Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1308
 
32017R0039
 
32017R0040
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Frugt og grønt
Kapitel 4 Mælk og mejeriprodukter
Kapitel 5 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud
Kapitel 6 Myndigheder og kontrol
Kapitel 7 Ikrafttræden
Bilag 1 Ikke udtømmende liste over læringsaktiviteter, som der kan søges om tilskud til, samt læringsaktiviteter, der stilles til rådighed
Bilag 2 Tilskudssatser for mælk og mejeriprodukter, jf. bekendtgørelsens § 27
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til frugt, grønt, mælk og visse mejeriprodukter til uddeling på skoler og dagtilbud mv.1)

I medfør af § 1, stk. 1-5, § 1 a, stk. 1-4, § 4, stk. 1 og § 5 a, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 19. juni 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 800 af 20. juni 2017 om Landbrugs- og Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Formål og anvendelse

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører anvendelse af Den Europæiske Unions regler for tilskud til uddeling af frugt og grøntsager, bananer og mælk i uddannelsesinstitutioner under Den Europæiske Unions fælles markedsordning for landbrugsprodukter.

Stk. 2. Følgende produkter er omfattet af denne ordning:

1) Frisk, uforarbejdet frugt og grønt.

2) Forarbejdede frugt og grøntsager, såfremt de lever op til kravene under Fødevarestyrelsens nøglehulsmærke for frugt og grønt.

3) Mælk og laktosefrie udgaver heraf, såfremt de lever op til kravene under Fødevarestyrelsens nøglehulsmærke for mælk og syrnede produkter, samt letmælk.

4) Ost, ostemasse, yoghurt og andre fermenterede eller syrnede mejeriprodukter og laktosefri udgaver heraf, såfremt de lever op til kravene under Fødevarestyrelsens nøglehulsmærke for mælk og syrnede produkter og ost.

Stk. 3. De i stk. 2 omhandlede produkter må ikke være tilsat kunstige smagsforstærkere E 620 – 650, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008, kakao eller sødemidler.

Stk. 4. De i stk. 2 omhandlede produkter må ikke indeholde sukker. Dog må de produkter, der er opført i bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013, indeholde optil 7 % sukker og/eller honning.

§ 2. Landbrugsstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til levering og uddeling af de i § 1, stk. 2, nr. 1 og 2 nævnte produkter til børn og unge i skolers børnehaveklasser og 1.-10. klassetrin eller tilsvarende niveau.

Stk. 2. Der kan også gives tilsagn om tilskud til læringsaktiviteter, som ansøger selv iværksætter.

§ 3. Landbrugsstyrelsen kan give tilskud til levering og uddeling af de i § 1, stk. 2, nr. 3 og 4 nævnte produkter til børn og unge i:

1) Daginstitutioner og andre dagtilbud til børn indtil skolestart, der er omfattet af lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge.

2) Skolers børnehaveklasser og 1.-10. klassetrin eller tilsvarende niveau.

3) Gymnasiale eller erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner.

4) Produktionsskoler.

5) Andre undervisningsinstitutioner for børn og unge, herunder undervisningstilbud i regionalt regi og institutioner for børn og unge med vidtgående fysiske eller psykiske handicap.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen kan efter ansøgning tillade undervisningsinstitutioner og dagtilbud, der ikke er nævnt i stk. 1, at blive omfattet af ordningen.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Skoleår: Perioden fra 1. august til 31. juli.

2) Ordning:

a) Tiltag, der indebærer, at børn og unge på skoler, som nævnt i § 2, stk. 1, tilbydes frugt og grønt på undervisningsdage fra 1. august til 31. juli.

b) Tiltag, der indebærer at børn og unge på institutioner og skoler, som nævnt i § 3, stk. 1, tilbydes mælk og mejeriprodukter på undervisningsdage/åbningsdage fra 1. august til 31. juli.

3) Skole: En undervisningsinstitution, hvor der i børnehaveklasser og 1. –10. klassetrin eller på tilsvarende niveau undervises i overensstemmelse med folkeskoleloven eller gives undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

4) Undervisningsdag: Dag, hvor der foretages aktiv, skemalagt undervisning, og hvor der er mødepligt for eleverne.

5) Åbningsdag: Dag, hvor dagtilbud er åben for pasning af børn.

6) Læringsaktiviteter: Pædagogiske ledsageforanstaltninger, som defineret i artikel 23, stk. 10, i forordning (EU) nr. 1308/2013, som ændret ved forordning (EU) nr. 2016/791, der skal øge børns kendskab til landbruget og fremme børnenes viden om ernæring, sundhed og frugt, grønt, mælk og mejeriprodukter.

Kapitel 3

Frugt og grønt

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 5. Følgende kan til brug for levering og uddeling til børn og unge i skolers børnehaveklasser og 1.-10. klassetrin eller tilsvarende niveau søge om tilsagn om tilskud til produkter nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1 og 2:

1) Skoler.

2) Undervisningsmyndigheder, i det omfang produkterne uddeles til elever, der hører under deres ansvarsområde.

3) Kommuner.

4) Leverandører og distributører.

5) Organisationer, der ansøger om tilskud på vegne af en eller flere institutioner eller undervisningsmyndigheder, og som er oprettet specifikt for at deltage i ordningen.

Stk. 2. Skolefritidsordninger kan ikke søge om tilskud.

§ 6. Ansøgning om tilsagn om tilskud indgives til Landbrugsstyrelsen på det ansøgningsskema, der kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Ansøgningen skal indsendes via e-mail.

Stk. 2. Ansøgning om tilsagn for skoleåret 2018-2019 kan indgives fra tirsdag den 20. februar 2018 kl. 8.00, og skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest onsdag den 4. april 2018 kl. 23.59.

Stk. 3. Ansøgning om tilsagn for skoleåret 2019-2020 og de efterfølgende skoleår kan indgives fra den første tirsdag i februar måned kl. 8.00, og skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest den første onsdag i april kl. 23.59 forud for det respektive skoleår, ansøgningen vedrører.

Stk. 4. De i § 5, stk. 1, nr. 3-5 nævnte ansøgere skal sammen med ansøgningen, jf. stk. 1, indsende et udfyldt og underskrevet erklæringsskema, der kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, for hver skole, der er omfattet af ansøgningen om tilsagn.

Stk. 5. Ved ansøgning om tilsagn skal ansøger oplyse, hvilken eller hvilke læringsaktiviteter, man agter at anvende, jf. bilag 1.

Stk. 6. I bilag 1 til denne bekendtgørelse er nævnt en række læringsaktiviteter. Landbrugsstyrelsen stiller læringsaktiviteter gratis til rådighed, jf. bilag 1, nr. 2. Såfremt ansøger ikke ønsker at anvende Landbrugsstyrelsens læringsaktiviteter, kan ansøger i stedet ansøge om tilsagn om tilskud til udgifter til læringsaktiviteter, som ansøger selv iværksætter, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 7. Såfremt ansøger selv vil iværksætte læringsaktiviteter, skal ansøger sammen med ansøgningen, jf. stk. 1, indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema om læringsaktiviteter, der kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Afgørelse på baggrund af oplysninger i ansøgningen

§ 7. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist afslag på ansøgninger, hvis

1) de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. § 6, ikke er afgivet,

2) der er væsentlige mangler ved ansøgningen,

3) udgifterne ikke er tilskudsberettigede, jf. §§ 12 og 13,

4) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagen afgørelse,

5) ansøger ikke er søgeberettiget, jf. § 5, eller

6) ansøgningen ikke vedrører den målgruppe, jf. § 2, stk. 1, og de produkter, jf. § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, ordningen omhandler.

Stk. 3. Hvis en ansøgning ikke er tilstrækkeligt oplyst, kan Landbrugsstyrelsen, i tilfælde hvor der ikke er tale om væsentlige mangler ved ansøgningen, bede ansøger om yderligere oplysninger.

Afgørelse på baggrund af prioriteringen

§ 8. Landbrugsstyrelsen foretager en prioritering af de tilskudsberettigede ansøgninger, jf. stk. 2-6.

Stk. 2. Der gives tilsagn til alle tilskudsberettigede ansøgninger modtaget inden for de første 24 timer efter ansøgningsperiodens åbning, jf. § 6, stk. 2 og 3, hvis ansøgningerne kan valideres.

Stk. 3. Såfremt de i stk. 2 nævnte validerede, tilskudsberettigede ansøgninger beløbsmæssigt overstiger de midler, der er til rådighed under den af EU fastsatte ramme, reducerer Landbrugsstyrelsen tilsagnene med lige stor procentdel.

Stk. 4. Såfremt der efter endt tildeling efter stk. 2 fortsat er midler til rådighed under den af EU fastsatte ramme, gives der herefter tilsagn til de først indkomne tilskudsberettigede ansøgninger, hvis ansøgningerne kan valideres.

Stk. 5. Hvis der efter foretaget prioritering i medfør af stk. 4 er en ansøgning, hvor det ikke er muligt at give fuld tilsagn inden for den af EU fastsatte ramme, reducerer Landbrugsstyrelsen tilsagnet.

Stk. 6. Landbrugsstyrelsen giver afslag til ansøgninger om tilsagn, når den af EU fastsatte ramme er opbrugt.

Stk. 7. Hvis der ikke ansøges om det fulde beløb under den af EU fastsatte ramme, eller der ikke gives tilsagn for det fulde beløb under rammen, kan overskudsmidler svarende til op til 20 pct. af rammen omfordeles til eventuelle ansøgninger vedr. mælk og mejeriprodukter.

Kriterier for tilskudsberettigelse

§ 9. Tilsagn om tilskud er betinget af følgende:

1) Uddelingsperioden dækker undervisningsdage i det skoleår, ansøgningen vedrører.

2) Ansøger iværksætter læringsaktiviteter.

3) Ansøger i ansøgningen om tilsagn om tilskud oplyser, om uddelingen af frugt og grønt, læringsaktiviteter eller dele heraf er omfattet af udbudsloven eller lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

Forpligtelser

§ 10. Ansøgere, som nævnt i § 5, stk. 1, nr. 3-5, er forpligtet til at registrere navn, adresse og CVR-nr./P.nr. på skolerne og/eller undervisningsmyndighederne og de mængder af produkter, der er blevet solgt eller leveret hertil. Registreringen skal foretages på et særligt skema, der findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

§ 11. Tilsagnshavere er forpligtet til

1) at gennemføre uddelingen af frugt og grønt og iværksætte læringsaktiviteter i overensstemmelse med tilsagnet,

2) at sikre at de tilskud, der ydes, anvendes til nedsættelse af den pris, som eleverne eller børnene betaler for de pågældende produkter,

3) at sikre, at skolen hænger en plakat op ved hovedindgangen eller anvender et internetbanner på sin hjemmeside, der oplyser, at der deltages i ordningen. Landbrugsstyrelsen stiller plakat og banner til rådighed,

4) i tilfælde hvor ordningen eller dele heraf er omfattet af udbudsloven eller lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, at opbevare dokumentation for at disse regler er overholdt i mindst fem år og seks måneder fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud,

5) at opbevare al dokumentation vedrørende tilsagnet og ansøgning om udbetaling af tilskud med tilhørende regnskabsbilag i mindst fem år og seks måneder fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud,

6) at have særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til ordningen,

7) at afgive de oplysninger, som Landbrugsstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen, og

8) uden ugrundet ophold at give Landbrugsstyrelsen meddelelse om forhold, der kan medføre, at betingelserne for udbetaling af hele eller dele af tilskuddet er bortfaldet, og derfor ikke skal udbetales, eller som medfører, at allerede udbetalte tilskud skal tilbagebetales. Det gælder også, hvis tilsagnet ikke anvendes.

Tilskudsberettigede udgifter

§ 12. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte:

1) Produkter som nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1 og 2.

2) Transport.

3) De i § 6, stk. 5 nævnte læringsaktiviteter, jf. dog § 14, stk. 2.

Stk. 2. Udgifterne skal være nødvendige for og direkte relateret til uddeling af frugt og grønt.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen kan godkende andre udgifter end de i stk. 1 anførte, som tilskudsberettigede, hvis Landbrugsstyrelsen vurderer, at de er af væsentlig betydning for at opfylde formålet med ordningen.

§ 13. De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte:

1) Udgifter, hvortil der gives andre EU tilskud.

2) Moms.

3) Udgifter der ikke er specificerede.

4) Produkter, som nævnt i § 1, stk. 3.

Beregning af tilskud

§ 14. Det maksimale tilskud til uddeling er på 100 pct. af udgifterne, dog højst:

1) 2,00 kr. pr. elev pr. undervisningsdag for økologisk frugt og grønt, eller

2) 1,25 kr. pr. elev pr. undervisningsdag for konventionel frugt og grønt.

Stk. 2. Tilskud til læringsaktiviteter kan ikke udgøre mere end 15 pct. af det tildelte tilsagn til uddeling.

Stk. 3. Tilskud til andre udgifter godkendt i medfør af § 12, stk. 3, kan ikke udgøre mere end 10 pct. af det tildelte tilsagn til uddeling.

Stk. 4. Tilskuddet kan ikke overstige det seneste godkendte tilsagn.

Stk. 5. Tilskuddet kan højest beregnes på grundlag af 200 undervisningsdage.

Ændring og overdragelse af tilsagn

§ 15. Ændring af et tilsagn kan godkendes af Landbrugsstyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med ordningens formål. Ansøgning om ændring af tilsagnet skal indgives på et særligt skema, der findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Ansøgning om ændring af et tilsagn indsendes pr. e-mail og skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen den sidste fredag i april måned i det skoleår tilsagnet vedrører.

Stk. 3. Når ansøgningen er indsendt til Landbrugsstyrelsen, må ændringen sættes i gang for ansøgers egen regning og risiko.

Stk. 4. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringen.

Stk. 5. Tilsagn kan ikke overføres til kommende skoleår eller anvendes med tilbagevirkende kraft.

§ 16. Landbrugsstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge § 5 kan være tilsagnshaver. Den der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtigelser efter tilsagnet.

Stk. 2. Ansøgningen skal indgives til Landbrugsstyrelsen på et særligt skema, der findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Ansøgningen skal indgives via e-mail.

Stk. 3. Tilsagn kan ikke opdeles og overdrages delvist.

Udbetaling af tilskud

§ 17. Udbetaling af tilskud er betinget af følgende:

1) Alle ansøgte udgifter er afholdt og dokumenterbare.

2) De i §§ 9 - 11 anførte kriterier og forpligtigelser er opfyldte.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Ansøgning om udbetaling af tilskud skal indgives til Landbrugsstyrelsen med bilag, som nævnt i stk. 3 og 4, på det ansøgningsskema, der findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. De i § 5, stk. 1, nr. 1-5 nævnte ansøgere skal indsende følgende:

1) Et ansøgningsskema.

2) En opgørelse over tilskudsberettigede udgifter (bilagsoversigt).

3) Kopi af fakturaer.

4) Dokumentation for betaling af udgifterne.

5) Dokumentation for de faktisk leverede mængder frugt og grønt.

Stk. 4. Ansøgning om udbetaling kan indgives som

1) slutudbetaling en gang årligt dækkende perioden 1. august – 31. juli, eller

2) rateudbetaling op til to gange årligt dækkende henholdsvis perioderne 1. august - 31. december og 1. januar - 31. juli.

Stk. 5. Udgifter er tilskudsberettigede i den periode, hvor det frugt og grønt som udgifterne vedrører, er uddelt.

Stk. 6. Ansøgning om udbetaling af tilskud skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest tre måneder efter udløbet af den af perioderne nævnt i stk. 4, som ansøgningen vedrører.

§ 18. Landbrugsstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

§ 19. Landbrugsstyrelsen kan forlange rigtigheden af oplysninger, der skal danne grundlag for udbetaling af tilskud, bekræftet af den kommunale revisor eller af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Kapitel 4

Mælk og mejeriprodukter

Registrering og godkendelse af tilskudsansøgere

§ 20. Følgende kan til brug for levering og uddeling til børn og unge i de undervisningsinstitutioner eller dagtilbud, som er nævnt i § 3, søge om tilskud til produkter nævnt i § 1, stk. 2, nr. 3 og 4:

1) Skoler, institutioner og dagtilbud som nævnt i § 3, stk. 1 og 2.

2) Undervisningsmyndigheder, i det omfang produkterne uddeles til elever, der hører under deres ansvarsområde.

3) Kommuner.

4) Leverandører og distributører.

5) Organisationer, der ansøger om tilskud på vegne af en eller flere institutioner eller undervisningsmyndigheder, og som er oprettet specifikt for at deltage i ordningen.

Stk. 2. Skolefritidsordninger kan ikke søge om tilskud.

§ 21. Nye ansøgere skal, for at kunne opnå tilskud efter ordningen, registreres og godkendes hos Landbrugsstyrelsen. Anmodning herom skal indsendes til Landbrugsstyrelsen på en formular, der kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Kriterier for tilskudsberettigelse

§ 22. Tilskud er betinget af følgende:

1) At uddelingsperioden dækker undervisningsdage/åbningsdage i det skoleår ansøgningen vedrører.

2) At ansøger iværksætter læringsaktiviteter.

3) At ansøger i ansøgningen om tilskud oplyser, om uddelingen af mælk og mejeriprodukter eller dele heraf er omfattet af udbudsloven eller lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

Forpligtelser

§ 23. Ansøgere, som nævnt i § 20, stk. 1, nr. 3-5, er forpligtet til at registrere navn, adresse og CVR-nr./P. nr. på skolerne, institutionerne, dagtilbuddene og/eller evt. undervisningsmyndighederne og de mængder af produkter, der er blevet solgt eller leveret til hertil. Registreringen skal foretages på et særligt skema, der findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

§ 24. Ansøgere er forpligtet til

1) at gennemføre uddelingen af mælk og mejeriprodukter og iværksætte læringsaktiviteter i overensstemmelse med tilsagnet,

2) at sikre at de tilskud, der ydes i henhold til en ordning, anvendes til nedsættelse af den pris, som eleverne eller børnene betaler for de pågældende produkter,

3) at sikre at skolen, institutionen eller dagtilbuddet hænger en plakat op ved hovedindgangen eller anvender et internetbanner på sin hjemmeside, der oplyser, at der deltages i ordningen. Landbrugsstyrelsen stiller plakat og banner til rådighed,

4) i tilfælde hvor ordningen eller dele heraf er omfattet af udbudsloven eller lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, at opbevare dokumentation for at disse regler er overholdt i mindst fem år og seks måneder fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud,

5) at opbevare al dokumentation vedrørende ansøgninger om udbetaling af tilskud med tilhørende regnskabsbilag i mindst fem år og seks måneder fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud,

6) at have et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytningen til ordningen,

7) at afgive de oplysninger, som Landbrugsstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen, og

8) uden ugrundet ophold at give Landbrugsstyrelsen meddelelse om forhold, der kan medføre, at betingelserne for udbetaling af hele eller dele af tilskuddet er bortfaldet, og derfor ikke skal udbetales, eller som medfører, at allerede udbetalte tilskud skal tilbagebetales.

Tilskudsberettigede udgifter

§ 25. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte:

1) Produkter som nævnt i § 1, stk. 2, nr. 3 og 4.

2) Transport.

Stk. 2. Udgifterne skal være nødvendige for og direkte relateret til uddeling af mælk og mejeriprodukter.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen kan godkende andre udgifter, end de i stk. 1 anførte, som tilskudsberettigede, hvis Landbrugsstyrelsen vurderer, at de er af væsentlig betydning for at opfylde formålet med ordningen.

§ 26. De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte:

1) Udgifter, hvortil der gives andre EU tilskud.

2) Moms.

3) Udgifter der ikke er specificerede.

4) Produkter, som nævnt i § 1, stk. 3.

Beregning af tilskud

§ 27. Det maksimale tilskud til uddeling er på 100 pct. af udgifterne, dog kan tilskuddet ikke overstige de støttesatser, der fremgår af bilag 2.

Stk. 2. Tilskud til andre udgifter godkendt i medfør af § 25, stk. 3 kan ikke udgøre mere end 10 pct. af det tildelte tilskud.

Stk. 3. For elever i skoler og undervisningsinstitutioner kan der maksimalt ydes tilskud til et kvantum mælk eller mejeriprodukter svarende til 0,25 liter mælk pr. elev. pr. undervisningsdag, jf. bilag 2.

Stk. 4. For børn i daginstitutioner og dagtilbud kan der maksimalt ydes tilskud til et kvantum mælk eller mejeriprodukter svarende til 0,25 liter mælk pr. barn pr. åbningsdag, jf. bilag 2.

Stk. 5. Tilskuddet kan højest beregnes på grundlag af 200 undervisningsdage eller åbningsdage.

Udbetaling af tilskud

§ 28. Udbetaling af tilskud er betinget af følgende:

1) Alle ansøgte udgifter er afholdt og dokumenterbare.

2) De i §§ 22-24 anførte kriterier og forpligtelser er opfyldte.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af ansøgers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Ansøgning skal indgives til Landbrugsstyrelsen med bilag, som nævnt i stk. 3-5, på det ansøgningsskema, der findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. De i § 20, stk. 1, nr. 1-5 nævnte ansøgere skal indsende følgende:

1) Et ansøgningsskema.

2) En opgørelse over tilskudsberettigede udgifter (bilagsoversigt).

3) Kopi af fakturaer.

4) Dokumentation for betaling af udgifterne.

5) Dokumentation for de faktisk leverede mængder af mælk og mejeriprodukter.

6) Dokumentation for at maksimummængderne pr. elev eller barn pr. dag er overholdt, jf. § 27, stk. 3 og 4.

Stk. 4. Ansøgninger om udbetaling fra ansøgere, som nævnt i § 20, stk. 1, nr. 1-3, indgives to gange årligt dækkende perioderne

1) 1. august – 31. december, og

2) 1. januar – 31. juli.

Stk. 5. Ansøgninger om udbetaling fra ansøgere som nævnt i § 20, stk. 1, nr. 4 og 5, indgives fire gange årligt dækkende perioderne

1) 1. august – 31. oktober,

2) 1. november – 31. januar,

3) 1. februar – 30. april, og

4) 1. maj – 31. juli.

Stk. 6. Udgifter er tilskudsberettigede i den periode, hvor den mælk eller de mejeriprodukter, som udgifterne vedrører, er uddelt.

Stk. 7. Ansøgning om udbetaling skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest tre måneder efter udløbet af den af perioderne nævnt i stk. 4 eller 5, som ansøgningen vedrører.

§ 29. Landbrugsstyrelsen udbetaler tilskuddet til ansøgers NemKonto.

Afgørelse

§ 30. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af tilskud efter ansøgningsfristens udløb, jf. § 28, stk. 7.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist afslag på ansøgninger, hvis

1) de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. § 28, stk. 2, ikke er afgivet,

2) der er væsentlige mangler ved ansøgningen,

3) udgifterne ikke er tilskudsberettigede, jf. §§ 25 og 26,

4) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagen afgørelse,

5) ansøger ikke er søgeberettiget, jf. § 20, eller

6) ansøgningen ikke vedrører den målgruppe, jf. § 3, stk. 1, og de produkter, jf. § 1, stk. 2, nr. 3 og 4, ordningen omhandler.

Stk. 3. Hvis en ansøgning ikke er tilstrækkeligt oplyst, kan Landbrugsstyrelsen, i tilfælde hvor der ikke er tale om væsentlige mangler ved ansøgningen, bede ansøger om yderligere oplysninger.

§ 31. Hvis der samlet set er ansøgt om tilskud for et større beløb end den af EU afsatte ramme for mælk og mejeriprodukter, reducerer Landbrugsstyrelsen tilskuddene med lige stor procentdel.

Stk. 2. Hvis der ikke ansøges om det fulde beløb under den af EU fastsatte ramme, kan overskudmidler svarende til op til 20 pct. af rammen, omfordeles til eventuelle ansøgninger vedr. frugt og grønt.

§ 32. Landbrugsstyrelsen kan forlange rigtigheden af oplysninger, der skal danne grundlag for udbetaling af tilskud, bekræftet af den kommunale revisor eller af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Kapitel 5

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud

§ 33. Landbrugsstyrelsen kan efter en konkret vurdering træffe afgørelse om bortfald eller delvist bortfald af tilsagn og bortfald eller tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) ansøger undlader at yde den fornødne vejledning og hjælp ved gennemførelse af den i kapitel 6 nævnte kontrol, undlader at sikre, at skolerne, institutionerne eller dagtilbuddene medvirker til at yde den nødvendige vejledning og hjælp ved gennemførelse af den i kapitel 6 nævnte kontrol, eller undlader at udlevere regnskaber, betalingsbeviser m.v. som er nødvendige for gennemførelsen af kontrollen,

3) underretningsforpligtigelsen ikke er opfyldt, jf. §§ 11, stk. 1, nr. 8 og 24, stk. 1, nr. 8, eller

4) kriterierne for tilskudsberettigelse ikke er opfyldt, jf. §§ 9 og 22.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan Landbrugsstyrelsen opretholde tilsagn eller tilskud eller foretage en proportional nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis udbudsloven, lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, eller betingelserne i § 9, nr. 3, eller § 22, nr. 3 ikke er opfyldt.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af enkelte generelle betingelser

§ 34. Landbrugsstyrelsen nedsætter tilskuddet, herunder eventuelle tilsagn, hvis tidsfristerne i § 17, stk. 6 eller § 28, stk. 7 overskrides med op til 60 kalenderdage:

1) Med 5 pct. hvis tidsfristen er overskredet med 1-30 kalenderdage.

2) Med 10 pct. hvis tidsfristen er overskredet med 31-60 kalenderdage.

§ 35. Landbrugsstyrelsen nedsætter tilskuddet, herunder eventuelle tilsagn, med yderligere 1 pct. pr. kalenderdag, hvis tidsfristenerne i § 17, stk. 6 eller § 28, stk. 7 overskrides med mere end 60 kalenderdage, kalkuleret i forhold til den tilbageværende balance.

Kapitel 6

Myndigheder og kontrol

§ 36. Landbrugsstyrelsen forestår den administrative og fysiske kontrol i forbindelse med administrationen af ordningen.

Stk. 2. Det påhviler støtteberettigede ansøgere at yde den nødvendige bistand ved kontroleftersyn, og at sikre at institutionerne, som nævnt i §§ 2 og 3, medvirker ved kontroleftersyn.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen kan efter § 22 a i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 19. juni 2017, indhente hos andre offentlige myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for at foretage kontrol.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 180 af 21. februar 2017 om tilskud til frugt, grønt, mælk og visse mejeriprodukter til uddeling på skoler og dagtilbud mv. ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 180 af 21. februar 2017 om tilskud til frugt, grønt, mælk og visse mejeriprodukter til uddeling på skoler og dagtilbud mv. finder dog fortsat anvendelse for tilsagn, der er givet i medfør heraf og for øvrige ansøgninger, der vedrører skoleåret 2017-2018.

Landbrugsstyrelsen, den 27. november 2017

Jette Petersen

/ Anders Fløjstrup Jessen


Bilag 1

Ikke udtømmende liste over læringsaktiviteter, som der kan søges om tilskud til, samt læringsaktiviteter, der stilles til rådighed

I nærværende bilag er der udarbejdet en ikke udtømmende liste over, hvilke læringsaktiviteter, der kan iværksættes, de læringsaktiviteter som Landbrugsstyrelsen stiller til rådighed, samt hvilke udgifter, der kan søges om tilskud til (gælder kun frugt- og grønt).

Nr. 1. Eksempler på hvad der kan godkendes som læringsaktiviteter

– Smagekurser, hvor børnene smager på forskellige produkter (frugt, grønt eller mejeriprodukter)

– Etablering og opretholdelse af nyttehaver eller skolehaver

– Gårdbesøg eller lignende aktiviteter, der har til formål at bringe børnene tættere på landbruget

– Aktiviteter, der vedrører oplysning om eksempelvis:

- sunde kostvarer

- landbrug

- lokale fødevarekæder

- økologisk produktionsmetode

- bæredygtig produktion

- bekæmpelse af madspild

Disse aktiviteter kan gennemføres som temadage, workshops, foredrag, undervisning, leg eller lignende afhængigt af, hvad der findes passende for børnenes alder.

Nr. 2. Læringsaktiviteter, som Landbrugsstyrelsen stiller til rådighed

Såfremt du ikke selv ønsker at iværksætte læringsaktiviteter, stiller Landbrugsstyrelsen læringsaktiviteter gratis til rådighed. For de mindre børn og op til 6. klassetrin er der udarbejdet en tegneserie. For de ældre børn fra 7.- 10. klassetrin er der udarbejdet en quiz.

Nr. 3. Eksempler på læringsaktiviteter der ydes støtte til (gælder kun frugt- og grønt)

Der kan søges om tilskud til alle de aktiviteter, der er nævnt under nr. 1. Herunder ses eksempler på udgifter der er støtteberettigede.

Beskrivelse
Støtteberettiget
Ikke støtteberettiget
Etablering og vedligeholdelse af nyttehave på skolen
En del af disse omkostninger er
som oftest engangsomkostninger,
og der skal således være en klar sammenhæng til ordningens formål.
Skolen eller institutionen må ikke sælge/få profit af de produkter, der dyrkes via haven.
Alle omkostninger skal være
proportionale med størrelsen af
haven og anvendelse af haven,
og skal udelukkende være relateret til ordningen.
Frugt og grønt frø/planter,
frugttræer og frugtbuske og
frugtplanter.
Leje og køb af haveredskaber
og ikke-motoriserede haveredskaber
(spade, skovl,
rive, hakkejern, etc.).
Vandkande, potter, brochurer
og andre læringsmaterialer
om haver, jord/spagnum,
gødning, nyttedyr, komposteringsudstyr,
opbinding, drivhus i klasse, hobbydrivhus udenfor, fragt/transport af materialer til skolen og ekstern rådgivningsekspert til rådgivning af lærere og
elever for korrekt behandling
af haven.
Vedligeholdelse af grønne områder omkring skolen, motoriseret udstyr, arbejdstøj, omkostninger
til lærere og forældre
og omkostninger ved at
have kendte personer ude at se
på haven.
Omkostninger, som ikke kan
relateres til haven og formålet
med ordningen.
Etablering og vedligeholdelse af gårdhave på skolen
En del af disse omkostninger er
som oftest engangsomkostninger,
og der skal således være en klar sammenhæng til ordningens formål.
Skolen må ikke sælge/få profit af de produkter, der dyrkes via haven.
Alle omkostninger skal være
proportionale med størrelsen af
haven, og anvendelse af haven
og skal udelukkende være relateret til ordningen.
Frugt og grønt, frø/planter,
frugttræer, frugtbuske og
frugtplanter. Leje eller køb af
haveredskaber og ikke motoriserede haveredskaber,
f.eks. spade, skovl, rive, hakkejern, vandkande, potter,
brochurer og andre læringsmaterialer om haver, jord, spagnum, gødning, nyttedyr, komposteringsudstyr, opbinding, drivhus i klasse, hobbydrivhus udenfor, fragt/
transport af materialer til
skolen og ekstern rådgivningsekspert til rådgivning af lærere og elever for korrekt behandling af haven.
Vedligeholdelse af grønne områder omkring skolen, motoriserede udstyr, arbejdstøj, omkostninger til lærere og forældre og omkostninger ved at have kendte personer ude og
se haven.
Omkostninger som ikke kan
relateres til haven og formålet
med ordningen.
Indkøb af frugttræer og frugtbuske samt plantning af disse mv. på skolen
Indkøb eller leje af haveredskaber
og ikke-motoriserede udstyr,
f.eks. spade, skovl, rive, hakke,
vandkande, havemateriale, muld, træ, plast, planker, brædder, jord, tørv, gødning, materiale til bekæmpelse
af skadedyr og ukrudt,
udstyr til kompost, drivhuse til
klasselokale eller hobbydrivhus
til udendørs brug, foldere og anden undervisningsmateriale om havearbejde i forbindelse med undervisning.
Ekspertrådgivning/kvalificerede
personale til at vejlede og uddanne elever og lærere til vedligeholdelse af nyttehave eller gårdhave. Hvis der er tale om en ekstern person, skal der være en klar kontrakt for alle ydelser og specificering
af omkostninger.
Landbrugs- og/eller gartneribesøg for hele skolen, herunder omkostninger forbundet med transport af lærere og elever til stedet for aktiviteten. Der skal vælges den billigst mulige transportform.
Transport evt. indgangsbilletter
(indgangsbilletter for
andre personer, må ikke overstige 10 pct. af prisen til
elever og lærere) en evt. guide,
udgifter til frugt og grønt
i relation til besøget, hvis ikke
omkostningerne allerede
er inkluderet i prisen.
Løn til lærere, værtsgave, løn
til værten, løn til chaufføren,
forsikring, frokost på stedet, snacks, køb af bøger, andet
end de bøger, som købes i forbindelse med læringsmaterialer, omkostninger til producenten/
3. person i forbindelse
med guidetur.
Temadage om frugt, grønt og
sunde madvaner, herunder
smagsklasse, workshops om
madlavning. I forbindelse hermed, kan der ydes tilskud til
kost- og ernæringsfaglige, udstyr der er nødvendigt for at udføre aktiviteten, frugt og grøntsager samt andre hjælpeingredienser. Aktiviteten skal være omfattet af en detaljeret kontrakt og specifikation af omkostningerne.
Leje udstyr fx køkkenudstyr,
hvis ikke skolen har et køkken,
omkostninger til en rådgiver.
Udgifter til lærere.
Anvendelse af undervisningsmateriale
om frugt, grønt og ernæringslære
Udgifter i forhold til at promovere
sunde spisevaner
(frugt og grønt) udført af
eksterne eksperter, undervisningsmateriale
i relation til
skolefrugt og sunde spisevaner,
foldere/brochurer, opskriftsbøger,
undervisnings-
DVD og -film, -bøger, -plakater,
udgifter til layout,
print og levering.
Leje af udstyr relateret til
skolefrugt.
Undervisningsmaterialer som
almindeligvis anvendes i undervisningen eller som pensum stiller krav om, papir, tusser, løn, juicepresser, frugttørrer og organisering af informationsmøder for børn, forældre og lærere.
Pædagogisk/indbydende indpakning af frugt og grønt.
Indpakningen skal have et positivt budskab, som fortæller om frugt og grønts sunde egenskaber.
Det vil være muligt at opnå
tilskud til udvikling af emballage med print.
Printet kan udformes som en
lille tegneserie, hvor frugt og
grønt indgår.
Printet skal være påført EU´s
logo.
 


Bilag 2

Tilskudssatser for mælk og mejeriprodukter, jf. bekendtgørelsens § 27

Produktnummer
Tilskudsberettiget
mængde pr.
barn/elev pr. dag
Tilskudssats
pr. kg/l
Produktbeskrivelse
1
0,25 liter
1,34 kr.
Nøglehulsmærket
mælk samt letmælk
og laktosefri udgaver
heraf, jf. bekendtgørelsens
§ 1, stk. 2, nr. 3.
2
0,25 liter
1,34 kr.
Nøglehulsmærkede
fermenterede eller
syrnede mejeriprodukter
og laktosefrie udgaver heraf, jf. bekendtgørelsens
§ 1, stk. 2, nr. 4.
3
86 gram
4,02 kr.
Nøglehulsmærket
frisk ost, jf. bekendtgørelsens
§ 1, stk. 2, nr. 4.
4
34 gram
10,34 kr.
Nøglehulsmærket fast
ost, jf. bekendtgørelsens
§ 1, stk. 2, nr. 4.

Tilskudssatserne udtrykt i kr. er vejledende, da de afhænger af valutakursen den pågældende dag. Ved omregning fra Euro til danske kroner anvendes omregningskursen, der gælder den første dag i den første måned i den periode (halvår eller kvartal), som en støtteansøgning indgives for.

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1308/EU af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 671, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/791/EU af 11. maj 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 og (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, bananer og mælk i uddannelsesinstitutioner, EU-tidende 2016, nr. L 135, side 1, Kommissionens delegerede forordning 2017/40/EU af 3. november 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-støtte til uddeling af frugt og grøntsager, bananer og mælk i uddannelsesinstitutioner og om ændring af forordning (EU) nr. 907/2014, EU-tidende 2017, nr. L 5, side 11, og Kommissionens gennemførelsesforordning 2017/39/EU af 3. november 2016 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-støtte til uddeling af frugt og grøntsager, bananer og mælk i undervisningsinstitutioner, EU-tidende 2017, nr. L 5, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.