Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse mv. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv. her i landet eller i et andet EU/EØS-land

§ 1

I bekendtgørelse nr. 282 af 26. marts 2014 om godkendelse mv. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv. her i landet eller i et andet EU/EØS-land, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1634 af 15. december 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) Der skal ved afgivelse af erklæring oplyses om, hvorvidt der i det forudgående kalenderår fra samme udenlandske donator er modtaget en eller flere donationer, der sammenlagt overstiger 20.000 kr.«

Nr. 4 bliver herefter nr. 5.

2. § 6, stk. 1, affattes således:

»Religiøse samfund, trossamfund, en sammenslutning af trossamfund eller en organisation, som er oprettet af et eller flere trossamfund eller en kreds af trossamfundsmedlemmer, kan uden yderligere betingelser godkendes både efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3, når kravet til gudsdyrkelse i stk. 2, betingelserne i § 1, 1. pkt., og § 1, nr. 4, samt kravene til vedtægterne i § 5 er opfyldt.«

3. § 6, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Antallet af myndige medlemmer af et religiøst samfund m.v., jf. stk. 1, skal mindst udgøre 50.«

4. I § 6 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Betingelserne i stk. 2 gælder dog ikke for trossamfund, som er registrerede som anerkendte efter lov om trossamfund uden for folkekirken eller efter tilsvarende regler i et andet EU/EØS-land og for menigheder, forsamlinger og kredse m.v., som er anerkendt som en del af denne anerkendelse af et trossamfund.«

5. § 7, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) Dokumentation for at betingelserne i § 1, nr. 2-4, vil kunne opfyldes.«

6. I § 8, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »antallet af gavegivere efter § 1, nr. 2 og 3,«: »oplysninger om udenlandsk donation efter § 1, nr. 4,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

SKAT, den 18. december 2017

Merete Agergaard

/ Mette Tronborg Petersen