Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af sundhedsloven

(Bedre lægedækning ved udvidelse af perioden for regioners drift af alment medicinske klinikker, forenklet overdragelse af ydernumre mellem læger og ændret opkrævning af gebyr for regionale sygehusenheder m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 691 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 213 c, stk. 1, indsættes efter »sundhedsmyndigheder«: », jf. dog stk. 2«.

2. I § 213 c indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Regionsrådet skal registrere regionens sygehusenheder hos centrale sundhedsmyndigheder.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

3. § 213 d affattes således:

»§ 213 d. Til dækning af styrelsens udgifter til registreringsordningen efter § 213 c, stk. 1 og 2, og tilsynet efter § 213, stk. 1 og 2, opkræver Styrelsen for Patientsikkerhed et årligt gebyr hos de behandlingssteder, der er registreret efter § 213 c, stk. 1, og et samlet årligt gebyr hos regionsrådet for regionens sygehusenheder.

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter nærmere regler om størrelsen af de i stk. 1 nævnte gebyrer og om opkrævning af gebyrerne.«

4. I § 227, stk. 2, 1. pkt., ændres »og som regionsrådet har fået overdraget, kan regionsrådet sælge til læger,« til: »kan overdrages til regionsrådet og til læger,«.

5. I § 227, stk. 5, 1. pkt., ændres »4 år« til: »6 år«.

6. I § 227, stk. 5, 2. pkt., ændres »4-årsperioden« til: »6-årsperioden«.

§ 2

I lov nr. 656 af 8. juni 2016 om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love (Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 8, stk. 3, ophæves.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 1-3, og § 2 træder i kraft den 5. december 2017.

Stk. 3. Behandlingssteder med undtagelse af regionale sygehusenheder omfattet af registreringspligten efter sundhedslovens § 213 c, stk. 1, skal lade sig registrere inden den 31. december 2017.

Stk. 4. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af regionsrådenes registreringspligt efter sundhedslovens § 213 c, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2.

Stk. 5. Regler fastsat i medfør af sundhedslovens § 213 c, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af sundhedslovens § 213 c, stk. 3.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne, men lovens § 1, nr. 1-3, kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 4. december 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Ellen Trane Nørby