Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven

(Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1267 af 12. november 2015, som ændret ved § 1 i lov nr. 1665 af 20. december 2016, § 3 i lov nr. 710 af 8. juni 2017, § 6 i lov nr. 683 af 8. juni 2017 og § 1 i lov nr. 688 af 8. juni 2017, foretages følgende ændring:

1. § 25, stk. 2, 3. pkt., ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2018 og har virkning for bindende svar, der afgives den 11. oktober 2017 eller senere.

Givet på Amalienborg, den 4. december 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Karsten Lauritzen