Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 91-17 om særlig støtte - nettoboligudgift - udgiftsregulering - rimelig, billigere bolig/ fraflyttet bolig

Principafgørelsen fastslår

En borger, som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan efter aktivloven få særlig støtte.

Særlig støtte beregnes som udgangspunkt på grundlag af ansøgerens faktiske nettoboligudgift.

Hvis der kan skaffes en rimelig, billigere bolig, og ansøgeren vælger ikke at flytte til denne bolig, beregnes den særlige støtte på grundlag af nettoboligudgiften til den rimelige, billigere bolig fra det tidspunkt, ansøgeren kunne have tilflyttet den.

Hvis en støtteberettiget, der har en rimelig bolig, på eget initiativ forøger sine boligudgifter, fx ved at flytte til en anden bolig, medtages den forøgede boligudgift ikke ved beregning af støtten

Nettoboligudgiften skal løbende være et udtryk for den nettoboligudgift, som personen ville have, såfremt den pågældende var tilflyttet den rimelige, billigere bolig eller ikke var fraflyttet den tidligere rimelige og billigere bolig.

På samme måde, som nettoboligudgiften til en ansøgers faktiske bolig reguleres efter den faktiske udgift, skal der tilsvarende ske en udgiftsregulering, hvis den særlige støtte beregnes på grundlag af en anslået nettoboligudgift til en ikke tilflyttet rimelig, billigere bolig/ fraflyttet rimelig, billigere bolig.

Udgiftsreguleringen af nettoboligudgiften forudsætter ikke, at det på tidspunktet for kommunens afgørelse er dokumenteret, at der løbende vil ske en udgiftsstigning.

Kommunen kan for eksempel indhente oplysninger om det nuværende lejeudgiftsniveau hos udlejeren af boligen samt indhente oplysninger om forbrugsudgiftsniveauet for en sammenlignelig husstand hos udbydere af el, varme, gas eller lignede.

Kommunen kan beregne en anslået boligstøtte på Udbetaling Danmarks hjemmeside.

I den konkrete sag blev sagen hjemvist til at kommunen skulle foretage en udgiftsregulering af nettoboligudgiften til den fraflyttede bolig, som udgjorde grundlaget for beregningen af den særlige støtte.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at præcisere, at kommunen skal foretage en løbende udgiftsregulering af den nettoboligudgift, som den særlige støtte beregnes på grundlag af efter bekendtgørelsens § 5, stk. 2 og stk. 3.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), som senest er bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017.

§ 10, stk. 1 og stk.2, om kommunens opfølgning

§ 11, stk. 1 og stk.2, om social begivehed

§ 34, stk. 1, om særlig støtte

§ 34, stk. 2, om rimelig, billigere bolig

§ 34, stk. 8, om beregning af den særlige støtte

Bekendtgørelse nr. 894 af 29. juni 2017 (bekendtgørelsen), om særlig støtte efter aktivlovens § 34, § 1, § 3, stk.1, § 4, stk.1-7 og § 5, stk.1-3.

§ 1, om særlig støtte

§ 3, stk. 1, om grænsebeløb

§ 4, stk.1 - stk.7, om nettoboligudgift

§ 5, stk. 1-3, om beregning af den særlige støtte

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven), nr. 453 af 10. juni 1997, jf. lovbekendtgørelse nr. 1096 af 13. september 2017.

§ 10, om kommunens oplysning af sagen

Praksis

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

43-16: der fastslår, at den særlige støtte, der kommer til udbetaling i slutningen af måneden, skal beregnes bagud for den måned, hvor hjælpen udbetales. Den særlige støtte beregnes på baggrund af en konkret dokumenteret udgift til boligen (nettoboligudgifterne).

Det betyder, at de dokumenterede nettoboligudgifter, som en borger afholder i løbet af en måned, ligger til grund for beregningen af den særlige støtte, der kommer til udbetaling i slutningen af den samme måned. at den særlige støtte beregnes måned for måned på grundlag af månedens faktiske nettoboligudgifter

48-16: der blandt andet fastslår, at kommunen ved beregningen af nettoboligudgiften til en rimelig, billigere bolig skal lade et anslået beløb indgår, hvis der ikke foreligger oplysninger om den faktiske forbrugsudgift.

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning om aktiv socialpolitik (aktivloven), nr. 39 af den 5. marts 1998

Pkt. 111 om de månedlige boligudgifter

Pkt. 112-113 om en rimelig boligudgift

Lovforarbejder

Forslag til lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), lovforslag nr. L230, folketingsåret 1996/1997.

Bemærkninger til § 34

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om særlig støtte X Kommune afgjorde sagen den 14. december 2016.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Kommunen skal behandle din sag igen.

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling, og at kommunen skal afgøre sagen på ny. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Kommunen kontakter dig.

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at kommunen skal foretage en fornyet beregning af nettoboligudgiften til den tidligere bolig, der danner grundlag for beregningen af den særlige støtte.

Vi vurderer dermed, at kommunen skal undersøge, om der er grundlag for en udgiftsregulering af nettoboligudgiften til den fraflyttede rimelige, billigere bolig.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at kommunen den 1. august 2014 træffer afgørelse om at beregne den særlige støtte på grundlag af nettoboligudgiften til din tidligere bolig.

Vi lægger vægt på, at Ankestyrelsen den 11. september 2017 i sag nr. X har stadfæstet kommunens afgørelse om afslag på anmodning om genoptagelse af spørgsmålet om, hvorvidt din tidligere var rimelig.

Vi lægger videre vægt på, at Ankestyrelsen i afgørelse af 1. december 2016 har hjemvist sagen til en fornyet beregning af din nettoboligudgift til din tidligere bolig, herunder at kommunen foretager en udgiftsregulering af nettoboligudgiften.

Vi lægger også vægt på, at kommunen i sin afgørelse af 14. december 2016 har vurderet, at der ikke er grundlag for at foretage en udgiftsregulering af nettoboligudgiften til din tidligere bolig, fordi der ikke har været ændringer i dine boligudgifter i den periode, hvor du har haft bopæl i den tidligere bolig.

Kommunen har også lagt vægt på, at der ikke af lejekontrakten for den tidligere bolig er anført aftale om huslejestigninger.

Om reglerne

Efter reglerne kan der ydes særlig støtte til personer, der har været ude for ændringer i deres forhold, og som er særligt vanskeligt stillet grundet høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde.

Der kan som udgangspunkt ydes særlig støtte til høje boligudgifter, hvis nettoboligudgiften overstiger det fastsatte grænsebeløb.

Efter bekendtgørelsen om særlig støtte indgår huslejeudgiften, udgifter til el, vand, varme, gas, vand og andre løbende udgifter, som er knyttet til boligen, ved beregningen af nettoboligudgiften.

Nettoboligudgiften indeholder også bidrag til fælles antenneanlæg, hvis der er en ufravigelig pligt til at afholde udgiften knyttet til boligen.

Nettoboligudgiften fradrages tilskud efter boligstøttelovgivningen (boligstøtte).

Efter reglerne medtages den forøgede boligudgift ikke ved beregningen af den særlige støtte, hvis den støtteberettigede har en rimelig bolig og på eget initiativ forøger sine boligudgifter, fx ved at flytte til en anden bolig.

Beregningen af den særlige støtte, der er baseret på nettoboligudgiften til en tidligere rimelig bolig, skal udgiftsreguleres på samme måde som en faktisk boligudgift.

Nettoboligudgiften skal således være et udtryk for den nettoboligudgift, som personen ville have, såfremt den pågældende ikke var fraflyttet den tidligere bolig.

Udgiftsreguleringen af nettoboligudgiften forudsætter ikke, at det på tidspunktet for kommunens afgørelse er dokumenteret, at der løbende vil ske en udgiftsstigning.

Det er således ikke en betingelse, at det på tidspunktet for kommunens afgørelse fremgår af en lejekontrakt, at der fremadrettet vil ske huslejestigning.

Det fremgår af reglerne, at kommunen løbende skal følge sager efter aktivloven. Det fremgår således, at kommunen skal foretage opfølgning på en sag senest 3 måneder efter første henvendelse. Herefter skal opfølgning ske senest 3 måneder efter, at sagen sidst har været vurderet.

Det fremgår videre af retssikkerhedsloven, at myndigheden har ansvaret for, at sager, der behandles efter denne lov, er oplyst i tilstrækkelig omfang til, at myndigheden kan træffe afgørelse.

Kommunen kan for eksempel indhente oplysninger om det nuværende lejeudgiftsniveau hos udlejeren af boligen samt indhente oplysninger om forbrugsudgiftsniveauet for en sammenlignelig husstand hos udbydere af el, varme, gas eller lignede.

Kommunen kan beregne en anslået boligstøtte på Udbetaling Danmarks hjemmeside.

Bemærkninger til klagen

X [anonymiseret] har på dine vegne oplyst, at du på tidspunktet for din flytning ikke havde en acceptabel boligsituation.

Du har i mail af den 23. juli 2017 oplyst, at du fraflyttede din tidligere bolig grundet truende adfærd fra din tidligere bofælle.

Vi lægger vægt på, at Ankestyrelsen den 11. september 2017 i sag nr. X har stadfæstet kommunens afgørelse om afslag på anmodning om genoptagelse af sagen.

Vi bemærker, at vi ved denne afgørelse alene har taget stilling til kommunens afgørelse af den 14. december 2016.

Vi henviser i øvrigt til begrundelsen for afgørelsen.

Redaktionel note
  • Afgørelsen er den 11. januar 2018 blevet opdateret således, at et navn i afgørelsens 5. sidste afsnit er blevet anonymiseriet