Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Udbetaling af Hædersgaver til danske Sømænd og Fiskere og deres efterladte.1)  

 

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:

§ 1. Omkommer en dansk Sømand eller Fisker under Tjeneste om Bord paa dansk Skib eller Fartøj som Følge af Krigsbegivenheder under Sejlads i det i Henhold til § 2 fastsatte Fartsomraade, ydes der hans Enke en livsvarig Hædersgave på 800 Kr. aarlig, medmindre Ægtefællerne levede separeret, eller Samlivet var ophævet. Efterlader han sig børn, overfor hvilke der paahviler ham Forsørgelsespligt, ydes der til hvert Barn 200 Kr. aarlig indtil Barnets fyldte 18de Aar.

Rammes en dansk Sømand eller Fisker under de i 1ste Stykke angivne Forhold af saadan Invaliditet, at hans Erhvervsevne forringes med halvdelen eller derover, ydes der ham en Hædersgave på 800 Kr. aarlig. Efter hans Død overgaar Hædersgaven til hans Enke, jfr. 1ste Stk., forsaavidt han var gift med den paagældende før Krigsulykkens Indtræden. Paahviler der ham ved Krigsulykkens Indtræden Forsørgelsespligt overfor Børn, ydes der til hvert Barn et Beløb af 200 Kr. aarlig indtil Barnets fyldte 18de Aar.

De i denne Paragrafs 2det Stk. omhandlede Hædersgaver bortfalder, forsaavidt den tilskadekomne Sømands eller Fiskers Invaliditet formindskes, saaledes at hans Erhvervsevne ikke længere er forringet med Halvdelen.

§ 2. Ministeren for Handel, Industri og Søfart fastsætter efter Forhandling med Folketingets Finansudvalg det Fartsomraade, for hvilket Bestemmelserne i § 1 finder Anvendelse. Ministeren kan med Tilslutning af Folketingets Finansudvalg ligeledes bestemme, at der i særlige Tilfælde, der ganske kan sidestilles med de i § 1 omhandlede, ydes Hædersgaver efter denne lov.

§ 3. Dersom nogen, der oppebærer en Hædersgave efter denne Lov, foretager handlinger, som efter Folkeforsikringslovens § 38, 2det Stk., Nr. 2 og 3, jfr. samme Lovs § 55, vilde udelukke den paagældende fra at oppebære Invalide- eller Aldersrente, bortfalder Hædersgaven for stedse.

§ 4. De i § 1 omhandlede Hædersgaver medregnes ikke ved Fastsættelse af Renter i Henhold til Folkeforsikringsloven eller ved Fastsættelse af Bidrag i Henhold til Forsorgslovens Kap. XV og XVI.

§ 5. Ministeren for Handel, Industri og Søfart afgør endeligt, om Betingelserne for at oppebære Hædersgave efter denne Lov er til Stede.

§ 6. De i § 1 omhandlede Hædersgaver kan ikke overdrages, pantsættes eller gøres til Genstand for Retsforfølgning.

§ 7. Ingen kan oppebære mere end een Hædersgave i Henhold til denne Lov.

§ 8. Lovens bestemmelser finder ikke Anvendelse paa Personer, der er beskæftigede om Bord i Skibe eller Fartøjer i Statens, Kommuners, Havnes eller andre offentlige Institutioners Tjeneste. Det samme gælder Personer, der er beskæftigede i Skibe eller Fartøjer, der sejler i Lystsejlads og lign.

§ 9. Ministeren for Handel, Industri og Søfart bemyndiges til at træffe de Foranstaltninger, der er fornødne til Gennemførelse af denne Lov.

§ 10. Denne lov, hvis Bestemmelser kommer til Anvendelse paa Ulykker som Følge af Krigsbegivenheder, der under § 1 i angivne Forhold er indtruffet i Tiden efter den 1. September 1939, træder i Kraft straks.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Christiansborg, den 20. marts 1940

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Christian R.
(L. S.)

/Johs. Kjærbøl

Officielle noter

1) Udfærdiget gennem Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. Se Rigsdagstidenden for 1939-1940: Folket. Tid. Sp. 1984, 2085, 2694, 2773; Landst. Tid. Sp. 955, 980, 997; Till. A. Sp. 2713; Till. B. Sp. 325; Till. C. Sp. 239, 261.