Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 30. november 2017

Forslag

til

Lov om infrastruktur for alternative drivmidler1)

§ 1. Loven finder anvendelse for:

1) Offentligt tilgængelige ladestandere til elektriske køretøjer.

2) Offentligt tilgængelige tankstationer.

3) Optankningsfaciliteter til strømforsyning fra land til søfartøjer.

§ 2. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte regler om gennemførelse eller anvendelse af internationale konventioner og EU-regler om forhold vedrørende infrastruktur til transmission af alternative drivmidler.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte regler om tilsyn og kontrol med overholdelsen af forskrifter udstedt i medfør af loven.

Stk. 3. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte regler om påbud om lovliggørelse ved manglende overholdelse af forskrifter, der er udstedt i medfør af loven.

Stk. 4. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af forskrifterne.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 3. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Folketinget, den 30. november 2017

Pia Kjærsgaard

/ Erling Bonnesen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/94/EU af 22. oktober 2014 om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer, EU-Tidende 2014, nr. L 307, side 1.