Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat

(Forbedret tredjepartsadgang i forbindelse med kulbrinteindvinding, reservationer af kapacitet og opkrævning af bidrag til afviklingsomkostninger i olierørledningen samt ny klageadgang i lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september 2011, som ændret ved lov nr. 535 af 29. april 2015 og § 5 i lov nr. 427 af 18. maj 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Reduktion i anlægs og rørledningers kapaciteter anses for en væsentlig ændring af en godkendt plan for indvindingsvirksomheden.«

2. I § 10 indsættes som stk. 5 og 6:

»Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan ved godkendelser efter stk. 2 og 3 fastsætte vilkår om, at en rettighedshaver forpligtes til at indgå aftale med en anden rettighedshaver om investering i plads- og vægtkapacitet på ejerens anlæg, herunder vilkår om, at aftalen skal indeholde vilkår om brugsret til anlæg og installationer, om tilbagekøbsret og om betaling for plads- og vægtkapacitet.

Stk. 6. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan ved behandling af ansøgninger efter stk. 2 og 3 videregive fortrolige oplysninger i godkendelsessagen til en anden rettighedshaver med henblik på dennes vurdering af tredjepartsadgang til de anlæg og installationer, der er omfattet af ansøgningen. Forinden videregivelsen hører ministeren ejeren af de anlæg og installationer, der er omfattet af ansøgningen, om karakteren og omfanget af de fortrolige oplysninger i sagen. Modtageren af sådanne oplysninger har tavshedspligt. Straffelovens §§ 152 og 152 c-152 f finder tilsvarende anvendelse. Indgås der ikke aftale om tredjepartsadgang, skal modtageren tilbagelevere originaler og kopier og slette alle elektroniske kopier af modtagne oplysninger, herunder modtagne oplysninger i bearbejdninger og analyser, senest samtidig med modtagerens meddelelse om ikke at ville indgå aftale om at udnytte kapaciteter i anlæg og installationer til tredjepartsadgang.«

3. I § 11, stk. 3, udgår »og efter lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov)«.

4. Efter § 11 indsættes i kapitel 3:

»§ 11 a. Har flere rettighedshavere tilladelser til efterforskning og indvinding, som er afgrænset i dybden, og omfatter tilladelserne helt eller delvis samme geografisk afgrænsede område, skal rettighedshaverne koordinere efterforskning og eventuel indvinding. Aftaler herom skal godkendes af energi-, forsynings- og klimaministeren. Opnås der ikke inden rimelig tid enighed om aftale om koordination, kan ministeren meddele påbud herom og fastsætte vilkår herfor.«

5. I § 13, stk. 1, 1. pkt., ændres »2 år« til: »4 år«.

6. Efter § 15 indsættes:

»§ 15 a. Aftaler om andre rettighedshaveres brug af anlæg til indvinding, behandling eller transport af kulbrinter m.v. etableret i medfør af godkendelse eller tilladelse efter denne lov skal sikre, at fortjenesten ved indvindingen fordeles således, at den hovedsagelig tilfalder rettighedshaveren til forekomsten, mens anlægsejeren beregner sig en rimelig fortjeneste under hensyn til den risiko, anlægsejeren påtager sig i forbindelse med rettighedshaverens brug af anlægget.«

7. § 16, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren skal godkende aftaler om andre rettighedshaveres brug af anlæg til indvinding, behandling eller transport af kulbrinter m.v. etableret i medfør af godkendelse eller tilladelse efter denne lov og om samordnet udnyttelse af to eller flere kulbrinteforekomster og kan fastsætte vilkår herfor, herunder om fordeling af omkostninger. Aftalen skal indsendes til ministeren senest 8 dage efter indgåelsen.«

8. I § 16 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte tidsplaner og frister for forhandlinger om andre rettighedshaveres brug af anlæg til indvinding, behandling og transport af kulbrinter m.v., herunder frister for parternes tilvejebringelse og udveksling af oplysninger, som omfattet af stk. 8.

Stk. 6. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan udarbejde standardaftaler til brug for andre rettighedshaveres brug af anlæg til indvinding, behandling og transport af kulbrinter m.v. Standardaftalerne skal offentliggøres på Energistyrelsens hjemmeside. Standardaftaler kan fraviges ved aftale mellem parterne.

Stk. 7. Reglerne i stk. 3-6 finder tilsvarende anvendelse for vilkår om, at en rettighedshaver, der ejer anlæg til indvinding, behandling eller transport af kulbrinter m.v. etableret i medfør af godkendelse eller tilladelse efter denne lov, forpligtes til at indgå aftale med en anden rettighedshaver om investering i ekstra kapacitet på ejerens anlæg, herunder om brugsret til anlæg og installationer, om tilbagekøbsret, samt om betaling, som fastsættes i medfør af § 10.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 8 og 9.

9. I § 16, stk. 5, der bliver stk. 8, ændres »tilvejebringelse af oplysninger« til: »tilvejebringelse samt udveksling af oplysninger og aftaler«.

10. I § 16, stk. 6, der bliver stk. 9, ændres »1-5« til: »1-8«.

11. Efter § 16 indsættes:

»§ 16 a. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan træffe afgørelse om at overdrage retten til at forhandle aftaler om tredjepartsadgang til ledig kapacitet i en tredjepartsfacilitet på vegne af ejeren af denne facilitet til ejeren af det anlæg, som tredjepartsfaciliteten er en del af. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte vilkår for overdragelsen, herunder om tidsbegrænsning og tilbagekaldelse af forhandlingsretten.

Stk. 2. Er der truffet afgørelse om en overdragelse efter stk. 1, bevarer ejeren af tredjepartsfaciliteten retten til den indkomst, som relaterer sig til andres brug af den ledige kapacitet på tredjepartsfaciliteten. Anlægsejere, der har fået overdraget en forhandlingsret efter stk. 1, skal varetage ejeren af tredjepartsfacilitetens økonomiske interesser loyalt i forbindelse med aftaleindgåelse om tredjepartsadgang til den ledige kapacitet.

Stk. 3. Ejeren af anlægget, som tredjepartsfaciliteten befinder sig på, har ret til at kræve et rimeligt vederlag og fuld omkostningsdækning af nye tredjeparter for at forhandle om disses adgang til den ledige kapacitet.«

12. I § 17 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Reduktion af rørledningers kapaciteter anses for en væsentlig ændring, som er omfattet af kravet om tilladelse efter stk. 1. Dette gælder dog ikke opstrømsrørledningsnet til naturgas.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan ved behandling af ansøgninger efter stk. 1 og 3 videregive fortrolige oplysninger i godkendelsessagen til en anden rettighedshaver med henblik på dennes vurdering af tredjepartsadgangen til de anlæg og installationer, der er omfattet af ansøgningen. Forinden videregivelsen hører ministeren ejeren af de anlæg og installationer, der er omfattet af ansøgningen, om karakteren og omfanget af de fortrolige oplysninger i sagen m.v. Modtageren af sådanne oplysninger har tavshedspligt. Straffelovens §§ 152 og 152 c-152 f finder tilsvarende anvendelse. Indgås der ikke aftale om tredjepartsadgang, skal modtageren tilbagelevere originaler og kopier og slette alle elektroniske kopier af modtagne oplysninger, herunder modtagne oplysninger i bearbejdninger og analyser, senest samtidig med modtagerens meddelelse om ikke at ville indgå aftale om at udnytte kapaciteter i anlæg og installationer til tredjepartsadgang.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

13. I § 17, stk. 3, der bliver stk. 5, ændres »Stk. 1 og stk. 2« til: »Stk. 1-4«.

14. I § 25, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Energi-, forsynings- og klimaministeren overvåger virksomhed omfattet af denne lov med henblik på at identificere potentialer for tredjepartsadgang.«

15. § 26, stk. 1, affattes således:

»Energi-, forsynings- og klimaministeren kan i forbindelse med behandling af sager, udøvelse af tilsyn eller overvågning af virksomhed omfattet af denne lov indhente oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af disse opgaver, hos rettighedshavere omfattet af loven. Ministeren kan endvidere pålægge en rettighedshaver at indsende prøver, rådata, bearbejdningsresultater, fortolkninger og vurderinger og tekniske og økonomiske oplysninger i forbindelse hermed og fastsætte frister for indsendelse af sådanne oplysninger.«

16. I § 26, stk. 4, ændres »tilsynet modtager i henhold til stk. 1« til: »energi-, forsynings- og klimaministeren modtager i forbindelse med tilsyn og behandling af sager eller ved overvågning af virksomhed omfattet af denne lov«.

17. I § 30, stk. 1, indsættes efter »kan«: »helt eller delvis«.

18. I § 38, stk. 1, nr. 3, ændres »i medfør af loven.« til: »i medfør af loven eller«.

19. I § 38, stk. 1, indsættes som nr. 4:

»4) som ikke inden for den frist for aftaleindgåelse, som ministeren har fastsat, eller senest samtidig med meddelelse om ikke at ville indgå aftale om at udnytte kapaciteter i anlæg og installationer til tredjepartsadgang sletter eller tilbageleverer fortrolige oplysninger, der videregives i medfør af §§ 10 eller 17.«

§ 2

I lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat, jf. lovbekendtgørelse nr. 277 af 25. marts 2014, som ændret ved § 3 i lov nr. 630 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, nr. 1, ændres »stikledninger og« til: »stikledninger,«.

2. I § 3, stk. 1, nr. 2, ændres »kondensat.« til: »kondensat og«.

3. I § 3, stk. 1, indsættes som nr. 3:

»3) et beløb til dækning af den forøgelse af de totale afviklingsomkostninger for anlægget af olierørledningen, der måtte fremkomme ved ejerens investering i nye anlæg eller opgradering af eksisterende anlæg omfattet af loven, jf. § 1, stk. 1.«

4. I § 3, stk. 3, indsættes efter »fordelingen og betalingen heraf«: »samt for reservation af kapacitet i olierørledningen og separationsfaciliteterne m.v«.

5. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. Ejeren fremsender mindst en gang årligt, eller hvis der fremkommer væsentlige nye oplysninger, en vurdering af det fremtidige behov for olietransport- og separationskapacitet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan på baggrund af ejerens vurdering efter stk. 1 træffe afgørelse om at nedjustere kapacitetsreservationer, som ikke udnyttes, eller som ligger ud over den godkendte produktionsprofil, som ligger til grund for godkendelsen i medfør af § 10, stk. 2 eller 3, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund.«

6. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af energi-, forsynings- og klimaministeren efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf.

Stk. 2. Enhver med væsentlig og individuel interesse i afgørelsen kan klage over afgørelser truffet i medfør af denne lov eller regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 3. Endvidere er lokale og landsdækkende foreninger eller organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når en afgørelse berører sådanne interesser, klageberettigede, for så vidt angår miljømæssige forhold i afgørelser i henhold til § 1, stk. 2, hvis afgørelserne tillige er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Stk. 4. Klagen skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger fra tidspunktet, hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Udløber klagefristen på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Stk. 5. Tilladelser efter § 1, stk. 2, hvor tilladelsen tillige er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Stk. 6. Klage over en tilladelse til et projekt omfattet af stk. 5 har ikke opsættende virkning, medmindre Energiklagenævnet bestemmer andet.

Stk. 7. Afgørelser truffet af Energistyrelsen eller en anden statslig myndighed, som energi-, forsynings- og klimaministeren har henlagt sine beføjelser til, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet. Afgørelser efter § 2, stk. 3 og 4, kan dog af bevillingshaverne indbringes for voldgiftsnævnet nævnt i § 6, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 8. Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter loven eller regler udstedt i medfør af loven, skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

§ 5 b. Ved afgørelser i medfør af § 5 a erstattes repræsentanter i Energiklagenævnet, der er udpeget efter indstilling fra Dansk Industri og Landbrug & Fødevarer, af 1 medlem med særlig sagkundskab inden for efterforskning og indvinding af kulbrinter og 1 medlem med særlig sagkundskab inden for havmiljø. Medlemmerne udpeges af energi-, forsynings- og klimaministeren.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om Energiklagenævnets behandling af klager efter § 5 a og om betaling af gebyr ved indbringelse af en klage for Energiklagenævnet.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Lovens § 2, nr. 6, finder ikke anvendelse for verserende sager, hvori der er indgivet klage til energi-, forsynings- og klimaministeren eller Energistyrelsen inden lovens ikrafttræden. For sådanne sager finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. Regler udstedt i medfør af § 16, stk. 5, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september 2011, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye forskrifter udstedt i medfør af § 16, stk. 8, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund.

Givet på Amalienborg, den 5. december 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Lars Christian Lilleholt