Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2018 efter serviceloven

(Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.)

I medfør af § 161, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 17. august 2017, fastsætter ældreministeren nærmere regler om modtagerens maksimale egenbetaling for madservice efter § 83, stk. 1, nr. 3, herunder om regulering af egenbetalingen.

I medfør af § 161, stk. 3, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 17. august 2017, fastsætter ældreministeren regler om betaling for tilbud efter §§ 83, 83 a, 84 og 86 og om beregnings- og indkomstgrundlag for betalingen for disse tilbud.

Ifølge bekendtgørelse nr. 1576 af 27. december 2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84, § 1, stk. 2 og 3, reguleres modtagerens maksimale egenbetaling for madservice én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste kronebeløb.

For 2018 er satsreguleringsprocenten fastsat til 2,0 pct., jf. bekendtgørelse nr. 1015 af 25. august 2017 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2018.

Under henvisning hertil skal Sundheds- og Ældreministeriet meddele, at den maksimale betaling for fuld forplejning for beboere i plejebolig, plejehjem og lignende boligenheder, jf. § 1, stk. 2, i bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84, fra 1. januar 2018 udgør 3.613 kr. pr. måned.

Fra samme dato udgør den maksimale egenbetaling for ét dagligt måltid mad i form af en hovedret, jf. § 1, stk. 3, i bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84, 53 kr.

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2018, og satserne gælder for perioden 1. januar – 31. december 2018.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 24. november 2017

Signe Dilling-Pedersen