Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om regulering for 2018 af begravelseshjælp efter sundhedsloven

(Til Styrelsen for Patientsikkerhed, Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelser)

I medfør af § 160, stk. 1, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, behandler Udbetaling Danmark ansøgninger om begravelseshjælp. Efter sundhedslovens § 257 afholder bopælskommunen udgifterne til begravelseshjælpen.

Begravelseshjælpens størrelse er afhængig af afdødes formueforhold. Nærmere regler om begravelseshjælpen er fastsat i bekendtgørelse nr. 561 af 29. april 2015 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven.

Af bekendtgørelsens § 9 fremgår, at begravelseshjælp og formuegrænser reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 50 delelige beløb. Meddelelse om beløbenes størrelse og formuegrænserne inklusive reguleringer udsendes af Sundheds- og Ældreministeriet.

Beløb for 2018

For 2018 er satsreguleringsprocenten fastsat til 2,0 pct., jf. bekendtgørelse nr. 1015 af 25. august 2017 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2018.

Under henvisning hertil skal Sundheds- og Ældreministeriet meddele, at formuegrænser og satser for begravelseshjælp pr. 1. januar 2018 udgør følgende beløb:

Begravelseshjælp
 
Børn under 18 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.200 kr.
Personer på 18 år eller derover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.000 kr.
Formuegrænser:
 
Personer uden ægtefælle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.400 kr.
Personer med ægtefælle og /eller børn under 18 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.700 kr.

Bortfaldsgrænser

Begravelseshjælpen efter personer på 18 år eller derover nedsættes krone for krone med det beløb, afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder overstiger ovennævnte formuegrænser, således at hjælpen helt bortfalder ved formuer over henholdsvis 29.400 kr. og 47.700 kr.

Begravelseshjælpen efter personer, der er født før den 1. april 1957, udgør dog altid mindst 1.050 kr., jf. § 6 i bekendtgørelse nr. 561 af 29. april 2015 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven. Dette beløb reguleres ikke.

Ikrafttrædelse

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Cirkulæreskrivelse nr. 10221 af 2. december 2016 om regulering for 2017 af begravelseshjælp efter sundhedsloven ophæves den 1. januar 2018.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 28. november 2017

Hanne Bach