Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

(Justering af akkrediteringsprocesser, undtagelse af visse maritime uddannelsesinstitutioner fra institutionsakkreditering, udvidelse af Danmarks Akkrediteringsinstitutions udbud af vurderingskompetence m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner, som ændret ved lov nr. 274 af 25. marts 2015, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

2. I § 4, stk. 5, 2. pkt., ændres »2 år« til: »3 år«.

3. Efter § 5 indsættes i kapitel 2:

»§ 5 a. Akkrediteringsrådet udarbejder et forslag til plan for institutionsakkreditering på baggrund af uddannelsesinstitutionernes ansøgning herom. Samtidig udarbejdes forslag til justering af planen for turnusakkreditering af eksisterende uddannelser og uddannelsesudbud. Planerne forelægges uddannelses- og forskningsministeren til godkendelse.«

4. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. Ved en sammenlægning af to eller flere uddannelsesinstitutioner træffer uddannelses- og forskningsministeren afgørelse om den sammenlagte uddannelsesinstitutions akkrediteringsmæssige status. Ministeren kan herunder træffe afgørelse om, at de sammenlæggende uddannelsesinstitutioners akkrediteringsmæssige status videreføres i en overgangsperiode. Ministeren hører Akkrediteringsrådet, inden der træffes afgørelse.

Stk. 2. Tidsfristen for, hvornår en uddannelsesinstitution skal institutionsakkrediteres, bortfalder ved en sammenlægning. Ministeren fastsætter, hvornår den sammenlagte uddannelsesinstitution skal gennemgå institutionsakkreditering, dog senest 5 år efter sammenlægningen.«

5. I § 8, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Kriterierne for institutionsakkreditering omfatter også kvalitetssikring af uddannelsesinstitutionens prøve- og eksamenssystem.«

6. I § 9, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »nye uddannelser og nye uddannelsesudbud«: »inden for de videnskabelige områder eller fagområder, som uddannelsesinstitutionen udbød uddannelser inden for, da institutionsakkrediteringen blev påbegyndt«.

7. I § 9, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »6 år«: », jf. dog § 6 a, stk. 2«.

8. I § 9, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »institutionsakkreditering«: »eller en positiv uddannelsesakkreditering«.

9. I § 9 indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Vil en uddannelsesinstitution oprette nye uddannelser og nye uddannelsesudbud inden for videnskabelige områder eller fagområder, som uddannelsesinstitutionen ikke udbød uddannelser inden for, da institutionsakkrediteringen blev påbegyndt, kan uddannelses- og forskningsministeren træffe afgørelse om, at godkendelsen af nye uddannelser og nye uddannelsesudbud sker, under forudsætning af at den nye uddannelse eller det nye uddannelsesudbud opnår en positiv afgørelse i forhold til kriterier for uddannelsens kvalitet.

Stk. 5. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om, hvilke kriterier for uddannelsens kvalitet der skal anvendes ved afgørelsen efter stk. 4.«

10. I § 10, stk. 1, 2. pkt., ændres »2 år« til: »3 år, jf. dog § 6 a, stk. 2«.

11. I § 11, stk. 1, 1. pkt., ændres »jf. § 32« til: »jf. § 5 a«.

12. I § 11, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »institutionsakkreditering«: », jf. dog § 6 a, stk. 2«.

13. § 21, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For uddannelsesinstitutioner, der har påbegyndt en institutionsakkreditering, sker godkendelsen under forudsætning af en efterfølgende positiv institutionsakkreditering eller en efterfølgende betinget positiv institutionsakkreditering samt en uddannelsesakkreditering. Uddannelsesinstitutionen kan anmode ministeren om, at godkendelsen sker på betingelse af en positiv uddannelsesakkreditering i stedet for en positiv institutionsakkreditering.«

14. Efter § 23 indsættes:

»§ 23 a. En uddannelsesinstitutions ret til at udbyde en uddannelse eller et uddannelsesudbud bortfalder, hvis der ikke har været indskrevet studerende på uddannelsen eller uddannelsesudbuddet i 5 år.

Stk. 2. Ønsker uddannelsesinstitutionen at oprette en uddannelse eller et uddannelsesudbud, hvor retten til at udbyde uddannelsen eller uddannelsesudbuddet er bortfaldet, jf. stk. 1, skal uddannelsesinstitutionen ansøge om prækvalifikation, jf. § 18.«

15. Efter § 26 indsættes før overskriften før § 27:

»§ 26 a. Danmarks Akkrediteringsinstitution kan foretage vurderinger af private uddannelser til brug for andre myndigheders sagsbehandling og af ikkeoffentligt anerkendte uddannelsers niveau i forhold til kvalifikationsrammen for livslang læring.

Stk. 2. Danmarks Akkrediteringsinstitution kan påtage sig opgaver som kvalitetssikringsoperatør uden for Danmark.«

16. I § 27 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Danmarks Akkrediteringsinstitutions vurderinger efter § 26 a, stk. 1, og opgaver i udlandet som kvalitetssikringsoperatør efter § 26 a, stk. 2, udføres som indtægtsdækket virksomhed.«

17. I § 28, stk. 2, 1. pkt., ændres »Styrelsen for Universiteter og Internationalisering« til: »ministeren«, og i 2. pkt. ændres »Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings« til: »Ministerens«.

18. I § 31 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. For afgørelser om positiv akkreditering truffet i medfør af lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser bortfalder tidsbegrænsningen for akkrediteringen.«

19. § 32 ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Givet på Christiansborg Slot, den 19. december 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pind