Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Ændringer i Lov Nr. 93 af 20. Marts 1940 om Udbetaling af Hædersgaver til danske Sømænd og Fiskere og deres efterladte.1)  

 

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:

I lov Nr. 93 af 20. Marts 1940 om Udbetaling af Hædersgaver til danske Sømænd og Fiskere og deres efterladte foretages følgende Ændringer:

1) § 1, 3die Stk., udgaar.

2) Til § 4 føjes som nyt 2det Stk.:

"Foranstaaende Regler finder tilsvarende Anvendelse paa de ved aarlige Finanslove bevilgede Understøttelser i Anledning af Ulykkestilfælde paa Søen som Følge af Krigsbegivenheder under Verdenskrigen 1914-18".

Denne Lov træder i Kraft straks.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Sorgenfri Slot, den 9. august 1945

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Christian R.
(L. S.)

/V. Fibiger.

Officielle noter

1) Udfærdiget gennem Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. Se Rigsdagstidenden for 1945: Folket. Tid. Sp. 862, 962, 972, 995; Landst. Tid. Sp. 639, 640, 642; Till. A. Sp. 943; Till. C. Sp. 903, 911.