Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
32009L0128
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens område og definitioner
Kapitel 2 Overdragelse af gas
Kapitel 3 Gennemførelse af gasning
Kapitel 4 Gasning på land
Kapitel 5 Gasning på skibe
Kapitel 6 Virksomheders oplysningspligt
Kapitel 7 Tilsyn og klage
Kapitel 8 Straf
Kapitel 9 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse1)

I medfør af § 4 a, § 10 a, § 22, stk. 2, § 22 a, § 23, § 27, stk. 2, § 30, stk. 1, § 38 b, stk. 1-3 og 6, § 45, stk. 1, § 47 og § 59, stk. 4 og 5, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 26. januar 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved bekæmpelse af skadedyr ved hjælp af gas, jf. § 2, nr. 3, samt ved overdragelse af produkter til dette formål.

Stk. 2. Bekendtgørelsen supplerer reglerne om opbevaring, overdragelse, brug og besiddelse af bekæmpelsesmidler i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Autorisationsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler.

2) Autoriseret person: En fysisk person, der er autoriseret efter autorisationsbekendtgørelsen til at bruge gas til skadedyrsbekæmpelse.

3) Gas: Et bekæmpelsesmiddel, hvor det aktive stof forekommer i luftform ved normalt atmosfærisk tryk og temperatur, uanset i hvilken formulering stoffet foreligger inden anvendelsen, og som er godkendt efter plantebeskyttelsesmiddelforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF, eller biocidforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter.

4) Gasning: Bekæmpelse af skadedyr ved hjælp af gas, uanset hvordan denne gas er klassificeret.

5) Klassificeringsforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006.

6) Klassificeringsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, overdragelse og opbevaring af stoffer og blandinger.

7) Overdragelse: Enhver videregivelse af gas, uanset om denne videregivelse sker mod betaling.

Kapitel 2

Overdragelse af gas

§ 3. Gas må kun overdrages af en autoriseret person. En juridisk person kan forhandle bekæmpelsesmidler til gasning, når denne har en fysisk person med den nødvendige autorisation ansat.

Stk. 2. Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens regler om gebyrer for godkendelse af visse udsalgssteder gælder også for overdragelse af gas, bortset fra overdragelse til de i § 4, stk. 2, nævnte personer.

Kapitel 3

Gennemførelse af gasning

§ 4. Gasning må kun foretages af en autoriseret person, medmindre andet fremgår af det enkelte produkts etiket eller brugsanvisning.

Stk. 2. Den autoriserede person må i nødvendigt omfang benytte medhjælpere, der ikke er autoriseret, men den autoriserede person er ansvarlig for medhjælpernes handlinger, jf. § 6.

§ 5. Gasning skal udføres i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse, godkendelsen af midlet og den dansksprogede etiket og brugsanvisning for det pågældende produkt samt bestemmelser fastsat efter anden lovgivning til regulering af brugen, herunder transport, af gas.

Stk. 2. Gas skal opbevares i den originale emballage, indtil den skal bruges.

Stk. 3. Hvis en godkendelse af en gas eller etiketten eller brugsanvisningen til dette produkt fastsætter strengere betingelser for brugen end denne bekendtgørelse, skal disse strengere betingelser følges.

§ 6. Den autoriserede person instruerer eventuelle medhjælpere og overvåger, at arbejdet udføres i overensstemmelse med etiketten og brugsanvisningen for det pågældende produkt samt bestemmelser, fastsat efter anden lovgivning til regulering af brugen, herunder transport, af gas. Instruktionen skal omfatte vejledning i de i bilag 4, nr. 2, 3, 4 og 7 i autorisationsbekendtgørelsen angivne forhold i forbindelse med gasningen. Den autoriserede person vælger selv formen for sin instruktion.

Kapitel 4

Gasning på land

Foranstaltninger, inden gasning påbegyndes

§ 7. Inden gasning skal den autoriserede person foretage grundig afspærring af det område, hvor gasningen skal foretages, jf. dog § 8. Ved afspærringen skal opstilles skilte, der er udformet i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning. Skiltene skal indeholde de i stk. 3 angivne oplysninger. I nødvendigt omfang skal den autoriserede person tillige sørge for vagt ved adgangsveje til det område, der skal gasses.

Stk. 2. Ved gasning i lukkede rum skal den autoriserede person sørge for, at rummet er lukket tæt af mod omgivelserne, således at gas ikke kan spredes til rum, der ikke er afspærret.

Stk. 3. Det skal ved skiltning ved det afspærrede område fremgå,

1) at der foretages gasning, og hvilket middel, der bruges,

2) at det er forbundet med livsfare at passere ind i det afspærrede område,

3) hvornår gasningen påbegyndes og forventes afsluttet og

4) navn og kontaktoplysninger på den, der gennemfører gasningen.

§ 8. Gasning udendørs uden afspærring og skiltning må kun finde sted, hvis etiketten eller brugsanvisningen tillader dette, og kun, hvor den autoriserede person vurderer, at gasning kan ske uden risiko for omgivelserne.

Iværksættelse af gasning

§ 9. Gasningen må påbegyndes, når den autoriserede person personligt har sikret sig, at der ikke opholder sig uvedkommende personer eller dyr i det område, hvor gasningen gennemføres.

Foranstaltninger under og efter gasning

§ 10. Under gasningen og efter at gasningen er afsluttet, skal skiltning, afspærring og iværksat vagttjeneste opretholdes, indtil den autoriserede person har sikret sig, at koncentrationen af gas i det gassede område ikke kan udgøre en risiko for forgiftning, jf. stk. 2.

Stk. 2. Lukkede rum, herunder containere o.l., må frigives, når

1) rummene er forsvarligt udluftet,

2) den autoriserede person har sikret sig, at der ikke kan være områder med gasophobning, og

3) den autoriserede person ved målinger har sikret sig, at koncentrationen af gas er så lav, at adgang uden personlige værnemidler er tilladt efter Arbejdstilsynets regler for adgang til områder med luftforurening.

§ 11. Den autoriserede person skal føre en journal over gennemførte gasninger.

Stk. 2. Det skal fremgå af journalen,

1) hvor gasning er blevet gennemført (ved bekæmpelse af mosegrise eller muldvarpe i marker skal afgrøden angives og marken identificeres, og ved gasning indendørs skal bygninger mv. specificeres),

2) hvornår gasning blev gennemført,

3) hvilke bekæmpelsesmidler, der har været anvendt til gasningen,

4) hvilken mængde bekæmpelsesmiddel, der har været medbragt, og hvilken mængde der har været anvendt til gasningen,

5) hvem (navn og autorisationsnummer), der har udført gasningen, og, hvor relevant, hvem der har bistået ved gasningen, herunder med afspærrings- og vagtopgaver, og

6) om der er indtruffet omstændigheder, der har givet anledning til at afbryde gasningen eller til andre særlige forholdsregler.

Stk. 3. Den autoriserede person skal anmelde til Giftlinjen, hvis der under gasningen indtræffer uheld eller andet, som bevirker, at politi, redningsberedskab eller kommunale miljøforvaltninger må tilkaldes. Anmeldelsen skal ske senest 24 timer efter, at hændelsen er indtruffet. Det skal anføres i journalen, at anmeldelse er sket.

Stk. 4. Journalen skal opbevares for de forudgående tre kalenderår. Journalen skal på forlangende forevises Miljøstyrelsen og de i stk. 3 nævnte myndigheder.

Kapitel 5

Gasning på skibe

§ 12. På skibe skal den autoriserede person i stedet for den i §§ 7-10 beskrevne fremgangsmåde gennemføre gasning i overensstemmelse med bekendtgørelse om anvendelse af pesticider i skibe.

Kapitel 6

Virksomheders oplysningspligt

§ 13. Den autoriserede person skal oplyse sine kunder om brancheorganisationer eller lignende, som vedkommende er medlem af.

Stk. 2. Hvis en kunde anmoder om det, skal den autoriserede person oplyse om lovgivningen vedrørende anvendelse af bekæmpelsesmidler og de særlige regler for gasning samt om, hvordan kunden kan blive bekendt hermed.

Stk. 3. Oplysningerne skal gøres tilgængelige, før en kontrakt indgås. Hvis der ikke indgås en skriftlig kontrakt, skal oplysningerne gøres tilgængelige før leveringen af tjenesteydelsen. Den autoriserede person bestemmer selv, hvordan og i hvilken form oplysningerne gives.

Stk. 4. En udenlandsk skadedyrsbekæmper skal endvidere oplyse sine kunder om

1) navn og adresse på det offentlige register i hjemlandet, som den pågældende er optaget i, samt den pågældendes registreringsnummer eller tilsvarende identifikation i dette register,

2) navn og adresse på hjemlandets kompetente myndighed og

3) registreringsnummeret som momspligtig virksomhed i hjemlandet.

Kapitel 7

Tilsyn og klage

§ 14. Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af bekendtgørelsens bestemmelser, jf. kemikalielovens bestemmelser herom.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen bistår Miljøstyrelsen med at føre tilsyn med overholdelse af bekendtgørelsens bestemmelser hos jordbrugere, der er blevet autoriseret til at bekæmpe skadedyr med gas.

§ 15. Miljøstyrelsens og Landbrugsstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 8

Straf

§ 16. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) foretager gasning uden at være autoriseret hertil, jf. § 4,

2) undlader at give oplysninger som nævnt i § 13,

3) overdrager midler uden at være autoriseret hertil eller uden at have en autoriseret person ansat til at foretage overdragelse, jf. § 3, stk. 1,

4) anvender midler, der ikke er godkendt til gasning, eller ikke godkendt til den målorganisme, der bekæmpes, jf. § 5, stk. 1,

5) undlader instruktion, eller giver mangelfuld instruktion af medhjælpere, eller undlader at føre opsyn med medhjælpere, jf. § 6,

6) undlader at foretage afspærring eller foretager mangelfuld afspærring, herunder afspærring under den afstand, der er foreskrevet på etiket eller i brugsanvisning, jf. § 7, stk. 1 og 2,

7) undlader skiltning eller fortager mangelfuld skiltning, jf. § 7, stk. 3,

8) undlader inden og under gasningen at kontrollere området, hvor gasningen gennemføres, jf. §§ 9 og 10,

9) ophæver afspærring uden at sikre sig, at koncentrationen af gas er så lav, at den ikke kan udgøre en risiko for forgiftning, jf. § 10, eller

10) undlader at føre journal, fører mangelfuld journal, herunder undlader anmeldelse, eller undlader at opbevare journalen, jf. § 11.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor,

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 905 af 24. juni 2016 om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse ophæves.

§ 18. Dispensationer til gasning, udstedt i medfør af bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen, bevarer deres gyldighed indtil den udløbsdato, som fremgår af dispensationen, dog ikke ud over den 30. juni 2018. Autorisation til gasning meddeles derefter efter autorisationsbekendtgørelsens regler.

Stk. 2. Den, der udfører gasning på basis af en dispensation som nævnt i stk. 1, skal overholde de i §§ 3-12 nævnte krav ved udførelsen af en gasning.

Stk. 3. Tilladelser til indkøb og anvendelse af bekæmpelsesmidler mod mosegrise og muldvarpe, udstedt før den 1. juli 2013, er gyldige til og med

1) den 30. juni 2018, hvis tilladelsen er udstedt den 1. juli 2009 eller tidligere,

2) den 30. juni 2019, hvis tilladelsen er udstedt mellem den 2. juli 2009 og den 1. juli 2010,

3) den 30. juni 2020, hvis tilladelsen er udstedt mellem den 2. juli 2010 og den 1. juli 2011,

4) den 30. juni 2021, hvis tilladelsen er udstedt mellem den 2. juli 2011 og den 1. juli 2012, eller

5) den 30. juni 2022, hvis tilladelsen er udstedt den 2. juli 2012 eller senere.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 4. december 2017

Esben Lunde Larsen

/ Claus Torp

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider, EU-Tidende 2009, nr. L 309, side 71.