Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for plejehjem pr. 1. januar 2018 efter serviceloven

I medfør af § 192 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 17. august 2017, fastsætter ældreministeren regler om betaling ved plejehjemsophold.

Ifølge bekendtgørelse nr. 1324 af 10. december 2014 om plejehjem og beskyttede boliger § 17, stk. 7, og § 18, stk. 4, reguleres beboerens betaling og indkomstgrundlaget årligt efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb.

Af bekendtgørelsens § 25, stk. 2, fremgår, at de beløb, der er nævnt i § 18, stk. 1 og 7, og beløbet 175.500 kr. (2015 niveau) i § 18, stk. 10, reguleres en gang årligt den 1. januar med 2 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

Af bekendtgørelsens § 25, stk. 3, fremgår det, at beløbet, der er nævnt i § 21, stk. 2, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb.

For 2018 er satsreguleringsprocenten fastsat til 2,0 pct., og tilpasningsprocenten udgør 0,2, jf. bekendtgørelse nr. 1015 af 25. august 2017 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2018.

Under henvisning hertil skal Sundheds- og Ældreministeriet meddele, at satserne for betaling ved plejehjemsophold fra 1. januar 2018 udgør følgende beløb:

 
Kr. årlig
Kr. mdl.
Pct.
1.
Betalingsandel i procent af boligomkostninger
-
-
10
2.
Betalingsandel i procent af indkomst op til 202.900 kr.
-
-
10
3.
Betalingsandel i procent af indkomst over 202.900 kr.
-
-
20
4.
Nedsættelse af indkomstgrundlag for reelt enlige pensionister
44.000
-
-
5.
Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst under 185.900 kr.
500
-
-
6.
Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst på/over 185.900 kr.
1.000
-
-
7.
1 pct. nedsættelse af 25 pct. – rabatten
5.119
-
-

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2018, og satserne i tabellen gælder for perioden 1. januar – 31. december 2018.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 24. november 2017

Signe Dilling-Pedersen