Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Radiogrænseflade nr. 00 025 for laveffekts radioanlæg til hørehæmmede, ALD (Assistive Listening Devices) samt trådløst PMSE-lydudstyr (Programme Making and Special Events)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om radiogrænseflade nr. 00 025 for laveffekts radioanlæg til hørehæmmede, ALD (Assistive Listening Devices) samt trådløst PMSE-lydudstyr (Programme Making and Special Events)

I medfør af § 30 i lov nr. 260 af 16. marts 2016 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold fastsættes:

§ 1. For laveffekts radioanlæg til hørehæmmede, ALD (Assistive Listening Devices) samt trådløst PMSE-lydudstyr (Programme Making and Special Events), gælder følgende danske radiogrænseflade, jf. bilag 1: Radiogrænseflade nr. 00 025 for laveffekts radioanlæg til hørehæmmede, ALD (Assistive Listening Devices) samt trådløst PMSE-lydudstyr (Programme Making and Special Events).

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1370 af 25. november 2016 om Dansk radiogrænseflade nr. 00 025 for laveffekts radioanlæg til hørehæmmede, ALD (Assistive Listening Devices) samt trådløst PMSE-lydudstyr (Programme Making and Special Events) ophæves.

Energistyrelsen, den 29. november 2017

Morten Bæk

/ Trine Heidemann Jansen


Bilag 1

Radiogrænseflade nr. 00 025 for laveffekts radioanlæg til hørehæmmede, ALD (Assistive Listening Devices) samt trådløst PMSE-lydudstyr (Programme Making and Special Events)

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Mobil tjeneste
N
2
Anvendelse
Transmission af analoge eller digitale lydsignaler mellem et begrænset antal sendere og modtagere, såsom radiomikrofoner, øresneglsystemer og lydforbindelser, der fortrinsvis anvendes til produktion af radio/TV-udsendelser og til private eller offentlige sociale eller kulturelle arrangementer samt udstyr til hørehæmmede (ALD (Assistive Listening Devices)).
N
3
Tilladte frekvensbånd
Jf. skemaet under punkt 4 nedenfor
N
4
Maksimalt tilladte sendeeffekter
Bånd
Frekvensbånd/frekvenser (MHz)
Maksimal tilladt sendeeffekt
N
Bånd a
32,000
32,400
35,800
10 mW e.r.p.
 
36,200
36,500
36,700
 
 
36,900
37,100
37,300
 
 
37,500
37,700
37,900
 
 
38,800
39,000
39,400
 
Bånd b
138,250
138,700
138,800
50 mW e.r.p.
 
139,050
139,750
141,765
 
 
142,070
     
Bånd c
169,4000
169,5875
   
Bånd d
169,8250
173,4000
173,4650
10 mW e.r.p.
 
173,6400
173,6950
173,8125
 
 
173,8250
173,9625
   
Bånd e1
180,500
187,500
194,500
50 mW e.r.p.
 
201,500
208,500
215,500
 
 
222,500
     
Bånd e2
173,965-216,000
Se tabel 4 nedenfor
Bånd f
470,000-790,000
50 mW e.r.p.
Bånd g
821,000-832,000
Se tabel 1 nedenfor
Bånd h
863,000-865,000
10 mW e.r.p.
Bånd j
1785,000-1805,000
Se tabel 2 og 3 nedenfor
Bånd k
87,5-108,0
50 nW e.r.p.
Bånd l
1795-1800
20 mW e.i.r.p, dog 50 mW e.i.r.p for kropsbårent udstyr.
Bånd m
864,8-865,0
10 mW e.r.p.
Bånd n
1518-1525
50 mW e.r.p.
5
Duty cycle
Ingen krav
 
6
Båndbredder
Bånd a, c, d, e1, e2 og m: 50 kHz
N
   
Bånd b, f, h og k: 200 kHz
 
7
Begrænsninger i anvendelsen
Radiofrekvenserne i bånd c, d, e1 og e2 må alene anvendes i radioanlæg til brug for hørehæmmede.
N
Radiofrekvenserne i bånd n må alene anvendes indendørs.
Tilladelse udstedes pr. position (adresse) til hele båndet.
8
Tilladelsesforhold
Krav og begrænsninger for anvendelse af radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
N
9
Harmoniserede standarder
EN 300 422-2
I
 
EN 301 357-2
 
10
Referencer
ECC/DEC/(09)03
I
   
ERC/REC 70-03
 
   
Kommissionens beslutning 2006/771/EF, senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1483
 
   
Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/641/EU
 

N: Normativ
I: Information

Tabel 1

Vilkår for ”block edge mask”-området gældende for trådløst PMSE-lydudstyr i frequency-division duplexing (FDD) duplex gap i 800 MHz-båndet (821-832 MHz)
Frekvenser under 821 MHz
821-823 MHz
823-826 MHz
826-832 MHz
Frekvenser over 832 MHz
Referencegrænseværdier uden for blokken
Beskyttelsesbånd (til beskyttelse mod interferens fra PMSE ind i terrestriske systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester (downlink))
Grænseværdier inden for blokken
Referencegrænseværdier uden for blokken
Ækvivalent isotropisk udstrålet effekt (e.i.r.p.) uden for blokken: -43 dBm/5 MHz
E.i.r.p. inden for blokken for håndholdt PMSE-lydudstyr: 13 dBm
E.i.r.p. inden for blokken for kropsbåret PMSE-lydudstyr: 20 dBm
E.i.r.p. inden for blokken: 20 dBm
E.i.r.p. uden for blokken: -25 dBm/5 MHz

Tabel 2

Vilkår for "block edge mask"-området gældende for trådløst PMSE-lydudstyr i frequency-division duplexing (FDD) duplex gap i 1 800 MHz-båndet (1 785-1 805 MHz), for så vidt angår e.i.r.p. for håndholdt udstyr
 
Frekvensområde
E.i.r.p. for håndholdt udstyr
Uden for blokken
< 1785 MHz
-17 dBm/200 kHz
Frekvensområde med restriktioner
1785-1785,2 MHz
4 dBm/200 kHz
 
1785,2-1803,6 MHz
13 dBm/kanal
 
1803,6-1804,8 MHz
10 dBm/200 kHz med en grænseværdi på 13 dBm/kanal
Frekvensområde med restriktioner
1804,8-1805 MHz
-14 dBm/200 kHz
Uden for blokken
> 1805 MHz
-37 dBm/200 kHz

Tabel 3

Vilkår for "block edge mask"-området gældende for trådløst PMSE-lydudstyr i frequency-division duplexing (FDD) duplex gap i 1 800 MHz-båndet (1 785-1 805 MHz), for så vidt angår e.i.r.p. for kropsbåret udstyr
 
Frekvensområde
E.i.r.p. for kropsbåret udstyr
Uden for blokken
< 1785 MHz
-17 dBm/200 kHz
 
1785-1804,8 MHz
17 dBm/kanal
Frekvensområde med restriktioner
1804,8-1805 MHz
0 dBm/200 kHz
Uden for blokken
> 1805 MHz
-23 dBm/200 kHz

Tabel 4

Vilkår for frekvensbånd e2
Udstyr
Maximal sendeeffekt
Yderligere krav
ALD (Asssitive Listening Devices)
10 mW e.r.p.
ALD systemer bør operere mindst 300 kHz fra kanalkanten for en ibrugtagen DAB kanal
Andet mikrofonudstyr
50 mW e.r.p.
 

 
 
Rekvirering af love, bekendtgørelser, standarder m.v.
 
Radiogrænseflader samt relevante love og bekendtgørelser kan hentes fra Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk.
ETSI dokumenter ((I-)ETS’er, EN’er og TBR’er) kan hentes fra ETSI’s hjemmeside: www.etsi.org.
ITU anbefalinger m.v. kan købes direkte hos ITU, Place des Nations, CH-1211 Genève 20, tlf. : +41 22 730 5111, fax: +41 22 733 7256 eller www.itu.int.
ECC publikationer, herunder ECC beslutninger og anbefalinger, kan fås hos: ECO, European Communications Office, Nyropsgade 37, 1602 København, tlf. : 33 89 63 00, fax: 33 89 63 30. For yderligere information henvises til ECO’s hjemmeside: www.cept.org/eco hvorfra dokumenterne også gratis kan hentes.
ISO/CEN/CENELEC/IEC/DS standarder kan købes hos Dansk Standard, Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn, tlf. : 39 96 61 01, fax: 39 96 61 02, eller via www.ds.dk.