Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 23. november 2017

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og SU-loven

(Erhvervskandidatuddannelse)

[af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind)]:

1. Ændringsforslag

Uddannelses- og Forskningsministeren har stillet 4 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 4. oktober 2017 og var til 1. behandling den 26. oktober 2017. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Uddannelses- og Forskningsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og uddannelses- og forskningsministeren sendte den 13. juni 2017 dette udkast til udvalget, jf. UFU alm. del – bilag 110 (folketingsåret 2016-17). Den 4. oktober 2017 sendte uddannelses- og forskningsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse fra FSR – danske revisorer.

Uddannelses- og forskningsministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 3 spørgsmål til uddannelses- og forskningsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse. EL vil redegøre for sin stilling til de stillede ændringsforslag ved 2. behandling.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til titlen

Af uddannelses- og forskningsministeren, tiltrådt af udvalget:

1) Titlen affattes således:

»Forslag

til

Lov om ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, SU-loven og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

(Erhvervskandidatuddannelse).«

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 4]

Til § 1

2) I den under nr. 1 foreslåede § 4 b indsættes i stk. 4 efter 1. pkt.:

»Universitetet kan i denne forbindelse også indhente oplysninger via indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister.«

[Ændring, fordi det følger af § 7 i lov om et indkomstregister, at det specifikt skal fremgå af universitetsloven, at universitetet kan indhente oplysninger i indkomstregisteret]

Til § 2

3) I den under nr. 1 foreslåede § 9 b indsættes i stk. 4 efter 1. pkt.:

»Institutionen kan i denne forbindelse også indhente oplysninger via indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister.«

[Ændring, fordi det følger af § 7 i lov om et indkomstregister, at det specifikt skal fremgå af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, at institutionen kan indhente oplysninger i indkomstregisteret]

Ny paragraf

4) Efter § 3 indsættes som ny paragraf:

Ȥ 01

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 624 af 8. juni 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 62 a, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »ph.d.-uddannelser«: »og erhvervskandidatuddannelser«.«

[Konsekvensændring, som følge af at arbejdsløshedsdagpenge ikke kan udbetales ved deltagelse i en kandidatuddannelse, som giver dimittendrettigheder i dagpengesystemet]

Bemærkninger

Til nr. 1

Det foreslås at ændre affattelsen af lovens titel, således at konsekvensændringen af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. også fremgår af lovforslagets titel.

Til nr. 2 og 3

Efter lov om et indkomstregister skal fysiske eller juridiske personer, der er indberetningspligtige efter bl.a. skattekontrollovens § 7 og § 7 J, indberette de indberetningspligtige oplysninger til et indkomstregister.

Skattekontrollovens § 7 omfatter bl.a. enhver, der i en kalendermåned i sin virksomhed har foretaget udbetaling af løn, gratiale, provision og andet vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, der efter kildeskattelovens § 43, stk. 1, er A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, jf. kildeskattelovens § 49 A, stk. 1. Ifølge skattekontrollovens § 7 J skal enhver, der som led i sin virksomhed i en kalendermåned har ydet vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, efter skatteministerens nærmere bestemmelse oplyse indkomstregisteret om den periode, den pågældende har været ansat, om den produktionsenhed, den pågældende er tilknyttet, og om den pågældendes løntimer.

Det følger af § 6 i lov om et indkomstregister, at den, de indberettede oplysninger vedrører, har adgang til oplysninger, der er indberettet vedrørende den pågældende. Indberetningspligtige har desuden adgang til oplysninger, som de selv har indberettet.

Ifølge § 7 i lov om et indkomstregister kan kommunale og statslige myndigheder, anerkendte arbejdsløshedskasser og andre få terminaladgang til indkomstregisteret, i det omfang de pågældende i henhold til anden lovgivning kan få sådan adgang.

For at give uddannelsesinstitutionerne terminaladgang til indkomstregisteret følger det således af § 7 i lov om et indkomstregister, at det skal fremgå specifikt af universitetsloven og af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, at institutionerne kan indhente oplysninger i indkomstregisteret. Det foreslås derfor, at institutionernes adgang til indkomstregisteret fremgår specifikt af disse love.

Til nr. 4

Efter gældende regler i § 62 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. kan arbejdsløshedsdagpenge ikke udbetales til et medlem, der deltager i uddannelse.

Dog kan et medlem bevare retten til arbejdsløshedsdagpenge ved deltagelse i uddannelse, hvis undervisningens varighed er under 20 timer om ugen og uddannelsen ikke er godkendt som støtteberettigende efter lov om statens uddannelsesstøtte, i det omfang den udbydes som en heltidsuddannelse.

Retten til arbejdsløshedsdagpenge kan også bevares ved deltagelse i enkeltfagsundervisning på gymnasialt niveau under 20 timer om ugen, i undervisning svarende til folkeskolens 8.-10. klassetrin og under deltagelse i jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der kan dog ikke udbetales arbejdsløshedsdagpenge for timer, hvor medlemmet modtager godtgørelse efter lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller støtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte, eller hvis et medlem afbryder et arbejdsforhold for at deltage i uddannelse eller undlader at afbryde uddannelsen for at påtage sig arbejde.

De gældende regler betyder, at det er muligt for et medlem at deltage i erhvervsforberedende uddannelser og efteruddannelsesaktiviteter, samtidig med at pågældende bevarer retten til arbejdsløshedsdagpenge og står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det betyder bl.a., at det er muligt at følge uddannelser, der er udbudt i voksen- og efteruddannelsessystemet, f.eks. master-, diplom- og akademiuddannelser. Fælles for disse uddannelser er, at de er tilrettelagt som deltidsuddannelser, der – ud over videregående uddannelse – forudsætter mellem 2 og 3 års erhvervserfaring.

Herudover er det muligt at deltage i meritlærer- og pædagoguddannelserne. Uddannelserne giver ikke ret til statens uddannelsesstøtte, og der opkræves deltagerbetaling.

Erhvervskandidatuddannelsen efter lov om universiteter og lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner er tilrettelagt som en deltidsuddannelse og giver ikke ret til statens uddannelsesstøtte under uddannelsen. Sideløbende med uddannelsen skal de studerende have relevant beskæftigelse på mindst 25 timer om ugen eller være iværksætter med en fagligt relevant selvstændig virksomhed eller være tilknyttet et offentligt/privat iværksættermiljø og i et reelt iværksætterforløb.

Det bemærkes, at deltagerne i erhvervskandidatuddannelsen vil kunne opnå dimittendrettigheder på baggrund af uddannelsen på samme måde som fuldtidsstuderende. Der vil blive fastsat regler herom på bekendtgørelsesniveau.

Det er regeringens opfattelse, at det ikke er hensigten med dagpengesystemet, at dette skal virke som en uddannelsesstøtteordning. Brugen af muligheden for arbejdsløshedsdagpenge under erhvervskandidatuddannelsen er efter regeringens opfattelse ikke forenelig med formålet i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Det foreslås derfor, at det eksisterende princip om, at det ikke skal være muligt at få arbejdsløshedsdagpenge samtidig med deltagelse i en uddannelse, som giver dimittendrettigheder, videreføres for erhvervskandidatuddannelsen.

Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) Marlene Harpsøe (DF) Alex Ahrendtsen (DF) Christian Langballe (DF) Tilde Bork (DF) Ib Poulsen (DF) Anni Matthiesen (V) Hans Andersen (V) Bertel Haarder (V) Louise Schack Elholm (V) Marianne Bredal (V) Mads Fuglede (V) Villum Christensen (LA) Henrik Dahl (LA) nfmd. Brigitte Klintskov Jerkel (KF) Christian Rabjerg Madsen (S) Christine Antorini (S) fmd. Kirsten Brosbøl (S) Rasmus Prehn (S) Julie Skovsby (S) Mette Reissmann (S) Eva Flyvholm (EL) Pernille Skipper (EL) Pernille Schnoor (ALT) Carolina Magdalene Maier (ALT) Sofie Carsten Nielsen (RV) Marlene Borst Hansen (RV) Jacob Mark (SF) Trine Torp (SF)

Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 48

Bilagsnr.
Titel
1
Høringssvar og høringsnotat, fra uddannelses- og forskningsministeren
2
Henvendelse af 1/11-17 fra FSR – danske revisorer
3
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
5
Ændringsforslag, fra uddannelses- og forskningsministeren
6
Ændringsforslag, fra uddannelses- og forskningsministeren
7
Udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 48

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 1/11-17 fra FSR – danske revisorer, til uddannelses- og forskningsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om nyuddannede erhvervskandidater og beskæftigelse i den private sektor, til uddannelses- og forskningsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om retskravsbachelorer, der søger en erhvervskandidat, men som ikke kommer ind, fordi der er manglende kapacitet til at optage alle ansøgere, til uddannelses- og forskningsministeren