Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Organisationsaftle for institutionsmedarbejdere i Kriminalforsorgen
Den fulde tekst

Cirkulære om organisationsaftale for institutionsmedarbejdere i Kriminalforsorgen

Generelle bemærkninger

Finansministeriet og Fængselsforbundet har indgået vedlagte organisationsaftale af 17. november 2017 for institutionsmedarbejdere i Kriminalforsorgen.

2. Organisationsaftalen udgør sammen med den gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) det samlede overenskomstgrundlag.

3. Organisationsaftalen har virkning fra den 1. december 2017.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra den 1. december 2017.

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, den 29. november 2017

Louise Christensen


Bilag 1

Organisationsaftle for institutionsmedarbejdere i Kriminalforsorgen

-

Organisationsaftalen supplerer og/eller fraviger Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-fællesoverenskomsten).

§ 1. Organisationsaftalens dækningsområde

Organisationsaftalen omfatter institutionsmedarbejdere i Kriminalforsorgen, der ansættes til at gøre tjeneste på Kriminalforsorgens udrejsecentre.

§ 2. Ansættelse

Institutionsmedarbejdere ansættes på månedsløn.

§ 3. Lønsystemet

Lønsystemet er etableret i henhold til den enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være nævnt i denne aftale.

Stk. 2. Lønsystemet består af en basisløn, jf. § 4, der kan suppleres med en tillægsdel, jf. § 5. Tillægsdelen omfatter lokalt aftalte funktionstillæg, kvalifikationstillæg og engangsvederlag.

Stk. 3. Ved ansættelse på deltid ydes forholdsmæssig løn.

Stk. 4. Basislønnen og tillæg er angivet i årligt grundbeløb (pr. 31. marts 2012).

§ 4. Basisløn

Basislønnen udgør årligt kr. (grundbeløb pr. 31. marts 2012):

Basisløntrin
Baisløn
 
 
Provins
Hovedstaden
 
(Stedtillægsområde V og VI)
1
224.365 kr.
235.119 kr.
2
247.495 kr.
259.006 kr.

Stk. 2. Trin 1 er 2-årigt.

§ 5. Funktionstillæg og kvalifikationstillæg

Der kan aftales funktionstillæg for særlige funktioner, der varetages i stillingen, herunder arbejdsbestemte tillæg, der ydes for de timer/det tidsrum, hvori den pågældende funktion udføres.

Stk. 2. Der kan ligeledes aftales tillæg for kvalifikationer mv. dvs. på grundlag af faglige og personlige kvalifikationer, kompetenceudvikling, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked og hensynet til rekruttering og fastholdelse.

Stk. 3. Tillæg efter stk. 1 og 2 kan aftales i form af varige tillæg eller midlertidige tillæg. Tillæggene angives i årlige grundbeløb (niveau 31. marts 2012).

Stk. 4. Herudover kan der ydes engangsvederlag, for eksempel som honorering af særlig indsats.

Stk. 5. Der kan indgås forhåndsaftaler, hvori kriterierne og formen for lønændringer er fastlagt. Løntillæggene udmøntes i overensstemmelse hermed, når en eller flere ansatte opfylder de aftalte kriterier.

§ 6. Ikrafttræden mv.

Denne organisationsaftale har virkning fra 1. december 2017 og kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts 2018.

Stk. 2. Ved indplacering af allerede ansatte institutionsmedarbejdere på løntrin, jf. § 3, medregnes den hidtidige ansættelsesanciennitet i stillingen som institutionsmedarbejder. Medfører indplaceringen en lønnedgang, ydes et udligningstillæg, som bevares ved oprykning til løntrin 2. Udligningstillægget ydes som et kvalifikationstillæg. Endvidere modregnes der ikke i allerede lokalt ydede tillæg.

København, den 17. november 2017
 
Fængselsforbundet
Kim Østerbye
Finansministeriet,
Moderniseringsstyrelsen
Louise Christensen

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 023-17