Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1305
 
32013R1306
 
32013R1307
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Markblok
Kapitel 3 Fællesskema
Kapitel 4 Fuldmagt
Kapitel 5 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema1)

I medfør af § 1, stk. 1, nr. 1, 3 og 5, § 1, stk. 2, 4 og 5, og § 1 a, stk. 1 og 2, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 19. juni 2017, § 2, stk. 1, § 6, stk. 1 og 2, og § 13, stk. 3, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. juni 2017, § 16, stk. 1-3, i lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 34 af 4. januar 2017, og § 11, stk. 1, 3 og 4, i lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 36 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1, 5, 6 og 31, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder anvendelse ved ansøgning om følgende:

1) Støtte under ordninger omfattet af arealbaserede direkte betalinger.

2) Udbetaling af tilskud under arealbaserede landdistriktsstøtteordninger, hvor det fremgår af reglerne for den pågældende ordning, at Fællesskema skal anvendes.

3) Støtte under landdistriktsstøtteordninger i henhold til artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013, hvor det fremgår af reglerne for den pågældende ordning, at Fællesskema skal anvendes.

4) Tilsagn om tilskud under de arealbaserede landdistriktsstøtteordninger, hvor det fremgår af reglerne for den pågældende ordning, at Fællesskema skal anvendes.

Stk. 2. Bestemmelserne finder endvidere anvendelse ved indberetning af oplysninger om landbrugsbedrifter i det omfang, det fremgår af anden lovgivning.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Fællesskema: Et af Landbrugsstyrelsen udarbejdet skema med tilknyttet markkort og påkrævet dokumentation, der skal anvendes til ansøgning om støtte, jf. § 1, stk. 1. Fællesskema benyttes endvidere til indberetninger af oplysninger om landbrugsbedrifter i det omfang, det fremgår af anden lovgivning.

2) Markblok: En sammenhængende geografisk enhed med varige fysiske ydre afgrænsninger, hvori der kan være ingen, en eller flere marker. Skovbryn, grøfter, diger, vandløb, veje, varige dyrkningsskel mellem permanente græsarealer og omdriftsarealer, læhegn m.v. betragtes som permanente fysiske grænser. Herudover kan matrikelgrænser og permanente afgrøder yderligere afgrænse en markblok. Områder, der alene indeholder permanente græsarealer med forskellig procentsats for det støtteberettigede areal, jf. § 3, stk. 2, udgør selvstændige markblokke. De i 2. punktum anførte elementer kan dog indgå i en markblok, hvis de er omfattet af et tilsagn om tilskud under en arealbaseret landdistriktsstøtteordning eller en ansøgning herom.

3) Mark: Et sammenhængende jordstykke, som i Fællesskema anmeldes med én afgrødekode.

Kapitel 2

Markblok

§ 3. Et areal skal for at være støtteberettiget indgå i en markblok i Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort. For hver markblok fremgår det maksimale støtteberettigede areal for arealbaserede direkte betalinger eller økologisk arealtilskud af Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort.

Stk. 2. For markblokke, der alene indeholder permanente græsarealer med spredte ikke-støtteberettigede områder, som hver er under 500 m2, fastsættes det støtteberettigede areal i markblokken for arealbaserede direkte betalinger samt økologisk arealtilskud på følgende måde:

1) Hvis de ikke-støtteberettigede områder højst udgør 10 procent af markblokkens areal, medregnes hele markblokkens areal til det støtteberettigede areal i markblokken.

2) Hvis de ikke-støtteberettigede områder i markblokken udgør mere end 10 procent, men højst 30 procent af markblokkens areal, medregnes 80 procent af markblokkens areal til det støtteberettigede areal i markblokken.

3) Hvis de ikke-støtteberettigede områder i markblokken udgør mere end 30 procent, men højst 50 procent af markblokkens areal, medregnes 60 procent af markblokkens areal til det støtteberettigede areal i markblokken.

4) Hvis de ikke-støtteberettigede områder i markblokken udgør mere end 50 procent, medregnes der ikke noget støtteberettiget areal i markblokken.

§ 4. Hvis oplysningerne om det støtteberettigede areal i en markblok eller markblokkens afgrænsninger eller korttemaer, der repræsenterer områder, som ikke er støtteberettiget under en eller flere ordninger, ikke er korrekte, skal ansøger søge om at få fejlene rettet ved at indsende ændringsforslag til Landbrugsstyrelsen.

Stk. 2. Tilsvarende skal ansøger søge om at få fejl i registreringen af landskabselementer, som omhandlet i bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse, i Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort rettet ved at indsende ændringsforslag.

§ 5. Ændringsforslag i henhold til § 4 skal udarbejdes og indgives elektronisk via Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort ved brug af Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service.

Stk. 2. Ændringsforslag vil ikke have virkning for ansøgningsåret, hvis de ikke er modtaget i 'Landbrugsstyrelsen senest ved udløbet af fristen for indgivelse af ændringer til Fællesskema, jf. § 7, stk. 2.

Stk. 3. Ændringsforslag, der ikke er indsendt via Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort, anses som ikke modtaget.

Kapitel 3

Fællesskema

§ 6. Ansøgere, der ønsker at modtage støtte, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og 3, skal hvert år indsende et Fællesskema til Landbrugsstyrelsen.

Stk. 2. For ansøgning om tilskud, som omhandlet i § 1, stk. 1, nr. 2, indgives Fællesskema i det kalenderår, hvor tilsagnsåret, som ansøgningen om udbetaling af tilskud vedrører, udløber.

Stk. 3. For ansøgning om støtte, som omhandlet i § 1, stk. 1, nr. 3, kan Fællesskema tidligst indgives den 1. februar i ansøgningsåret.

Stk. 4. For ansøgning om tilsagn om tilskud, jf. § 1, stk. 1, nr. 4, indgives Fællesskema i det kalenderår, hvor tilsagnsperioden ønskes påbegyndt. Ansøgningen kan tidligst indgives fra den 1. februar.

Stk. 5. Der kan kun indgives ét Fællesskema for hver bedrift.

§ 7. Fællesskema skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest den 20. april.

Stk. 2. Ændringer til Fællesskema skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest den 15. maj.

Stk. 3. Forsinket indsendelse af Fællesskema skal være modtaget senest den 15. maj for at være støtteberettiget jf. artikel 13, stk. 1 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014.

§ 8. Alle bedriftens arealer skal anmeldes i Fællesskema.

§ 9. Fællesskema og ændringer hertil skal udfyldes og indsendes elektronisk ved brug af Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, som kan tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Fællesskema og ændringer hertil, der ikke indsendes via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, anses som ikke modtaget.

Indtegning af arealer i Fællesskemaets markkort

§ 10. I Fællesskemaets markkort skal alle bedriftens arealer, der anmodes om støtte til, samt øvrige landbrugsarealer indtegnes og identificeres. Endvidere skal de arealer, hvortil der søges tilsagn, og som ansøgeren ikke råder over på den i § 7, stk. 1 nævnte frist, indtegnes på markkortet.

Stk. 2. For arealbaserede direkte betalinger og økologisk arealtilskud anses størrelsen af den indtegnede mark som det anmeldte areal, hvortil der kan søges støtte eller tilsagn om støtte.

Stk. 3. Hvis den indtegnede mark er beliggende i en markblok, der alene indeholder permanente græsarealer med spredte ikke-støtteberettigede områder, anses det ansøgte areal for direkte betalinger og økologisk arealtilskud som det indtegnede areal ganget med den procentdel af markblokken, som er fastsat som støtteberettiget, jf. § 3, stk. 2.

Stk. 4. Hvis den indtegnede mark overlapper med det korttema, som repræsenterer arealer, der ikke er støtteberettigede for arealbaserede direkte betalinger, anses de overlappende arealer som ikke ansøgt til direkte betalinger eller ansøgning om tilsagn om økologisk arealtilskud eller anmodning om udbetaling af økologisk arealtilskud, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Arealer, som ikke er støtteberettigede til direkte betalinger, anses dog som omfattet af ansøgning om tilsagn om økologisk arealtilskud eller anmodning om udbetaling af økologisk arealtilskud, hvis arealerne er indtegnet som selvstændige marker i Fællesskemaets markkort, og der i en bemærkning i Fællesskemaet er redegjort for, hvorledes tilsagnsbetingelserne for hver af markerne opfyldes.

Stk. 6. Hvis der for landdistriktsstøtteordninger, der ikke er omfattet af stk. 2 - 5, er arealer inden for markindtegningen, som efter reglerne for den pågældende ordning ikke vil kunne omfattes af et tilsagn eller danne grundlag for udbetaling af tilskud, skal der i Fællesskema korrigeres for disse arealer.

Stk. 7. Indtegning af en mark må ikke overskride grænserne for andre indtegnede marker. Hvis flere ansøgeres markindtegninger ligger ind over hinanden, kan de berørte ansøgere uden støttemæssige konsekvenser rette fejlindtegningen senest ved udløbet af fristen for indgivelse af ændringer til Fællesskema, jf. § 7, stk. 2.

Stk. 8. Et areal, hvortil der søges støtte eller tilsagn om støtte, og som ikke ligger i markblok, skal anføres og indtegnes som en selvstændig mark. Samtidig skal ansøger udarbejde et forslag til oprettelse af markblok, jf. § 4, stk. 1.

Indtegning af MFO-arealer i Fællesskemaets markkort

§ 11. Arealer, som er udlagt til miljøfokusområde, jf. bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v., indtegnes på følgende måde:

1) 2-meter bræmmer udlagt ifølge lov om vandløb og landskabselementer indtegnes ikke separat, men indgår i den indtegnede omdriftsmark eller den indtegnede markbræmme.

2) Landskabselementer, der efter reglerne for den pågældende arealbaserede landdistriktsstøtteordning ikke er omfattet af tilsagn om tilskud, skal uanset nr. 1 og § 10, stk. 4, indtegnes som separate marker.

3) Lavskov, brak, markbræmmer og arealer med efterafgrøder indtegnes som selvstændige marker.

Kapitel 4

Fuldmagt

§ 12. Fuldmagt til på ansøgeres vegne at indsende Fællesskema og ændringer hertil skal indsendes elektronisk ved brug af Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service.

§ 13. Uanset § 11 kan et konkursbo eller et dødsbo uden anvendelse af Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service give fuldmagt til en fysisk eller juridisk person til på boets vegne at indsende Fællesskema og ændringer hertil via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service.

Stk. 2. En ansøger, der på grund af særlige omstændigheder er forhindret i at oprette en elektronisk fuldmagt, jf. § 11, kan uden anvendelse af Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service give fuldmagt til en fysisk eller juridisk person til at indsende Fællesskema og ændringer hertil via Fødevareministeriets Tast selv-service.

Stk. 3. Fuldmagt efter stk. 1 eller 2 skal gives på en særlig blanket, der kan hentes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til Landbrugsstyrelsen.

Stk. 4. Fuldmagt efter stk. 1 skal ledsages af en kopi af henholdsvis kuratorattest eller skifteretsattest.

Stk. 5. Fuldmagt efter stk. 2 skal ledsages af dokumentation for de særlige forhold, der forhindrer fuldmagtsgiver i selv at foretage indsendelse via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service. Desuden skal fuldmagten efter stk. 2 være underskrevet af to vitterlighedsvidner, der attesterer underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og fuldmagtsgivers myndighed. Fuldmagten skal indeholde oplysning om vitterlighedsvidnernes fulde navn, adresse og fødselsdato.

Stk. 6. Fuldmagt efter stk. 1 og 2, og den nødvendige dokumentation, jf. stk. 4 og 5, skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest den 1. april i ansøgningsåret. Modtages fuldmagten efter denne dato, bærer ansøgeren risikoen for eventuel overskridelse af ansøgningsfrist m.v., medmindre der foreligger force majeure eller ekstraordinære omstændigheder, jf. artikel 2, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013.

Kapitel 5

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1417 af 29. november 2016 om markblok og elektronisk Fællesskema ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse på ansøgninger indgivet i ansøgningsåret 2017.

Stk. 3. § 13, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1417 af 29. november 2016 finder fortsat anvendelse på ansøgninger indgivet i ansøgningsåret 2016.

Landbrugsstyrelsen, den 15. december 2017

Jette Petersen

/ Adam Grønlykke Mollerup

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1305/EU af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2005/1698, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1306/EU af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94 (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1307/EU af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 608. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.