Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget den 23. november 2017

Betænkning

over

Forslag til lov om infrastruktur for alternative drivmidler

[af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 4. oktober 2017 og var til 1. behandling den 27. oktober 2017. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og transport-, bygnings- og boligministeren sendte den 28. juni 2017 dette udkast til udvalget, jf. (folketingsåret 2016-17) TRU alm. del – bilag 385. Den 11. oktober 2017 sendte transport-, bygnings- og boligministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 5 spørgsmål til transport-, bygnings- og boligministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. Et af udvalgets spørgsmål til transport-, bygnings- og boligministeren og dennes svar herpå er optrykt som bilag 2 til betænkningen.

2. Indstilling og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Socialdemokratiets, Enhedslistens, Alternativets og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget mener, at udmøntningen af loven skal følges tæt og evalueres.

S, EL, ALT og SF noterer sig, at ministeren i sit svar på spørgsmål 5 oplyser, at Danmark er forpligtet til senest den 18. november 2019 og hvert tredje år herefter at forelægge en rapport for Europa-Kommissionen om gennemførelsen af den nationale politikramme på området, og at det er ministerens forventning, at denne afrapportering kan imødekomme den i spørgsmål 5 angivne efterspørgsel efter opfølgning på loven.

Partierne ønsker følgende elementer indeholdt i den af ministeren nævnte afrapportering:

Omfanget af ny international regulering på området, herunder hvor meget og hvor ofte reglerne på dette område ændres fra EU's side eller via internationale aftaler eller andet.

Karakteren af den nye regulering, herunder hvor mange af de nye internationale regler og standarder som implementeres i Danmark via bekendtgørelser, som loven her giver mulighed for, og hvor mange der gennemføres via lovgivning i Folketinget.

Afvejningen mellem regulering af teknisk karakter og politisk karakter, det vil sige, hvordan der i praksis foretages en afvejning mellem regulering af teknisk karakter og regulering med »ikke ubetydelig politisk vægt«.

Lovens anvendelsesområde m.m., herunder om lovens anvendelsesområde har vist sig hensigtsmæssig i forhold til karakteren af den internationale regulering, der er kommet til.

Andre landes tilgange, herunder hvordan andre sammenlignelige lande i EU har håndteret implementeringen af ny EU-regulering på området, om det er gjort på samme måde som i Danmark, eller om der er erfaringer i andre lande, som Danmark kan lade sig inspirere af.

Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Kim Christiansen (DF) nfmd. Merete Dea Larsen (DF) Claus Kvist Hansen (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Jan Erik Messmann (DF) Henrik Brodersen (DF) Kristian Pihl Lorentzen (V) Hans Andersen (V) Hans Christian Schmidt (V) Jane Heitmann (V) Louise Schack Elholm (V) Britt Bager (V) May-Britt Kattrup (LA) Villum Christensen (LA) Rasmus Jarlov (KF) Christian Rabjerg Madsen (S) Mattias Tesfaye (S) Kaare Dybvad (S) Lennart Damsbo-Andersen (S) fmd. Magnus Heunicke (S) Rasmus Prehn (S) Mette Reissmann (S) Daniel Toft Jakobsen (S) Henning Hyllested (EL) Søren Egge Rasmussen (EL) Nikolaj Amstrup (ALT) Andreas Steenberg (RV) Karsten Hønge (SF) Kirsten Normann Andersen (SF)

Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 27

Bilagsnr.
Titel
1
Høringssvar og høringsnotat fra transport-, bygnings- og boligministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 27

Spm.nr.
Titel
1
Spm., om ministeren vil forelægge de kommende regler, som har hjemmel i loven, inden ikrafttrædelse, for Transport-, Bygnings- og Boligudvalget, til transport-, bygnings- og boligministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvorfor artikel 7 i direktivet om alternative drivmidler ikke er omfattet af dette lovforslag, til transport-, bygnings- og boligministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om, hvordan der sikres overholdelse af reglerne, når ministeren ifølge bemærkningerne til lovforslaget ikke forventer at udmønte reglerne om tilsyn og kontrol på nuværende tidspunkt, til transport-, bygnings- og boligministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm., om ministeren vil oversende Europa-Kommissionens begrundede udtalelse og ministerens svar, når det foreligger, vedrørende manglende gennemførelse af AFI-direktivet (direktiv nr. 2014/94/EU), til transport-, bygnings- og boligministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm., om ministeren senest i folketingsåret 2021-22 vil fremlægge en skriftlig redegørelse for Folketinget indeholdende en evaluering af udmøntningen af loven, til transport-, bygnings- og boligministeren, og ministerens svar herpå


Bilag 2

Et af udvalgets spørgsmål til transport-, bygnings- og boligministeren og dennes svar herpå

Spørgsmålet og svaret er optrykt efter ønske fra S, EL, ALT og SF.

Spørgsmål 5:

Vil ministeren senest i folketingsåret 2021-22 fremlægge en skriftlig redegørelse for Folketinget indeholdende en evaluering af udmøntningen af loven, hvori bl.a. indgår følgende elementer:

Omfanget af ny international regulering på området, herunder hvor meget og hvor ofte reglerne på dette område ændres fra EU´s side eller via internationale aftaler eller andet

Karakteren af den nye regulering, herunder hvor mange af de nye internationale regler og standarder, som implementeres i Danmark via bekendtgørelser, som loven her giver mulighed for, og hvor mange, der gennemføres via lovgivning i Folketinget

Afvejningen mellem regulering af teknisk karakter og politisk karakter, dvs. hvordan der i praksis foretages en afvejning mellem regulering af teknisk karakter og regulering med »ikke ubetydelig politisk vægt«

Lovens anvendelsesområde m.m., herunder om lovens anvendelsesområde har vist sig hensigtsmæssigt i forhold til karakteren af den internationale regulering, der er kommet til

Andre landes tilgange, herunder hvordan andre sammenlignelige lande i EU har håndteret implementeringen af ny EU-regulering på området, om det er gjort på samme måde som i Danmark, eller om der er erfaringer i andre lande, som Danmark kan lade sig inspirere af

Andre relevante elementer, som kan kvalificere evalueringen.

Svar:

I medfør af AFI-direktivets artikel 10 er Danmark forpligtet til senest den 18. november 2019 og hvert tredje år herefter at forelægge en rapport for Kommissionen om gennemførelsen af den nationale politikramme på området. Den nationale politikramme for implementering af AFI-direktivet er tilgængelig på Transport-, Bygnings og Boligministeriets hjemmeside.

Opfølgningsrapporten skal bl.a. indeholde oplysninger om de retlige foranstaltninger, der støtter opbygningen af infrastruktur for alternative drivmidler og oplysninger om politikforanstaltninger, der støtter gennemførelsen af den nationale politikramme.

Desuden skal Kommissionen hvert tredje år i medfør af AFI-direktivets artikel 10, stk. 3 forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, hvori der blandt andet skal indgå en vurdering af de foranstaltninger, der er truffet af medlemsstaterne.

Det er min forventning, at denne afrapportering kan imødekomme den i spørgsmålet angivne efterspørgsel efter opfølgning på lovgivningen.