Den fulde tekst
L 110
Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Statistik. (Introduktion af officiel offentligt produceret statistik og gennemførelse af forordning om europæiske statistikker).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA)).
Fremsat skr 29/11 17
Lovf som fremsat 29/11 17
1.beh 7/12 17
Betænkning 25/1 18
2.beh 6/2 18
3.beh 8/2 18
Lovf som vedt 8/2 18
Lov nr 146 af 28. februar 2018
Ordførere: (1.beh) Magnus Heunicke (S), Susanne Eilersen (DF), Carl Holst (V), Finn Sørensen (EL), Villum Christensen (LA), Josephine Fock (ALT), Andreas Steenberg (RV), Kirsten Normann Andersen (SF), Anders Johansson (KF).
Ministre: (1.beh) økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille).
Efter 1.beh henvist til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget har til formål at sikre, at lov om Danmarks Statistik er i fuld overensstemmelse med EU-forordningen om europæiske statistikker, der senest blev ændret i 2015. Forordningen pålægger bl.a. medlemsstaterne at udpege en national statistikmyndighed, hvorfor det foreslås, at Danmarks Statistik udpeges. Med lovforslaget foreslås en generel opdatering af Danmarks Statistiks institutionelle rammer, f.eks. for ansættelse og afskedigelse af rigsstatistikeren og beskikkelse af bestyrelsens medlemmer.
Det foreslås desuden, at der i lovgivningen introduceres en ordning med en officiel offentligt produceret statistik. Konkret foreslås det, at der fastsættes kvalitetskrav til officiel offentligt produceret statistik, og at Danmarks Statistik holder øje med, at disse kvalitetskrav overholdes. Officiel offentligt produceret statistik forstås som statistik, der er produceret af offentlige myndigheder, og som efterlever visse retningslinjer.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 101 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.