Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
32006L0123
 
32009L0128
 
32013L0055
 
Links til øvrige EU dokumenter
32012R1024
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Brugsområde og definitioner
Kapitel 2 Autorisationskrav og autorisationstyper
Kapitel 3 Krav til overdragelse af bekæmpelsesmidler
Kapitel 4 Gebyrer
Kapitel 5 Undervisning
Kapitel 6 Opfølgningskurser
Kapitel 7 Autorisation mv. af personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet uden for Danmark
Kapitel 8 Fællesbestemmelser og tilsyn mv.
Kapitel 9 Straf
Kapitel 10 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser mv.
Bilag 1 Sprøjtecertifikat og certifikat til ansatte i virksomheder, der sælger plantebeskyttelsesmidler, godkendt til professionel anvendelse, med henblik på erhvervelse af S1-autorisation
Bilag 2 Hånd- og rygsprøjtecertifikat med henblik på erhvervelse af S2-autorisation
Bilag 3 Kursus for ansatte i virksomheder, der forhandler plantebeskyttelsesmidler, godkendt til ikke-professionel anvendelse, med henblik på erhvervelse af F1-autorisation
Bilag 4 Uddannelsesemner, der skal indgå i en uddannelse i anvendelse af gas til bekæmpelse af skadedyr, jf. § 10
Bilag 5 Sprøjtecertifikat - opfølgningskursus for professionelle anvendere af plantebeskyttelsesmidler, og for ansatte i virksomheder, der sælger plantebeskyttelsesmidler til professionel brug
Bilag 6 Håndsprøjtecertifikat - opfølgningskursus
Bilag 7 Opfølgningskursus for ansatte hos forhandlere, der sælger plantebeskyttelsesmidler, godkendt til ikke-professionel brug
Bilag 8 Plantebeskyttelsesmidler, der kan købes og anvendes uden autorisation
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler1)

I medfør af § 10 a, § 38 b, stk. 1-3 og 6, § 45, stk. 1, § 47, § 55, stk. 2, § 56 og § 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 26. januar 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Brugsområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter personer og virksomheder, der i professionel sammenhæng køber, overdrager eller anvender plantebeskyttelsesmidler og gas. Bekendtgørelsen fastsætter regler om uddannelse og autorisation af personer og fastsætter krav til virksomheder om ansættelse af autoriserede personer m.v.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for køb, overdragelse, og professionel anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, herunder for virksomheder, der forhandler plantebeskyttelsesmidler, og deres ansatte.

Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder tillige for køb, overdragelse, og professionel anvendelse, af gas, jf. bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse.

§ 2. Bekendtgørelsen supplerer anden lovgivning om anvendelse af bekæmpelsesmidler.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) AUAP: Arbejdsgruppe for Uddannelser vedrørende Anvendelse af Plantebeskyttelsesmidler. En af Miljøstyrelsen nedsat teknisk arbejdsgruppe, der foruden Miljøstyrelsen består af repræsentanter for de relevante uddannelsesudvalg og et antal lærere, der repræsenterer hver af de fire brancheretninger: Landbrug, gartneri, skovbrug og anlægsgartner/greenkeeper.

2) Autoriseret person: En fysisk person, som er autoriseret af Miljøstyrelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse. Ved en autoriseret person forstås tillige en person, der har fået tilladelse efter § 27, stk. 5, eller § 29, eller er anmeldt efter § 30.

3) Certifikat: Dokumentation for gennemførelse af en uddannelse vedrørende plantebeskyttelsesmidler, f.eks. en uddannelse, der leder til erhvervelse af sprøjtecertifikat.

4) Gas: Et bekæmpelsesmiddel, hvor det aktive stof forekommer i luftform ved normalt atmosfærisk tryk og temperatur, uanset i hvilken formulering stoffet foreligger inden anvendelsen, og som er godkendt efter plantebeskyttelsesmiddelforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF, eller biocidforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter.

5) Hånd- og rygsprøjte: Sprøjte med et tankvolumen på højst 25 liter, der er konstrueret til under brugen at blive båret i hånden, på ryggen, på skulderen, eller til at blive transporteret på hjul, og som er konstrueret til højst at kunne skabe et tryk i tanken på otte bar.

6) Køb: Køb mod betaling eller blot afgivelse af bestilling til forhandler af plantebeskyttelsesmidler om indkøb af disse.

7) MAB: Miljøstyrelsens Autorisationssystem til anvendelse af Bekæmpelsesmidler. IT-system, der omfatter enhver, der bliver autoriseret til at købe, overdrage eller professionelt anvende plantebeskyttelsesmidler og visse andre bekæmpelsesmidler, jf. dog §§ 22, 25, 29 og 30. Adgang til systemet sker via hjemmesiden www.borger.dk

8) Overdragelse: Enhver videregivelse af et bekæmpelsesmiddel, herunder forhandling, uanset om videregivelsen sker mod betaling.

9) Plantebeskyttelsesmidler: Bekæmpelsesmidler, godkendt efter plantebeskyttelsesmiddelforordningen til professionel anvendelse, med mindre andet fremgår af denne bekendtgørelse. Denne definition omfatter ikke gas.

10) Professionel anvendelse: Enhver anvendelse af plantebeskyttelsesmidler eller gas i forbindelse med erhvervsmæssige aktiviteter, herunder statens, regionernes og kommunernes anvendelse af disse midler. Professionel anvendelse omfatter dermed også opgaver som bejdsning af udsæd og opblanding af plantebeskyttelsesmidler i dyrkningsmedier.

11) Sprøjtebevis: Uddannelsesbevis for gennemførelse af det tidligere gældende kursus af 12 timers varighed.

12) Virksomhed: En juridisk enhed som defineret i lov om det centrale virksomhedsregister.

Kapitel 2

Autorisationskrav og autorisationstyper

Autorisationskrav for professionelt køb og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og gas

§ 4. Bestemmelserne i stk. 2-9 og §§ 5-9 giver ikke autorisation til køb og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, der er omfattet af definitionen af meget giftige bekæmpelsesmidler i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen.

Stk. 2. Plantebeskyttelsesmidler, godkendt til professionel anvendelse, og gas må kun købes og anvendes af autoriserede personer, jf. dog stk. 7 og 9, og § 28, stk. 5.

Stk. 3. Miljøstyrelsen autoriserer personer, der har erhvervet et relevant kursuscertifikat eller får Miljøstyrelsens anerkendelse af relevante kompetencer, jf. stk. 5 og 6.

Stk. 4. Autorisation opnås via selvbetjening i MAB. Ved oprettelsen i MAB får den pågældende tildelt et unikt autorisationsnummer. Ved fornyelse ændres nummeret.

Stk. 5. Autorisation til anvendelse af plantebeskyttelsesmidler opnås i tilknytning til deltagelsen i kursus i

1) sprøjtecertifikat,

2) hånd- og rygsprøjtecertifikat,

3) forhandlercertifikat eller

4) opfølgende uddannelse til et af disse certifikater, jf. §§ 19 og 20.

Stk. 6. Autorisation til at anvende gas opnås ved at gennemføre et kursus som angivet i § 12 eller et opfølgende kursus som angivet i § 21.

Stk. 7. En virksomhed må kun købe plantebeskyttelsesmidler og gas, hvis der er en person beskæftiget i virksomheden, der er autoriseret til at måtte anvende den pågældende type bekæmpelsesmiddel, jf. dog § 38, stk. 4 og 5.

Stk. 8. En person, der ikke er en del af en virksomhed, må købe de typer af plantebeskyttelsesmidler eller gas, som den pågældende er autoriseret til at måtte anvende, jf. dog § 38, stk. 4.

Stk. 9. Særlige kategorier af plantebeskyttelsesmidler må købes og anvendes af personer, der ikke er autoriseret, jf. § 3, stk. 2, eller uden at en virksomhed har en autoriseret person ansat. Denne mulighed gælder kun for enkelte midler, som Miljøstyrelsen har vurderet ikke udgør en miljø- eller sundhedsmæssig risiko. Kriterierne for denne gruppe midler er anført i bilag 8. Miljøstyrelsen oplyser på sin hjemmeside om, hvilke midler der er omfattet.

Sprøjtemiddelatorisation (S-autorisation)

§ 5. En S1-autorisation giver ret til at købe, overdrage og udbringe godkendte plantebeskyttelsesmidler ved hjælp af alle sædvanlige former for udbringningsmetoder.

Stk. 2. En S1-autorisation giver tillige de rettigheder, der følger af autorisation S2, S3 og F1.

Stk. 3. En S1-autorisation opnås ved, at ansøgeren fremlægger bevis for at have bestået sprøjtecertifikatuddannelsen, jf. § 15, eller anden dokumentation for at have fyldestgørende viden om miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i et omfang, der svarer til sprøjtecertifikatuddannelsen.

Stk. 4. En S1-autorisation er gyldig i fire år fra den dato, uddannelsescertifikatet, jf. stk. 1, er erhvervet. Hvis autorisationen er opnået på baggrund af anden fyldestgørende viden, gælder den i fire år fra udstedelsestidspunktet. Autorisationen kan fornys eller generhverves for en ny fireårig periode ved gennemførelse af et opfølgningskursus til uddannelsen, jf. § 19, stk. 1.

§ 6. En S2-autorisation giver ret til at købe og udbringe godkendte plantebeskyttelsesmidler med hånd- eller rygsprøjte, og til at udbringe alle former for granulater via granulatspredere eller med hånden samt til påsmøring af midler, herunder til ukrudtsbekæmpelse, eller som repellenter.

Stk. 2. En S2-autorisation giver tillige de rettigheder, der følger af autorisation F1.

Stk. 3. En S2-autorisation opnås ved, at ansøgeren fremlægger bevis for at have bestået prøve på kurset Hånd- og Rygsprøjtecertifikat, jf. § 16, eller anden dokumentation for at have fyldestgørende viden om miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler udbragt med hånd- og rygsprøjte. Endvidere kan erhvervelse af en S2-autorisation ske på baggrund af et sprøjtebevis.

Stk. 4. En S2-autorisation er gyldig i fire år fra den dato, uddannelsescertifikatet, jf. stk. 3, er erhvervet. Hvis autorisationen er opnået på baggrund af anden fyldestgørende viden, gælder den i fire år fra udstedelsestidspunktet. Autorisationen kan fornys eller generhverves for en ny fireårig periode ved gennemførelse af et opfølgningskursus til uddannelsen, jf. § 19, stk. 2.

§ 7. S3-autorisation giver adgang til at købe alle plantebeskyttelsesmidler, og til at anvende plantebeskyttelsesmidler, der er godkendt til bejdsning af udsæd.

Stk. 2. En S3-autorisation opnås ved at ansøgeren forelægger dokumentation for at have fyldestgørende viden om miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler ved bejdsning.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan anerkende et kursus vedrørende bejdsning af udsæd, når kurset efter styrelsens vurdering giver deltagerne de nødvendige kvalifikationer, jf. stk. 2.

Stk. 4. En S3-autorisation er gyldig i højst fire år fra udstedelsen. Autorisationen kan herefter fornys eller generhverves for en ny periode på op til fire år. Miljøstyrelsen oplyser om betingelserne for fornyelse og kan som en betingelse for fornyelse forlange, at den autoriserede person gennemgår et kursus eller et opfølgningskursus.

Stk. 5. Miljøstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside de kurser, som styrelsen har anerkendt og som er til rådighed for personer, der ønsker at erhverve en autorisation.

Forhandlerautorisation (F-autorisation) til overdragelse af plantebeskyttelsesmidler, godkendt til ikke-professionel anvendelse

§ 8. En F1-autorisation meddeles ved at fremlægge forhandlercertifikat, erhvervet på baggrund af uddannelse om plantebeskyttelsesmidler, godkendt til ikke-professionel anvendelse, jf. § 17, eller anden dokumentation for fyldestgørende viden om miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler godkendt til ikke-professionel brug.

Stk. 2. En F1-autorisation er gyldig i højst fire år fra den dato, hvor uddannelsescertifikatet er erhvervet. Hvis autorisationen er opnået på baggrund af anden fyldestgørende viden, gælder denne i fire år fra udstedelsestidspunktet. En autorisation kan fornys for en fireårig periode efter gennemførelse af et opfølgningskursus, jf. § 19, stk. 3.

Gasautorisation (G-autorisation)

§ 9. Miljøstyrelsen autoriserer personer, der har deltaget i et gasningskursus, som er foranstaltet eller anerkendt af Miljøstyrelsen, eller som opfylder betingelserne i kapitel 4.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan begrænse autorisationen til at omfatte bestemte gastyper eller bekæmpelse af bestemte skadedyr.

Stk. 3. Autorisationen udstedes med en gyldighed på højst fem år. Autorisationen kan fornys efter reglerne i § 21.

Stk. 4. Miljøstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde meddele autorisation, selv om ansøger ikke har gennemgået et kursus, jf. stk. 1. Den pågældende skal på anden måde godtgøre kendskab til forsvarlig anvendelse af bekæmpelsesmidler til gasning af de relevante skadedyr og under de relevante forhold.

Stk. 5. G1-autorisation giver adgang til at købe, overdrage og anvende gasningsmidler til at bekæmpe muldvarpe og mosegrise udendørs.

Stk. 6. G2-autorisation giver adgang til at købe, overdrage og anvende gasningsmidler til at bekæmpe skadedyr i lagre af korn, frø eller lignende.

Stk. 7. G3-autorisation giver adgang til at købe, overdrage og anvende gasningsmidler til at bekæmpe rotter udendørs. Denne autorisation meddeles kun til en person, der er autoriseret som rottebekæmper, jf. bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Stk. 8. G4-autorisation giver adgang til at købe, overdrage og anvende gasningsmidler til at bekæmpe kaniner udendørs.

Personer under uddannelse

§ 10. Elever, der som led i deres uddannelse anvender plantebeskyttelsesmidler under en arbejdsgivers instruktion eller under instruktion på et uddannelsessted, er undtaget fra reglerne om autorisation.

Stk. 2. Elever uden relevant autorisation må kun anvende plantebeskyttelsesmidler under instruktion af en person, der er i besiddelse af en gyldig, relevant autorisation, et gyldigt sprøjtecertifikat eller et hånd- og rygsprøjtecertifikat.

Kapitel 3

Krav til overdragelse af bekæmpelsesmidler

Overdragelse af plantebeskyttelsesmidler

§ 11. Overdragelse af plantebeskyttelsesmidler, godkendt til ikke-professionel anvendelse, må kun ske fra virksomheder med mindst en ansat, der har erhvervet en F1-autorisation, en S1-autorisation eller en S2-autorisation.

Stk. 2. Overdragelse af plantebeskyttelsesmidler, godkendt til professionel anvendelse, må kun ske fra virksomheder med mindst en ansat, der har erhvervet en S1-autorisation.

Stk. 3. Overdragelse af plantebeskyttelsesmidler til andre forhandlerled og til den, der anvender plantebeskyttelsesmidler, må alene ske i virksomheder, der har mindst en ansat med den relevante autorisation.

Stk. 4. Ved overdragelse af plantebeskyttelsesmidler til en professionel slutbruger skal køberens autorisationsnummer kontrolleres af forhandleren, medmindre etiketten på det pågældende plantebeskyttelsesmiddel angiver, at en autorisation ikke er påkrævet. Hvis slutbrugeren er en virksomhed med en autoriseret ansat, kontrollere personens autorisationsnummer. Forhandleren skal kunne dokumentere, at kontrollen af køberens autorisationsnummer er foretaget. Oplysninger om autoriserede personer findes i MAB. For personer, der er omfattet af § 27, stk. 5, § 29 eller § 30, gælder kontrollen den pågældendes tilladelse til eller Miljøstyrelsens kvittering for anmeldelse af at foretage bekæmpelse af skadedyr eller desinfektion.

Stk. 5. Den i stk. 1-3 nævnte ansatte autoriserede person skal være til stede i virksomhedens åbningstid til kundeinformation mv

Overdragelse af gas

§ 12. Gas til skadedyrsbekæmpelse må kun overdrages af virksomheder, der har en medarbejder ansat med en G1-, G2-, G3- eller G4-autorisation. Denne medarbejder skal være til stede i virksomhedens åbningstid til kundeinformation mv.

Stk. 2. En virksomhed, der må overdrage gas, skal i forbindelse med overdragelsen kontrollere køberens autorisationsnummer. Forhandleren skal kunne dokumentere, at kontrollen af køberens autorisationsnummer er foretaget. Oplysninger om autoriserede personer findes i MAB. Hvis køber er en autoriseret person, der er omfattet af § 27, stk. 5, § 29 eller § 30, kontrolleres tilladelsen eller Miljøstyrelsens kvittering for anmeldelse.

Kapitel 4

Gebyrer

§ 13. Ved udstedelse af en autorisation opkræver Miljøstyrelsen et gebyr, der skal dække styrelsens omkostninger til drift af autorisationsordningen.

Stk. 2. Gebyret for en S1-, S2-, S3- eller F1-autorisation er kr. 184,00, jf. dog § 38, stk. 7.

Stk. 3. Gebyret for en G1, G2, G3 eller G4-autorisation er kr. 230,00.

Stk. 4. Gebyret opkræves i forbindelse med, at autorisationen udstedes. Gebyret reguleres årligt per 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Økonomisk-Administrativ Vejledning fra Finansministeriet. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Stk. 5. Udstedelse af autorisation og autorisationsnummer samt betaling af gebyr sker via IT-autorisationssystemet MAB.

Stk. 6. Et gebyr tilbagebetales ikke, efter at autorisationen er udstedt, uanset at der ikke gøres brug af autorisationen i hele gyldighedsperioden.

Kapitel 5

Undervisning

Uddannelsesmateriale

§ 14. For alle uddannelser nævnt i §§ 15-21 gælder, at undervisningen skal tage udgangspunkt i relevant og opdateret undervisningsmateriale, der opfylder kravene til pensum. Undervisningsmaterialet skal stilles til rådighed for kursisterne, eller navn på forhandler af materialet skal oplyses til kursisterne.

Kursus til opnåelse af sprøjtecertifikat

§ 15. Sprøjtecertifikat opnås ved at bestå sprøjtecertifikatuddannelsen. Uddannelsens hovedelementer og varighed fremgår af bilag 1.

Stk. 2. Sprøjtecertifikatuddannelsen afholdes af AMU-centre, erhvervsskoler med jordbrugsafdeling, landbrugsskoler, Skovskolen eller andre tilsvarende uddannelsesinstitutioner.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte uddannelsessteder udsteder sprøjtecertifikater, når kurset eller undervisningsforløbet, omfattet af kravene i bilag 1 er gennemført, og prøven er bestået.

Stk. 4. Sprøjtecertifikatet kan enten erhverves som et led i en erhvervsuddannelse eller via et selvstændigt AMU-kursus.

Stk. 5. Et selvstændigt AMU-kursus skal afholdes inden for den erhvervsmæssige branche, hvor kursisten har sin hovedbeskæftigelse. Opfølgningskurser skal så vidt muligt gennemføres inden for den branche, hvor indehaveren af certifikatet har sin hovedbeskæftigelse.

Stk. 6. Sprøjtecertifikat og opfølgningskursus udbydes inden for følgende fire brancheretninger:

1) Landbrug

2) Skovbrug

3) Gartneri

4) Anlægsgartneri og golfbanepleje (greenkeeping).

Stk. 7. Ved skift af erhvervsmæssig hovedbeskæftigelse, som medfører skift til en anden af de nævnte fire brancheretninger, skal opfølgningskurser efter skiftet så vidt muligt gennemføres inden for den relevante nye branche.

Kursus til opnåelse af hånd- og rygsprøjtecertifikat

§ 16. Hovedelementerne i kurset til opnåelse af hånd- og rygsprøjtecertifikat samt varigheden heraf fremgår af bilag 2.

Stk. 2. Kursus til opnåelse af et hånd- og rygsprøjtecertifikat kan afholdes af AMU-centre, erhvervsskoler med jordbrugsafdeling, landbrugsskoler, Skovskolen og andre tilsvarende uddannelsesinstitutioner.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte uddannelsessteder udsteder hånd- og rygsprøjtecertifikater, når kurset eller undervisningsforløbet, omfattet af kravene i bilag 2 er gennemført, og prøven er bestået.

Kursus til opnåelse af forhandlercertifikat - overdragelse af plantebeskyttelsesmidler til ikke-professionel brug

§ 17. Hovedelementerne i kurset til overdragelse af plantebeskyttelsesmidler til ikke-professionel brug (forhandlercertifikat) samt varigheden heraf fremgår af bilag 3.

Stk. 2. Kursus til opnåelse af et forhandlercertifikat kan afholdes af AMU-centre, erhvervsskoler med jordbrugsafdeling, landbrugsskoler, Skovskolen og andre tilsvarende uddannelsesinstitutioner.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte uddannelsessteder udsteder forhandlercertifikat, når kurset eller undervisningsforløbet, omfattet af kravene i bilag 3, er gennemført.

Kursus til opnåelse af gascertifikat

§ 18. Miljøstyrelsen kan foranstalte eller anerkende et gaskursus som grundlag for autorisation efter § 9, stk. 5-8.

Stk. 2. Miljøstyrelsen fastsætter indhold og varighed af et foranstaltet gaskursus.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan anerkende et gaskursus, der opfylder de i bilag 4 nævnte emner, eller som efter styrelsens vurdering vil lade deltageren opnå tilsvarende kvalifikationer. Miljøstyrelsen kan stille nærmere betingelser for anerkendelse af et kursus, herunder om kursets varighed og om praktisk træning.

Stk. 4. En anerkendelse af et kursus gælder for fem år, men kan begrænses til et kortere tidsrum. En anerkendelse kan tilbagekaldes.

Stk. 5. Miljøstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside de gaskurser, som er til rådighed.

Kapitel 6

Opfølgningskurser

§ 19. Personer, der ønsker at forny en S1-autorisation, skal, senest når vedkommende ønsker at forny autorisationen, gennemføre det i bilag 5 beskrevne opfølgningskursus.

Stk. 2. Personer, der ønsker at forny en S2-autorisation, skal, senest når vedkommende ønsker at forny autorisationen, gennemføre det i bilag 6 beskrevne opfølgningskursus.

Stk. 3. Personer, der ønsker at forny en F1-autorisation, skal, senest når vedkommende ønsker at forny autorisationen, gennemføre det i bilag 7 beskrevne opfølgningskursus.

Stk. 4. Efter gennemførelse af det relevante opfølgningskursus, jf. stk. 1-3, kan autorisationen fornys for en periode på højst fire år.

§ 20. Et opfølgningskursus gennemføres på AMU-centre, erhvervsskoler med jordbrugsafdeling, landbrugsskoler, Skovskolen og andre tilsvarende uddannelsesinstitutioner. Kursets hovedelementer og varighed fremgår af bilag 5, 6 eller 7.

Stk. 2. De i §§ 16-18 nævnte institutioner udsteder bevis til kursisten for, at opfølgningskurset er gennemført, jf. bilag 5, 6 eller 7.

§ 21. Personer, der ønsker at forny en G1-autorisation, skal, når denne udløber, gennemføre en opfølgningstest, som fastsættes af Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Personer, der ønsker at forny en anden G-autorisation end den i stk. 1 nævnte, skal gentage det kursus, den pågældende bestod som grundlag for at meddele den oprindelige autorisation. Miljøstyrelsen kan dog tillade en anden opfølgning end gentagelse af det oprindelige kursus.

Stk. 3. Ved gennemførelse af det relevante opfølgningskursus, jf. stk. 1 og 2, fornys autorisationen for en periode på fem år.

Kapitel 7

Autorisation mv. af personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet uden for Danmark

Almindelige regler om permanent etablering

§ 22. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU- eller EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, der agter at etablere sig erhvervsmæssigt som anvender af plantebeskyttelsesmidler eller gas i Danmark, kan erhverve autorisation eller anden ligestillet tilladelse uden at have en uddannelse i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, hvis Miljøstyrelsen kan anerkende pågældende persons erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. uddannelseskravene i bilag 1-7. For skadedyrsbekæmpere gælder reglerne i §§ 22-24 kun, hvis den pågældende ikke kan opfylde kravene i § 29.

Stk. 2. Personer, der har opnået deres erhvervsmæssige kvalifikationer i andre lande end de i stk. 1 nævnte, skal gennemføre en dansk uddannelse.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan i en situation, der svarer til den i stk. 1 nævnte, meddele F1-autorisation til en person, der godtgør at have erhvervsmæssige kvalifikationer, der svarer til uddannelseskravene i bilag 2 eller 3.

Stk. 4. Personer omfattet af stk. 1 skal, inden professionel anvendelse eller forhandling af plantebeskyttelsesmidler påbegyndes første gang, indgive ansøgning om anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer til Miljøstyrelsen.

Stk. 5. Stk. 5. En ansøgning efter stk. 1 eller 2 skal ledsages af følgende dokumentation:

1) Bevis for ansøgerens nationalitet.

2) Bevis for ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer i form af

a) kopi af kursus- eller uddannelsesbeviser, som giver adgang til at udøve professionel anvendelse eller forhandling af plantebeskyttelsesmidler og gas, hvis erhvervet er lovreguleret i det pågældende land, og dokumentation vedrørende eventuel relevant erhvervserfaring, eller

b) bevis for, at ansøgeren erhvervsmæssigt har anvendt eller forhandlet plantebeskyttelsesmidler eller gas på fuldtidsbasis i et år, eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de foregående ti år, og kopi af eventuelle kursus- eller uddannelsesbeviser, hvis erhvervet eller uddannelsen ikke er lovreguleret i det pågældende land.

§ 23. Miljøstyrelsen meddeler ansøgeren bekræftelse på modtagelsen af en ansøgning efter § 22 inden en måned fra modtagelsen og oplyser ansøgeren om eventuelle manglende dokumenter.

Stk. 2. Miljøstyrelsen træffer afgørelse om anerkendelse af ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer hurtigst muligt og senest tre måneder efter forelæggelsen af den fuldt dokumenterede ansøgning, jf. § 22, stk. 4.

Stk. 3. Hvis Miljøstyrelsen kan anerkende de erhvervsmæssige kvalifikationer, kan personen opnå en autorisation.

Stk. 4. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde forlænge den i stk. 2 nævnte frist med en måned.

§ 24. Miljøstyrelsen kan som vilkår for anerkendelsen kræve, at ansøgeren gennemgår en prøvetid, der svarer til den faktiske varighed og indhold af uddannelsen, eller går op til en egnethedsprøve, når den uddannelse, som ansøgeren har fået, omfatter fag og discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af det uddannelsesbevis, som kræves i Danmark, og ikke kan opvejes af erhvervsudøverens erhvervserfaring eller af viden, færdigheder og kompetencer, der er opnået gennem livslang læring, der er formelt attesteret af et relevant organ. Prøvetiden kan kræves afsluttet med en bedømmelse. Krav til fastsatte udligningsforanstaltninger sker under anvendelse af proportionalitetsprincippet, herunder hensyntagen til ansøgers erhvervserfaring og livslange læring.

Stk. 2. Miljøstyrelsen skal give ansøgeren adgang til at vælge mellem prøvetid og egnethedsprøve.

Stk. 3. De nærmere krav til prøvetid og egnethedsprøve fastsætter Miljøstyrelsen i sin afgørelsen. Miljøstyrelsen sikrer, at ansøgeren ved valg af egnethedsprøve har mulighed for at gennemføre denne senest seks måneder efter beslutningen om egnethedsprøve.

Almindelige regler for midlertidig eller lejlighedsvis udførelse af opgaver

§ 25. Personer, der midlertidigt eller lejlighedsvis agter at anvende plantebeskyttelsesmidler eller gas erhvervsmæssigt i Danmark til andet formål end skadedyrsbekæmpelse, og hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU- eller EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, kan få tilladelse hertil efter forudgående anmeldelse til Miljøstyrelsen. For skadedyrsbekæmpere gælder reglerne i §§ 25-27 kun, hvis den pågældende ikke kan opfylde kravene i § 29.

Stk. 2. Erhvervsudøvelsen må ikke påbegyndes, før Miljøstyrelsen har kontrolleret tjenesteyderens erhvervsmæssige kvalifikationer og har truffet afgørelse på baggrund af anmeldelsen.

Stk. 3. En anmeldelse efter stk. 1 skal ledsages af følgende dokumentation:

1) Bevis for anmelderens nationalitet.

2) En attestation for, at anmelderen lovligt er etableret i et EU- eller EØS-land, eller et land, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, for i dette land erhvervsmæssigt at anvende plantebeskyttelsesmidler eller gas, og attestation for, at det på tidspunktet for anmeldelsen ikke er forbudt anmelderen at udøve dette erhverv, heller ikke midlertidigt.

3) Bevis for anmelderens erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 4 Hvis erhvervsmæssig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler eller gas ikke er lovreguleret i etableringslandet, eller uddannelsen til erhvervet ikke er lovreguleret, skal det kunne dokumenteres, at anmelderen har udøvet denne virksomhed i mindst et år i løbet af de foregående ti år forud for anmeldelsen, jf. stk. 1.

Stk. 5. En anmeldelse efter stk. 1 skal fornys en gang om året, senest et år efter indgivelsen af anmeldelsen, hvis den pågældende person fortsat ønsker midlertidigt eller lejlighedsvis at anvende plantebeskyttelsesmidler eller gas i Danmark.

Stk. 6. Ved fornyelse af anmeldelsen, jf. stk. 5, skal der indgives fornyet dokumentation, jf. stk. 3, i det omfang der er sket en væsentlig ændring i forhold til den allerede fremlagte dokumentation.

§ 26. Med henblik på at undgå alvorlig skade for tjenestemodtagerens sundhed eller sikkerhed kan Miljøstyrelsen kontrollere anmelderens erhvervsmæssige kvalifikationer, inden den pågældende første gang midlertidigt eller lejlighedsvis anvender plantebeskyttelsesmidler eller gas erhvervsmæssigt i Danmark.

Stk. 2. Hvis der er væsentlig forskel mellem anmelderens faglige kvalifikationer og den uddannelse, der kræves i Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, og denne forskel kan skade den offentlige sikkerhed eller sundhed og ikke kan opvejes af tjenesteyderens erhvervserfaring eller af viden, færdigheder og kompetencer, der er opnået gennem livslang læring, der er formelt attesteret af et relevant organ, skal den pågældende over for Miljøstyrelsen bevise, at vedkommende har erhvervet den manglende viden eller kompetence.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan kræve, at anmelderen efter stk. 2 navnlig består en egnethedsprøve. De nærmere krav til egnethedsprøven fastsættes i afgørelsen af Miljøstyrelsen.

§ 27. Inden en måned efter modtagelsen af anmeldelsen og fuldstændig dokumentation efter § 22, stk. 4, underretter Miljøstyrelsen anmelderen om, hvorvidt Miljøstyrelsen agter at foretage en forudgående kontrol af anmelderens kvalifikationer eller om resultatet af den forudgående kontrol, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I tilfælde af vanskeligheder, der kan betyde forsinkelse, meddeler Miljøstyrelsen inden en måned efter modtagelse af anmeldelse og fuldstændig dokumentation grunden til forsinkelsen, og hvornår en afgørelse kan forventes. Der skal senest to måneder efter modtagelse af den fuldstændige dokumentation, jf. § 22, stk. 4, være truffet afgørelse.

Stk. 3. Hvis Miljøstyrelsen stiller krav om, at anmelderen består en egnethedsprøve, jf. § 24, stk. 1, skal Miljøstyrelsen senest en måned efter, at der er stillet krav herom, træffe afgørelse på baggrund af den gennemførte egnethedsprøve.

Stk. 4. Hvis Miljøstyrelsen ikke har givet svar inden for de i stk. 1-3 fastsatte frister, kan anmelderen anvende plantebeskyttelsesmidler eller gas erhvervsmæssigt i Danmark midlertidigt eller lejlighedsvis, jf. dog § 25, stk. 5.

Stk. 5. I de tilfælde, hvor kontrollen af de erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. stk. 1, eller egnethedsprøven, jf. stk. 3, godtgør, at anmelderen har de nødvendige kvalifikationer, udsteder Miljøstyrelsen et dokument, der bekræfter, at anmelderen erhvervsmæssigt og midlertidigt eller lejlighedsvis kan anvende plantebeskyttelsesmidler eller gas i Danmark, og at denne lovligt kan købe plantebeskyttelsesmidler og gas her i landet, jf. dog § 25, stk. 5. I de tilfælde, hvor de erhvervsmæssige kvalifikationer er blevet bekræftet, leveres tjenesteydelsen under den danske faglige titel.

Særlige regler for skadedyrsbekæmpelse og desinfektion

§ 28. Bestemmelserne i §§ 28 og 29 gælder for skadedyrsbekæmpere og personer, der udfører desinfektion.

Stk. 2. En person, der er nævnt i stk. 1, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU- eller EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, skal opfylde kravene i § 30. Hvis den pågældende ikke kan opfylde disse krav, gælder reglerne i §§ 23-26.

§ 29. En person, der er nævnt i § 28, stk.1, som er etableret i andre EU- eller EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om adgangen til at udøve lovregulerede erhverv, og som vil udføre virksomhed på lige fod med en autoriseret person i Danmark, skal ikke opfylde kravet om autorisation på baggrund af deltagelse i et kursus, jf. § 5, stk. 3, § 6, stk. 3, og § 9, stk. 1, hvis den pågældende har erhvervserfaring gennem at have arbejdet med skadedyrsbekæmpelse eller desinfektion i:

1) tre på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, jf. dog stk. 2,

2) to på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, hvis den pågældende godtgør at have gennemgået en relevant forudgående uddannelse, der er afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende,

3) to på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, hvis den pågældende godtgør også at have udøvet virksomhed som skadedyrsbekæmper i mindst tre år som arbejdstager, jf. dog stk. 2, eller

4) tre på hinanden følgende år som arbejdstager, hvis den pågældende godtgør at have gennemgået en relevant forudgående uddannelse, der er afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende.

Stk. 2. Hvis udøvelsen af virksomhed som selvstændig eller virksomhedsleder som beskrevet i stk. 1 er ophørt, anerkender Miljøstyrelsen denne virksomhed i de i stk. 1, nr. 1 og 3, nævnte tilfælde, hvis virksomheden er ophørt ti år eller mindre forud for tidspunktet for anmeldelse til Miljøstyrelsen.

Stk. 3. En person, der er nævnt i § 28, stk. 1, og som er omfattet af § 29, stk. 1, skal med henblik på midlertidig og lejlighedsvis at levere tjenesteydelser anmelde sig efter § 30. Den pågældende har samme rettigheder og pligter som en autoriseret person.

Anmeldelse

§ 30. En person, omfattet af § 28, stk. 1, skal skriftligt anmelde til Miljøstyrelsen, at vedkommende agter at udøve virksomhed på lige fod med en autoriseret person i Danmark. Tjenesteydere som opfylder betingelser i § 29, stk.1 er fritaget for forudgående kontrol af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge dokumentation for

1) den pågældendes nationalitet,

2) at den pågældende opfylder kravene i § 29, stk. 1, og

3) at den pågældende ikke ved dom eller administrativ afgørelse er blevet frakendt retten til at udøve virksomhed som skadedyrsbekæmper.

Stk. 3. En anmeldelse efter stk. 1 skal fornys en gang om året, senest et år efter indgivelsen af anmeldelsen, hvis den pågældende person fortsat ønsker midlertidigt eller lejlighedsvis at beskæftige sig med skadedyrsbekæmpelse og desinfektion i Danmark.

Stk. 4. Ved fornyelse af anmeldelsen, jf. stk. 3, skal der indgives fornyet dokumentation, jf. stk. 2, i det omfang, der er sket en væsentlig ændring i forhold til den allerede fremlagte dokumentation.

§ 31. Miljøstyrelsen kan af de kompetente myndigheder i det medlemsland, hvor den i § 30, stk. 1, nævnte person er etableret, forlange relevante oplysninger om, at den pågældende er lovligt etableret, har udvist redelig adfærd og ikke har været idømt faglige disciplinære eller strafferetlige sanktioner. Miljøstyrelsen skal underrette de kompetente myndigheder i det medlemsland, hvor den pågældende er etableret, hvis denne ikke har udvist redelig adfærd eller er blevet idømt fagligt disciplinære eller strafferetlige sanktioner i Danmark.

§ 32. Personer, der er omfattet af bestemmelserne i §§ 22-31 skal ved anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og gas for andre oplyse den, som bekæmpelsen med plantebeskyttelsesmidler udføres for, om

1) at Miljøstyrelsen har foranstaltet eller anerkendt det kursus, som personen har gennemgået, samt kontaktoplysninger til Miljøstyrelsen eller til Erhvervs- og Vækstministeriets elektroniske kontaktpunkt (kvikskranke), jf. lov om tjenesteydelser i det indre marked,

2) de eventuelle brancheorganisationer, som den pågældende er medlem af, og

3) den pågældendes eventuelle erhvervsmæssige titel og oplysning om, i hvilket EU- eller EØS-land, tilladelsen til anvendelse af den pågældende titel er givet.

Stk. 2. Oplysningerne i stk. 1 skal gøres tilgængelige for den, som bekæmpelsen udføres for, eller meddeles denne klart og entydigt og i god tid inden indgåelse af aftale om bekæmpelse eller inden udførelse af bekæmpelse, hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale.

Stk. 3. Hvis den, som bekæmpelsen udføres for, anmoder om det, skal den, der udfører bekæmpelsen, oplyse om de reger mv., der gælder for udførelsen af erhvervet, samt om hvor reglerne kan findes.

Kapitel 8

Fællesbestemmelser og tilsyn mv.

§ 33. Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af bekendtgørelsens bestemmelser, jf. lovens bestemmelser herom.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen bistår Miljøstyrelsen med at føre tilsyn med overholdelse af bestemmelserne i kapitel 2 og 4 og har i denne forbindelse samme rettigheder og pligter som Miljøstyrelsen.

Stk. 3. Autorisationsnummeret, jf. § 4, stk. 4, skal på forlangende oplyses til tilsynsmyndigheden. For personer, omfattet af § 27, stk. 5, § 29 eller § 30, skal den pågældendes tilladelse til eller Miljøstyrelsens kvittering for anmeldelse af at foretage bekæmpelse af skadedyr eller desinfektion kunne forevises.

§ 34. Hvis den person, der ønsker at erhverve sig en autorisation, er straffet efter kemikalielovens § 59, stk. 2, eller efter bestemmelser udstedt i medfør af samme lovs § 59, stk. 4, 2. pkt., for overtrædelse af regler om plantebeskyttelsesmidler, eller efter bestemmelser, udstedt i medfør af § 110, stk. 3, 2. pkt. i miljøbeskyttelsesloven for overtrædelse af regler om sprøjteudstyr og indretning af vaskepladser mv. til plantebeskyttelsesmidler, kan Miljøstyrelsen nægte udstedelse af autorisationen.

Stk. 2. En autorisation kan nægtes udstedt i en periode på op til fem år fra det tidspunkt, hvor personen ved dom eller vedtaget bødeforelæg er straffet for overtrædelse af reglerne, jf. stk. 1.

§ 35. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse. Miljøstyrelsen kan fastsætte vilkår for en dispensation.

§ 36. Afgørelser, der træffes efter denne bekendtgørelse, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 9

Straf

§ 37. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) professionelt anvender plantebeskyttelsesmidler eller gas uden at være i besiddelse af en gyldig autorisation, jf. § 4, stk. 2, og § 38, stk. 4,

2) køber plantebeskyttelsesmidler eller gas, uden at der er mindst en ansat i virksomheden med den relevante autorisation, jf. § 4, stk. 7, og § 38, stk. 4 og 5,

3) overdrager plantebeskyttelsesmidler eller gas til en slutbruger uden at have ført den fornødne kontrol med, at slutbrugeren har den relevante autorisation hertil, jf. § 11, stk. 4 og § 12, stk. 2,

4) overdrager plantebeskyttelsesmidler til anvendere og andre forhandlerled, uden at der er mindst en ansat i virksomheden med den relevante autorisation, jf. § 11, stk. 1 og 2 og § 12, stk. 1,

5) ikke stiller en ansat med relevant autorisation til rådighed for rådgivning i åbningstiden i forbindelse med overdragelse af plantebeskyttelsesmidler, jf. § 11, stk. 5 og § 12, stk. 1,

6) undlader at sende anmeldelse til Miljøstyrelsen eller at forny en anmeldelse om midlertidig eller lejlighedsvis erhvervsmæssig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler eller gas, jf. § 25, stk. 1 og 5, og § 30, stk. 1 og 3,

7) undlader at meddele oplysninger i overensstemmelse med § 32, eller

8) tilsidesætter vilkår knyttet til en dispensation efter § 35, stk. 1.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor,

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser mv.

§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 12, stk. 4, træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af erhvervsmæssige anvendere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler ophæves.

Stk. 4. Indtil den 1. juli 2020 skal en person, der er beskæftiget med professionel anvendelse af plantebeskyttelsesmidler uden at have opnået en autorisation, jf. § 4, stk. 2, være i besiddelse af et relevant og gyldigt certifikat, jf. §§ 15, 16 og 17 og § 19 stk. 1, for at kunne købe og anvende plantebeskyttelsesmidler. Den pågældende skal tillige udfylde en erklæring, der bekræfter, at vedkommende har kendskab til og opfylder uddannelseskravet på området. Erklæringen skal foreligge, inden der første gang købes eller anvendes plantebeskyttelsesmidler.

Stk. 5. Indtil den 1. juli 2020 må en virksomhed købe plantebeskyttelsesmidler, jf. § 4, stk. 7, når der er en person beskæftiget i virksomheden, der er i besiddelse af et relevant og gyldigt certifikat, jf. §§ 15, 16 og 17 og § 19 stk. 1. Den, der skal anvende plantebeskyttelsesmidlerne, og en ansvarlig person for virksomheden skal tillige udfylde en erklæring, der bekræfter, at de har kendskab til og opfylder uddannelseskravet på området. Erklæringen skal foreligge, inden der første gang købes plantebeskyttelsesmidler.

Stk. 6. De i stk. 4 og 5 nævnte erklæringer skal på forlangende forevises kontrolmyndigheden.

Stk. 7. Første gang en S1-, S2- eller S3-autorisation erhverves, udstedes denne uden gebyr indtil den 1. juli 2020.

Stk. 8. Den i § 13, stk. 4, nævnte regulering af gebyrer finder første gang sted den 1. januar 2021.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 4. december 2017

Esben Lunde Larsen

/ Claus Torp


Bilag 1

Sprøjtecertifikat og certifikat til ansatte i virksomheder, der sælger plantebeskyttelsesmidler, godkendt til professionel anvendelse, med henblik på erhvervelse af S1-autorisation

Undervisningen skal indeholde følgende hovedelementer:

1) Relevant lovgivning om plantebeskyttelsesmidler og anvendelsen heraf.

2) Generelt kendskab til plantebeskyttelsesmidler, herunder de forskellige typer af plantebeskyttelsesmidler (herbicider, fungicider, insekticider mv.), forskellige formuleringstyper (flydende, tabletform mv.), deres virkningsmåde (fx optagelse i planter/insekter og den forventede tid det tager før midlerne virker). Kendskab til etiketter og brugsanvisninger herunder behandlingsfrist og beregning af behov for mængde aktivstof og væskemængder.

3) Alment plantekendskab: Kulturplanternes familieforhold, ukrudtsarternes biologi, plantebestemmelse, optagelse, transport og persistens af plantebeskyttelsesmidlerne i planterne, principper for ukrudtsmidlernes selektivitet, skadetærskler for ukrudt, alternativ bekæmpelse.

4) Sygdomme og skadedyr: Skadevolderens biologi, symptomer på angreb, principper for forebyggelse og bekæmpelse, alternativ bekæmpelse, skadetærskler, varsling.

5) Eksistensen af og risiciene ved ulovlige og eventuelt forfalskede plantebeskyttelsesmidler og metoder til at identificere sådanne produkter.

6) De farer og risici, der er forbundet med plantebeskyttelsesmidler, og hvordan de kan identificeres og begrænses, navnlig:

a) Risici for mennesker (sprøjteførere, beboere, andre tilstedeværende samt personer, der færdes på behandlede arealer, eller som håndterer eller spiser behandlede produkter), og hvordan faktorer, som f.eks. rygning, forværrer disse risici.

b) Symptomer på forgiftning med plantebeskyttelsesmidler, førstehjælpsforanstaltninger og faciliteter til rapportering om uheld eller formodede uheld.

c) Risici for ikke-målplanter, nyttige insekter, vilde dyr og planter, biodiversitet og miljøet i almindelighed herunder risici for udvaskning til grundvand og overfladevand.

7) Basisviden om strategier og metoder til integreret bekæmpelse af skadegørere, strategier og metoder til integrerede dyrkningsmetoder, principperne for økologisk landbrug, metoder til biologisk bekæmpelse af skadegørere, information om generelle principper og afgrødespecifikke eller sektorspecifikke retningslinjer for integreret bekæmpelse af skadegørere (IPM).

8) Indføring i sammenlignende vurdering på anvenderplan som middel til at hjælpe erhvervsmæssige anvendere med at træffe de mest hensigtsmæssige valg af de plantebeskyttelsesmidler, der har de mindste bivirkninger for menneskers sundhed, ikke-målorganismer og miljøet, blandt alle produkter, der er godkendt til behandling af en given skadegører i en given situation.

9) Foranstaltninger til at minimere risici for mennesker, ikke-målorganismer og miljøet: sikker arbejdspraksis i forbindelse med opbevaring, håndtering og blanding af plantebeskyttelsesmidler og i forbindelse med bortskaffelse af tomme emballager, andre kontaminerede materialer og overskydende koncentrerede eller fortyndede plantebeskyttelsesmidler (herunder tankblandinger); anbefalet metode til at begrænse sprøjteførerens eksponering (personlige værnemidler og andre sikkerhedsforanstaltninger samt viden om sikkerhedsdatablade).

10) Risikobaserede fremgangsmåder, der tager højde for lokale variabler i forbindelse med vandindvinding såsom klima, jordbunds- og afgrødetyper samt skrånende terræn.

11) Procedurer til klargøring af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, herunder kalibrering, og til anvendelse af udstyret med færrest mulige risici for anvenderen, andre mennesker, ikke-målarter af dyr og planter, biodiversiteten og miljøet, herunder vandressourcer.

12) Anvendelse og vedligeholdelse af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, særlige sprøjtemetoder (fx lavdosissprøjtning og afdriftsreducerende teknik) og målsætningerne med den tekniske kontrol af sprøjteudstyr i anvendelse og metoder til at forbedre sprøjtekvaliteten. Specifikke risici i forbindelse med håndholdt udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler eller rygsprøjter og de relevante risikostyringsforanstaltninger.

13) Beredskabsforanstaltninger til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet, herunder vandressourcerne, i tilfælde af udslip og kontaminering samt ekstreme vejrfænomener, der kan medføre risiko for udvaskning af plantebeskyttelsesmidler.

14) Særlig omhu i beskyttelsesområder oprettet i henhold til artikel 6 og 7 i vandrammedirektivet (2000/60/EF).

15) Journalføring ved anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i overensstemmelse med den relevante lovgivning.

Varighed: 74 timer.

Kurset kan gennemføres enten som AMU-kursus eller i forbindelse med gennemførelse af en erhvervsuddannelse. Udbydes kurset som et selvstændigt kursus (fx AMU-kursus), skal timerne være fordelt på mindst 10 kursusdage. Et sådant kursus kan dog gennemføres som 50 % selvstudium. Kurset omfatter prøveaflæggelse, og certifikatet kan kun erhverves, hvis alle tilknyttede prøver er bestået.

Personer, der mener at besidde de nødvendige kompetencer erhvervet via fx længerevarende universitetsuddannelser eller beslægtede faglige uddannelser, kan anmode uddannelsesinstitutionerne om at få mulighed for direkte prøveaflæggelse uden forudgående deltagelse i uddannelsesinstitutionernes kurser, og på tilsvarende måde er det muligt for uddannelsesstedet at vurdere, om det for enkeltpersoner er relevant at afkorte varigheden af uddannelsen på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Certifikatet erhverves, hvis prøverne bestås.

Gennemførelsen af uddannelsen, udarbejdelse af og anvendelse af opgaver, prøver mv. skal ske i henhold til Miljøstyrelsens vejledning vedrørende uddannelserne for opnåelse af sprøjtecertifikat, håndsprøjtecertifikat, forhandlercertifikat mv., udarbejdet for Miljøstyrelsen af AUAP.

Udarbejdelse af opgaver, prøver og eventuelle vejledninger for undervisningens gennemførelse i henhold til Miljøstyrelsens retningslinjer sker i et udvalg med repræsentanter for de i §§ 16-18 nævnte uddannelsesinstitutioner og Videncentret for Landbrug i samarbejde med Miljøstyrelsen.


Bilag 2

Hånd- og rygsprøjtecertifikat med henblik på erhvervelse af S2-autorisation

Undervisningen skal indeholde følgende hovedelementer:

1) Relevant lovgivning om plantebeskyttelsesmidler og om brugen heraf

2) Generelt kendskab til plantebeskyttelsesmidler, herunder de forskellige typer af plantebeskyttelsesmidler (herbicider, fungicider, insekticider mv.), forskellige formuleringstyper (flydende, tabletform mv.), deres virkningsmåde (fx optagelse i planter/insekter og den forventede tid det tager, før midlerne virker). Kendskab til etiketter og brugsanvisninger herunder behandlingsfrist og beregning af behov for mængde aktivstof og væskemængder.

3) Kemikaliekendskab, herunder kendskab til fareklasser, fare-, risiko- og sikkerhedssætninger, opbevaring samt bortskaffelse af rester og tom emballage. Kendskab til de farer og risici, der er forbundet med plantebeskyttelsesmidler, og hvordan de kan identificeres og begrænses, navnlig:

a. Risici for mennesker (sprøjteførere, beboere, andre tilstedeværende samt personer, der færdes på behandlede arealer, eller som håndterer eller spiser behandlede produkter), og hvordan faktorer, som fx rygning, forværrer disse risici.

b. Symptomer på forgiftning med plantebeskyttelsesmidler, førstehjælpsforanstaltninger og faciliteter til rapportering om uheld eller formodede uheld.

c. Risici for ikke-målplanter, nyttige insekter, vilde dyr og planter, biodiversitet og miljøet i almindelighed, herunder ricisi for udvaskning til grundvand og overfladevand.

4) Basisviden om integreret bekæmpelse af skadevoldere og om biologisk bekæmpelse af skadevoldere.

5) Indføring i sammenlignende vurdering på anvenderplan som middel til at hjælpe erhvervsmæssige anvendere med at træffe de mest hensigtsmæssige valg af de plantebeskyttelsesmidler, der har de mindste bivirkninger for menneskers sundhed, ikke-målorganismer og miljøet, blandt alle produkter, der er godkendt til behandling af en given skadegører i en given situation.

6) Procedurer til klargøring af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, herunder påfyldning, kalibrering, og til anvendelse af udstyret med færrest mulige risici for anvenderen, andre mennesker, ikke-målarter af dyr og plante, biodiversiteten og miljøet, herunder vandressourcer.

7) Anvendelse, vedligeholdelse og rengøring af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, herunder behov for regelmæssigt vedligehold og eftersyn af håndholdte sprøjter og rygsprøjter og metoder til at forbedre sprøjtekvaliteten.

8) Journalføring ved anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i overensstemmelse med den relevante lovgivning.

Kurset kan gennemføres enten som AMU-kursus eller i forbindelse med gennemførelse af en erhvervsuddannelse.

Gennemførelsen af uddannelsen, udarbejdelse af og anvendelse af opgaver, prøver mv. skal ske i henhold til Miljøstyrelsens vejledning vedrørende uddannelserne for opnåelse af sprøjtecertifikat, hånd- og rygsprøjtecertikat, forhandlercertifikat mv., udarbejdet for Miljøstyrelsen af AUAP.


Bilag 3

Kursus for ansatte i virksomheder, der forhandler plantebeskyttelsesmidler, godkendt til ikke-professionel anvendelse, med henblik på erhvervelse af F1-autorisation

Undervisningen skal indeholde følgende hovedelementer:

1) Relevant lovgivning om plantebeskyttelsesmidler og brugen heraf, herunder regler om at plantebeskyttelsesmidler skal være vurderet og godkendt af Miljøstyrelsen og ikke må importeres fra udlandet.

2) Kendskab til forebyggende foranstaltninger og alternative metoder til anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

3) Generelt kendskab til plantebeskyttelsesmidler, herunder de forskellige typer af plantebeskyttelsesmidler (herbicider, fungicider, insekticider mv.), forskellige formuleringstyper (flydende, tabletform mv.), deres virkningsmåde (fx optagelse i planter/insekter og den forventede tid det tager, før midlerne virker) og etiketter og brugsanvisninger.

4) Kendskab til de farer og risici, der er forbundet med plantebeskyttelsesmidler, og hvordan de kan identificeres og begrænses, navnlig:

a) Risici for mennesker (sprøjteførere, beboere, andre tilstedeværende samt personer, der færdes på behandlede arealer, eller som håndterer eller spiser behandlede produkter), og hvordan faktorer, som fx rygning, forværrer disse risici.

b) Symptomer på forgiftning med plantebeskyttelsesmidler og førstehjælpsforanstaltninger.

c) Risici for ikke-målplanter, nyttige insekter, vilde dyr og planter, biodiversitet og miljøet i almindelighed, herunder grundvand og overfladevand.

5) Foranstaltninger til at minimere risici for mennesker, ikke-målorganismer og miljøet, herunder: sikker opbevaring, sikker og korrekt anvendelse, håndtering og opblanding af plantebeskyttelsesmidler og korrekt og sikker bortskaffelse af tomme emballager, andre kontaminerede materialer og overskydende koncentrerede eller fortyndede plantebeskyttelsesmidler.

6) Korrekt og sikker anvendelse og vedligehold af relevant udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Særligt de specifikke risici der kan være forbundet med brug af håndholdte sprøjter eller rygsprøjter og de relevante risikostyringsforanstaltninger.

7) Indføring i sammenlignende vurdering på anvenderplan som middel til at hjælpe de private haveejere og andre ikke-erhvervsmæssige anvendere med at træffe de mest hensigtsmæssige valg af de plantebeskyttelsesmidler, der har de mindste bivirkninger for menneskers sundhed, ikke-målorganismer og miljøet, blandt alle produkter, der er godkendt til behandling af en given skadegører i en given situation.

8) Journalføring ved salg af plantebeskyttelsesmidler i overensstemmelse med den relevante lovgivning.

Varighed: Minimum 7,4 timer.

Der udstedes certifikat for gennemført kursus. Kursus omfatter ikke prøveaflæggelse eller eksamination.

Gennemførelsen af uddannelsen skal ske i henhold til Miljøstyrelsens vejledning vedrørende uddannelserne for opnåelse af sprøjtecertifikat, hånd- og rygsprøjtecertifikat mv., udarbejdet for Miljøstyrelsen af AUAP.


Bilag 4

Uddannelsesemner, der skal indgå i en uddannelse i anvendelse af gas til bekæmpelse af skadedyr, jf. § 10

Nedennævnte emner er ens for kurser, der retter sig mod bekæmpelse af skadedyr ved hjælp af gas.

Indholdet af de enkelte emner tilpasses de målorganismer, gaskurset skal give mulighed for at bekæmpe.

1. Al relevant lovgivning om gasning og om regler og vilkår for lovlig handel med, opbevaring og anvendelse af gasningsmidler – herunder også om betydningen af at følge instrukser (etiket og brugsanvisning) for de enkelte gasningsmidler og om hvorfor der stilles krav til autorisation inden anvendelse af midlerne.

2. Identifikation af målorganismerne og kendskab til deres biologi.

3. Teoretisk og praktisk undervisning i anvendelse af gasmidlerne.

4. De særlige farer og risici, der kan være forbundet med anvendelse af gas, og hvordan disse risici kan identificeres og begrænses, navnlig:

a) kemiske, fysiske og toksiske egenskaber ved den gas, der påtænkes anvendt,

b) regler og bestemmelser for brug af den aktuelle gastype,

c) risici i almindeligt forekommende arbejdssituationer, der omfatter håndtering eller anvendelse af gassen, og forebyggende beskyttelse

d) risici for mennesker (bekæmpere, beboere, andre tilstedeværende samt personer, der færdes på behandlede arealer, eller som håndterer eller spiser behandlede produkter),

e) symptomer på forgiftning, førstehjælpsforanstaltninger ved forgiftning og hjerte- eller lungeproblemer og oplysning om faciliteter til rapportering om uheld eller formodede uheld samt

f) risici for negativ effekt på ikke-målorganismer og miljøet i almindelighed.

5. Indføring i sammenlignende vurdering af gasbekæmpelsesmidler og af bekæmpelse med gas og andre bekæmpelsesmetoder (fx mekanisk, gift i fast form) med henblik på at vælge den metode, som indebærer de mindste risici for menneskers sundhed, ikke-målorganismer og miljøet generelt.

6. Foranstaltninger til at minimere risici for mennesker, ikke-målorganismer og miljøet: Sikker arbejdspraksis i forbindelse med opbevaring og håndtering af bekæmpelsesmidler til gasning og i forbindelse med bortskaffelse af tom emballage, andre forurenede materialer og overskydende mængder af bekæmpelsesmiddel.

7. Anvendelse og vedligeholdelse af udstyr til anvendelse ved gasning.

8. Beredskabsforanstaltninger til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet, i tilfælde af utilsigtet udslip af gas.

9. Journalføring ved anvendelse af gas.

10. Kurser omfatter prøve aflæggelse, og autorisation kan kun erhverves, hvis den tilknyttede prøve er bestået.


Bilag 5

Sprøjtecertifikat - opfølgningskursus for professionelle anvendere af plantebeskyttelsesmidler, og for ansatte i virksomheder, der sælger plantebeskyttelsesmidler til professionel brug

Undervisningen skal indeholde følgende hovedelementer:

1) Sprøjteteknik: Ny teknologi, dysevalg og sprøjteteknik.

2) Plantebeskyttelsesmidler: Kendskab – ajourføring.

3) Behandlingsstrategier, herunder IPM (integreret bekæmpelse af skadegørere): Udnyttelse af seneste forsknings- og forsøgsresultater, vurdering af bekæmpelsesbehov.

4) Lovgivning: Fokus på nyeste lovgivning vedrørende henholdsvis plantebeskyttelsesmidler, regulering af påvirkninger på omgivende miljø, og om arbejdsmiljø.

Varighed: Minimum 7,4 timer.

Der udstedes bevis for gennemført kursus. Kursus omfatter ikke prøveaflæggelse eller eksamination.

Gennemførelsen af uddannelsen skal ske i henhold til Miljøstyrelsens vejledning vedrørende uddannelserne for opnåelse af sprøjtecertifikat, hånd- og rygsprøjtecertifikat mv., udarbejdet for Miljøstyrelsen af AUAP.


Bilag 6

Håndsprøjtecertifikat - opfølgningskursus

Undervisningen skal indeholde følgende hovedelementer:

1) Sprøjteteknik: Ny sprøjteteknologi og vedligehold af sprøjter.

2) Plantebeskyttelsesmidler: Kendskab - ajourføring.

3) Forebyggende tiltag for at minimere anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler herunder IPM (integreret bekæmpelse af skadegørere).

4) Lovgivning: Fokus på nyeste lovgivning vedrørende henholdsvis plantebeskyttelsesmidler, regulering af påvirkninger på omgivende miljø, og om arbejdsmiljø.

Varighed: Minimum 4 timer.

Der udstedes bevis for gennemført kursus. Kursus omfatter ikke prøveaflæggelse eller eksamination.

Gennemførelsen af uddannelsen skal ske i henhold til Miljøstyrelsens vejledning vedrørende uddannelserne for opnåelse af sprøjtecertifikat, hånd- og rygsprøjtecertifikat mv., udarbejdet for Miljøstyrelsen af AUAP.


Bilag 7

Opfølgningskursus for ansatte hos forhandlere, der sælger plantebeskyttelsesmidler, godkendt til ikke-professionel brug

Undervisningen skal indeholde opdatering om nyeste viden indenfor følgende hovedelementer:

1) Lovgivning om plantebeskyttelsesmidler.

2) Forebyggende foranstaltninger og alternative metoder til anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

3) Plantebeskyttelsesmidler til anvendelse hos ikke-erhvervsmæssige anvendere og forskellen imellem de godkendte midlers miljøprofil.

4) De miljø- og sundhedsmæssige farer og risici, der er forbundet med ikke-erhvervsmæssige anvenderes anvendelse, opbevaring og bortskaffelse af plantebeskyttelsesmidler, og hvordan de kan identificeres og begrænses.

5) Den relevante lovgivning om journalføring ved salg af plantebeskyttelsesmidler.

Varighed: Minimum 4 timer.

Der udstedes bevis for gennemført kursus. Kursus omfatter ikke prøveaflæggelse eller eksamination.

Gennemførelsen af uddannelsen skal ske i henhold til Miljøstyrelsens vejledning vedrørende uddannelserne for opnåelse af sprøjtecertifikat, hånd- og rygsprøjtecertifikat mv., udarbejdet for Miljøstyrelsen af AUAP.


Bilag 8

Plantebeskyttelsesmidler, der kan købes og anvendes uden autorisation

Dette bilag omfatter:

1) Plantebeskyttelsesmidler, der er godkendt til ikke-professionel anvendelse, eller hvor der er tale om klar-til-anvendelse produkter, der forhandles som dispensere eller i en afmålt mængde på væskeform, der blot skal fortyndes i vand før brug.

2) Plantebeskyttelsesmidler, der er uproblematiske og som udelukkende indeholder et aktivstof, der enten er en naturligt forekommende, uorganisk forbindelse, en mikroorganisme eller et insektferomon.

Hvis plantebeskyttelsesmidlet er behæftet med en sundheds- eller miljøklassificering, skal midlet være i en form (fx som tabletter, vandopløselig pose) eller dispenseringsbeholder, der minimerer kontakt med selve plantebeskyttelsesmidlet.

Personen, der anvender midlet, må alene anvende de kategorier af plantebeskyttelsesmidler, der er nævnt ovenfor.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006 nr. L 376, side 36, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider, EU-Tidende 2009, nr. L 309, side 71, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (»IMI-forordningen«), EU-tidende 2013, nr. L 354, side 132