Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1500 af 2. december 2016 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 34, stk. 2 og stk. 4, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014, § 22, stk. 1, nr. 3 og 4, og § 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 986 af 18. august 2017, § 15 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 18. august 2017, § 21, stk. 2, § 30, stk. 2, og § 32 i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1038 af 30. august 2017, § 2, stk. 9-12, og § 18, stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 315 af 5. april 2017, og § 1 i lov nr. 247 af 6. april 2001 om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet, og efter forhandling med sundhedsministeren, fastsættes efter bemyndigelse:«

2. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Styrelsen for Videregående Uddannelser« til: »Styrelsen for Forskning og Uddannelse«.

3. § 12, stk. 1, affattes således:

»Det fastsættes i studieordningen ud fra faglige hensyn, om en prøve tilrettelægges som en individuel prøve eller en gruppeprøve. Når en prøve tilrettelægges som en gruppeprøve, fastsættes samtidig, hvor mange studerende der højst kan deltage i den enkelte gruppeprøve, og om den studerende i stedet kan vælge en individuel prøve. Ved afsluttende opgaver (afsluttende eksamensprojekt, afgangsprojekt og professionsbachelorprojekt) kan den studerende vælge at udarbejde opgaven individuelt. Uanset om den afsluttende opgave er udarbejdet i en gruppe, kan den studerende, hvor der er mundtligt forsvar, vælge at blive eksamineret individuelt.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse, den 28. november 2017

Hans Müller Pedersen

/ Pia thor Straten