Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0029
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Varekoder i toldtariffen
Bilag 2 Særlige krav til frihed for planteskadegørere
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om salg af træ af platan1)

I medfør af § 1, stk. 1, 2 og 4, og § 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 24, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for salg af partier af træ af platan, Platanus L., der svarer til en af de varekoder i toldtariffen, der er anført i bilag 1.

§ 2. Træ produceret i Danmark må sælges, når Landbrugsstyrelsen efter anmodning har konstateret, at kravene i bilag 2 er overholdt.

§ 3. Ved salg skal træ være forsynet med et plantepas, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om planter.

§ 4. §§ 2 og 3 gælder ikke for salg af træ på det lokale marked.

§ 5. Bekendtgørelsens bestemmelser om salg gælder også for udbud til salg og for fordeling eller anden form for overdragelse.

§ 6. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den der overtræder § 2 eller § 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1182 af 6. november 2014 om salg af træ af platan ophæves.

Landbrugsstyrelsen, den 29. november 2017

Jette Petersen

/ Kristine Riskær


Bilag 1

Varekoder i toldtariffen

KN-Kode
Varebeskrivelse
4401 12 00
Brænde og træ i form af flis eller spåner, sansmuld og træaffald eller lignende former, af andet træ end nåletræer
4401 22 00
Træ, undtagen nåletræ, i form af flis eller spåner
4401 40 90
Træaffald (undtaget savsmuld), ikke agglomereret
ex 4403 12 00
Andet træ end nåletræ, ubearbejdet, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler, ikke afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller flere sider
ex 4403 99 00
Andet træ end nåletræ (dog ikke tropisk træ, eg (Quercus spp.), bøg (Fagus spp.), birk (Betula spp.), poppel og asp (Populus spp.) eller eukalyptus (Eucalyptus spp.)), ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller flere sider, ikke malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler
ex 4404 20 00
Stolper, pæle, stokke og lign. af andet træ end nåletræ, kløvede eller tilspidsede, men ikke savskårne i længderetningen
ex 4407 99
Andet træ end nåletræ (dog ikke tropisk træ, eg (Quercus spp.), bøg (Fagus spp.), ahorn (Acer spp.), kirsebær (Prunus spp.), ask (Fraxinus spp.), birk (Betula spp.) eller poppel og asp (Populus spp)), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm


Bilag 2

Særlige krav til frihed for planteskadegørere

Produkt
Særlig krav
 
Træ af Platanus L., også træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding.
a)
At træet har oprindelse i områder, der vides at være fri for Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,
eller
b)
At det ved et mærke som »kiln-dried« eller »K. D.« eller ved et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane er godtgjort, at træet har gennemgået ovntørring til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet på fremstillingstidspunktet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet, EF-Tidende 2000, nr. L 169, side 1, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2017/1279 af 14. juli 2017 om ændring af bilag I- V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet, EU-Tidende 2017, nr. L 184, side 33.