Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 23. november 2017

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov

(Anvendelsesområde i forhold til tjenstgørende militært personel m.v.)

[af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 4. oktober 2017 og var til 1. behandling den 12. oktober 2017. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Forsvarsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og forsvarsministeren sendte den 19. juli 2017 dette udkast til udvalget, jf. (folketingsåret 2016-17) FOU alm. del – bilag 102. Den 5. oktober 2017 sendte forsvarsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 1 spørgsmål til forsvarsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger

Et flertal i udvalget (udvalget undtagen IA) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (IA) vil stemme hverken for eller imod lovforslaget.

Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Marie Krarup (DF) Søren Espersen (DF) Jan Erik Messmann (DF) Jeppe Jakobsen (DF) Henrik Brodersen (DF) Susanne Eilersen (DF) Peter Juel Jensen (V) Jakob Ellemann-Jensen (V) Marcus Knuth (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Michael Aastrup Jensen (V) Villum Christensen (LA) Carsten Bach (LA) Rasmus Jarlov (KF) fmd. Annette Lind (S) Bjarne Laustsen (S) Henrik Dam Kristensen (S) Jan Johansen (S) nfmd. Jesper Petersen (S) Simon Kollerup (S) Trine Bramsen (S) Nick Hækkerup (S) Eva Flyvholm (EL) Nikolaj Villumsen (EL) Rasmus Nordqvist (ALT) Martin Lidegaard (RV) Holger K. Nielsen (SF) Aaja Chemnitz Larsen (IA)

Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 36

Bilagsnr.
Titel
1
Høringssvar og høringsnotat fra forsvarsministeren
2
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 36

Spm.nr.
Titel
1
Spm., om lovændringerne vil medføre større tvivl om retsgrundlaget og et uensartet retsgrundlag for militært og civilt ansatte, til forsvarsministeren, og ministerens svar herpå