Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 30. november 2017

Forslag

til

Lov om ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, SU-loven og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

(Erhvervskandidatuddannelse)

§ 1

I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, som ændret ved § 1 i lov nr. 411 af 11. maj 2016, § 1 i lov nr. 435 af 8. maj 2017, lov nr. 699 af 8. juni 2017 og § 1 i lov nr. 700 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 4 a indsættes:

»§ 4 b. Universitetet kan efter ministerens godkendelse udbyde en kandidatuddannelse efter § 4, stk. 1, nr. 2, på særlige vilkår for personer i sideløbende beskæftigelse (erhvervskandidatuddannelse).

Stk. 2. Ministeren kan bestemme, at en godkendelse efter stk. 1 bortfalder, således at yderligere optag på erhvervskandidatuddannelsen skal ophøre.

Stk. 3. Ministeren kan fastlægge maksimumsrammer for tilgangen til erhvervskandidatuddannelsen.

Stk. 4. Universitetet kan hos told- og skatteforvaltningen indhente de oplysninger om den studerende, der er nødvendige for kontrol af, om den studerende under hele uddannelsesforløbet opfylder betingelserne for optagelse på erhvervskandidatuddannelsen. Universitetet kan i denne forbindelse også indhente oplysninger via indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister. Universitetet kan i forbindelse hermed foretage samkøring i kontroløjemed af oplysninger fra egne registre med oplysninger fra told- og skatteforvaltningen.

Stk. 5. Ministeren fastsætter nærmere regler om erhvervskandidatuddannelsen, herunder om udbud og kriterier for godkendelse samt særlige vilkår for studerende.«

2. I § 8, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§§ 4«: », 4 b«.

3. I § 8, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »§ 4, stk. 1, nr. 1 og 2,«: »og § 4 b,«.

4. I § 19, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§ 4, stk. 1, nr. 1 og 2,«: »§ 4 b«.

5. I § 19, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »jf. § 4, stk. 5,«: »og § 4 b, stk. 3,«.

6. I § 26, stk. 2, indsættes efter »heltids- og deltidsuddannelse«: »og erhvervskandidatuddannelse«.

§ 2

I lov om videregående kunstneriske uddannelsesinsti-tutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 26. januar 2015, som ændret ved § 3 i lov nr. 411 af 11. maj 2016, § 3 i lov nr. 435 af 8. maj 2017 og § 6 i lov nr. 700 af 8. juni 2017, foretages følgende ændring:

1. Efter § 9 a indsættes:

»§ 9 b. Institutionen kan efter uddannelses- og forskningsministerens godkendelse udbyde en kandidatuddannelse efter § 9, stk. 1, på særlige vilkår for personer i sideløbende beskæftigelse (erhvervskandidatuddannelse).

Stk. 2. Ministeren kan bestemme, at en godkendelse efter stk. 1 bortfalder, således at yderligere optag på erhvervskandidatuddannelsen skal ophøre.

Stk. 3. Ministeren kan fastlægge maksimumsrammer for tilgangen til erhvervskandidatuddannelsen.

Stk. 4. Institutionen kan hos told- og skatteforvaltningen indhente de oplysninger om den studerende, der er nødvendige for kontrol af, om den studerende under hele uddannelsesforløbet opfylder betingelserne for optagelse på erhvervskandidatuddannelsen. Institutionen kan i denne forbindelse også indhente oplysninger via indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister. Institutionen kan i forbindelse hermed foretage samkøring i kontroløjemed af oplysninger fra egne registre med oplysninger fra told- og skatteforvaltningen.

Stk. 5. Ministeren fastsætter nærmere regler om erhvervskandidatuddannelsen, herunder om udbud og kriterier for godkendelse samt særlige vilkår for studerende.«

§ 3

I SU-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. august 2017, foretages følgende ændring:

1. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Uddannelsesaktiviteter efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., efter §§ 4 b og 5 i universitetsloven og efter § 9 b i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner giver ikke ret til uddannelsesstøtte.«

§ 4

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 624 af 8. juni 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 62 a, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »ph.d.-uddannelser«: »og erhvervskandidatuddannelser«.

§ 5

Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Folketinget, den 30. november 2017

Pia Kjærsgaard

/ Erling Bonnesen