Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om transport af våben mv. mellem andre lande end Danmark

I medfør af § 7 a, stk. 1 og 4, og § 10, stk. 3, i lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af 22. oktober 2012, som ændret ved lov nr. 1623 af 26. december 2013, lov nr. 376 af 27. april 2016 og lov nr. 495 af 22. maj 2017, og efter forhandling med udenrigsministeren fastsættes:

§ 1. Det er forbudt at transportere de i stk. 3 nævnte våben mv. mellem andre lande end Danmark, når transporten sker til et af følgende lande:

1) Armenien.

2) Aserbajdsjan.

3) Burma.

4) Congo, Den Demokratiske Republik.

5) Eritrea.

6) Guinea.

7) Hviderusland.

8) Irak.

9) Iran.

10) Kina.

11) Korea, Den Demokratiske Folkerepublik (Nord).

12) Libanon.

13) Libyen.

14) Rusland.

15) Somalia.

16) Sudan.

17) Sydsudan.

18) Venezuela.

19) Zimbabwe.

Stk. 2. Det er forbudt at transportere de i stk. 3 nævnte våben mv. mellem andre lande end Danmark, når transporten sker fra et af følgende lande:

1) Eritrea.

2) Korea, Den Demokratiske Folkerepublik (Nord).

3) Iran.

4) Libyen.

5) Rusland.

6) Syrien.

Stk. 3. Forbuddene i stk. 1 og 2 og i våbenlovens § 7 a, stk. 2, omfatter transport af de i våbenlovens § 6, stk. 1, nævnte våben mv. samt jagtvåben og ammunition hertil.

§ 2. Med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder § 1, stk. 1 eller stk. 2. På samme måde straffes den, der overtræder et vilkår fastsat i en dispensation udstedt i medfør af våbenlovens § 7 a, stk. 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. december 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 993 af 17. august 2017 om transport af våben mv. mellem andre lande end Danmark ophæves.

Justitsministeriet, den 4. december 2017

Søren Pape Poulsen

/ Katrin Thorsvig Hansen