Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 90-17 om økonomisk støtte - betingelser for støtte efter serviceloven - udenlandsk statsborger - samvær i Danmark

Principafgørelsen fastslår

Enhver, der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp efter servicelovens bestemmelser. Kravet i serviceloven om lovligt ophold her i landet handler både om, at man skal have lovligt ophold, og at man fysisk skal opholde sig her i landet. Ophold her i landet omfatter både midlertidigt og fast ophold. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der er tilsluttet den europæiske union, kan lovligt indrejse og opholde sig her i landet i indtil tre måneder fra indrejsen.

En udlænding, der har lovligt ophold i og desuden faktisk opholder sig i Danmark, har ret til at få behandlet en ansøgning om hjælp efter servicelovens bestemmelser.

Hvis opholdet har en midlertidig eller lejlighedsvis karakter, kan der alene ydes støtte til at dække akut opståede behov.

I en konkret sag havde en EU-statsborger anmodet kommunen om økonomisk støtte til dækning af samværsudgifter i form af overnatning i lejlighed eller lignende ved samvær med sin søn. Faderen boede i udlandet, mens sønnen var dansk statsborger og anbragt uden for hjemmet. Faderen og sønnen havde samvær i Danmark hver tredje weekend fra fredag til søndag samt i ferier efter nærmere aftale. Faderen betalte selv transportudgifterne fra hjemlandet til Danmark.

Kommunen havde truffet afgørelse om, at der ikke kunne ydes økonomisk støtte til faderen, fordi han ikke opholdt sig i Danmark.

Ankestyrelsen har vurderet, at faderen ikke opholdt sig her i landet på ansøgningstidspunktet. Ankestyrelsen vurderede også, at weekendophold i Danmark hver tredje weekend i forbindelse med samvær med et anbragt barn havde en så midlertidig og lejlighedsvis karakter, at der ikke kunne gives støtte, undtagen hvis der var tale om et akut opstået behov. Endelig vurderede Ankestyrelsen, at udgifter til leje af sommerhus eller lignende i forbindelse med samvær hver tredje uge ikke var et akut opstået behov.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, om en udenlandsk statsborger, som lejlighedsvis opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp efter servicelovens bestemmelser.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service (Serviceloven), bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1270 af 24. oktober 2016, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 988 af 17. august 2017

§ 2, stk. 1, om hvilke personer, der har ret til hjælp efter serviceloven

§ 52 a om økonomisk støtte til forældremyndighedsindehavere

Bekendtgørelse af udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017

§ 2 om udlændinges indrejse og lovlige ophold i Danmark

Forarbejder

Socialudvalgets brev af 7. maj 1997, spørgsmål nr. 14 vedr. § 2 i forbindelse med Folketingets behandling af L 229 Forslag til lov om social service, Lov nr. 454 af 10. juni 1997, jf. L 229 – bilag 11.

Lovforslagets § 2 foreskriver, at enhver, der opholder sig her i landet har ret til hjælp efter loven. Hvor langt strækker denne ret sig? Hvem kan benytte sig af denne ret? Hvem kan ikke benytte sig af loven?

Ministerens svar på Socialudvalgets brev af 7. maj 1997, spørgsmål nr. 14 vedr. § 2 i forbindelse med Folketingets behandling af L 229 Forslag til lov om social service, Lov nr. 454 af 10. juni 1997, jf. L 229 – bilag 11, jf. L 229 – bilag 46.

Ud over at give hjemmel til, at personer med bopæl her i landet har ret til pågældende ydelser, sikrer bestemmelsen også, at der vil være mulighed for at yde hjælp af mere akut karakter til personer, der mere eller mindre midlertidigt har ophold i Danmark […]. Det er ikke hensigten med bestemmelsen, at der skal gives borgere med bopæl i udlandet mulighed for at blive udstyret med fx hjælpemidler under et kortvarigt ophold her i Danmark. Hjælp ydet her i landet ophører som udgangspunkt, når pågældende forlader Danmark igen.

Arbejdsdokumenter

Social- og Indenrigsministeriet, Lovkoordinering og Internationale forhold, sagsnr. 2015-6337 af 28. juni 2016

Analyse af servicelovens anvendelsesområde i forhold til udlændinge med processuelt eller ikke lovligt opholdsgrundlag

Praksis

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning nr. 3 til serviceloven (Vejledning nr. 9007 af 7. januar 2014)

Pkt. 17 om personkredsen, der har ret til hjælp efter serviceloven

Pkt. 370 om betingelserne for at få støtte efter § 52 a, stk. 1, nr. 3-5.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over A kommunes afgørelse om afslag på økonomisk støtte til samvær med X. A kommune afgjorde sagen den 8. februar 2017.

Resultatet er:

Du har ikke ret til økonomisk støtte til samvær med X.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Vi vurderer, at du ikke er omfattet af personkredsen, der har ret til hjælp efter serviceloven.

Grunden hertil er, at du ikke har lovligt ophold her i landet på ansøgningstidspunktet.

Grunden er desuden, at dine ophold her i landet i forbindelse med samvær er af kort, midlertidig og lejlighedsvis karakter.

Endelig er grunden, at støtte til leje af sommerhus eller lignende i forbindelse med samvær ikke er et akut opstået behov.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger til grund, at du er EU-statsborger og bosiddende i X-land. Det følger af servicelovens § 2, at personer med lovligt ophold her i landet har ret til hjælp efter serviceloven, herunder for eksempel økonomisk støtte til udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet, jf. servicelovens § 52 a, stk. 1, nr. 3.

Kravet i servicelovens § 2 om lovligt ophold her i landet handler både om, at man skal have lovligt ophold, og at man fysisk skal opholde sig her i landet. Ophold her i landet omfatter både midlertidigt og fast ophold. Midlertidigt ophold kan for eksempel være ferieophold og familiebesøg.

Det følger af udlændingelovens § 2, at udlændinge, der er statsborgere i et land, der er tilsluttet den europæiske union, lovligt kan indrejse og opholde sig her i landet i indtil tre måneder fra indrejsen.

Det betyder, at enhver, der i henhold til udlændingelovgivningens bestemmelser har lovligt ophold i og desuden faktisk opholder sig i Danmark, har ret til at få behandlet en ansøgning om hjælp efter serviceloven.

Vi lægger vægt på at dine ophold her i landet i forbindelse med samvær med X hver tredje weekend er af midlertidig og lejlighedsvis karakter.

Vi lægger desuden vægt på, at det af forarbejderne til servicelovens § 2, stk. 1, fremgår, at det ikke er formålet med bestemmelsen, at borgere med bopæl i udlandet skal gives mulighed for at få støtte under et kortvarigt ophold i Danmark, medmindre der er tale om hjælp til at dække akut opståede behov.

Oplysningerne fremgår særligt af kommunens afgørelse og genvurdering.

Om reglerne

Kommunen kan give økonomisk støtte til en forældremyndighedsindehaver, når det er af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte.

Det kan være økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med en foranstaltning eller til udgifter, som erstatter en mere indgribende og omfattende foranstaltning. Kommunen kan give økonomisk støtte til udgifter, der bidrager til en stabil kontakt mellem forældrene og et barn eller en ung, der er anbragt uden for hjemmet.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Redaktionel note
  • Afgørelsens resume er den 11. januar 2018 opdateret, således at følgende er tilføjet i resumeéts sidste afsnit: "her i".