Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ej medhold

2016-6810-59018

En gravid produktudviklingsassistent i en smykkevirksomhed blev afskediget som led i en generel reduktion af medarbejderstaben. Smykkevirksomheden havde bevist, at assistenten var den medarbejder, der bedst kunne undværes, da hun ikke besad de kompetencer, som andre medarbejdere havde. Hun fik derfor ikke medhold.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager blev afskediget, mens hun var sygemeldt på grund af sin graviditet.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev afskediget fra sin stilling som produktudviklingsassistent.

Sagsfremstilling

Klager blev pr. 1. september 2015 ansat i den indklagede smykkevirksomhed som produktudviklingsassistent. Klager refererede til indklagedes Product Development Manager.

Det fremgår af jobbeskrivelsen som produktionsudviklingsassistent:

”Overordnet målsætning for stillingen:

At vi får produceret vores produkter i rette kvalitet/look til rette pris, under de rette produktionsfaciliteter og har dem hjemme i rette tid.

At yde den optimale support til Product Development Manager og øvrige kontaktflader i huset.

At være kendetegnet ved at yde en fleksibel, kreativ, løsningsorienteret, struktureret, professionel og serviceminded indsats.

Arbejdsopgaver og ansvarsområder

Koordinering, kommunikation og opfølgning med/på leverandører

Praktisk og administrative produktudviklingsopgaver, herunder opfølgning og godkendelse af prøver, dialog med design mm

Oprettelse af produkter

Vedligeholdelse af diverse stamdata

Diverse ad hoc opgaver for afdelingen.

På sigt egne ansvarsområder/produkter/produklinjer indenfor produktudvikling. ”

Den 14. april 2016 skrev klager til Product Development Manageren, at hendes læge anbefalede , at klager blev sygemeldt i resten af graviditeten.

Ved brev af 26. maj 2016 blev klager afskediget med tre måneders varsel. Begrundelsen for afskedigelsen var en generel nedskæring som følge af indklagedes økonomiske situation og omstrukturering i klagers afdeling. Klager blev fritstillet i opsigelsesperioden.

Det fremgår af mail af 26. maj 2016 fra indklagedes ejer:

”Kære alle.

Her til eftermiddag har vi desværre måtte sige farvel til en del af vores kollegaer.

Vi har grundet virksomhedens resultater, desværre set os nødsaget til at reducere i organisationen og dermed bringe vores faste omkostninger ned på et niveau, der passer bedre med den nuværende omsætning.

Dette har vi gjort for at sikre en fremtidig lønsom drift og bæredygtig forretning.

De berørte er:

Logistik koordinator [navn]. Stillingen nedlægges

Logistikchef [navn]. Stillingen nedlægges. [Navn] tilbydes en rolle i kundeservice.

Claim medarbejder [navn]. Stillingen nedlægges.

Kundeservicemedarbejder [navn]. Stillingen nedlægges.

Graphic Designer [navn]. Stillingen nedlægges

Brand Manager/Produet Manager [navn]. Stillingen nedlægges.

Produktudviklingsassistent [klager]. Stillingen nedlægges.

Vi har har i dag også valgt at sige farvel til Online Traffic Coordinator [navn].

Udover ovenstående vil vi tilpasse vores bemanding i Kina, vi genbesætter ikke [navn]s stilling,

vi ansætter ikke en barselsvikar for [navn].

Ovenstående vil fra i dag være fritaget for mødepligtog det aftales efterfølgende individuelt hvorvidt den enkelte ønsker at komme forbi og sige farvel ved lejlighed. ”

Det fremgår af en afdelingsgennemgang af PDM-afdelingen (klagers afdeling) printet den 25. maj 2016 og underskrevet den 26. maj 2016 af blandt andet indklagedes ejer:

”Afdelingens primære funktion og opgaver

Overtage smykketegninger fra Design og bringe dem fra tegninger til produkter.

Herunder leverandørudvælgelse, leverandør kontakt, sparring med design, sparring med QC team og leverandører, prisforhandling, tekniske løsninger, gennemgang af prototyper, oprettelse og vedligeholdelse af Masterdata, kostprisoptimering mm.

Sekunder funktion at udvikle POS andre perifære produkter

Hvilke kompetancer, ressourcer, stillinger er der I afdelin gen

Projektledelse, materialekundskab, excel regneark, kalkuleforståelse, produktionsmetodeforståelse, forhandlingsteknik, Teknisk indsigt, indkøbserfaring mm

[Product Development Manager] 3 Års erfaring hos [indklagede]

med produktudvikling af smykker mm. Kan alle facetter af jobbet. Derudover en uddannelse som produktudvikler/indkøber fra [] Har tidligere arbejdet i en virksomhed som produktudvikler/indkøber der udvikler ligende produkter herunder accesories og smykker ([virksomhed]) samt været produktudvikler/indkøber hos [virksomhed]

[Klager] Ca 7 måneders ansættelse hos [indklagede] hvor arbejdet primært har drejet sig om udvikling af POS og perifære produkter. Har arbejdet som smykkedesigner for flere brands

Kan der spares ressourcer i afdelingen?

Ja, det kan der. [Product Development Manager] har tidligere i en længere periode bemandet afdelingen ene mand. Og antallet af nyudviklede styles mm er nu mindre end tidligere grundet forskellige strategiske beslutninger. Udviklingen af POS og perifære produkter er ikke key business og den del af forretningen må desværre nedprioriteres.

Konsekvens ved nedskærring

POS og perifære produkter må nedprioriteres eller udskydes. Mere arbejde til den tilbageværende produktudvikler.

Enkelte processer, primært administrative, må tilpasses således så andre afdelinger yder support til produktudvikleren.

Kompetencer der er nødvendige for forsat drift

Stærk, effektiv, erfaren profil med dyb systemindsigt og dyb smykkeindsigt. Der er behov for en senior der selvstændigt kan varetage rollen.

Uddannelse inden for produktudvikling og indkøb. Stærk prisforhandler med erfaring fra forhandlingen kinesiske leverandører.

Kompetencer, områder m.m. der kan/må nedprioriteres Vedligeholdelse af masterdata og productsheets, admistrative opgaver, POS og perifære opgaver.

Stillinger / kompetencer der evt. Skal nedlægges.

Grundet ovenstående må vores produktudvikler klare sig uden produktudviklerassistentstillingen.

Kompetencer hos berørt personer kan bruges andre steder I afdelingen eller koncernen?

Desværre ikke. Der er tale om reduktion grundet virksomhedens økonomiske situation hvor antallet af medarbejdere nedbringes med 10 personer svarende til ca. 20%. Alle afdelinger reducerer eller udvider i hvert fald ikke.

[Klager] har ikke stærk excel eller systemindsigt og kan ikke tegne/designe smykker i Illustrator som er en væsentlig/primær del af designerne arbejde. Altså at lave målfaste produktionstegninger vores fabrikker kan producere efter.

Stillinger og kompetencer behov I afdelingen efter nedskæ ring.

Stærk, effektiv, erfaren profil med dyb systemindsigt og dyb smykkeindsigt.

Uddannelse inden for produktudvikling og Indkøb. Stærk prisforhandler

Konklusion (manager)

Det er vurderingen og konklusionen, at opgaverne i produktudvikling skal dækkes af kun 1 ressource. Og det er konklusionen at [Product Developer Manager] er den eneste der har erfaringen, uddannelse og kompetencer til at udføre og udfylde denne rolle.

Konklusion (direktion)

Ledelsen bakker op om denne beslutning. Det vurderes ikke at [klager]s evner kan anvendes i andre afdelinger. ”

Det fremgår af ”Overvejelser vedr. opsigelse af medarbejder” underskrevet den 26. maj 2016:

Årsag til opsigelse af medarbejder:

Nedlæggelse af stillingen.

Kan medarbejder omplaceres til andre afdelinger i virksomheden?

Nej, har erfaring med produktudvikling og kan ikke varetage eks. designopgaver, da systemkendskab til eks. lllustrator ikke findes.

Vurdering af medarbejderens kompetencer i forhold til eventuelt andre medarbejder i afdelingen:

[Klager] har begrænset erfaring som produktudvikler. Den anden medarbejder i afdelingen har væsentlig større erfaring kombineret med en uddannelse indenfor faget. Derudover kan den anden produkudvlinger (som også er senior i forhold til [klager]) selvstændig varetaget prisforhandling etc. I Kina hvilket [klager] ikke har nogen erfaring med.

Andre kriterier der er lagt vagt på ved udvælgelse af denne medarbejder?

Nej

Konklusion

Da [klager] ikke selvstændigt vil kunne løfte opgaverne i produktudviklingen må vi desværre opsige samarbejdet. ”

Det fremgår af afdelingsgennemgangen af afdelingen ”Indkøb”:

”Afdelingens primærer funktion og opgaver lndkøbsafdelingens primære funktion er at indkøbe varer (pos, smykker og møbler).

Lægge indkøbsordrer, forecaste, opfølgning på ordrer og leverancer, pris og leverandør forhandling.

Leverandør kontakt, forhandling og aftaler.

Styring af kinesisk QC team

"Følge" ordrene fra fabrik til dansk lager. Vedligeholdelse af data i systemer

Udvikling og eksekvering af sourcing strategi.

Hvilke kompetencer, ressourcer, stillinger er der I afdelin gen

[Indkøbschef] har været ansat i 18 måneder og er indkøbschef. Har boet i Kina og 4 år og drevet virksomhed derude. Har en stærk indkøbsbaggrund kombineret med spedition

[Navn] er indkøber/indkøbskoordinator og har været ansat i 1 år. [Navn] har erfaring som indkøbskoordinator fra tidligere jobs og er stærk administrativ og struktureret [Navn] har lige født og er på barsel

[Navn] er indkøber/indkøbskoordinator og har været ansat i lidt over 1 år. [Navn] har en merkantil baggrund og er stærk på koordinering, adminsitration og struktur [Navn] er gravid og går på barsel til august.

[Navn] er indkøbskoordinator og vikar for [navn] som er på barsel. [Navn]har en baggrund som koordinator og administrator og rigtig stærk til dette.

Kan der spares ressourcer I afdelingen?

Ja det kan der. Ved at tilføre afdelingen en ressource med indkøbsbaggrund/erfaring fra den nedlagte logistik afdeling kan afdelingen håndtere både de logistik opgaver der tilflyder indkøbsafdelingen samtidig med at det vurderes unødvendigt at ansætte en barselsvikar mens [navn] er på barsel.

Konsekvens ved nedskærring

Ingen decidere nedskærringer i indkøbsafdelingen udover at der ikke ansættes en barselsvikar for [navn]

Kompetencer der er nødvendige for forsat drift

Da vi lukker logistikafdelingen ned og i stedet lader Indkøb varetage disse opgaver er det vigtigt at den person der tilføres indkøb udover at kende logistik opgaverne også har relevant indkøbserfaring og uddannelse da det ikke længere alene er at logistik job, men et indkøbsjob hvor der også er enkelte logistik opgaver.

Kompetencer, områder m.m. der kan/må nedprioriteres

ikke relavant

Stillinger / kompetencer der evt. Skal nedlægges.

ikke relevant

Kompetencer hos berørt personer kan bruges andre steder I afdelingen eller koncernen?

Ikke relevant

Stillinger og kompetencer behov I afdelingen efter nedskæ ring.

Ikke relevant

Konklusion (manager)

Konklusionen er, at en del af logistikopgaverne kan varetages mere effektivt som en del af indkøbsafdelingen.

Derfor er det vigtigt at den person der tilflyder indkøbsafdelingen har relevant indkøbserfaring og baggrund/uddannelse.

Denne person skal primært varetage indkøbsopgaver.

Derfor er valget endt på [navn] som netop har denne baggrund.

Konklusion (direktion)

Ledelsen er enig og bakker op om denne beslutning. ”

Den 14. juni 2016 skrev indklagedes Finance Manager til klagers advokat:

”I forbindelse med opsigelsen af [klager] har vi udover hendes stilling, desværre måtte nedlægge yderligere 7 stillinger. I den forbindelse har vi foretage en vurdering af alle afdelinger, og medarbejdernes uddannelse og kompetencer samt mulighed for omplacering. Vi har i den forbindelse desværre ikke fundet det muligt at tilbyde [klager] en anden stilling hos os. ”

Klagen til Ligebehandlingsnævnet blev modtaget den 16. november 2016.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at hun blev afskediget under sin graviditetsbetingede sygemelding i strid med ligebehandlingsloven.

Klager ønsker godtgørelse på 289.980 kr. svarende til 10 måneders løn.

Klager oplyste i januar 2016, at hun var gravid med termin i juli 2017. Hendes graviditetsorlov skulle begynde den 4. juni 2016 efterfulgt af barselsog forældreorlov. Klager ville være berettiget til fuld løn i en del af perioden.

Ud af de otte nedlagte stillinger var i alt fire af de berørte medarbejdere gravide eller på graviditetsbetinget orlov.

Hverken før eller efter afskedigelsen udtrykte indklagede utilfredshed med klagers arbejde eller forhold i øvrigt. På et møde efter afskedigelsen bekræftede indklagede, at afskedigelsen ikke skyldtes klagers forhold.

På et møde den 23. august 2016 oplyste indklagede, at indklagede kun havde udarbejdet personprofiler på de medarbejdere, som man påtænkte at afskedige, men ikke alle medarbejdere. Der blev således ikke foretaget en lige vurdering af alle medarbejdere med henblik på en vurdering af, hvem der bedst kunne undværes.

I afdelingsgennemgangen af klagers afdeling er der en udførlig beskrivelse af Product Development Managerens kompetencer, uddannelsesmæssige baggrund, arbejdsopgaver og tidligere arbejdsgivere.

Gennemgangen af klagers baggrund er meget kort. Hverken klagers uddannelsesmæssige baggrund eller tidligere arbejdsgivere angives. Det er påfaldende, at klagers anciennitet kun medtages pr. tidspunktet for hendes graviditetsbetingede sygemelding og ikke pr. faktisk opsigelsestidspunkt.

Til trods for de tiltænkte arbejdsopgaver, der fremgår af jobbeskrivelsen som produktionsudviklingsassistent, bestod klagers reelle opgaver i langt overvejende grad af at udvikle Point of Sale produkter (POS-produkter) under instruktion af indkøbschefen, der var hovedansvarlig for POS-produkterne.

Det er ikke korrekt, at POS-produkter var placeret i Project Development-afdelingen. Det fremgår af indklagedes gennemgang af indkøbsafdelingen, at afdelingen var involveret i POS-produkter. Det var således indkøbschefen, der varetog opgaven sammen med klager. Selvom klager hovedsageligt arbejdede med POS, blev hun ikke medtaget i forbindelse med gennemgangen af salgsafdelingens medarbejdere. Den eneste ændring i denne afdeling var, at der ikke blev ansat en barselsvikar.

Klager har utvivlsomt de kvalifikationer, som indklagede frasorterede hende på baggrund af.

Oplysningerne i afdelingsgennemgangen og den skriftlige begrundelse for afskedigelsen er faktuelt forkerte, da klager havde et indgående kendskab til programmet Illustrator fra tidligere ansættelser. Det forhold, at indklagede henviser til en udtalelse fra klager om, at hun ville ønske, at hun var i stand til at tegne på designernes niveau i Illustrator, viser, at indklagede har været bekendt med, at klager kunne tegne i Illustrator.

Derudover har klager en stor erfaring med designopgaver, idet hun blandt andet løbende designer hele smykkekollektioner for sit eget brand. Klager har også stået for prisforhandling af produktioner.

Klager tager stærkt afstand fra indklagedes påstande i forhold til klagers tidligere erfaring.

Før ansættelsen ved indklagede havde klager opnået stor erfaring med design og smykkeproduktion til både nationale og internationale klienter som følge af sin ansættelse ved blandt andet A virksomhed. I forbindelse med ansættelsen ved A virksomhed forestod klager eksempelvis forhandlinger af produktionspriser i blandt andet Hong Kong. Hun forestod også forhandlinger i Indien i forbindelse med driften af sit eget smykkefirma.

Det er ikke korrekt, at klager alene arbejdede tre måneder for A virksomhed. Pågældende, der udtalte sig til indklagede, har udtrykkeligt oplyst indklagede om, at hun ikke husker omstændighederne omkring klagers ansættelse klart, men at hun huskede, at klager var i Hong Kong for at sætte en designproduktion i gang. Hun henviste til virksomhedens direktør for flere deltaljer.

Klager har for nævnet fremlagt en udtalelse af 28. oktober 2016 fra direktøren i A virksomhed, hvoraf det fremgår:

”Jeg skal herved bekræfte, at [klager] var ansat i [A virksomhed] under titlen "Smykkedesigner" i perioden 2009 -2011.

Som smykkedesigner i virksomheden bistod [klager] blandt andet med udfærdigelse og udvikling af endelige smykkedesigns, blandt andet ved brug af tegneprogrammet Illustrator til designudvikling, og igennem løbende korrespondance med vores udenlandske producenter og samarbejdspartnere.

Ydermere bestod [klager]s ansættelse i at besøge vores producenter, blandt andet i Hong Kong, med det formål at efterse nye smykkekollektioner, forhandle priser samt videreudvikle og færdiggøre smykkedesigns i samarbejde med producenterne.

Jeg kan bekræfte, at vi var glade for den bistand, som [klager] ydede i forbindelse med hendes ansættelse i [A virksomhed], og at [klager]s smykkeindsigt, kendskab til smykkeproduktion, produktudvikling og materialevalg var yderst tilfredsstillende.

Det er uden betydning, at A virksomhed var et mindre firma, idet det netop betød, at klager var involveret i mange dele af processen med smykkefremstilling. Det var derfor en klar styrke, at klager havde været ansat i A virksomhed.

Det er korrekt, at klager ved siden af ansættelsen i A virksomhed uddannede sig som psykoterapeut. Undervisningen foregik i en weekend hver måned, og dette havde ingen indflydelse på ansættelsen, der de facto var en fuldtidsansættelse. Det er også korrekt, at klager arbejdede som frivillig. Det frivillige arbejde udgjorde tre timer en aften om måneden og havde ingen indflydelse på ansættelsen i A virksomhed.

Det er ikke korrekt, at klager ikke var en del af designprocessen under sin ansættelse ved B virksomhed. Klager var primært beskæftiget med design og produktudvikling, hvilket fremgår af en vedlagt udtalelse fra ejeren, hvori han oplyser, at klager var ulønnet designassistent fra september 2014 til februar 2015. Klagers hovedopgaver bestod ifølge udtalelsen i ideudvikling og forslag til nye designs samt research og udvikling af ”storylines” til mulige fremtidige kollektioner. Virksomheden var tilfreds med klagers arbejdsindsats. Klager har på intet tidspunkt gjort gældende, at hun modtog løn fra virksomheden.

Det er heller ikke korrekt, at klager ikke udførte designopgaver for C virksomhed. Virksomheden var under klagers ansættelse underleverandør af designs til andre firmaer, ligesom klager bistod med andre designopgaver. Klager har fremlagt en mailkorrespondance af 1. juli 2008 mellem virksomheden og en kunde, hvoraf det fremgår, at klager forestod et design af et armbånd.

Indklagedes påstande om klagers øvrige erfaring er udokumenterede. Hvorvidt klager modtog løn eller ej under sine ansættelser i de enkelte virksomheder, er irrelevant for vurderingen af klagers kompetencer.

Klagers erfaring og kompetencer blev drøftet og anerkendt under hendes ansættelsessamtale i sommeren 2015.

Indklagede er ikke i stand til at begrunde sagligheden af den oprindelige begrundelse og forsøger at ændre fokus ved i strid med sine oprindelige oplysninger om, at afskedigelsen ikke var begrundet i klagers personlige forhold, at anføre, at hun ikke var kompetent og skulle have givet falske oplysninger om sin tidligere erfaring. Da indklagedes ukorrekte oplysninger om klagers erfaring ikke var en del af den oprindelige begrundelse for at afskedige hende, er oplysningerne ikke relevante for sagen.

Product Development Manageren havde forud for sin ansættelse hos indklagede arbejdet med indkøb af varer for en virksomhed, der ikke er i smykkebranchen. Hun havde derfor på tidspunktet for afskedigelsen af klager reelt kun tre års erfaring i smykkebranchen, mens klager havde mere end 10 års erfaring.

Klager bestrider, at det ikke var muligt at opsige en medarbejder i designafdelingen frem for klager. Som følge af indklagedes urigtige forudsætninger om klagers kvalifikationer, har denne mulighed tilsyneladende ikke været overvejet.

Den ene designmedarbejder havde været ansat ved indklagede i 1,5 år og dermed godt et halvt år mere end klager. Hun var uddannet produktudvikler og havde ikke tidligere erfaring fra smykkebranchen, men fra tøjbranchen, og denne erfaring lå mere end syv år før ansættelsen ved indklagede. Hendes erfaring var således begrænset og kortvarig.

Klager, der havde ti års brancheerfaring, herunder erfaring som smykkedesigner fra B virksomhed og som designer af sin egen produktion, og var uddannet inden for smykkehåndværk, var på mange punkter bedre kvalificeret til at varetage en stilling som designer end pågældende designmedarbejder.

Indklagede gør gældende, at afskedigelsen af klager var begrundet i økonomiske forhold. Afskedigelsen havde intet med klagers graviditet at gøre.

Som følge af klagers kortvarige ansættelse bør hun højst tilkendes en godtgørelse svarende til seks måneders løn.

Det er korrekt, at indklagede på ingen måde var utilfreds med klagers arbejdsindsats. Afskedigelsen skyldtes kun nødvendige besparelser på grund af indklagedes økonomiske situation.

Indklagedes årsrapport for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016 viste et underskud på 7.511.866 kr. og en egenkapital, der var reduceret til 2,7 mio. kr.

I forbindelse med udvælgelsen af, hvem der skulle afskediges, foretog indklagede en gennemgang af samtlige medarbejdere i samtlige afdelinger.

For så vidt angår opgørelsen af anciennitet blev denne for alle medarbejdere opgjort i april 2016. På dette tidspunkt havde klager syv måneders anciennitet.

Indklagede havde ti medarbejdere på barsel, og af de otte nedlagte stillinger blev der tilbudt omplacering i det omfang, det var muligt også til gravide/barslende medarbejdere, der var berørt af nedskæringerne. Indklagede undersøgte om klager kunne omplaceres, men dette var ikke muligt.

Der var kun to medarbejdere i klagers afdeling. Klager var assistent og derudover var der Product Development Manageren. Da en af disse stillinger skulle skæres væk, var indklagede nødt til at nedlægge assistentstillingen, hvorimod stillingen som Product Development Manager ikke kunne undværes. Det ville være urealistisk og umuligt at lade klager overtage ansvaret for indklagedes produktudviklingsafdeling.

Produktudviklingsafdelingens primære formål er produktudvikling og prisforhandling af smykker. Der er derfor behov for en stor viden om materialer og produktionsteknikker. Det er en del af funktionen at løse problemer sammen med fabrikkerne, så smykkerne produceres i den kvalitet og i det udseende, som virksomheden ønsker. Der udvikles hvert år mere end 400 styles og 2000 SKU. Klager var ikke involveret i et eneste af disse smykker. Klager brugte størstedelen af sin arbejdstid, 90-95 %, på produktudvikling af perifære produkter (POS-materiale) som nye æsker, poser, blokke, smykkeskrin og lignende.

POS-produkter har tidligere været en del af indkøbsafdelingen, men da klager blev ansat, blev funktionen flyttet til produktudvikling. Selve indkøbet ligger fortsat i indkøbsafdelingen.

Den nuværende Product Development Manager har mere end fire års erfaring i denne funktion ved indklagede. Hun har endvidere en uddannelse som produktudvikler og en del års erfaring fra tidligere ansættelser. Før ansættelsen ved virksomheden, der ikke var i smykkebranchen, var manageren ansat ved en virksomhed, hvor hun var produktudvikler af smykker og accesories. Hendes relevante, lønnede fuldtidserfaring med smykkeproduktudvikling var derfor otte år.

Klager havde ikke den relevante uddannelse og ingen erfaring eller tyngde til at varetage opgaven.

A virksomhed er en væsentligt mindre virksomhed end indklagede, der har en helt anden volumen og struktur. Der blev også ved ansættelsessamtalen lagt vægt på, at klagers erfaring fra A virksomhed var begrænset i forhold til indklagede, hvor klager ikke selvstændigt ville kunne varetage opgaverne i produktudviklingsafdelingen. Derfor var klager ansat som assistent og ikke som selvstændig produktudvikler. Erfaringen fra A virksomhed havde således ikke betydning ved ansættelsen af klager. Det fremgår af klagers CV, at hun i samme periode, som hun var ansat ved A virksomhed også havde gennemgået en uddannelse som psykoterapeut og arbejdet som frivillig i flere organisationer samt været aktiv med eget smykkefirma og blog.

Ifølge A virksomheds ejer arbejdede klager ikke for virksomheden i en periode på tre år. Hun arbejdede der i juni-juli 2009 og et par uger i maj 2010. Hun fik for dette arbejde en samlet løn på 45.000 kr. Klager var ikke beskæftiget inden for design og produktudvikling, men fandt udklip fra internettet og satte dem i mapper. Hun stoppede, da hendes arbejde ikke gav den ønskede værdi for virksomheden. Det er indklagedes opfattelse, at klager romantiserede sit CV dramatisk.

Indklagede beder klager dokumentere ansættelsen som smykkedesigner og produktudvikler ved A virksomhed ved ansættelseskontrakt og jobbeskrivelse.

Ifølge sit CV var klager ansat som assistent i D virksomhed. Faktum er, at hun var ulønnet praktikant.

Klager har endvidere anført, at hun var designog produktudviklingsassistent hos B virksomhed i 2014/2015. Her var hun imidlertid også ulønnet praktikant. Hun var ikke en del af designeller produktudviklingsprocessen, men var assistent på diverse forfaldende opgaver. Klager skulle freelance have leveret to designs mod en mindre afregning.

Klager har anført, at hun i 2007-2009 var produktionsassistent hos E virksomhed. Indklagede har fået oplyst, at arbejdet ikke indeholdt relevant erfaring, og at der ikke var tale om et normalt ansættelsesforhold.

I 2006-2007 var klager ifølge sit CV produktionsassistent hos C virksomheden. Virksomheden i Danmark er alene en distributør/agent og ikke brand owner, hvorfor der hverken kan være tale om design eller produktudvikling. Eneste sandsynlige opgave kan være reparation af ure (claims), hvilket på ingen måde er relevant erfaring.

Før denne ansættelse har klager anført, at hun var i et elevforløb hos F virksomhed. Dette er ikke korrekt. Virksomheden har oplyst:

”[Klager] var ikke i elevforløb – hun var i ulønnet praktik! Der står 2005-2006, det var højst mellem 3 og 6 måneder [Klager] arbejdede ulønnet og uden kontrakt.

Arbejdet var enkle ting som støbning, renovering af støbninger, lodninger, gik til hånde.

Dette er irrelevante opgaver i forhold til arbejdet ved indklagede.

Indklagede stiller spørgsmålstegn ved værdien af klagers erfaring fra egen smykkeforretning. Klager håndlavede ædle smykker, der ifølge hendes hjemmeside forhandles i tre forretninger. Indklagedes produkter, der er masseproducerede, forhandles i ca. 1000 butikker.

Det anførte om klagers kendskab til Illustrator beror på hendes egne kommentarer til sine evner. Klager udtalte sig til indklagedes seniordesignere, at hun ville ønske, at hun kunne tegne på deres niveau i Illustrator, og at hun gerne ville lære det en dag. Indklagede har fremlagt en erklæring underskrevet af indklagedes to designansatte, hvorved de bekræfter, at klager har udtalt: ”Jeg ville ønske, jeg var i stand til at tegne på jeres niveau i Illustrator”.

I klagers CV nævner hun alene, at hendes generelle IT-færdigheder var over middel, og at hun havde et godt kendskab til Officepakken. Hun angiver ikke, at hun har erfaring, viden, kurser eller andet i forhold til Illustrator. Indklagede oplevede klager som helt udvidende om Excel og Navision. Klager foretrak at skrive i hånden på en blok frem for i Word.

Produkt Development Manageren har oplyst, at det hurtigt efter ansættelsen viste sig, at klager næsten ingen erfaring havde med smykkeudviklingsområdet, hverken i forhold til udvikling eller korrespondance med en leverandør. Ifølge manageren havde klager nærmest aldrig besøgt en leverandør, og manageren havde svært ved at se, hvilke smykker, som hun kunne give klager og stole på, at arbejdet blev udført tilfredsstillende. Manageren gav flere gange klager en simpel opgave, såsom at rette tal i systemet, hvilket altid gik galt. Klager printede ifølge manageren alt ud og skrev alt i hånden. Det var nyt for klager at arkivere og gemme mails i mapper, og hun manglede en almen forståelse for at arbejde i Navision. Hun gav også udtryk for, at hun næsten ingen erfaring havde med prisforhandling og havde brug for hjælp til at udføre simple forhandlinger. Derudover havde klager ifølge manageren ikke den forståelse for en anden kultur, der var nødvendig, når der produceres smykker i Asien. Klager gav udtryk for, at det var det kreative, som hun brændte for. PD-afdelingen var ikke kreativ, men praktisk og produktionsorienteret. Derudover havde klager ingen erfaring med produktion af messingog stålsmykker, ligesom hun ingen erfaring havde med større produktioner. Manageren så meget lidt udvikling og selvstændighed i klager, som krævede meget overvågning og hjælp.

En leverandør (af de to, som klager nåede at kommunikere med) nævnte flere gange, at samarbejdet/kommunikationen med klager fungerede meget dårligt, og at det virkede som om, at hun ikke vidste, hvad hun lavede.

Der var på tidspunktet for opsigelsen ingen ledige stillinger i designafdelingen. Det fremgår af den seneste højesterets dom, at en virksomhed ikke skal afskedige en person i en anden afdeling for at gøre plads til en gravid medarbejder.

Indklagedes designafdeling består af to meget erfarne designere. Den største del af deres opgaver og tid bruges på meget deltaljerede tekniske arbejds/produktionstegninger i Illustrator. Tegningerne skal laves på en helt speciel måde og i meget høj kvalitet, da fabrikkerne bruger tegningerne til at producere smykker efter. Tegnearbejdet i Illustrator foregår på et ekstremt højt teknisk niveau, som meget få er i stand til. Den ene designer har 12 års erfaring i indklagede med denne funktion. Den anden er uddannet designer i 2002 og har siden arbejdet som designer og med Photoshop og Illustrator i mere end 13 år. Pågældende havde været ansat i indklagede i 21 måneder på tidspunktet for afskedigelsen af klager og 13 måneder længere end klager. Designkompetencer/forståelse er i høj grad generiske og ikke afhængig af, om der er tale om smykker, tøj eller lignende. Det der gør det specielt at lave smykker hos indklagede er, at de mange styles og SKU er masseproduktion. Indklagede produce rer og sælger mere end 700.000 smykker årligt fordelt på ca. 1.500 forskellige designs om året.

Der er en lang indlæringskurve i forhold til at blive i stand til at tegne helt præcise og detaljerede arbejds/produktionstegninger, som fabrikkerne kan producere efter. Selv med designerens erfaring tog det et års tid at komme op på et niveau, så hun var i stand til at udarbejde sådanne arbejdstegninger i Illustrator.

Der er tale om en helt anden smykkeproduktion end ved de små værksteder, som klager tidligere har været på, og virksomhedens ejere oplevede desuden ikke, at klager reelt var interesseret i design af modesmykker, og de oplevede på ingen måde klager som en kandidat til et job i design.

Det var derfor ikke en mulighed at opsige en af designerne frem for klager. Det ville tage flere år at få uddannet/omskolet klager til at kunne varetage denne funktion.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption. Såfremt afskedigelsen finder sted under graviditet eller afholdelse af barselorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Det er indklagede, der har bevisbyrden for, at klagers graviditet hverken helt eller delvist indgik ved indklagedes beslutning om at opsige klager.

Nævnet lægger til grund, at indklagede på grund af selskabets økonomiske situation foretog en række omstruktureringer og i den forbindelse opsagde otte medarbejdere, svarende til 15-20 % af medarbejderstaben.

Klager var ansat som produktudviklingsassistent i den såkaldte PDM-afdeling, hvor der yderligere var ansat en Product Development Manager.

Det var ledelsens vurdering, at afdelingen kunne reduceres med en medarbejder, og at manageren var den eneste, der kunne varetage afdelingens fremtidige opgaver. Det var videre ledelsens vurdering, at klager ikke i forbindelse med den generelle reduktion af medarbejderstaben kunne placeres i en anden funktion. Det er om klager oplyst, at hun ikke havde stærke kompetencer i Excel og manglede systemindsigt. Hun kunne endvidere ikke tegne/designe smykker i Illustrator.

Herefter og ud fra sagens oplysninger i øvrigt vurderer nævnet, at indklagede har løftet bevisbyrden for, at klagers graviditet hverken helt eller delvis indgik ved indklagedes beslutning om at opsige hende.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1 og 2, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 9 om forbud mod afskedigelse begrundet i graviditet eller orlov

§ 16, stk. 4, om omvendt bevisbyrde

<2016-6810-59018>