligge dokumentation for ophugning/skrotning af den foregående sprøjte.

12. Specifikke udgifter er støtteberettiget. Der kan være tale om podede planter/træer hvis podningen forbedre planten og nedsætter brugen af kemikalier. Specifikke omkostninger til coatede frø er ikke støtteberettiget, da reduktion af pesticidforbrug ikke vurderes at have tilstrækkelig effekt.

13. Nye anlæg skal være baseret på kølemidlet Glykol. Anlægget skal kombineres med automatisk styring af porte, ventilation, kompressorer og nye kul på scrubbere.

14. Investeringen omhandler opsamling af vand og recirkulering m. rensning.

15. Klima-vejrstationer i kombination med varslingsprogrammer inkl. software-varslingsprogrammer.

16. Rådgivningen skal rettes mod energioptimering af virksomheden/bedriften og omhandle en energi-handleplan. Rapporten skal fremsendes sammen med ansøgning om udbetaling af pågældende investering.

17. En kombination og lettere modifikation af kommercielt udstyr (ukrudtsbrænder og et lige antal sensorer og tænk/sluk-regulatorer) vil kunne reducere pesticidforbruget med mere end 25 pct. og gasforbrug med 20-30 pct. Der skal forelægge måling af energiforbruget før og efter investeringen foretages.

18. Omhandler opgradering af hardware (klimacomputere) kombineret med rådgivning om styring af både anlæg og klima. Ansøgeren skal redegøre for det forventede energimål og anlægget skal dimensioneres til en besparelse på mindst 25 pct. Der skal forelægges dokumentation for måling af energiforbruget før og efter installation. Der gives endvidere ikke støtte til energiproduktion, men udelukkende til det punkt hvor et medlem, såfremt investeringen er placeret hos et medlem, eller producentorganisation bliver energineutrale. Rådgivningsrapporten skal fremsendes sammen med ansøgning om udbetaling.

19. Ansøger skal have en strategi for reduceringen af pesticider/fungicider i forbindelse med anvendelsen af fiberdug/insektnet og kunne dokumentere effekten.

20. Investeringen skal være en kombination af radrenser og båndsprøjtning evt. kombineret med GPS.

21. Investeringen skal dimensioneres således varmeforbruget reduceres med minimum 25 pct. i forhold til det oprindelige dækkemateriale. Der skal forelægges dokumentation for måling af energiforbruget før og efter installation. Der gives endvidere ikke støtte til energiproduktion, men udelukkende til det punkt hvor et medlem, såfremt investeringen er placeret hos et medlem, eller producentorganisation bliver energineutrale.

22. Båndsprøjten skal sammenholdes med den eksisterende sprøjte og der skal foreligge erklæring på, at besparelsen af pesticid/fungicid minimum er 25 pct. i forhold til den eksisterende sprøjte på bedriften.

23. Der gives støtte til LED belysning.

24. Table-top dyrkningssystem til jordbær skal kombineres med overdækning i form af plasttunnel, plasthus, væksthus eller regntag. Systemet kan reducere forbruget af pesticider til bekæmpelse af ukrudt med 100 pct. og til bekæmpelse af svampesygdomme med mindst 25 pct. Desuden vil forbruget af pesticider kunne reduceres med op til 100 pct. ved at benytte biologisk bekæmpelse. Investeringen skal dimensioneres således den dækker mindst 25 pct. af pågældende produktion.

25. For at opnå en miljøeffekt på fjernelse af ammoniak på de påkrævede 25 % og over, skal ammoniak renser bygges på en sådan måde, at afkastluften ledes gennem scrubberen, som skal være indbygget i systemet.

Historik

Version 1.0 er gældende fra 1. januar 2012 og indtil 31. december 2013.

Version 2.0 er gældende fra 1. januar 2014 og indtil der foreligger en nyere version.

Version 3.0 er gældende fra 19. august 2014 og indtil der foreligger en nyere version

Investeringer godkendt den 15. december 2013 er godkendt efter version 1.0, men budgetændringer i løbet af 2014 vil bliver underlagt version 2.0.

Tilføjede investeringer (december 2013): Ukrudtsbrænder (sensorbaseret); table-top dyrkningssystem.

Tilføjede investeringer (august 2014): Ammoniak renser.

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1308/EU af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 671, Kommissionens gennemførelsesforordning 2017/892/EU af 13. marts 2017 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager, EU-Tidende 2017, nr. L 138, side 57, og Kommissionens delegerede forordning 2017/891/EU af 13. marts 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager og om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår sanktioner i disse sektorer og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011, EU-Tidende 2017, nr. L 138, side 4. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.