Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Uddannelsens formål og struktur m.v.
Kapitel 2 Adgang og optag
Kapitel 3 Uddannelsens indhold
Kapitel 4 Eksamen
Kapitel 5 Studieordning
Kapitel 6 Andre regler
Kapitel 7 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen i konferencetolkning

I medfør af § 8, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, som ændret ved lov nr. 411 af 11. maj 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 8, nr. 7-11, 13 og 16 i bekendtgørelse nr. 847 af 23. juni 2017 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse:

Kapitel 1

Uddannelsens formål og struktur m.v.

§ 1. Formålet med uddannelsen i konferencetolkning er at uddanne konferencetolke, der er kvalificerede til at varetage højt specialiserede tolkeopgaver på højeste professionelle niveau, især i EU’s institutioner men også i forbindelse med den danske stats og dansk erhvervslivs øvrige internationale aktiviteter. Formålet er desuden at kvalificere de studerende til at reflektere kritisk over tolkefagets teorier, metoder og praksis, til at bidrage til fagets videreudvikling samt til at rådgive om tolkning.

Stk. 2. Uddannelsen skal sætte de studerende i stand til

1) konsekutivt og simultant fra udgangssprog til målsprog at formidle indholdet af et mundtligt forlæg af indholdsmæssigt krævende art under overholdelse af målsprogets normer (af grammatisk, idiomatisk, stilistisk, terminologisk og udtalemæssig karakter) samt under udvisning af tolkeadfærd, der er tilpasset kommunikationssituationen, og som er i overensstemmelse med tolkeetiske normer og professionelle standarder,

2) at gøre brug af støtteteknikker såsom notatteknik, præsentationsteknik og tolkestrategier,

3) systematisk at indhente og bearbejde information med henblik på forberedelse af specifikke tolkeopgaver og generel faglig udvikling,

4) at organisere praktisk tolkearbejde, og

5) at reflektere over, kritisk vurdere, diskutere og formidle den videnskabelige og faglige viden om tolkning og tilgrænsende fagområder, de tilegner sig under uddannelsen.

Stk. 3. Uddannelsen gennemføres på et niveau, der svarer til en kandidatuddannelse. Særligt for uddannelsen gælder det, at færdighedsdisciplinerne er baseret på højt specialiseret viden om færdighedsdisciplinernes praksis, anvendt teori og metode, jf. § 9.

Stk. 4. Uddannelsen udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb.

§ 2. Uddannelsen er en erhvervsrettet videregående uddannelse, der udbydes af Aarhus Universitet efter bestemmelserne om deltidsuddannelse, jf. universitetsloven.

Stk. 2. Uddannelsen er normeret til 60 ECTS-point, der svarer til 1 års heltidsstudier.

Stk. 3. Uddannelsen tilrettelægges som heltidsundervisning inden for en tidsramme på op til 1 år, men kan tillige tilrettelægges som deltidsundervisning inden for en tidsramme på indtil 3 år. Universitetet fastsætter nærmere regler herom i studieordningen.

§ 3. Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen Master i Konferencetolkning. På engelsk: Master in Conference Interpreting, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Når institutionen har opnået medlemskab af Konsortiet for European Masters in Conference Interpreting (EMCI), giver uddannelsen ret til at anvende betegnelsen Europæisk Master i Konferencetolkning. På engelsk: European Master in Conference Interpreting.

§ 4. Universitetet bestemmer selv, hvor mange studerende det vil optage, medmindre Styrelsen for Forskning og Uddannelse fastsætter et årligt maksimumstal for optagelseskapaciteten.

Kapitel 2

Adgang og optag

§ 5. Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har bestået en adgangsprøve. Universitetet fastsætter i studieordningen nærmere regler om indhold og tilrettelæggelse af adgangsprøven.

Stk. 2. Adgang til adgangsprøven har personer, der har gennemført en kandidatuddannelse eller en uddannelse på et tilsvarende niveau fra et dansk eller et udenlandsk universitet. Universitetet kan i studieordningen fastsætte, at kun bestemte kandidatuddannelser giver adgang til adgangsprøven.

Stk. 3. Universitetet kan give adgang til adgangsprøven til ansøgere, der ikke har gennemført en kandidatuddannelse efter stk. 2. Adgang til uddannelsen er betinget af, at pågældende inden studiestart har gennemført kandidatuddannelsen.

Stk. 4. Ansøgere til adgangsprøven skal besidde færdigheder i tre sprog: Modersmålet samt to fremmedsprog. Det ene af de tre sprog skal være dansk. Universitetet fastsætter i studieordningen, hvilke sprog der i øvrigt kan indgå i uddannelsen samt regler om krav til ansøgernes sprogfærdigheder.

§ 6. Universitetet kan give adgang til adgangsprøven for ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i § 5, stk. 2, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

Stk. 2. Universitetet kan i særlige tilfælde give adgang til adgangsprøven for ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i § 5, stk. 3.

§ 7. Der gennemføres kun adgangsprøver i sprog, inden for hvilke der har meldt sig et tilstrækkeligt antal ansøgere.

Stk. 2. Der oprettes kun uddannelse i sprogretninger, inden for hvilke der kan optages et tilstrækkeligt antal ansøgere.

Kapitel 3

Uddannelsens indhold

§ 8. Uddannelsen tilrettelægges som en vekselvirkning mellem forelæsnings- og øvelsesundervisning med studenteroplæg, workshops og praktisk tolkeundervisning. I uddannelsen kan der indgå gæsteforelæsninger og studieture, herunder besøg på virksomheder, i organisationer og ministerier.

§ 9. Uddannelsen omfatter undervisning i en række færdighedsdiscipliner inden for konsekutiv tolkning og simultantolkning: Konsekutiv tolkning fra første fremmedsprog til modersmålet, konsekutiv tolkning fra andet fremmedsprog til modersmålet, simultantolkning fra første fremmedsprog til modersmålet, simultantolkning fra andet fremmedsprog til modersmålet samt konsekutiv tolkning fra modersmålet til første fremmedsprog. Som teoretiske grundlags- og faglige støttediscipliner omfatter uddannelsen undervisning i tolketeori, tolkeforskning, tolkepraksis, tolkeetik og professionelle standarder, tolkestrategier, notatteknik, præsentationsteknik, informationssøgning samt undervisning, der har til formål at bibringe de studerende viden om EU og andre internationale organisationer.

Kapitel 4

Eksamen

§ 10. De teoretiske grundlags- og faglige støttediscipliner udprøves separat.

Stk. 2. Færdighedsdisciplinerne udprøves ved én samlet mundtlig prøve ved uddannelsens afslutning. Prøven består af delprøver i hver af færdighedsdisciplinerne. For at bestå prøven skal den studerende have opnået karakteren 02 eller derover i hver delprøve i samme prøveforsøg.

Stk. 3. Der afholdes omprøve 1 gang i den afsluttende eksamenstermin og 1 gang i den efterfølgende eksamenstermin. Herefter har den studerende ikke krav på at kunne indstille sig til eksamen for så vidt angår delprøverne i stk. 2, medmindre uddannelsen er oprettet, jf. § 7, stk. 2.

Stk. 4. Omprøven af færdighedsdisciplinerne omfatter alle delprøver, som hver især skal bestås ved én samlet prøve.

Stk. 5. For eksamen gælder i øvrigt:

1) Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen).

2) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen).

Kapitel 5

Studieordning

§ 11. Universitetet fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelsen i en studieordning.

Stk. 2. Studieordningen skal indeholde:

1) Uddannelsens betegnelse og den engelske oversættelse, jf. § 3.

2) Eventuel tilrettelæggelse tillige på deltid, jf. § 2, stk. 3.

3) Regler om adgangsprøven, jf. § 5, stk. 1.

4) Eventuelle krav til adgangsgivende kandidatuddannelser, jf. § 5, stk. 2.

5) Beskrivelse af hvilke sprog der indgår i uddannelsen og evt. krav til disse, jf. § 5, stk. 3.

6) Faglig profil, der beskriver

a) uddannelsens formål og

b) uddannelsens mål for læringsudbytte.

7) Beskrivelse af fagområdernes mål, indhold, omfang angivet i ECTS-point og placering i studieforløbet.

8) Eventuelle særlige krav til undervisnings- og eksamensfordringer, herunder eventuelle bundne forudsætninger i studieforløbet.

9) Regler om merit, jf. § 13.

Stk. 3. Det skal fremgå af studieordningen, hvilket studienævn og hvilket censorkorps uddannelsen hører under.

Stk. 4. Udover regler fastsat i henhold til denne bekendtgørelse indeholder studieordningen regler fastsat i henhold til eksamensbekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen.

Stk. 5. Det skal af studieordningen fremgå, at universitetet, når det er begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet.

§ 12. Ved udarbejdelse af studieordning og væsentlige ændringer heraf tager universitetet en drøftelse med aftagerpanelet og relevante organisationer og indhenter udtalelse fra censorformandskabet om de forhold, der berører prøve- og eksamenssystemet, jf. eksamensbekendtgørelsen.

Stk. 2. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

Stk. 3. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf skal indeholde de fornødne overgangsordninger.

Stk. 4. Gældende studieordning skal være offentligt tilgængelig på universitetets hjemmeside.

Kapitel 6

Andre regler

§ 13. Beståede uddannelseselementer fra en tilsvarende udenlandsk uddannelse kan efter universitetets afgørelse i det enkelte tilfælde eller efter regler fastsat af universitetet træde i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne bekendtgørelse (merit). Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering.

§ 14. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan dispensere fra denne bekendtgørelse, når det er begrundet i usædvanlige forhold, medmindre andet følger af universitetslovens styrelsesbestemmelser.

§ 15. Universitetets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse af studerende, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Stk. 2. Klagen indgives til universitetet, der afgiver en udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere universitetets udtalelse inden for en frist af mindst 1 uge. Universitetet sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

§ 16. Hvis ikke andet følger af denne bekendtgørelse, gælder reglerne i bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen).

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 765 af 25. august 2003 om uddannelsen til konferencetolk ophæves.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse, den 27. november 2017

Hans Müller Pedersen

/ Anders Bau Truelsen