Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32004R0785
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Generelt
Kapitel 3 Før flyvning
Kapitel 4 Under flyvning
Kapitel 5 Særlige bestemmelser for droner, der anvendes i forbindelse med redningsberedskabet
Kapitel 6 Modelflyvepladser med tilhørende luftrum
Kapitel 7 Dispensation
Kapitel 8 Klageadgang
Kapitel 9 Straf og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område1)

I medfør af § 126 b, stk. 3 og 4, § 126 c, stk. 3-5, § 126 d, stk. 4 og 5, § 126 f, stk. 2, § 126 h, § 126 i, stk. 1, og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017, og efter forhandling med justitsministeren og forsvarsministeren fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 6, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 453 af 11. maj 2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om flyvning med mindre droner uden for bymæssigt område.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Anerkendt modelflyveorganisation: En organisation, som har til formål at drive flyvning med modelluftfartøjer på amatørbasis efter et reglement godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

2) Autonom flyvning: Flyvning, hvor dronen helt eller delvist flyver selvstændigt uden mulighed for indgriben eller påvirkning fra droneføreren.

3) BVLOS: Beyond Visual Line of Sight, uden for droneførerens synsvidde.

4) Bymæssigt område: Et område, der i væsentlig grad bruges til beboelse, erhverv eller rekreative formål, eksempelvis sportshaller, sommerhusområder, beboede campingpladser og bebyggede industri- og havneområder. Parker, strande eller andre rekreative områder, der ligger inden for, integreret med eller i umiddelbar tilknytning til bymæssigt område, betragtes også som bymæssigt område, da disse typisk har kort afstand til befærdede veje og bygninger og befærdes af mange mennesker.

5) Drone: Et ubemandet luftfartøj, dvs. et luftfartøj, som ikke har en fører ombord. Droner inddeles i følgende typer: I) Fastvinget og svævefly, II) Helikopter og multirotor, III) Luftskib og ballon, IV) Kombineret fastvinget og rotor og V) Speciel klasse.

6) Dronebevis: Et af droneføreren opnået bevis for at kunne udføre flyvninger med mindre droner i bymæssigt område, jf. § 7 i bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område (bydronebekendtgørelsen).

7) Dronefører: En person, som styrer eller igangsætter en flyvning med droner.

8) EVLOS: Extended Visual Line of Sight, uden for droneførerens synsvidde, men inden for en observatørs synsvidde.

9) First-person-view (FPV) flyvning: Betegner en type droneoperation, hvor droneføreren navigerer dronen ved hjælp af et kamera på dronen.

10) Hastighed: Bevægelse over jorden målt i km/t.

11) Kolonne 3-virksomhed: En virksomhed, som har oplag af brand- og eksplosionsfarlige stoffer, giftige stoffer eller miljøfarlige stoffer.

12) Kontrolstation: Apparat eller system, som anvendes til at kontrollere eller styre en drone eller flere droner.

13) Luftfartshindring: Enhver konstruktion eller dele heraf, som udgør en hindring for flyvning med droner.

14) Mikrodrone: En drone med en startvægt under 250 g og med en hastighed, som ikke kan overstige 50 km/t.

15) Militær flyvestation: Flyveplads, som anvendes af forsvaret. En oversigt over danske militære flyvepladser fremgår af MIL AIP Denmark (forsvarets Aeronautical Information Publication).

16) Mindre drone: En drone med en startvægt, som ikke er over 25 kg.

17) Natflyvning: Flyvning, som foregår i tidsrummet fra solnedgang til solopgang.

18) Offshore-installation: En installation på havet, som har kontakt med havbunden og som strækker sig op over havoverfladen, herunder for eksempel boreplatforme, vindmøller og master.

19) Redningsberedskabsflyvning med droner: Redningsberedskabets udførelse af opgaver med droner, der anvendes i forbindelse med beredskabsoperationer, herunder for eksempel ved brand, eftersøgning eller overvågning af oversvømmelser. Redningsberedskabsflyvning med droner kan udføres af det offentlige redningsberedskab, virksomheder og andre, der udfører beredskabsoperationer på vegne af det offentlige redningsberedskab.

20) Standard scenarie: Godkendte retningslinjer for udførelse af en bestemt type droneoperation i forbindelse med redningsberedskabet.

21) Stormodelflyveplads: Et område, som af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen eller en anerkendt modelflyveorganisation er godkendt til flyvning med modelfly og med droner over 7 kg.

22) Synsvidde: Afstanden, hvor droneføreren under de givne forhold (f.eks. sigtbarhed) på ethvert tidspunkt under flyvningen kan se dronen uden tekniske hjælpemidler, således at alle nødvendige manøvrer kan foretages sikkert.

23) Særlig tilladelse: Tilladelse til at udføre visse flyvninger med droner efter nærmere angivne retningslinjer. En særlig tilladelse kan udstedes til en eller flere bestemte flyvninger eller være en generel tilladelse af længerevarende gyldighed.

24) Særligt følsomme naturområder: Områder, der fremgår af BL 7-15, Bestemmelser om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark.

25) Tilskuer: Skal i denne bekendtgørelse forstås som en person, der har besluttet at overvære en begivenhed i forbindelse med flyvning med droner.

26) VLOS: Visual Line of Sight, inden for droneførerens synsvidde.

Kapitel 2

Generelt

§ 3. Flyvning med mindre droner uden for bymæssigt område skal udføres på en sådan måde, at andres liv og ejendom ikke udsættes for fare eller anden unødig ulempe, ligesom der skal tages særligt hensyn til dyreliv og dyrehold, jf. lov om luftfart § 126 c, stk. 1.

Stk. 2. Flyvning med droner, jf. stk. 1, skal i øvrigt ske i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse og lov om luftfart kapitel 9 a om regulering af mindre droner.

Stk. 3. Det er droneførerens ansvar at sikre, at kravene i stk. 1 og 2 er opfyldt.

Stk. 4. Droneførere, der har opnået dronebevis i henhold til bydronebekendtgørelsen, må udøve de beføjelser, der følger af bydronebekendtgørelsen ved flyvning uden for bymæssigt område, dog med følgende undtagelser:

1) Flyvehøjden må ikke overstige 100 meter over terræn, medmindre særlig tilladelse er indhentet fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. § 9, stk. 1.

2) Flyvehøjden må overstige 100 meter uden særlig tilladelse efter § 9, stk. 1, når der flyves nærmere end 25 meter horisontal afstand til en luftfartshindring, der overstiger 100 meter. Luftfartshindringen må højst overflyves med 25 meter. Ligger luftfartshindringen nærmere end 6 km fra en offentlig godkendt flyveplads eller nærmere end 8 km fra en militær flyvestation, må luftfartshindringen ikke overflyves.

Kapitel 3

Før flyvning

Registrering og identifikation

§ 4. Ejeren af en drone, som ikke er en mikrodrone, skal være registreret hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, medmindre flyvningen foregår fra en godkendt modelflyveplads og i det dertil knyttede luftrum. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tildeler droneejeren et personligt registreringsnummer, som sættes på dronen.

Stk. 2. En drone, som ikke er en mikrodrone, skal være mærket med ejerens navn og telefonnummer samt det personlige registreringsnummer, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har tildelt droneejeren, jf. stk. 1.

Forsikring

§ 5. Droner, som ikke er mikrodroner, skal være dækket af en gyldig ansvarsforsikring med en forsikringssum på 0,75 mio. SDR, jf. artikel 7 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 af den 21. april 2004.

Dronetegn og alder

§ 6. Droneføreren skal have et dronetegn udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, medmindre

1) føreren af dronen har et dronebevis, jf. § 2, nr. 6,

2) føreren af dronen er medlem af en anerkendt modelflyveorganisation, eller

3) dronen er en mikrodrone.

Stk. 2. For at opnå dronetegn efter stk. 1 skal droneføreren have bestået en test om reglerne om flyvning med droner uden for bymæssigt område. Testen kan findes på droneregler.dk.

Stk. 3. Er droneføreren under 15 år, skal den i stk. 2 nævnte test udføres og bestås sammen med dennes værge.

Stk. 4. Er droneføreren under 12 år, skal flyvning med droner, som ikke er mikrodroner, overværes af en myndig person.

§ 7. Ved flyvning med droner over 7 kg skal droneføreren være fyldt 16 år, medmindre flyvningen foregår fra en godkendt stormodelflyveplads.

Stk. 2. Flyvning med droner, der anvender jetturbinemotor til fremdrift, skal foregå fra en godkendt stormodelflyveplads.

Information om luftrum

§ 8. Droneføreren skal indhente information om eventuelle restriktioner for brugen af det luftrum, der planlægges anvendt på droneregler.dk.

Særlig tilladelse til flyvning med forhøjet risiko

§ 9. Flyvninger, der er forbundet med en forhøjet flyvesikkerhedsmæssig risiko, må ikke udføres uden særlig tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. Som flyvninger med forhøjet flyvesikkerhedsmæssig risiko anses bl.a.:

1) Flyvning uden for droneførerens synsvidde (EVLOS/BVLOS).

2) Flyvning over mennesker, som ikke er en del af operationen.

3) Flyvning ved åbne eller offentligt annoncerede arrangementer, hvor sikkerhedsafstanden på 50 meter til mennesker ikke overholdes, jf. § 13, stk. 14.

4) Indendørs flyvning i bygninger, hvor der er offentlig adgang, eller flyvning i forbindelse med indendørs arrangementer, hvor beskyttelsesbehovet er det samme som ved offentlig adgang, herunder for eksempel firmafester.

5) Flyvning i højder over 100 meter over terræn.

6) Flyvning med mere end én drone fra samme kontrolstation.

7) Autonom flyvning.

8) Flyvning, hvor nedkastning eller udspredning fra dronen finder sted.

Særlige bestemmelser for natflyvning

§ 10. Ved natflyvning skal følgende krav være opfyldt:

1) Dronen skal være udstyret med lys, som gør det muligt for droneføreren at se dronen under flyvningen, herunder hvordan dronen er orienteret i luften.

2) Start- og landingsområde skal være tilstrækkelig belyst til, at mennesker i området kan ses, og dronen kan betjenes.

Kapitel 4

Under flyvning

Overvågning af luftrum

§ 11. Det omgivende luftrum skal konstant overvåges af droneføreren, og flyvningen skal afbrydes omgående, hvis et bemandet luftfartøj nærmer sig.

Vigepligt

§ 12. En drone må ikke flyve så tæt på andre droner, at der kan opstå fare for sammenstød. Droneføreren skal endvidere overholde stk. 2 og 3.

Stk. 2. En drone har højre vigepligt set i forhold til sin styrede kurs for

1) droner, der styrer modsat eller næsten modsat kurs,

2) droner, der skærer kursen i omtrent samme højde, og

3) foranliggende droner, som er ved at blive indhentet.

Stk. 3. En drone har ubetinget vigepligt set i forhold til sin styrede kurs for

1) bemandede luftfartøjer,

2) droner, der står stille i luften,

3) droner, der er i færd med at lande eller foretage sidste del af indflyvning til landing,

4) droner, der befinder sig i lavere højde, og

5) droner, der er tvunget til at lande.

Stk. 4. Stk. 2 og stk. 3, nr. 2-5, kan fraviges, såfremt de involverede droneførere har aftalt dette inden flyvningen.

Flyvehøjder, afstandskrav og tilladelser

§ 13. Flyvehøjden må ikke overstige 100 meter over terræn, medmindre særlig tilladelse er indhentet fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter § 9, stk. 1.

Stk. 2. Dronen skal under hele flyvningen være inden for droneførerens synsvidde. FPV-flyvning må dog foregå efter retningslinjer godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 3. Flyvning med droner over beboelsesejendomme og dertil hørende arealer, som er afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende, må ikke finde sted uden ejers eller beboers samtykke, medmindre flyvningen sker som led i udførelse af arbejde eller virksomhed, som efter anden lovgivning giver adgang til ejendommen.

Stk. 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i særlige tilfælde give tilladelse til flyvning med droner over de i stk. 3 nævnte beboelsesejendomme og dertil hørende arealer.

Stk. 5. Flyvning med droner, som ikke er mikrodroner, må ikke finde sted nærmere end 50 meter horisontal afstand fra bygninger, som anvendes til beboelse, erhverv, rekreative formål og dyrehold, medmindre der forinden er indhentet samtykke fra ejeren eller beboeren af den pågældende bygning.

Stk. 6. Medmindre der forinden er indhentet tilladelse fra den ansvarlige infrastrukturforvalter, må flyvning med droner, som ikke er mikrodroner, ikke finde sted nærmere end 150 meter horisontal afstand fra

1) jernbaner,

2) offentlige veje, hvor fartgrænsen er 70 km/t eller derover, og

3) øvrige offentlige veje, når der forekommer trafik.

Stk. 7. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i særlige tilfælde give tilladelse til flyvning med droner tættere på de i stk. 5 og stk. 6 nævnte bygninger, jernbaner og veje.

Stk. 8. Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere end 2 km horisontal afstand fra en lægehelikopterflyveplads (HEMS). Lægehelikopterflyvepladserne fremgår af droneluftrum.dk.

Stk. 9. Flyvning med droner må endvidere ikke finde sted nærmere end 5 km horisontal afstand fra en bane på en offentlig godkendt flyveplads og 8 km horisontal afstand fra en bane på en militær flyvestation.

Stk. 10. Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere end 150 meter horisontal afstand fra kongehusets residenser, ambassader, kolonne 3-virksomheder, politiets ejendomme, kriminalforsorgens institutioner og militære installationer, medmindre der forinden er indhentet samtykke fra den ansvarlige myndighed, ejeren eller forvalteren af den pågældende ejendom eller område.

Stk. 11. Flyvning med droner, som ikke er mikrodroner, må ikke finde sted nærmere end 50 meter fra bemandede skibe og både, medmindre der forinden er indhentet tilladelse fra fartøjschefen. Flyvning med droner, som ikke er mikrodroner, må endvidere ikke finde sted nærmere end 50 meter fra offshore-installationer, medmindre der forinden er indhentet tilladelse fra ejeren.

Stk. 12. Flyvning med droner nærmere end 150 meter horisontal afstand fra uheldssteder, hvor politi og øvrige beredskabsmyndigheder arbejder, eller flyvning i strid med disse myndigheders særlige fastsatte restriktioner herfor, må ikke finde sted.

Stk. 13. Flyvning med droner over særligt følsomme naturområder i højder lavere end 300 meter over terræn må kun finde sted ved udførelse af nødvendige opgaver i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse m.m. af anlæg, ejendomme, skovbrug, landbrug og dyrehold m.v., medmindre der er indhentet tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 14. Flyvning med droner, som ikke er mikrodroner, må ikke finde sted nærmere end 50 meter horisontal afstand fra andre mennesker, medmindre disse er deltagere i eller tilskuere til flyvningen.

Stk. 15. Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere end 5 meter fra strømførende luftledninger, medmindre der forinden er indhentet tilladelse fra den ansvarlige infrastrukturforvalter.

Kapitel 5

Særlige bestemmelser for droner, der anvendes i forbindelse med redningsberedskabet

§ 14. Ved redningsberedskabsflyvning med droner kan bestemmelserne i denne bekendtgørelse fraviges, hvis flyvningen foregår i henhold til et standard scenarie, der er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. stk. 2. Godkendte standard scenarier offentliggøres på droneregler.dk, og kan anvendes af droneoperatører, der udfører redningsberedskabsflyvning med droner.

Stk. 2. Et nyt standard scenarie sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til godkendelse inden flyvningen påbegyndes. Et standard scenarie skal indeholde

1) en beskrivelse af operationstypen,

2) retningslinjer for hvordan droneoperationen vil blive udført,

3) en risikovurdering, og

4) en beskrivelse af de operationelle begrænsninger ved den pågældende operationstype.

Stk. 3. Ved anvendelse af et allerede godkendt standard scenarie, skal droneoperatøren erklære overfor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at denne vil anvende et bestemt godkendt standard scenarie samt at betingelserne, som fremgår af standard scenariet, er opfyldt. Udgør droneoperationen en særlig høj risiko, skal droneoperatøren ligeledes godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det fremgår af standard scenariet, der planlægges anvendt, om droneoperatøren skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Kapitel 6

Modelflyvepladser med tilhørende luftrum

§ 15. En modelflyveplads skal være godkendt af en organisation, der er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Denne organisation skal have til formål at drive flyvning med droner på amatørbasis og i overensstemmelse med et reglement, der er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Flyvning med droner på en modelflyveplads skal i øvrigt ske i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse af en modelflyveplads skal indeholde et kort over området samt en beskrivelse af modelflyvepladsen og det tilhørende luftrum.

Stk. 3. Til modelflyvepladsen skal være knyttet et luftrum, der dækker et areal på mindst 100 x 300 meter. Det tilknyttede luftrum kan i særlige tilfælde være mindre end 100 x 300 meter, såfremt dette er godkendt af den i stk. 1 nævnte organisation.

Stk. 4. Ejerens tilladelse til at benytte pladsen som modeflyveplads skal foreligge. Endvidere skal ejeren af det område, der dækkes af modelflyvepladsens tilhørende luftrum, være underrettet om aktiviteterne.

Stk. 5. Ved flyvning med droner over 7 kg eller droner, som anvender jetturbinemotor til fremdrift, skal flyvepladsen være godkendt som en stormodelflyveplads af den i stk. 1 nævnte organisation. Til stormodelflyvepladsen skal være knyttet et luftrum, der dækker et areal på mindst 200 x 400 meter. Det tilknyttede luftrum kan i særlige tilfælde være mindre end 200 x 400 meter, såfremt dette er godkendt af den i stk. 1 nævnte organisation.

Kapitel 7

Dispensation

§ 16. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser, herunder internationale bestemmelser på området.

Kapitel 8

Klageadgang

§ 17. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Afgørelser truffet af andre offentlige myndigheder efter denne bekendtgørelse og efter § 15 i denne bekendtgørelse kan påklages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

Kapitel 9

Straf og ikrafttræden

Straf

§ 18. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3, 4 og 5, § 6, stk. 1 og 4, §§ 7 og 8, § 9, stk. 1, §§ 10 og 11, § 12, stk. 1-3, § 13, stk. 1-3, stk. 5-6 og stk. 8-15, § 14, stk. 1 og 3 og § 15, stk. 1, 4 og 5, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter § 149, stk. 17, i lov om luftfart.

§ 19. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. lov om luftfart § 149, stk. 14.

Ikrafttræden

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 788 af 14. juni 2017 om flyvning med droner uden for bymæssigt område ophæves.

§ 21. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 24. november 2017

Carsten Falk Hansen

/ Michael Dela

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2004/785/EF af den 21. april 2004 med senere ændringer om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører, EU-Tidende 2004, nr. L 138, s. 1. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.