Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kontinentalsoklen

(Tilladelse til visse rørledningsanlæg på søterritoriet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 18. november 2005, som ændret ved § 2 i lov nr. 548 af 6. juni 2007, § 3 i lov nr. 1400 af 27. december 2008 og § 6 i lov nr. 427 af 18. maj 2016, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet«.

2. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. Nedlæggelse af elkabler og rørledninger til transport af kulbrinter på dansk søterritorium kræver tilladelse meddelt af energi-, forsynings- og klimaministeren, inden nedlæggelse påbegyndes.

Stk. 2. Tilladelse omfattet af stk. 1 kan kun meddeles, hvis det er foreneligt med rigets udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser. Energi-, forsynings- og klimaministeren indhenter en indstilling herom fra udenrigsministeren. Indstillingen, der ikke er en afgørelse, skal lægges til grund for energi-, forsynings- og klimaministerens afgørelse af sagen. Under sagens behandling kan energi-, forsynings- og klimaministeren indhente en ny indstilling.

Stk. 3. § 4, stk. 2, og § 4 a gælder også for tilladelser efter stk. 1.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler om den administrative behandling af ansøgninger om tilladelser omfattet af stk. 1.«

3. I § 4 c, 1. pkt., indsættes efter »anlæg som nævnt i«: »§ 3 a, stk. 1, og«, og »§§ 4 og 4 a« ændres til: »§§ 3 a-4 a«.

4. I § 4 c indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ejere af elkabler og rørledninger til transport af kulbrinter som nævnt i § 3 a, stk. 1, skal meddele energi-, forsynings- og klimaministeren væsentlige ændringer i de oplysninger, som ejerne har meddelt ministeren. Meddelelsen skal gives, uden ugrundet ophold og senest 7 arbejdsdage efter at ejeren er blevet bekendt med ændringerne.«

5. I § 4 d, stk. 1, ændres »§§ 4 og 4 a« til: »§§ 3 a-4 a«.

6. I § 4 d, stk. 2 og 3, ændres »§§ 4-4 c« til: »§§ 3 a-4 c«.

7. I § 4 e, 1. pkt., indsættes efter »anlæg som nævnt i«: »§ 3 a, stk. 1, og«.

8. I § 4 f, 1. pkt., indsættes efter »anlæg som nævnt i«: »§ 3 a, stk. 1, og«.

9. I § 5, stk. 2, nr. 1, ændres »§ 6, eller« til: »§ 6,«.

10. I § 5, stk. 2, nr. 2, ændres »§ 4 b.« til: »§ 4 b eller«.

11. I § 5, stk. 2, indsættes som nr. 3:

»3) undlader at meddele væsentlige ændringer efter § 4 c, stk. 2.«

12. § 6 a, stk. 1, affattes således:

»Enhver med en væsentlig og individuel interesse i afgørelsen kan klage til Energiklagenævnet over afgørelser truffet i henhold til loven eller regler udstedt i medfør af loven.«

13. I § 6 a indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Energiklagenævnet kan ikke prøve indstillinger omfattet af § 3 a, stk. 2. Afslag truffet i henhold til § 3 a, stk. 1, som meddeles på baggrund af en indstilling efter § 3 a, stk. 2, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

14. Efter § 6 b indsættes:

»§ 6 c. Afslag efter § 3 a, stk. 1, som meddeles på baggrund af en indstilling efter § 3 a, stk. 2, kan indbringes for domstolene ved at anlægge sag mod energi-, forsynings- og klimaministeren.

Stk. 2. Søgsmål til prøvelse af afslag efter stk. 1 skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Loven finder anvendelse ved behandling af ansøgninger om tilladelse til nedlæggelse af rørledningsanlæg, der før lovens ikrafttræden er modtaget, men endnu ikke færdigbehandlet.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 5. december 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Lars Christian Lilleholt