Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til medvirken ved oplysning af sager ved Tvangsbehandlingsnævnet

I medfør af § 16 c, stk. 4, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1022 af 28. august 2017, fastsættes:

Pligt til at indsende oplysninger

§ 1. Når en sag indbringes for Tvangsbehandlingsnævnet skal den læge eller tandlæge, der har truffet beslutning om tvangsbehandling eller andre tvangsindgreb efter § 4, § 6, stk. 1 og 2, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1, § 10, stk. 1 og 6, og § 12, stk. 1-3, i lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, samlet fremsende sagens akter, herunder

1) Udskrift af tvangsprotokoller, jf. § 15, stk. 1, i lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.

2) Kopi af journalen for det pågældende behandlingsforløb.

3) En erklæring om den besluttede tvang, jf. § 16 c, stk. 1, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

4) Et udfyldt klageskema udfærdiget af Styrelsen for Patientsikkerhed.

5) Kopi af den erklæring, der er udfærdiget efter § 10, stk. 2, i lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, hvis en sådan foreligger.

Stk. 2. Klageskemaet efter stk. 1, nr. 4, benævnes i denne bekendtgørelse herefter oplysningsskemaet.

Pligt til at udfylde et oplysningsskema og udfærdige erklæring

§ 2. Oplysningsskemaet efter § 1, stk. 1, nr. 4, skal udfyldes af den læge eller tandlæge, der har truffet beslutningen.

Stk. 2. Oplysningsskemaet skal indeholde følgende oplysninger:

1) Patientens navn og personnummer.

2) Navn og adresse på behandlingsstedet, hvor beslutningen er truffet.

3) En kortfattet sammenfatning af patientens sygehistorie og oplysning om diagnose.

4) Beskrivelse af den somatiske lidelse og påtænkt eller udført tvangsbehandling og eller tvangsindgreb.

5) Begrundelse for vurderingen af, at patienten er varigt inhabil og ikke omfattet af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien.

6) Besluttende læges eller tandlæges navn og autorisationsID.

7) Hvornår og hvor tvangsbehandlingen skal foregå.

8) Begrundelse for vurderingen af, at undladelse af behandling ville føre til en forringelse af patientens helbreds- eller sundhedstilstand.

9) Begrundelse for vurderingen af, at behandlingen er nødvendig for at hindre forringelsen.

10) Begrundelse for vurderingen af, at beslutningen samlet set er den bedste løsning for patienten.

11) Hvilke tillidsskabende, motiverende og mindre indgribende tiltag, der er forsøgt.

Stk. 3. Hvis der er klaget over tvangsindgreb, skal oplysningsskemaet yderligere indeholde en begrundelse for vurderingen af, at det var nødvendigt at anvende tvangsindgrebet for at kunne gennemføre tvangsbehandlingen.

Stk. 4. Hvis tvangsbehandlingen eller tvangsindgrebet er besluttet på baggrund af et informeret samtykke fra patientens værge, nærmeste pårørende eller fremtidsfuldmægtig, skal der yderligere angives navn, relation til patienten og kontaktoplysninger på vedkommende. Det skal klart fremgå, om samtykket både vedrører behandlingen eller indgrebet, og at det foretages med tvang.

Stk. 5. Hvis tvangsbehandlingen eller tvangsindgrebet er besluttet på baggrund af tilslutning fra en anden læge eller tandlæge, skal oplysningsskemaet indeholde oplysninger om vedkommendes titel, navn, autorisationsID og ansættelsessted. Det skal klart fremgå, om tilslutningen både vedrører behandlingen eller indgrebet, og at det foretages med tvang.

Stk. 6. Hvis behandlingen gives på baggrund af tilslutning fra Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. sundhedslovens § 18, stk. 4, skal dette fremgå, sammen med angivelse af, hvem der derudover har samtykket eller givet sin tilslutning til, at behandlingen foretages med tvang.

§ 3. Lægen eller tandlægen skal udfærdige en erklæring, jf. § 16 c, stk. 1, i klage- og erstatningsloven. Erklæringen skal supplere oplysningsskemaet.

Stk. 2. Erklæringen om den besluttede tvang skal udfyldes af den læge eller tandlæge, som har truffet beslutning efter § 4, § 6, stk. 1 og 2, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1, § 10, stk. 1 og 6, og § 12, stk. 1-3, i lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Ved lægens eller tandlægens fravær påhviler pligten lægens eller tandlægens stedfortræder. Hvis tvangsindgrebet udføres på et sygehus, kan erklæringen endvidere udfyldes af en overlæge eller overtandlæge på den afdeling, hvor der er truffet endelig beslutning om tvangsbehandling eller tvangsindgreb.

Frister

§ 4. Indbringes klagen af lægen eller tandlægen efter § 17, stk. 2, i lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, har lægen eller tandlægen pligt til at indsende oplysningerne samtidig med klagen og senest 48 timer efter, at lægen eller tandlægen har modtaget anmodningen fra patienten, dennes pårørende, værge eller fremtidsfuldmægtig om, at klagen indbringes for Tvangsbehandlingsnævnet.

Stk. 2. Indbringes klagen af patienten, dennes pårørende, værge eller fremtidsfuldmægtig uden inddragelse af lægen eller tandlægen, har lægen eller tandlægen pligt til at indsende oplysningerne hurtigst muligt og senest 48 timer efter, at lægen eller tandlægen har modtaget Styrelsen for Patientsikkerheds anmodning herom, når beslutningen om tvang fortsat har gyldighed og senest 6 hverdage efter, at anmodningen er modtaget, når beslutningen om tvang ikke længere er gyldig.

Stk. 3. Den læge eller tandlæge, som har truffet beslutning efter § 4, § 6, stk. 1 og 2, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1, § 10, stk. 1 og 6, og § 12, stk. 1-3, i lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, er endvidere forpligtet til på begæring fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at indsende yderligere oplysninger hurtigst muligt og senest 48 timer efter, at anmodningen er modtaget, når beslutningen om tvang fortsat har gyldighed og senest 6 hverdage efter, at anmodningen er modtaget, når beslutningen om tvang ikke længere er gyldig.

Ikrafttræden

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Styrelsen for Patientsikkerhed, den 4. december 2017

Anne-Marie Vangsted

/ Helle Borg Larsen