Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Medicinpriser og leveringsforhold m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1399 af 2. december 2015 om Medicinpriser og leveringsforhold m.v. foretages følgende ændringer:

1. § 2, nr. 2, affattes således:

»2) Leveringsevne (dvs. antal pakninger, der kan leveres ved prisperiodens start), hvis lægemidlet indgår i en tilskudsgruppe, jf. sundhedslovens § 150, med lægemidler, der har generelt eller generelt klausuleret tilskud, dog kun i forbindelse med prisanmeldelse i henhold til nr. 1.«

2. I § 4, stk. 3, ændres »§ 38, stk. 4, nr. 1 og 3« til: »§ 62, stk. 4, nr. 1 og 3«.

3. I § 7, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 63« til: »§ 6«.

4. I § 7, stk. 1, nr. 9, ændres »§ 39« til: »§ 63«.

5. § 11, stk. 1, affattes således:

»Stk. 1. Hvis alle engrosforhandlere, der skal anmelde leveringssvigt i medfør af § 10, den sidste hverdag, ekskl. lørdag, før en ny prisperiode træder i kraft, anmelder leveringssvigt for en pakning, der indgår i en tilskudsgruppe med lægemidler, der har generelt eller generelt klausuleret tilskud, medtager Lægemiddelstyrelsen ikke oplysninger om pakningen i Medicinpriser, jf. dog § 12.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 28. november 2017

Ellen Trane Nørby

/ Anna Skat Nielsen